Page 1 of 1

Zakon o izvršenju Budzeta Republike Srpske za 2019. godinu

Posted: Wed Jan 16, 2019 8:53 am
by pravnik
Zakon o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2019. godinuČlan 1.

Ovim zakonom propisuje se način izvršenja Budžeta Republike Srpske za 2019. godinu (u daljem tekstu: Budžet).

Član 2.

(1) Budžetom se utvrđuje visina budžetskih rashoda i izdataka za nefinansijsku imovinu uvećanih za iznos negativnog neto finansiranja.
(2) Budžet se sastoji od sljedećih dijelova: Opšti dio; Budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu; Budžetski rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu; Račun finansiranja; Budžetski izdaci po korisnicima (organizaciona klasifikacija); Funkcionalno klasifikovani budžetski rashodi i neto nabavka nefinansijske imovine.
(3) Ukupni izdaci budžetskih korisnika, uključujući i izdatke za otplatu duga, raspoređuju se u skladu sa Odlukom o usvajanju Budžeta Republike Srpske za 2019. godinu.

Član 3.

(1) Budžetska sredstva u jednoj fiskalnoj godini čine budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu, primici od finansijske imovine i zaduženja tekuće fiskalne godine, neutrošena namjenska sredstva budžetskih grantova i transfera iz ranijih perioda i suficit raspoređen odlukom nadležnog organa (fond 01).
(2) Vlastite prihode (prihode republičkih organa i organizacija) mogu koristiti u iznosu od 100% (fond 02 – Fond prihoda po posebnim propisima) sljedeći budžetski korisnici:
1) institucije osnovnog obrazovanja,
2) institucije visokog obrazovanja,
3) Arhiv Republike Srpske,
4) kazneno-popravni zavodi.
(3) Ministarstvo unutrašnjih poslova može koristiti sredstva:
1) od prodaje naoružanja i stalne imovine u iznosu od 100% (fond 02 – Fond prihoda po posebnim propisima),
2) od uplata naknada vozača za predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepoštovanja ili nepoznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima, u iznosu od 100% (fond 02 – Fond prihoda po posebnim propisima).
(4) Odluku o prodaji stalne imovine iz stava 3. tačka 1) ovog člana donosi Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada).
(5) Ministarstvo unutrašnjih poslova sredstva od prodaje naoružanja i sredstva od prodaje stalne imovine iz stava 3. tačka 1) ovog člana koristi prema internom planu i programu koji odobrava Vlada.
(6) Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske može koristiti sredstva koja uplaćuju društva za osiguranje i filijale društava za osiguranje iz Federacije Bosne i Hercegovine kao dio preventive za realizaviju projekata unapređivanja bezbjednosti saobraćaja u iznosu od 100% (fond 02 – Fond prihoda po posebnim propisima).
(7) Prihodi od izdavanja GSM licenci za Bosnu i Hercegovinu, odnosno Republiku Srpsku, koriste se u skladu sa odlukama Vlade o namjeni, dinamici i načinu trošenja sredstava od GSM licenci (fond 02 – Fond prihoda po posebnim propisima).
(8) Prihodi od putarina kao vrste indirektnih poreza plaćenih na naftne derivate koriste se u skladu sa propisima iz ove oblasti (fond 02 – Fond prihoda po posebnim propisima).
(9) Sredstva po osnovu depozita koriste osnovni sudovi, okružni sudovi i okružni privredni sudovi u skladu sa propisima iz ove oblasti (fond 02 – Fond prihoda po posebnim propisima).
(10) Sredstva po osnovu depozita koristi Republički devizni inspektorat u skladu sa propisima (fond 02 – Fond prihoda po posebnim propisima).
(11) Sredstva po osnovu upravljanja oduzetom imovinom koristi Agencija za upravljanje oduzetom imovinom u skladu sa propisima iz ove oblasti (fond 02 – Fond prihoda po posebnim propisima).
(12) Neutrošena sredstva Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske, prenesena iz ranijih godina, koja služe za njen razvoj i unapređivanje, prihode po osnovu kamata na oročena sredstva i prihode ostvarene po posebnim revizijama koje se sprovode u skladu sa Zakonom o reviziji javnog sektora Republike Srpske (fond 02 – Fond prihoda po posebnim propisima), koristi Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske, u skladu sa propisima.
(13) Prihode od donacija (grantova) budžetski korisnici mogu koristiti u iznosu od 100% (fond 03 – Fond grantova).
(14) Prihodi od privatizacije i sukcesije koriste se u skladu sa propisima iz ove oblasti (fond 04 – Fond sredstava privatizacije i sukcesije).
(15) Prihodi od finansiranja posebnih projekata koriste se za realizaciju projekata u skladu sa programima finansijske podrške (fond 05 – Fond za posebne projekte).
(16) Prihodi i primici iz st. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, i 15. ovog člana naplaćuju se i raspoređuju preko sistema Jedinstvenog računa trezora.

