Page 1 of 1

Zakon o putnim ispravama Bosne i Hercegovine

Posted: Tue Apr 18, 2017 11:26 am
by pravnik
ZAKON O PUTNIM ISPRAVAMA BOSNE I HERCEGOVINE
(nezvanični prečišćeni tekst)

Član 1.
Ovim zakonom propisuju se vrste i oblik putnih isprava Bosne i Hercegovine, organi nadležni za izdavanje putnih isprava, postupak izdavanja putnih isprava i centralna evidencija i personalizacija putnih isprava Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon).

Član 2.
(1) Putna isprava je javna isprava kojom se dokazuje identitet i državljanstvo Bosne i Hercegovine.
(2) Državljanstvo BiH dokazuje se svim putnim ispravama propisanim ovim Zakonom, osim putnom ispravom za izbjeglice, putnom ispravom za lica bez državljanstva i putnim listom za strance, koji ne potvrđuju ni pretpostavljaju državljanstvo nosioca.

Član 3.
(1) Državljanin Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: državljanin) ima pravo na putnu ispravu pod uslovima propisanim ovim zakonom.
(2) Strani državljani koji imaju priznat status izbjeglice u Bosni i Hercegovini imaju pravo na putnu ispravu za izbjeglice, lice bez državljanstva koje ima odobren boravak u Bosni i Hercegovini ima pravo na putnu ispravu za lica bez državljanstva, a strani državljani imaju pravo na putni list za strance, u skladu sa ovim zakonom i Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu.

Član 4.
(1) Putne isprave za državljane BiH, u smislu ovog Zakona, su: pasoš, diplomatski pasoš, službeni pasoš, zajednički pasoš, putni list, pomorska, odnosno brodarska knjižica i drugi dokumenti kojima se, u skladu sa međunarodnim ugovorima, omogućava putovanje državljana BiH u inostranstvo.
(2) Državljanin Bosne i Hercegovine može posjedovati samo jednu putnu ispravu iste vrste.
(3) Putne isprave za strane državljane u smislu ovog zakona su: putna isprava za izbjeglice, putna isprava za lica bez državljanstva i putni list za strance.

Član 5.
Osim putnih isprava propisanih ovim zakonom, Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska neće izdavati druge dokumente koji pružaju informaciju o licu, uključujući i njegov identitet, kojim se omogućava putovanje tog lica van Bosne i Hercegovine osim dokumenata predviđenih bilateralnim i multilateralnim ugovorom.

Član 6.
Pasoš ima slijedeći oblik:
1. Korice su tamno plave boje;
2. Prednja strana korica sadrži, slijedećim redom:
a) riječi: "Bosna i Hercegovina",
b) grb Bosne i Hercegovine,
c) riječ "Pasoš.
3. Tekst pod tač. a) i c) bit će ispisan na bosanskom, hrvatskom i engleskom jeziku (latiničnim pismom) i na srpskom jeziku (ćiriličnim pismom).
4. Tekst na prvoj strani pasoša bit će isti kao tekst na prednjoj korici.

Član 7.
(1) Diplomatski pasoši, odnosno službeni pasoši biće istog oblika kao i pasoši iz člana 6. ovog Zakona osim slijedećeg:
1. Prednja strana će sadržavati slijedećim redom:
a) riječi: "Bosna i Hercegovina" ,
b) grb Bosne i Hercegovine,
c) riječi: "Diplomatski pasoš" ili "Službeni pasoš";
(2) Tekst u stavu (1) pod tač.a) i c) bit će ispisan na bosanskom, hrvatskom i engleskom jeziku (latiničnim pismom) i srpskom jeziku (ćiričnim pismom).
(3) Tekst na prvoj strani pasoša bit će isti kao tekst na prednjoj korici.

Član 8.
(1) Putnu ispravu smiju upotrebljavati samo lica na čije ime je izdata.
(2) Nosilac putne isprave državlajnin BiH mlađi od 14 godina, odnosno poslovno nesposobna lica mogu putovati u inostranstvo u pratnji jednog ili oba roditelja ili zakonskog zastupnika odnosno staratelja, odnosno mora da ima saglasnost oba roditelja ili zakonskog zastupnika odnosno staratelja, ovjerenu kod nadležnog organa, ako putuje u pratnji drugog lica. Saglasnost oba roditelja nije potrebna u izuzetnim slučajevima propisanim u članu 18. stav (3) ovog Zakona.

