Page 1 of 1

Zakonska zabrana takmicenja

Posted: Wed Jan 25, 2017 8:01 pm
by pravnik
Zakonska zabrana takmičenja

Radnik može, samo uz prethodno odobrenje poslodavca, za svoj ili tuđi račun ugovarati i obavljati poslove iz djelatnosti koju obavlja poslodavac.

Ugovorena zabrana takmičenja

Član 86.

(1) Poslodavac i radnik mogu ugovoriti da se određeno vrijeme, nakon prestanka ugovora o radu, a najduže dvije godine, radnik ne može zaposliti kod drugog lica koje je u tržišnoj utakmici sa poslodavcem i da ne može za svoj ili za račun trećeg lica, ugovarati i obavljati poslove kojima se takmiči sa poslodavcem.
(2) Ugovor iz stava 1. ovog člana zaključuje se u pisanoj formi ili može biti sastavni dio ugovora o radu.

Naknada u slučaju ugovorene zabrane takmičenja

Član 87.

(1) Ugovorena zabrana takmičenja obavezuje radnika samo ako je ugovorom poslodavac preuzeo obavezu da će radniku za vrijeme trajanja zabrane isplaćivati naknadu najmanje u iznosu polovine prosječne plaće isplaćene radniku u periodu od tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu.
(2) Naknadu iz stava 1. ovog člana poslodavac je dužan isplatiti radniku krajem svakog kalendarskog mjeseca.
(3) Visina naknade iz stava 1. ovog člana usklađuje se na način i pod uvjetima utvrđenim kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

Prestanak ugovorene zabrane takmičenja

Član 88.

Uvjeti i način prestanka zabrane takmičenja uređuju se ugovorom između poslodavca i radnika.


https://advokat.attorney

Re: Zakonska zabrana takmicenja

Posted: Sun Apr 14, 2019 12:42 pm
by IBG0512
POštovani;

Imam tehničko pitanje, ako je moguć odgovor.
Radio sam u Firmi iz FBiH, u Podružnici u RS, radni odnos je zasnovan 01.01.2015 godine i raskinut je sporazumno sa 14.12.2018.
Od početka radnog odnosa, samo prvi Ugovor o Radu na određeno od 3 mjeseca sam potpisao (01.01.2015-31.03.2015), i posle toga niti jedan drugi, jer su odbijali da izbrišu klauzulu o Zabrani konkurencije, pošto sam došao kao uposlenik sa preko 12 godina rada u struci.
Kada sam predao Zahtjev za sporazumni raskid radnog odnosa i naveo da raskidam radni odnos zbog prelaska na novo radno mjesto, potpisan je Sporazumni raskid radnog odnosa. Posljednji lični dohodak je isplaćen zaključno sa 14.12.2018., i smatrao sam da je poslodavac time završio svoje obaveze iz Ugovora.
Sada nakon tri mjeseca mi dolazi Tužba za povredu Zakona o konkurenciji....
Da li postoji mogućnost da dobijem odgovor koji su dalji koraci po ovom osnovu, pošto se malo advokata sa kojima sam razgovarao, detaljnije razumiju u ovu tekamitiku..

Re: Zakonska zabrana takmicenja

Posted: Sun Apr 14, 2019 2:03 pm
by pravnik
Na tvoje pitanje bi bilo jako tesko odgovoriti, jer nema niti jedan podatak koji je egzaktan a nalazi se u Ugovoru o radu sa tvojim poslodavcem.

Preporuka je da pokusas naci advokata koji radi tu oblast, dostavis mu dokumentaciju i dalje se sa njim konsultujes.

Re: Zakonska zabrana takmicenja

Posted: Mon Apr 15, 2019 5:55 pm
by IBG0512
Poštovani;

Imate li koga za preporučiti?

ibg0512@live.com

S poštovanjem;

Re: Zakonska zabrana takmicenja

Posted: Mon Apr 15, 2019 7:15 pm
by pravnik
Iskreno ne znam tko se bavi tom oblascu, mozda da pogledas na listi zastupnika koji se vode u bazi za Intelektualno vlasnistvo.