Page 1 of 1

Zastoj

Posted: Tue Aug 09, 2016 3:44 pm
by pravnik
Zastoj

prepreka, da sudskim putem zahtjeva ispunjenje obaveze. Zastarjelost takođe ne teče dok traje stečaj nad imovinom povjerioca.

Tok zastarjelosti može biti zaustavljen nastupanjem nekih zakonom predviđenih razloga usljed čega će doći do zastoja, a prestankom uzroka zastoja, zastarjelost nastavlja da teče, dokse prethodno proteklo vrijeme prije zastoja uračunava se u period potreban za nastupanje zastarjelosti.

Zastarjelost ne teče između bračnih drugova, između roditelja i djece dok traje roditeljsko pravo, između štićenika i njegovog staraoca i organa starateljstva za vrijeme trajanja starateljstva i dok ne budu položeni računi, između dva lica koja žive u vanbračnoj zajednici dok ta zajednica postoji, ne teče za vrijeme mobilizacije, u slučaju neposredne ratne opasnosti ili rata, u pogledu potraživanja lica na vojnoj dužnosti, u pogledu potraživanja koja imaju lica zaposlena u tuđem domaćinstvu prema poslodavcu ili članovima njegove porodice koji zajedno sa njima žive, sve dok taj radni odnos traje.

Zastarijevanje ne teče ni za vrijeme za koje povjeriocu nije bilo moguće, zbog nesavladivih U sljedećim slučajevima zastarjelost teče, ali je specifično to da ne može nastupiti i ne smatra seda je protekao ro kdok nisu ispunjeni određeni uslovi:

- Zastarjelost potraživanja maloljetnika koji nema zastupnika, i drugog poslovno nesposobnog lica bez zastupnika, ne može nastupiti dok ne protekne dvije godine otkad su postala potpuno poslovno sposobna, ili otkad su dobila zastupnika.

- Kod mjeničnih zahtjeva zastarjelost ne može nastupiti prije proteka roka od 3 mjeseca od od trenutka kada je to lice postalo parnično nesposobno ili je dobilo zastupnika. Zastarjelost jednog mjeničnog potraživanja koje čini dio neke ostavine ili pada na teret te ostavine ne može se završiti pre proteka šest mjeseci od smrti ostavioca.

- Prema licu koje se nalazi na odsluženju vojnog roka ili na vojnoj vježbi zastarjelost ne može nastupiti dok ne proteknu tri mjeseca od odsluženja vojnog roka ili prestanka vojne vježbe.

Međutim, u našem pravu, rok zastarjelosti teče i za vrijeme dok je prebivalište odnosno boravište dužnika nepoznato i nema uticaja na zastoj. Ukoliko povjerilac ne može utvrditi gdje se nalazi dužnik, a želi spriječiti nastupanje zastare potraživanja, može podnijeti tužbu i pred nadležnim organom tražiti utvrđenje ili izvršenje svog prava. Dovoljno je da povjerilac podnese tužbu i pokrene parnični postupak kako bi time prekinuo tok zastarjelosti, a to nije uslovljeno dostavom tužbe dužniku.

Zakon je propisao i vrijeme u kojem povjerilac mora tražiti ispunjenje obaveze ukoliko želi da zaštiti i ostvari svoje pravo, a od njegove volje zavisi momenat kada će to uraditi, do naravno isteka roka zastarjelosti, pa čak i nakon toga ako je dužnik voljan da izmiri obavezu.

Važno je napomenuti da prigovor zastare mora biti istaknut do ispunjenja obaveze, jer ukoliko dužnik ispuni obavezu povjeriocu, nema pravo da zahtijeva vraćanje datog jer se to neće smatarati sticanjem bez osnova zbog nastupanja zastare.

U sudskom postupku prigovor zastarjelosti mora biti istaknut najkasnije do zaključenja glavne rasprave jer sud na isti ne pazi po službenoj dužnosti već će ga razmotriti samo po prigovoru stranke koja se na zastarjelost poziva.http://epravo.ba

Advokat Sarajevo - Advokat u Sarajevu