Član 8a. (Član 9.)
(1) Pasoš, diplomatski i službeni pasoš sadrži beskontaktni elektronski memorijski element.
(2) Oblik, sadržaj i minimalne zaštitne elemente obrasca pasoša iz čl. 6. i 7. ovog Zakona propisat će Ministarstvo civilnih poslova BiH.
(3) Format i sadržaj podataka u elektronskom memorijskom elementu, način evidentiranja, način čitanja i zaštite podataka koji se nalaze na elektronskom memorijskom elementu propisat će organ nadležan za vođenje centralne evidencije, u skladu sa zakonom koji regulira oblast centralne evidencije i razmjene podataka.
(4) Organ nadležan za vođenje centralne evidencije je, u skladu sa zakonom koji regulira oblast centralne evidencije i razmjene podataka, certifikaciono tijelo zaduženo za uspostavljanje sistema elektronskog pasoša i razmjenu podataka i propisat će tehničke procedure za uspostavljanje sistema elektronskog pasoša i razmjene podataka.
(5) Organ nadležan za vođenje centralne evidencije, u skladu sa zakonom koji regulira oblast centralne evidencije i razmjene podataka, definirat će tehničke uvjete za zaštitu podataka kod nadležnih organa za izdavanje putnih isprava.

Član 9. (Član 10.)
Diplomatski pasoš odnosno službeni pasoš, osim elemenata iz člana 8. ovog zakona, sadrži i stranu rezervisanu za slijedeći tekst:
"U ime Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Ministarstvo spoljnih poslova Bosne i Hercegovine moli sve nadležne organe u Bosni i Hercegovini kao i organe drugih zemalja da bez smetnji propuste nosioca ovog pasoša i da mu u slučaju potrebe ukažu pomoć i zaštitu".

Član 10. (Član 11.)
(1) Korice zajedničkog pasoša sadrže iste elemente kao i pasoš iz člana 6. ovog zakona, s tim da je umjesto riječi "pasoš" napisano "zajednički pasoš". Bliži izgled zajedničkog pasoša će utvrditi nadležno ministarstvo.
(2) Zajednički pasoš izdaje se grupi od najmanje pet, a najviše pedeset lica, za jedno putovanje u jednu ili više tačno određenih zemalja.
(3) Svako lice upisano u zajednički pasoš mora da ispunjava uslove za dobivanje pojedinačnog pasoša propisane ovim zakonom.
(4) Vođa grupe upisan u zajednički pasoš mora imati sopstveni pasoš.
(5) Zajednički pasoš izdaje se sa rokom važenja koji je potreban za putovanje te grupe u inostranstvo, s tim da taj rok ne može biti duži od jedne godine.

Član 12. (Član 12.)
(1) Putni list izdaje se licu koje boravi u inostranstvu bez pasoša, radi povratka u Bosnu i Hercegovinu.
(2) Istim putnim listom mogu se koristiti bračni drug i djeca korisnika putnog lista, ako su upisani u putni list u koji su unseen njihove fotografije.
(3) Putni list izdaje se sa rokom važenja koji je potreban za povratak u Bosnu i Hercegovinu, ali ne dužim od 20 dana.
(4) Putni list izdaje diplomatsko ili konzularno predstavništvo Bosne i Hercegovine u inostranstvu, na čijem području lice boravi.
(5) Oblik i sadržaj putnog lista će propisati Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

Član 12a. (Član 13.)
(1) Pomorska, odnosno brodarska knjižica izdaje se članovima posade na plovilima u pomorskom i unutrašnjem vodnom saobraćaju.
(2) Oblik i sadržaj pomorske, odnosno brodarske knjižice propisuje Ministarstvo civilnih poslova BiH.
(3) Brodarske odnosno pomorske knjižice izdaje Ministarstvo civilnih poslova BiH.
(4) Vizu za pomorsku, odnosno brodarsku knjižicu izdaje Ministarstvo civilnih poslova BiH sa rokom važenja 5 godina.

Član 13. (Član 14.)
(1) Nadležnosti za izdavanje putnih isprava:
Putne isprave utvrđene ovim zakonom izdaju slijedeći organi pod uslovima i na način utvrđen ovim zakonom, i to:
1. Nadležni organi u entitetima i Brčko Distriktu Bosne I Hercegovine;
2. Ministarstvo civilnih poslova Bosne I Hercegovine;
3. Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine;
4. Ministarstvo sigurnosti BiH.
(2) Diplomatske pasoše izdaje isključivo Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
(3) Službene pasoše izdaje isključivo Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine može ovlastiti po jedno ministarstvo u svakom entitetu da izdaje službene pasoše.
(4) Putnu ispravu za izbjeglice, putnu ispravu za lica bez državljanstva i putni list za stranca izdaje Ministarstvo sigurnosti BiH.

Član 14. (Član 15.)
Ministarstvo civilnih poslova BiH izdaje pasoše državljanima koji ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom a kojima pasoš nije izdao entitet, u skladu sa postupkom koji podzakonskim aktom utvrđuje Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Član 15. (Član 16.)
(1) Diplomatska ili konzularna predstavništva Bosne i Hercegovine izdaju pasoše iz člana 6. ovog zakona državljanima koji borave u inostranstvu tri mjeseca ili duže pod uslovima i na način propisan ovim zakonom.
(2) Diplomatska ili konzularna predstavništva Bosne i Hercegovine izdaju pasoše iz člana 6. ovog zakona ili putne listove iz člana 12. ovog zakona državljanima koji borave u inostranstvu manje od tri mjeseca, a pasoš im je istekao, oštećen, ukraden ili na neki drugi način izgubljen.


Postupak izdavanja putnih isprava

Član 16. (Član 17.)
(1) Zahtjev za izdavanje putne isprave podnosi se na propisanom obrascu.
(2) Izgled i sadržaj obrasca zahtjeva izdavanje putne isprave iz čl. 6. i 10. i za službene pasoše propisuje Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Ministarstvo vanjskih poslova BiH propisuje izgled i sadržaj obrasca za izdavanje diplomatskog pasoša i putnog lista. Ministarstvo sigurnosti BiH propisuje izgled i sadržaj zahtjeva za izdavanje putne isprave za izbjeglice, putne isprave za lica bez državljanstva i putnog lista za strance.

Član 18. (Član 18.)
(1) Zahtjev za izdavanje putne isprave podnosi se lično. Način preuzimanja putnih isprava biće propisan posebnim aktom Ministarstva civilnih poslova BiH.
(2) Za maloljetna, odnosno poslovno nesposobna lica, zahtjev za izdavanje putnih isprava podnosi jedan od roditelja uz saglasnost drugog roditelja, odnosno drugi zakonski zastupnik.
(3) Izuzetno od odredbi iz prethodnog stava putna isprava će se izdati u slijedećim slučajevima:
a) ako se jedan od roditelja vodi kao nestala osoba,
b) ako je jedan od roditelja nepoznatog prebivališta ili boravišta, i
c) ako je jedan od roditelja nedostupan organu nadležnom za izdavanje putne isprave.
d) ako je jednom od roditelja, odlukom suda, dodijeljeno starateljstvo nad djetetom, osim u slučaju da istom odlukom suda izdavanje putne isprave i putovanje djeteta u inostranstvo nije uslovljeno saglasnošću oba roditelja.
(4) Organi nadležni za izdavanje putne isprave dužni su po službenoj dužnosti utvrditi ispunjavanje uslova iz stava 3. ovog člana, u skladu sa podzakonskim aktom koje donosi Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
(5) Putni list za državljane BiH i putni list za strance može i po službenoj dužnosti izdati nadležni organ.