Član 4.

Budžetski izdaci su:
1) tekući rashodi i transferi između i unutar jedinica vlasti,
2) izdaci za nefinansijsku imovinu,
3) izdaci za finansijsku imovinu, otplatu dugova i ostali izdaci.

Član 5.

(1) Ministarstvo finansija upravlja i kontroliše priliv i odliv novčanih sredstava prema usvojenom Budžetu.
(2) Korišćenje sredstava za nabavku nefinansijske imovine u stalnim sredstvima za iznose pojedinačnih ulaganja u vrijednosti većoj od 30.000 KM, a prije sprovođenja procedura javne nabavke, može se vršiti po dobijanju saglasnosti Vlade na plan utroška tih sredstava.
(3) Korišćenje budžetskih sredstava za subvencije i grantove može se vršiti po dobijanju saglasnosti Vlade na plan utroška tih sredstava.

Član 6.

Korisnici budžetskih sredstava dužni su da sredstva utvrđena u Budžetu koriste rukovodeći se načelima racionalnosti i štednje.Član 7.

(1) Ministarstvo finansija sačinjava kvartalne finansijske planove budžetske potrošnje u skladu sa procjenom ostvarenja priliva budžetskih sredstava.
(2) Ministarstvo finansija obavještava budžetske korisnike o visini budžetskih sredstava koja im se stavljaju na raspolaganje kvartalnim finansijskim planom, najkasnije deset dana prije početka kvartala.
(3) Izuzetno od stava 2. ovog člana, kvartalni finansijski plan za prvi kvartal fiskalne godine dostavlja se do 15. januara tekuće godine, a sredstva kvartalnog finansijskog plana za četvrti kvartal fiskalne godine mogu se staviti na raspolaganje u mjesečnim iznosima.
(4) Ukoliko se ukaže potreba za sezonskim korišćenjem sredstava, budžetski korisnici iz stava 2. ovog člana dužni su da traže izmjenu dostavljenog kvartalnog finansijskog plana i to najkasnije tri dana prije početka kvartala.
(5) Ukupan iznos svih kvartalnih finansijskih planova potrošnje svakog budžetskog korisnika može biti manji ili jednak iznosu usvojenog godišnjeg budžeta za svakog budžetskog korisnika.
(6) Ministarstvo finansija vrši prenos sredstava za izmirenje obaveza po osnovu izdataka iz člana 4. ovog zakona na osnovu obrazaca propisanih za trezorsko poslovanje budžetskih korisnika.

Član 8.

(1) Preraspodjela budžetskih sredstava u okviru budžetskog korisnika između rashoda (tekući rashodi i transferi između i unutar jedinica vlasti) i izdataka za nefinansijsku imovinu, finansijsku imovinu, otplatu dugova i ostalih izdataka vrši se na osnovu rješenja Vlade.
(2) Preraspodjela budžetskih sredstava u okviru budžetskog korisnika vrši se na osnovu rješenja budžetskog korisnika, odnosno nadležnog ministarstva:
1) u okviru rashoda,
2) u okviru izdataka za nefinansijsku imovinu,
3) u okviru izdataka za finansijsku imovinu, otplatu dugova i ostalih izdataka.
(3) Izuzetno od stava 2. ovog člana, ne može se vršiti:
1) preraspodjela budžetskih sredstva na rashode za lična primanja zaposlenih,
2) preraspodjela budžetskih sredstva sa rashoda za bruto plate bez saglasnosti Vlade,
3) preraspodjela budžetskih sredstava za sufinansiranje projekata finansiranih iz sredstava međunarodnih finansijskih i nefinansijskih institucija.


