Page 1 of 1

Zakon o izmjenama Zakona o izvrsenju Budzeta Republike Srpske za 2018. godinu

Posted: Wed Jun 13, 2018 7:43 am
by pravnik
ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O IZVRŠENjU BUDžETA REPUBLIKE SRPSKE ZA 2018. GODINU


Član 1.

U Zakonu o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2018. godinu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 114/17), u članu 2. u stavu 3. poslije riječi: „za 2018. godinu“ dodaje se zapeta i riječi: „odnosno Odlukom o usvajanju rebalansa Budžeta Republike Srpske za 2018. godinu“.

Član 2.

U članu 23. stav 2. mijenja se i glasi:
„(2) Ukoliko su drugim zakonima propisani novčani izdaci iz Budžeta koji se razlikuju od planiranih iznosa utvrđenih ovim zakonom ili Odlukom o usvajanju Budžeta Republike Srpske za 2018. godinu, odnosno Odlukom o usvajanju rebalansa Budžeta Republike Srpske za 2018. godinu, primjenjuju se odredbe i planirani iznosi utvrđeni ovim zakonom, odnosno ovim odlukama.“

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.Broj: 02/1-021-504/18 PREDSJEDNIK
Datum: 16. maj 2018. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović