Page 1 of 1

Zakon o gradu Cazin

Posted: Sun Jun 04, 2017 9:01 am
by pravnik
ZAKON O GRADU CAZINČlan 1.Predmet ZakonaU skladu sa uvjetima iz člana 5. stav 2. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/06 i 51/09) ovim zakonom se uspostavlja Grad Cazin, određuje njegova teritorija, propisuje svojstvo, organi, način izbora gradskog vijeća i gradonačelnika, uređuje donošenje privremene statutarne odluke, donošenje statuta, raspisivanje izbora i druga pitanja od značaja za primjenu ovog zakona.Član 2.TeritorijaTeritoriju Grada Cazina čine sva naseljena mjesta koja su se prema evidenciji Federalnog zavoda za statistiku nalazila u okviru općine Cazin na dan stupanja na snagu ovog zakona.Član 3.SvojstvoGrad Cazin je jedinica lokalne samouprave i ima svojstvo pravnog lica.Član 4.Samoupravni organi(1) Samoupravni organi Grada Cazina su Gradsko vijeće i gradonačelnik.
(2) Samoupravni organi Grada Cazina poslove iz svoje nadležnosti vrše u skladu sa ustavom, zakonom i Statutom Grada.
(3) Mandat vijećnika Gradskog vijeća i gradonačelnika je četiri godine.Član 5.Gradsko vijeće(1) Organ odlučivanja Grada Cazina je Gradsko vijeće.
(2) Broj članova Gradskog vijeća određuje se Statutom Grada u skladu sa zakonom.
(3) Gradsko vijeće Grada Cazina bira se demokratskim putem na neposrednim i tajnim izborima na području cijelog grada.Član 6.Gradonačelnik(1) Izvršni organ Grada Cazina je gradonačelnik.
(2) Gradonačelnik Grada Cazina bira se u skladu sa Zakonom o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije BiH", br. 19/08).Član 7.Statut(1) Grad Cazin ima Statut.
(2) Statutom Grada Cazina propisuje se i uređuje samoupravni djelokrug grada, njegova obilježja, sjedište, javna priznanja, organizacija, ovlaštenja i način rada njegovih organa,
međusobni odnosi Gradskog vijeća i gradonačelnika, oblici neposrednog odlučivanja građana, saradnja sa drugim jedinicama lokalne samouprave i druga pitanja od značaja za Grad.
(3) Statut Grada Cazina mora biti u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavom Unsko-sanskog kantona i federalnim i kantonalnim zakonodavstvom.
(4) Statut Grada Cazina priprema i usvaja Gradsko vijeće dvotrećinskom većinom vijećnika Gradskog vijeća.Član 8.Pravno sljedništvo(1) Grad Cazin je pravni sljednik Općine Cazin i ima zakonom određene nadležnosti Grada i preuzima nadležnosti, prava, obaveze i imovinu općine čiji je pravni sljednik.
(2) Vijećnici Općinskog vijeća Cazin i načelnik Općine Cazin, izabrani na općinskim izborima održanim 2. oktobra 2016. godine, stupanjem na snagu ovog zakona nastavljaju raditi kao vijećnici Gradskog vijeća i gradonačelnik Grada Cazina.
(3) Općinski organi uprave i upravne organizacije, stručne i druge službe i drugi općinski organi, stupanjem na snagu ovog zakona, nastavljaju raditi kao organi i službe Grada Cazina.
(4) Javna preduzeća i javne ustanove, čiji je osnivač Općina, nastavljaju raditi kao javna preduzeća i ustanove Grada Cazina.Član 9.Privremena statutarna odlukaVijećnici izabrani na općinskim izborima za Općinu Cazin, održanim 2016. godine, donijet će Privremenu statutarnu odluku Grada Cazina u roku dva mjeseca od dana stupanja na snagu
ovog zakona, koja će važiti do donošenja Statuta Grada.Član 10.Stupanje na snaguOvaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiHLidija BradaraPredsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiHEdin Mušić