Član 19. (Član 19.)
(1) Uz zahtjev za izdavanje putne isprave, podnosilac zahtjeva daje na uvid ličnu kartu ili drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet, prebivalište i dokaz o državljanstvu. Organ nadležan za vođenje centralne evidencije, u skladu sa zakonom koji reguliše oblast centralne evidencije i razmjene podataka, propisaće načine elektronske provjere podataka sa zahtjeva.
(2) Ako podaci o JMB državljanina BiH podnosioca zahtjeva nisu evidentirani kod organa nadležnoga za vođenje centralne evidencije JMB, mora se podnijeti zahtjev za evidentiranje ili određivanje JMB u skladu sa Zakonom o jedinstvenom matičnom broju.
(3) Uz zahtjev za izdavanje putne isprave podnosilac je dužan dati lične biometrijske podatke (slika, otisak prsta, potpis) i priložiti dokaz o plaćenoj cijeni putne isprave. Organ nadležan za vođenje centralne evidencije i razmjene podataka, propisaće načine uzimanja biometrijskih podataka.
(4) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana, pored javnih isprava navedenih u stavu (1) ovog člana, prilaže se putna isprava čiji je rok važenja istekao i koja ne može služiti svojoj namjeni ukoliko nije ukradena ili izgubljena na neki drugi način.
(5) Zahtjev za izdavanje putne isprave nadležni organ dužan je riješiti u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva osim kad rješavanje zahtjeva za izdavanje putnih isprava koji su podneseni diplomatskim ili konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine, u kojem slučaju je rok za rješavanje zahtjeva 60 dana od dana podnošenja zahtjeva.
(6) Postupak, cijenu i nadležnost organa za izdavanje putnih isprava u kraćem roku od propisanog u prethodnom stavu ovog člana propisaće Ministarstvo civilnih poslova BiH.
(7) Izuzetno od stava (1) ovog člana, uz zahtjev za izdavanje putne isprave za strance, podnosilac zahtjeva daje na uvid dokumente predviđene propisom donesenim na osnovu Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu.


Član 19a. (Član 20.)
(1) Nosilac putne isprave dužan je bez odgađanja prijaviti nestanak putne isprave ili njeno pronalaženje organu nadležnom za izdavanje putne isprave.
(2) Nadležni organ će rješenjem proglasiti putnu ispravu nevažećom.
(3) Protiv rješenja iz prethodnog stava žalba nije dopuštena.
(4) Putna isprava proglašava se nevažećom u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta ili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
(5)
Član 19b. (Član 21.)
Organ nadležan za izdavanje putne isprave na zhatjev nosioca putne isprave, izvršiće zamjenu putne isprave.

Član 20. (Član 22.)
Zahtjev za izdavanje diplomatskog i službenog pasoša podnosi nadležni organ Bosne i Hercegovine, odnosno entiteta.

Član 21. (Član 23.)
(1) Zahtjev za izdavanje putne isprave odbiće se podnosiocu zahtjeva u slijedećim slučajevima:
1. ako podnosilac ne dostavi ispravno popunjen zahtjev sa priloženim dokumentima propisanim članom 19. ovog zakona;
2. u skladu sa zakonom o krivičnom postupku;
3. ako je osnovana sumnja da će podnosilac zahtjeva izbjeći izvršenje dospjele imovinsko-pravne obaveze iz bračnog odnosa ili odnosa roditelja i djece, poresku obavezu ili drugu zakonom utvrđenu imovinsko-pravnu obavezu za koju postoji izvršni naslov-na zahtjev nadležnog suda.
(2) Zahtjev za izdavanje putnih isprava može se odbiti ako se osnovano sumnja da će podnosilac zahtjeva djelovati protivno propisima o zabrani ili ograničavanju uvoza ili izvoza, transporta ili rasparčavanja opojnih serdstava ili protivno propisima iz oblasti carine, odnosno spoljne trgovine.
(3) Svako odbijanje izdavanja putne isprave i razloga za takvo odbijanje biće obrazloženo u pismenoj formi samo ukoliko to podnosilac zahtjeva za izdavanje putne isprave izričito zahtijeva.
(4) Podatke iz stava (1) i (2) osim podataka iz stava (1) tačka 1. ovog člana, nadležni organi dužni su dostavljati redovno nadležnim organima za izdavanje putnih isprava. Organi nadležni za izdavanje putnih isprava o dostavljenim podacima, koji predstavljaju smetnju za izdavanje putnih isprava u smislu ovog člana, vode posebne evidencije i eletronskim putem ih evidentiraju u centralnu evidenciju putnih isprava.

Član 22. (Član 24.)
(1) Lice kojem je odbijen zahtjev za izdavanje putne isprave u smislu člana 21. ovog zakona ili iz drugih razloga ima pravo da:
a) se žali Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ako je o odbijanju zahtjeva odlučio nadležni organ Bosne i Hercegovine;
b) se obrati nadležnom organu Bosne i Hercegovine radi izdavanja putne isprave ako je iskoristilo sva pravna sredstva, a nije moglo ostvariti pravo na putnu ispravu u entitetu.
(2) Odredbe člana 7. ovog Zakona počeće se primjenjivati po sticanju tehničkih uslova što će biti određeno posebnim aktom Ministarstva civilnih poslova BiH.

