Page 1 of 1

Zakon o agenciji za visoko obrazovanje Republike Srpske

Posted: Thu May 23, 2024 7:26 am
by LegaForum
ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE SRPSKE

("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 42/2024)GLAVA I

OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuje se status, nadležnost, organizacija, upravljanje, rukovođenje, finansiranje i rad Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske (u daljem tekstu: Agencija).

Član 2

(1) Osnovni cilj rada Agencije je unapređenje kvaliteta rada visokoškolskih ustanova, akademskog osoblja, stručnih službi na visokoškolskim ustanovama, praćenje kvaliteta studijskih programa i studiranja na visokoškolskim ustanovama, u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima obezbjeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju.

(2) Agencija u svom radu primjenjuje evropske standarde i smjernice, preporuke nadležnih institucija u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: Republika) i Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: BiH), te međunarodnu praksu u oblasti razvoja visokog obrazovanja i obezbjeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju.

(3) Radi obavljanja i unapređivanja poslova iz svoje nadležnosti, Agencija sarađuje sa nadležnim institucijama Republike i BiH.

Član 3

Na pitanja koja nisu uređena ovim zakonom primjenjuju se propisi kojim se uređuje opšti upravni postupak, sistem javnih službi i propisi iz oblasti rada.

Član 4

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu za označavanje muškog ili ženskog roda podrazumijevaju oba pola.

Član 5

Pojedini izrazi i pojmovi, u smislu ovog zakona, imaju sljedeće značenje:

1) kvalitet je skup karakteristika visokoškolske ustanove ili studijskog programa kojima se dokazuje nivo zadovoljavanja opšteprihvaćenih standarda, kao i potreba i očekivanja studenata i društva u cjelini u procesu naučne i nastavne djelatnosti, kroz stalno unapređivanje svih procesa i njihovih ishoda,

2) ESG (engl. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area), odnosno Standardi i smjernice za obezbjeđenje kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja, predstavljaju standarde i smjernice unutrašnjeg obezbjeđenja kvaliteta visokoškolskih ustanova, standarde i smjernice vanjskog obezbjeđenja kvaliteta i standarde i smjernice za obezbjeđenje kvaliteta agencija,

3) obezbjeđenje kvaliteta je aspekt upravljanja procesima koji podrazumijevaju planiranje, izvođenje, nadzor i unapređenje rada subjekta, s ciljem postizanja povjerenja zainteresovanih strana da će očekivani nivo kvaliteta biti ostvaren,

4) vrednovanje obuhvata postupke i rezultat utvrđivanja kvaliteta, svrsishodnosti i efikasnosti visokoškolske ustanove, članice univerziteta, studijskog programa ili unutrašnjeg sistema obezbjeđenja kvaliteta,

5) samovrednovanje je proces kojim visokoškolska ustanova na sistematičan i dokumentovan način provjerava efektivnost i efikasnost unutrašnjeg sistema obezbjeđenja kvaliteta,

6) vanjsko vrednovanje je objektivno i nepristrasno vrednovanje unutrašnjeg sistema obezbjeđenja kvaliteta predmeta vrednovanja u odnosu na važeće standarde i kriterijume, koje vrši komisija recenzenata ili komisija stručnjaka, a u svrhu početne akreditacije ili akreditacije predmeta vrednovanja,

7) klasterska akreditacija je model akreditacije studijskih programa u kojem se studijski programi sa jedne ili više visokoškolskih ustanova grupišu na osnovu pripadnosti istoj oblasti obrazovanja/naučnoj oblasti (naučnom polju/polju obrazovanja ili užoj naučnoj/užoj oblasti obrazovanja) radi sprovođenja postupka vanjskog vrednovanja u svrhu akreditacije,

8) ENQA je Evropska asocijacija za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (engl. European Association for Quality Assurance in Higher Education),

9) ENIC/NARIC je Evropska mreža centara za priznavanje i informisanje u visokom obrazovanju / nacionalni centri za akademsko priznavanje i informisanje (engl. European Network of Information Centres in the European Region / National Academic Recognition Information Centres in the European Union),

