Page 1 of 1

Zavrsen pravni fakultet kao uslov za obavljenje poslova sekretara skole

Posted: Fri Mar 15, 2019 5:10 pm
by pravnik
ZAVRŠEN PRAVNI FAKULTET KAO USLOV ZA OBAVLjANjE POSLOVA SEKRETARA ŠKOLE
Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

čl. 123 i 163

Budući da je Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju stupio na snagu 20. avgusta 2008. godine, te da je tim zakonom propisano da sva lica koja su zatečena na poziciji sekretara škole, a nemaju završen pravni fakultet, moraju u roku od sedam godina od dana stupanja na snagu isti da završe, lice koje na dan 20. avgust 2015. godine nema diplomu pravnog fakulteta ne može ubuduće da obavlja posao sekretara škole.

"Članom 123. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS", br. 74/2008, 71/2009, 104/2011 i 33/2014 - dalje: Zakon) propisano je da poslove sekretara škole može obavljati lice sa završenim prvim ciklusom studijskog programa ili ekvivalent - pravni fakultet.

Takođe, član 163. Zakona propisuje da lica zatečena na radnim mjestima sekretara koja ne ispunjavaju uslove iz stava 1. člana 123. ovog zakona, a po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona su ispunjavala uslove za obavljanje tih poslova, dužna su da u roku od sedam godina od stupanja na snagu ovog zakona ispune potrebne uslove u pogledu nivoa i vrste obrazovanja, od obaveze ovog člana izuzeti su radnici sa 20 i više godina radnog staža ili 40 i više godina starosti.

Dana 12.08.2008. godine u Službenom glasniku Republike Srpske broj 74/08 objavljen je Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i isti je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja odnosno 20.08.2008. godine.

U skladu sa naprijed navedenim, lica koja do 20.08.2015. godine ne ispune potrebene uslove u pogledu nivoa i vrste obrazovanja, više ne ispunjavaju zakonske uslove za obavljanje poslova sekretara škole."(Mišljenje Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, br. 07.04/059-2638/15 od 3.8.2015. godine)