Član 9.

(1) Izdaci koji nastaju korišćenjem prihoda iz člana 3. stav 2. t. 1), 2) i 3), člana 3. stav 3. tačka 2) i člana 3. st. 12. i 13. ovog zakona su:
1) rashodi,
2) izdaci za nefinansijsku imovinu,
3) izdaci za finansijsku imovinu, otplatu dugova i ostalih izdataka.
(2) Izdaci koji nastaju korišćenjem prihoda i primitaka iz člana 3. stav 2. tačka 4), člana 3. stav 3. tačka 1) i člana 3. st. 6, 7, 8, 11. i 14. ovog zakona su:
1) rashodi, osim rashoda za lična primanja zaposlenih,
2) izdaci za nefinansijsku imovinu,
3) izdaci za finansijsku imovinu, otplatu dugova i ostalih izdataka.
(3) Izdaci koji nastaju korišćenjem prihoda i primitaka iz člana 3. st. 9. i 10. ovog zakona su ostali izdaci.

Član 10.

(1) Ministarstvo finansija vrši unos operativnog budžeta u sistem trezora za prihode iz člana 3. st. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. i 15. ovog zakona, na osnovu finansijskih planova potrošnje koje sačinjavaju budžetski korisnici, odnosno nadležna ministarstva.
(2) Mjesečni finansijski planovi potrošnje sačinjavaju se na osnovu raspoloživih sredstava.
(3) Budžetski korisnici, odnosno nadležna ministarstva mogu vršiti preraspodjelu sredstava iz člana 3. st. 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. i 15. ovog zakona.
(4) Preraspodjela sredstava iz stava 3. ovog člana vrši se na osnovu rješenja budžetskog korisnika, odnosno nadležnog ministarstva.

Član 11.

(1) Ministarstvo finansija vrši prenos sredstava sa računa u okviru sistema Jedinstvenog računa trezora za izmirenje obaveza po osnovu budžetskih izdataka iz člana 4. i izdataka iz člana 9. ovog zakona.
(2) Obaveze budžetskih korisnika unose se u sistem trezora na osnovu obrazaca za trezorsko poslovanje budžetskih korisnika, za koje je odgovoran budžetski korisnik.
(3) Budžetski korisnici koji imaju direktnu konekciju na sistem Jedinstvenog računa trezora vrše unos podataka u sistem trezora, a budžetski korisnici koji nemaju direktnu konekciju na sistem Jedinstvenog računa trezora vrše unos podataka u sistem trezora posredstvom ministarstva u čijoj je nadležnosti unos podataka.
(4) Podaci uneseni u obrasce za trezorsko poslovanje budžetskih korisnika sačinjeni su na osnovu vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava, propisanih Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske.
(5) Ispravama iz stava 4. ovog člana smatraju se:
1) obračunske liste plata i naknada,
2) predračuni i ugovori,
3) računi za nabavku sredstava, materijala, robe i usluga,
4) odluke i rješenja nadležnih organa iz kojih proističu obaveze,
5) ostale knjigovodstvene isprave.

Član 12.

(1) Za tačnost knjigovodstvenih isprava, interne kontrolne postupke kojima podliježu te isprave i za vjerodostojan unos podataka u sistem trezora, pomoćne knjige i Glavnu knjigu trezora, odgovorno je lice budžetskog korisnika koje ima direktnu konekciju na sistem Jedinstvenog računa trezora.
(2) Za vjerodostojan unos podataka u sistem trezora, pomoćne knjige i Glavnu knjigu trezora, odgovorno je lice u ministarstvu u čijoj je nadležnosti unos podataka za korisnike koji nemaju direktnu konekciju na sistem Jedinstvenog računa trezora.

Član 13.