10) Evropski okvir kvalifikacija je zajednički evropski referentni okvir koji povezuje nacionalne sisteme kvalifikacija i djeluje kao alat za upoređivanje, odnosno lakše razumijevanje i tumačenje kvalifikacija među različitim državama i obrazovnim sistemima u Evropi,

11) kvalifikacioni okvir je instrument uspostave kvalifikacija stečenih u Republici, kojim se daju osnove za jasnoću, pristupanje, prohodnost, sticanje i kvalitet kvalifikacija,

12) kvalifikacija je naziv za objedinjene skupove ishoda učenja određene vrste, nivoa, obima, profila i kvaliteta, a koje se dokazuje svjedočanstvom, diplomom ili drugom javnom ispravom koju izdaje ovlašćeno pravno lice,

13) profesionalno priznavanje je postupak priznavanja strane visokoškolske kvalifikacije kojim se imaocu kvalifikacije utvrđuje pravo na opšti pristup tržištu rada.

GLAVA II

NADLEŽNOSTI AGENCIJE

Član 6

(1) Agencija je organizacija sa javnim ovlašćenjima čiji je osnivač Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada) u ime Republike.

(2) Agencija je samostalno i nezavisno pravno lice.

(3) Sjedište Agencije je u Banjoj Luci.

(4) Naziv Agencije je Agencija za visoko obrazovanje Republike Srpske.

(5) Agencija ima pečat koji sadrži naziv Agencije i amblem Republike Srpske.

Član 7

(1) Agencija je nadležna za:

1) unapređenje i usklađivanje sistema visokog obrazovanja Republike sa međunarodnim i evropskim sistemom visokog obrazovanja,

2) razvoj sistema obezbjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja u skladu sa Standardima i smjernicama za obezbjeđenje kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja,

3) početnu akreditaciju, akreditaciju i tematsko vrednovanje visokoškolskih ustanova i studijskih programa,

4) vođenje Registra akreditovanih visokoškolskih ustanova i studijskih programa,

5) priznavanje stranih visokoškolskih kvalifikacija u svrhu opšteg pristupa tržištu rada,

6) razvoj i primjenu kvalifikacionog okvira Republike i povezivanje sa Evropskim okvirom kvalifikacija,

7) donošenje standarda za početnu akreditaciju i standarda za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa,

8) učešće u izradi, praćenju i sprovođenju strategija i opštih akata u oblasti nauke i visokog obrazovanja,

9) prikupljanje i obradu podataka o sistemu visokog obrazovanja i drugim sistemima s kojima je visoko obrazovanje povezano,

10) podsticanje naučnoistraživačkog rada svih zainteresovanih strana u oblasti visokog obrazovanja,

11) saradnju sa međunarodnim organizacijama, tijelima i institucijama nadležnim za visoko obrazovanje i obezbjeđenje kvaliteta,

12) predstavljanje Republike na međunarodnim konferencijama, skupovima, u međunarodnim organizacijama, mrežama, tijelima i udruženjima u okviru svoje nadležnosti,

13) učešće u realizaciji projekata iz svoje nadležnosti finansiranih od strane međunarodnih finansijskih organizacija,

14) pružanje informacija putem medija i drugih vidova informisanja o svom radu,

15) obavljanje i drugih poslova u skladu sa ovim zakonom, propisima iz oblasti visokog obrazovanja i Statutom.

(2) Nadležnost Agencije uređuje se ovim zakonom, propisima iz oblasti visokog obrazovanja i okvira kvalifikacija, te Statutom i opštim aktima Agencije.

GLAVA III

UPRAVLjANjE, RUKOVOĐENjE AGENCIJOM I FINANSIRANjE AGENCIJE

Član 8

(1) Organizacija, upravljanje i rukovođenje Agencijom uređuje se ovim zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Agencije.

(2) Organi Agencije su:

1) Upravni odbor i

2) direktor.

(3) Radi obavljanja specifičnih i stručnih poslova iz nadležnosti Agencije, Agencija uspostavlja savjetodavna i stručna tijela, u skladu sa svojim opštim aktima.

