Page 1 of 1

ZK parcelirane čestice i otpis

Posted: Wed Mar 11, 2020 8:09 am
by Ariela
Pozdrav,

Zanima me da li postoji mogućnost, te ako da na koji način, da se iz dosadašnjeg zk uloška otpišu neke čestice koje bi se kao jedine upisale u novoformirani novi zk uložak?
Konkretno, sada u vlasničkom listu piše sljedeće: popisni list (A) 1702/1, 1702/2, 1702/3, 1702/4, 1702/5 - za svaku tu česticu piše veličina i akt kojim je izvršen upis; vlasnički list (B) navodi suvlasnike i njihove udjele, u teretovnici (C) nema tereta.
U katastru se jasno vidi kome od suvlasnika pripada koja od ovih čestica. Jedan od suvlasnika ima potencijalnog kupca koji želi izdvajanje čestica 1702/4 i 1702/5 u zaseban vlasnički list u kojem će se on nakon kupnje navoditi kao jedini vlasnik (ili da suvlasnik prije kupnje zatraži otpis tih čestica iz sadašnjeg zk izvatka i pripis u novoformirani zk uložak, pa time i izvadak). Suvlasnici su na česticama 1702/4 i 1702/5 dobili rješenje o urbanističkoj saglasnosti za izgradnju kuće, ali potencijalni kupac strahuje da neće dobiti građevinsku dozvolu ako u zk izvatku pored sebe ima navedene i druge suvlasnike. Za sada toliko, a po potrebi ću dodatno objašnjavati. Hvala.