Član 23. (Član 25.)
(1) Nosiocu putne isprave, putna isprava će se oduzeti u slijedećim slučajevima:
a) ako je dobio putnu ispravu služeći se lažnim ili obmanjujućim informacijama,
b) ako drugom licu dozvoli korišćenje svoje putne isprave,
c) ako je prestao biti državljanin Bosne i Hercegovine,
d) ako postoji razlog iz člana 21. stava (1) tačke 2.i 3. i stava (2) ovog Zakona.
(2) O oduzimanju putne isprave u smislu prethodnog stava odlučuje nadležni organ koji izdaje putnu ispravu.

Član 24. (Član 26.)
(1) Lice kojem je oduzeta putna isprava u smislu člana 23. ovog zakona ima pravo žalbe.
(2) O žalbi iz stava (1) ovog člana odlučuje:
a) Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u slučaju kada je putnu ispravu izdao nadležni organ Bosne i Hercegovine;
b) nadležni organ entiteta utvrđen propisom entiteta u slučaju kad je putnu ispravu izdao nadležni organ entiteta;
c) nadležni organ Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine utvrđen propisom Brčko Distrikta, u slučaju kad je putnu ispravu izdao nadležni organ Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
(3) Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Član 24a. (Član 27.)
(1) Nosiocu putne isprave putna isprava se može oduzeti kako bi se spriječile aktivnosti koje opstruiraju ili prijete da opstruiraju proces provedbe mira koji se odvija pod okriljem Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.
(2) Nalog da se nosiocu putne isprave putna isprava oduzme također sadrži zabranu izdavanja nove putne isprave, na osnovu koje će zahtjev za izdavanje putne isprave biti odbačen.
(3) Osoba za koju postoji nalog o oduzimanju putne isprave ne smije prelaziti državnu granicu kako bi napustila Bosnu i Hercegovinu.

Član 24b. (Član 28.)
Kada je nekoj osobi izdavanje putne isprave zabranjeno, u iznimnom slučaju joj se može izdati putni list koji važi isključivo za putovanje u jednom pravcu u Bosnu i Hercegovinu, ako se osoba nalazi izvan Bosne i Hercegovine i potrebna joj je isprava za povratak u Bosnu i Hercegovinu.

Član 25. (Član 29.)
(1) Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine će propisati:
a) način oduzimanja i poništavanja putnih isprava;
b) način obavještavanja organa nadležnih za kontrolu putnih isprava.
(2) Organ koji vodi centralni registar u skladu sa zakonom koji reguliše oblast centralne evidencije i razmjene podataka propisaće:
a) način zaštite podataka o izdatim putnim ispravama u centralnoj evidenciji;
b) način dostavljanja podataka i razmjene podataka o izdatim putnim ispravama između centralnog registra i nadležnih organa;
c) način skladištenja obrazaca putnih isprava i distribucije personalizovanih i nepersonalizovanih obrazaca;
d) standarde zaštite na lokacijama na kojima se predaju zahtjevi za izdavanje putnih isprava kod nadležnih organa.

Član 25a. (Član 30.)
(1) Novčanom kaznom od 100 do 400 KM kazniće se za prekršaj:
1. Ko pređe ili pokuša da pređe preko granice Bosne i Hercegovine sa nevažećom putnom ispravom;
2. Ko posjeduje više od jedne putne isprave iste vrste (član 4);
3. Ko lažnim i obmanjujućim podacima ishoduje od nadležnog organa izdavanje putne isprave ili vize (član 23.)
4. Državljanin Bosne i Hercegovine koji pređe preko granice Bosne i Hercegovine sa putnim ispravama koje nisu uređene ovim Zakonom ili sa ličnom kartom koja nije lična karta državljana Bosne i Hercegovine.
(2) Za prekršaje iz stava (1) tačke 1., 2., 3 i 4. ovog člana može se izreći i zaštitna mjera oduzimanja putne isprave, odnosno zaštitna mjera zabrane izdavanja putne isprave do dvije godine.