(4) Upravni odbor donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji za visoko obrazovanje Republike Srpske, uz saglasnost Ministarstva za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje (u daljem tekstu: Ministarstvo).

(5) Pravilnikom iz stava 4. ovog člana propisuje se djelokrug i način rada organizacionih jedinica, radna mjesta i posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa.

Član 9

(1) Organ upravljanja Agencijom je Upravni odbor.

(2) Upravni odbor čini pet članova: tri predstavnika akademske zajednice Republike, jedan predstavnik privrede i prakse i jedan predstavnik studenata.

(3) Za člana Upravnog odbora može biti imenovano lice koje, pored opštih uslova propisanih posebnim zakonim, ispunjava i posebne uslove koji su propisani Statutom Agencije.

(4) Za člana Upravnog odbora ne može biti imenovano lice protiv koga se vodi krivični postupak, niti lice koje je pravosnažno osuđeno za krivično djelo.

(5) Članovi Upravnog odbora imaju pravo na naknadu za rad.

Član 10

(1) U vršenju poslova iz svoje nadležnosti Upravni odbor:

1) donosi Statut Agencije,

2) Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,

3) donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora,

4) usvaja Godišnji program rada i finansijski plan Agencije,

5) usvaja Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Agencije,

6) donosi pravilnik kojim se propisuje visina naknada za pružanje usluga iz nadležnosti Agencije i vrstama i načinu raspodjele vlastitih prihoda,

7) donosi Pravilnik o unutrašnjem osiguranju kvaliteta rada Agencije,

8) usvaja izvještaje koje direktor Agencije dostavlja u skladu sa ovim zakonom i drugim zakonima,

9) donosi odluku o standardima za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa,

10) donosi odluku o standardima za početnu akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa,

11) usvaja Listu recenzenata,

12) usvaja Listu stručnjaka, u skladu sa zakonom,

13) odlučuje o žalbama i prigovorima visokoškolskih ustanova po pribavljenom mišljenju Odbora za žalbe i prigovore,

14) odlučuje o žalbama na rješenje o priznavanju stranih visokoškolskih kvalifikacija,

15) imenuje članove savjetodavnih i stručnih tijela Agencije,

16) odlučuje o prigovorima zaposlenih iz oblasti radnih odnosa,

17) donosi opšte i pojedinačne akte u skladu sa zakonom i Statutom Agencije.

(2) Upravni odbor preduzima mjere za efikasno i racionalno obavljanje poslova i zadataka iz nadležnosti Agencije.

Član 11

(1) Direktor Agencije predstavlja Agenciju, rukovodi radom i odgovoran je za rad Agencije.

(2) Direktor je za svoj rad odgovoran Upravnom odboru Agencije i Narodnoj skupštini Republike Srpske (u daljem tekstu: Narodna skupština).

(3) Direktor Agencije učestvuje u radu Upravnog odbora bez prava glasa.

(4) Za direktora Agencije može biti imenovano lice koje, pored opštih uslova propisanih posebnim zakonom, ispunjava i posebne uslove koji su propisani Statutom Agencije.

(5) Za direktora Agencije ne može biti imenovano lice protiv koga se vodi krivični postupak, niti lice koje je pravosnažno osuđeno za krivično djelo.

Član 12

Direktor Agencije obavlja sljedeće poslove:

1) rukovodi, predstavlja i zastupa Agenciju u skladu sa ovim zakonom i Statutom Agencije,

2) predlaže i donosi opšte i pojedinačne akte u skladu sa zakonom i Statutom Agencije,

3) predlaže program rada i finansijski plan Agencije,

4) podnosi izvještaj o radu Agencije,

5) odlučuje o potrebi prijema radnika i vrši raspored zaposlenih u Agenciji, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast rada, Kolektivnim ugovorom, Pravilnikom o radu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,

6) imenuje komisije recenzenata za vanjsko vrednovanje i davanje preporuke o početnoj akreditaciji,

7) utvrđuje prijedlog komisije stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o akreditaciji visokoškolskih ustanova, odnosno studijskih programa, u skladu sa zakonom,

8) imenuje recenzente za recenzije studijskih programa,

9) predlaže Upravnom odboru članove Akreditacijskog vijeća nakon sprovedenog postupka javne konkurencije,

10) predlaže Upravnom odboru članove Odbora za žalbe i prigovore nakon sprovedenog postupka javne konkurencije,

11) predstavlja Agenciju na međunarodnim konferencijama, skupovima i u međunarodnim organizacijama, mrežama, tijelima i udruženjima u okviru nadležnosti Agencije, u skladu sa ovim zakonom i Statutom Agencije,

12) obavlja i druge poslove propisane ovim zakonom i Statutom Agencije.