(1) Vlada može, na prijedlog ministra finansija, sredstva raspoređena Budžetom preraspoređivati u okviru budžetskog korisnika.
(2) Ukoliko se ne može izvršiti preraspodjela sredstava u skladu sa stavom 1. ovog člana, Vlada može na prijedlog ministra finansija, sredstva raspoređena Budžetom preraspoređivati između ministarstava ili drugih budžetskih korisnika do 5% ukupno usvojenih sredstava budžetskih korisnika kojima se sredstva umanjuju.
(3) Vlada može, na prijedlog ministra finansija, sredstva raspoređena Budžetom, koja nisu utrošena do 31. januara naredne godine, rasporediti između ministarstava ili drugih budžetskih korisnika do 5% od ukupno usvojenih sredstava budžetskih korisnika kojima se sredstva umanjuju.
(4) Odredbe ovog člana ne primjenjuju se na budžetska sredstva Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske.
(5) U izvještaju o izvršenju Budžeta nalazi se pregled o izvršenoj preraspodjeli sredstava iz člana 8. stav 1. ovog zakona i st. 1, 2. i 3. ovog člana.

Član 14.

(1) Raspodjela sredstava budžetske rezerve vrši se u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu Republike Srpske.
(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, raspodjelu sredstava budžetske rezerve, u toku fiskalne godine, za hitne i nepredviđene izdatke i projekte koji nisu uvršteni u budžet, mogu vršiti:
1) predsjednik Vlade, u iznosu do 1.000.000 KM,
2) ministar finansija, u iznosu do 50.000 KM.
(3) Odobravanje sredstava za grantove može se vršiti samo na osnovu kriterijuma utvrđenih od davalaca sredstava, uz podnošenje odgovarajućeg programa, odnosno projekta.
(4) Korisnici sredstava budžetske rezerve i sredstava za grantove dužni su da podnesu izvještaj davaocima sredstava o utrošku primljenih sredstava najkasnije do isteka roka za podnošenje godišnjih finansijskih izvještaja.

Član 15.

(1) Obaveze po osnovu relevantnog spoljnog duga izvršavaju se u iznosima koji su dospjeli za plaćanje u skladu sa propisima kojima se uređuje indirektno oporezivanje.
(2) Obaveze po osnovu direktnog spoljnog duga izvršavaju se u iznosima koji su dospjeli za plaćanje u skladu sa propisima kojima se uređuje plaćanje spoljnog duga.
(3) Obaveze po osnovu unutrašnjeg duga, izvršavaju se u iznosima koji su dospjeli za plaćanje u skladu sa propisima kojima se uređuje plaćanje unutrašnjeg duga.

Član 16.

(1) Obaveze po osnovu ostalih budžetskih izdataka izmiruju se po sljedećim prioritetima:
1) penzije i ostala prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja,
2) porodične, lične i civilne invalidnine,
3) porezi i doprinosi na lična primanja zaposlenih,
4) neto lična primanja zaposlenih,
5) ostala prava iz boračko-invalidske zaštite,
6) obaveze prema dobavljačima,
7) povrat javnih prihoda na osnovu akata nadležnih organa,
8) ostale obaveze.
(2) Ministarstvo finansija utvrđuje terminski mjesečni plan potrošnje za izmirenje obaveza iz stava 1. ovog člana.

Član 17.

(1) Isplata ličnih primanja zaposlenih vrši se prenosom sredstava sa Jedinstvenog računa trezora na račune zaposlenih kod banaka ili drugih ovlašćenh organizacija za platni promet.
(2) Za budžetske korisnike, kojima je čl. 3. i 9. ovog zakona dato pravo korišćenja vlastitih prihoda (fond 02), donacija (grantova) (fond 03) i prihoda od finansiranja posebnih projekata (fond 05), isplata ličnih primanja zaposlenih vrši se prenosom sredstava sa računa posebnih namjena na račune zaposlenih kod banaka ili drugih ovlašćenih organizacija za platni promet.
(3) Budžetski korisnici koji imaju direktnu konekciju na sistem Jedinstvenog računa trezora dužni su da podatke za obračun ličnih primanja unesu u sistem trezora, do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.
(4) Budžetski korisnici koji nemaju direktnu konekciju na sistem Jedinstvenog računa trezora dužni su da podatke za obračun ličnih primanja dostave na unos odgovarajućoj organizacionoj jedinici ministarstva u čijoj je nadležnosti unos podataka, do desetog u mjesecu za prethodni mjesec.
(5) Isplata penzija, ostalih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, porodičnih, ličnih i civilnih invalidnina vrši se prenosom sredstava sa Jedinstvenog računa trezora na račune korisnika kod banaka ili drugih ovlašćenih organizacija za platni promet, odnosno poštanski saobraćaj.