Član 25b. (Član 31.)
(1) Novčanom kaznom od 300 do 500 KM kazniće se za prekršaj:
a. Ko svoju putnu ispravu da drugome da se njome posluži ili se tuđom ispravom posluži kao svojom (član 23.);
b. Ko bez odgađanja ne prijavi nadležnom organu nestanak putne isprave ili njeno pronalaženje (član 19.)

Član 25c. (Član 32.)
Prekršajni postupak iz prethodnih članova vodiće se u skladu s odgovarajućim propisima iz ove oblasti.

Centralna evidencija

Član 26. (član 33.)
Nadležni organi definisani članom 13. ovog Zakona dužni su da dostavljaju podatke u centralni registar putnih isprava koji će se uspostaviti u skladu sa zakonom koji reguliše oblast centralne evidencije i razmjene podataka u Bosni i Hercegovini.

Član 27. (Član 34.)
Organi nadležni za izdavanje putnih isprava dužni su da odmah evidentiraju podatke u centralni registar o oduzetim, izgubljenim, uništenim ili ukradenim putnim ispravama. Organ koji vodi centralnu evidenciju definisaće načine dostavljanja podataka.

Član 28. (Član 35.)
(1) Organ koji vodi centralnu evidenciju putnih isprava nadležan je za personalizaciju i skladištenje putnih isprava, diplomatskih putnih isprava i službenih putnih isprava. Organ koji vodi centralnu evidenciju putnih isprava nadležan je za nabavku i održavanje opreme za unošenje ličnih podataka u obrasce putnih isprava, opreme za centralnu evidenciju i skladištenje obrazaca putnih isprava.
(2) Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine će posebnim aktom propisati nadležnosti i način nabavke obrazaca putnih isprava propisanih ovim Zakonom.
(3) Organ koji vodi centralnu evidenciju će posebnim aktom definisati pravila i procedure u vezi sa transportom putnih isprava do organa određenih članom 13. ovog Zakona.
(4) Organ koji vodi centralnu evidenciju će posebnim aktom definisati standarde za nabavku i održavanje opreme preko koje organ definisan članom 13. ovog Zakona unosi podatke u centralni registar.
(5) Ministarstvo civilnih poslova će posebnim aktom definisati cijene putnih isprava.


Rok važenja
Član 29. (Član 36.)
Putne isprave predviđene ovim zakonom izdaju se s rokom važenja od pet godina, a licima koja nisu navršila sedam godina života sa rokom važenja od tri godine, osim putne isprave za izbjeglice i putne isprave za lica bez državljanstva koje se izdaju sa rokom važenja do dvije godine, te putnog lista za državljane BiH i putnog lista za strance koji se izdaju sa rokom važenja od 30 dana..


Prelazne i završne odredbe
Član 30. (Član 37.)
Putne isprave izdate do dana stupanja na snagu ovog zakona važiće do dana naznačenog u putnoj ispravi.

Član 31. (Član 38.)
Postupak rješavanja zahtjeva za izdavanje putnih isprava pokrenut do početka primjene ovog zakona, dovršiće se p odredbama ovog zakona.

Član 32. (Član 39.)
(1) U roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona svi nadležni organi će, u cilju provođenja ovog zakona, donijeti propise usklađene sa ovim zakonom.
(2) Dok se ne donesu propisi iz prethodnog stava ostaju na snazi propisi doneseni u skladu sa Zakonom o putnim ispravama državljana Bosne i Hercegovine ("Službeni list BiH", broj 30/96) ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 33. (Član 40.)
Nadzor nad provođenjem ovog zakona vrše Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine i nadležni organi entiteta, na način utvrđen propisom koji će utvrditi Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Član 33a. (Član 41.)
Član 24a. važi do 30. juna 2008. godine.

Član 34. (Član 42.)
Svi zakoni i propisi na osnovu kojih se uređuju putne isprave državljana Bosne i Hercegovine prestaju da važe nakon stupanja na snagu ovog zakona, prema članu 32. ovog zakona.

Član 35. (Član 43.)
(1) Ovaj zakon će stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH" i primjenjivaće se nakon 60 dana.
(2) Ovaj zakon će se objaviti i u službenim glasilima entiteta.

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com