Član 13

(1) Članove Upravnog odbora iz reda akademske zajednice i privrede i prakse imenuje Vlada na period od pet godina na osnovu prethodno sprovedenog postupka javne konkurencije, sa mogućnošću još jednog izbora.

(2) Člana Upravnog odbora iz reda studenata, na prijedlog Unije studenata Republike Srpske, imenuje Vlada na period od godinu dana, sa mogućnošću još jednog izbora.

(3) Direktora Agencije, po prethodno sprovedenom postupku javne konkurencije, na prijedlog Vlade imenuje Narodna skupština na period od pet godina, sa mogućnošću još jednog izbora.

(4) Postupak izbora i razrješenja članova Upravnog odbora i direktora Agencije propisuju se Statutom i opštim aktom Agencije.

(5) Član Upravnog odbora ili direktor Agencije mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka perioda na koji su imenovani u slučaju:

1) nepostupanja u skladu sa zakonom i opštim aktima Agencije,

2) zloupotrebe službenog položaja i svojih ovlašćenja,

3) prestanka ispunjavanja opštih i posebnih uslova propisanih zakonom,

4) narušavanja ugleda Agencije svojim ponašanjem,

5) podnošenja obrazložene ostavke u pisanoj formi.

(6) Ako član Upravnog odbora Agencije bude razriješen dužnosti prije isteka mandata, novi član Upravnog odbora bira se na osnovu sprovedenog postupka javne konkurencije, na period do isteka mandata člana Upravnog odbora koji je razriješen.

(7) Ako direktor Agencije bude razriješen dužnosti prije isteka mandata, Narodna skupština može imenovati vršioca dužnosti na period do šest mjeseci.

(8) U slučaju podnošenja ostavke direktor Agencije ili član Upravnog odbora ostaje na dužnosti do razrješenja, a najduže tri mjeseca od dana podnošenja ostavke.

(9) Ukoliko se do isteka mandata imenovanih članova Upravnog odbora ili direktora Agencije ne izvrše nova imenovanja, imenovani članovi Upravnog odbora i direktor Agencije nastaviće da obavljaju svoje dužnosti do imenovanja, a najduže šest mjeseci.

Član 14

(1) Na radno-pravni status zaposlenih u Agenciji primjenjuju se odredbe ovog zakona, propisi kojima je regulisana oblast radnih odnosa i opšti akti Agencije.

(2) Direktor Agencije donosi Pravilnik o radu kojim se propisuju odredbe o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa zaposlenih.

Član 15

(1) Agencija podnosi Narodnoj skupštini godišnji izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem o poslovanju, najkasnije do 30. juna tekuće godine za prethodnu godinu.

(2) Narodna skupština daje saglasnost na akt iz stava 1. ovog člana.

(3) Sadržaj izvještaja iz stava 1. ovog člana utvrđuje se Statutom Agencije.

Član 16

Stručna i savjetodavna tijela Agencije su: Akreditacijsko vijeće i Odbor za žalbe i prigovore.

Član 17

(1) Akreditacijsko vijeće je stručno i savjetodavno tijelo Agencije koje vrši kontrolu usklađenosti postupaka vanjskog vrednovanja sa standardima, kriterijumima i opštim aktima Agencije.

(2) Struktura, broj članova, način izbora i mandat Akreditacijskog vijeća propisuju se Statutom Agencije.

(3) Članovi Akreditacijskog vijeća imaju pravo na naknadu za rad.