Član 18.

Izmirivanje obaveza po osnovu izdataka iz člana 9. ovog zakona, vrši se u skladu sa internim procedurama Ministarstva finansija.


Član 19.

Naknade po raznim osnovama, naplaćene po posebnim zakonima, usmjeravaju se i troše u skladu sa Odlukom o usvajanju Budžeta Republike Srpske za 2019. godinu.Član 20.

Budžetski korisnici dužni su da se u postupku nabavke imovine, robe, materijala i vršenja usluga, pridržavaju odredaba Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, kao i procedura o obaveznoj primjeni modula nabavki.

Član 21.

Kontrolu namjenskog korišćenja i utroška sredstava, kao i postupanja budžetskih korisnika u skladu sa ovim zakonom, vrši Ministarstvo finansija.

Član 22.

(1) Svi budžetski korisnici dužni su da u roku od 15 dana od dana osnivanja ili nastanka promjene u organizaciji ili statusu, dostave izmjene na Obrascu Registra budžetskih korisnika radi ažuriranja podataka u Registru.
(2) Budžetski korisnici, uz Obrazac iz stava 1. ovog člana, dužni su da dostave dokumentaciju koja potvrđuje nastale promjene u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za sticanje statusa budžetskog korisnika.
(3) Registar budžetskih korisnika vodi i ažurira Ministarstvo finansija.

Član 23.

(1) U slučaju da ovaj zakon sadrži drugačija rješenja u odnosu na druge zakone Republike Srpske, u predmetu izvršenja Budžeta primjenjuju se odredbe ovog zakona.
(2) Ukoliko su drugim zakonima propisani novčani izdaci iz Budžeta koji se razlikuju od planiranih iznosa po ovom zakonu ili po Odluci o usvajanju Budžeta Republike Srpske za 2019. godinu, primjenjuju se odredbe i planirani iznosi utvrđeni ovim zakonom i Odlukom o usvajanju Budžeta Republike Srpske za 2019. godinu.

Član 24.

Prenos sredstava iz Budžeta u Budžet zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine može se vršiti isključivo na osnovu odobrenja Narodne skupštine Republike Srpske.


Član 25.

Novčanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM kazniće se za prekršaj odgovorno lice budžetskog korisnika, ako:
1) prihode budžeta ne obračuna, ne knjiži i ne uplati na odgovarajući račun i u propisanom roku (član 3),
2) vlastite prihode koristi suprotno ili bez odobrenja internog plana i programa Vlade ili Budžeta (član 3),
3) koristi sredstva za nabavku nefinansijske imovine u stalnim sredstvima i budžetska sredstva za subvencije i grantove bez dobijanja saglasnosti Vlade na plan utroška tih sredstava ili prije sprovođenja procedure propisane Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (član 5),
4) novčana sredstva budžetskog korisnika ne koristi rukovodeći se načelima racionalnosti i štednje (član 6),
5) sačini obrasce za trezorsko poslovanje budžetskih korisnika na osnovu nevjerodostojnih knjigovodstvenih isprava ili nepostojećih poslovnih promjena (član 11),
6) ne unese vjerodostojne podatke u sistem trezora, odnosno pomoćne knjige i Glavnu knjigu trezora (član 12),
7) isplatu plata i ostalih ličnih primanja ne vrši na račune zaposlenih (član 17),
8) u postupku nabavke imovine, robe, materijala i usluga ne postupa u skladu sa procedurama iz modula nabavki (član 20),
9) ne sprovede postupak registrovanja u Ministarstvu finansija u roku od 15 dana od dana nastanka promjene u organizaciji i statusu (član 22).Član 26.

Novčanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM kazniće se za prekršaj odgovorno lice u Ministarstvu finansija ako se ne pridržava odredbe člana 18. ovog zakona.

Član 27.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Broj:02/1-021- 1272 /18 PREDSJEDNIK
Datum: 23. decembar 2018. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilovićwww.epravo.ba