Član 18

(1) Odbor za žalbe i prigovore je stručno i savjetodavno tijelo Agencije koje razmatra i daje mišljenje o prigovorima i žalbama visokoškolskih ustanova, u skladu sa ovim zakonom, Statutom i drugim aktima Agencije.

(2) Struktura, broj članova, način izbora i mandat članova Odbora za žalbe i prigovore propisuju se Statutom Agencije.

(3) Članovi Odbora za žalbe i prigovore imaju pravo na naknadu za rad.

Član 19

(1) Agencija se finansira iz budžeta Republike, vlastitih prihoda i drugih izvora.

(2) Sredstvima iz budžeta Republike, u skladu sa finansijskim planom, finansiraju se:

1) plate i naknade zaposlenih,

2) članarine i učešće u međunarodnim asocijacijama, mrežama i registrima agencija,

3) dio materijalnih troškova poslovanja Agencije,

4) postupci akreditacije javnih visokoškolskih ustanova i studijskih programa prijavljenih uz akreditaciju ustanove,

5) postupci tematskog vrednovanja po zahtjevu Ministarstva i Unije studenata Republike Srpske i

6) troškovi periodične vanjske evaluacije Agencije.

(3) Direktor Agencije donosi Pravilnik o platama, naknadama i drugim primanjima zaposlenih, uz saglasnost Upravnog odbora, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast rada i opštim aktima Agencije.

(4) Upravni odbor, uz saglasnost Vlade, donosi odluku kojom se određuje naknada članovima Upravnog odbora i plata direktora Agencije.

(5) Postupke početne akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa visokoškolske ustanove finansiraju iz vlastitih sredstava.

(6) Postupci akreditacije studijskih programa koji nisu obuhvaćeni odredbom stava 2. tačka 4) ovog člana visokoškolske ustanove finansiraju iz vlastitih sredstava.

Član 20

(1) Upravni odbor donosi Pravilnik o određivanju visine naknada za pružanje usluga iz nadležnosti Agencije i vrstama i načinu raspodjele vlastitih prihoda Agencije.

(2) Pravilnikom iz stava 1. ovog člana propisuju se visina naknada za pružanje usluga iz nadležnosti Agencije, vrste i način raspodjele vlastitih prihoda Agencije, visine naknada za rad članovima Akreditacijskog vijeća, članovima Odbora za žalbe i prigovore, stručnjacima i recenzentima.

GLAVA IV

SISTEM OBEZBJEĐENjA KVALITETA

Član 21

Sistem obezbjeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju obuhvata unutrašnje i vanjsko obezbjeđenje kvaliteta, a sprovodi se kroz:

1) samovrednovanje,

2) vanjsko vrednovanje,

3) donošenje odluke o akreditaciji,

4) naknadne aktivnosti.

Član 22

(1) Visokoškolske ustanove uspostavljaju sistem unutrašnjeg obezbjeđenja kvaliteta koji obuhvata:

1) praćenje realizacije strategije razvoja,

2) realizaciju postupaka unutrašnjeg obezbjeđenja kvaliteta,

3) praćenje i unapređivanje kvaliteta studijskih programa,

4) praćenje i unapređivanje metoda učenja, poučavanja i vrednovanja na studijima,

5) praćenje i unapređivanje ostvarivanja ishoda učenja studenata,

6) praćenje i unapređivanje naučne produktivnosti nastavnika,

7) praćenje i unapređivanje stručnog rada nastavnika,

8) praćenje i unapređivanje rada stručnih službi,

9) praćenje i unapređivanje drugih aktivnosti koje visokoškolska ustanova obavlja.

(2) Visokoškolske ustanove uspostavljaju kancelarije za obezbjeđenje i unapređivanje kvaliteta.

(3) Visokoškolske ustanove sprovode proces samovrednovanja periodično, najmanje jedanput u dvije godine, s ciljem utvrđivanja nivoa kvaliteta i efektivnosti uspostavljenog unutrašnjeg sistema obezbjeđenja kvaliteta, uz konsultacije sa zainteresovanim stranama.

(4) Sistem unutrašnjeg obezbjeđenja kvaliteta se uređuje opštim aktom visokoškolske ustanove.

Član 23

(1) Vanjsko obezbjeđenje kvaliteta obuhvata vrednovanje i ocjenu kvaliteta predmeta vrednovanja, koje se zasniva na objektivnim i jasnim standardima koji su usklađeni sa evropskim i međunarodnim standardima obezbjeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju, ovim zakonom i propisima u oblasti visokog obrazovanja.

(2) Postupci vanjskog vrednovanja mogu biti:

1) početna akreditacija,

2) akreditacija,

3) tematsko vrednovanje.

(3) Predmet vanjskog vrednovanja mogu biti:

1) visokoškolske ustanove,

2) članice univerziteta,

3) studijski programi.

Član 24

(1) U postupcima vanjskog vrednovanja primjenjuju se:

1) Standardi za početnu akreditaciju,

2) Standardi za akreditaciju visokoškolskih ustanova,

3) Standardi za akreditaciju studijskih programa prvog i drugog ciklusa studija.

(2) Standardi iz stava 1. ovog člana su usklađeni sa ESG i preporukama nadležnih institucija u Republici i BiH.

(3) Standardi za akreditaciju visokoškolskih ustanova iz stava 1. tačka 2) ovog člana su usklađeni sa propisom o kriterijumima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH.

(4) Standardi za akreditaciju studijskih programa iz stava 1. tačka 3) ovog člana su usklađeni sa propisom o kriterijumima za akreditaciju studijskih programa prvog i drugog ciklusa studija u BiH.

(5) Standardi iz stava 1. ovog člana sadrže smjernice i pokazatelje kvaliteta kojim se omogućava objektivno i transparentno unutrašnje i vanjsko vrednovanje.

Član 25

(1) U postupku početne akreditacije i akreditacije zajedničkog studija primjenjuju se standardi koje propisuje Evropski pristup obezbjeđivanju kvaliteta zajedničkih studija.

(2) Sastavni dio Standarda za početnu akreditaciju iz člana 24. stav 1. tačka 1) ovog zakona su i standardi za akreditaciju zajedničkog studija.

(3) Početna akreditacija, odnosno akreditacija zajedničkog studija se sprovodi po postupku propisanom za početnu akreditaciju, odnosno akreditaciju studijskih programa.

Član 26

(1) Standarde iz člana 24. stav 1. ovog zakona donosi Upravni odbor, uz prethodno pribavljeno mišljenje Savjeta za visoko obrazovanje Republike Srpske (u daljem tekstu: Savjet).

(2) Standardi iz člana 24. stav 1. ovog zakona objavljuju se u "Službenom glasniku Republike Srpske".

GLAVA V

POČETNA AKREDITACIJA

Član 27

Početna akreditacija je postupak kojim se utvrđuje da li visokoškolska ustanova i/ili studijski program ispunjava zahtjeve Standarda za početnu akreditaciju iz člana 24. stav 1. tačka 1) ovog zakona, a u svrhu izdavanja dozvole za rad.

Član 28

(1) Predmet početne akreditacije su:

1) visokoškolske ustanove i

2) studijski programi.

(2) Početna akreditacija visokoškolske ustanove se sprovodi u slučaju:

1) osnivanja nove ustanove,

2) statusne promjene ustanove i

3) promjena sjedišta i/ili naziva ustanove.

(3) Početna akreditacija studijskog programa se sprovodi u slučaju:

1) uvođenja novog studijskog programa na visokoškolskoj ustanovi,

2) izmjene naziva studijskog programa,

3) izmjene kvalifikacije koja se stiče završetkom studijskog programa,

4) izmjene oblasti obrazovanja kojoj pripada studijski program,

5) izmjene oblika izvođenja nastave,

6) izmjene mjesta izvođenja studija,

7) izmjene ustanova koje učestvuju u izvođenju zajedničkog studija,

8) značajnijih izmjena i dopuna studijskog programa koje se propisuju Uputstvom za izmjenu studijskih programa radi njihovog usklađivanja sa dostignućima u nauci i umjetnosti.

(4) Uputstvo iz stava 3. tačka 8) ovog člana donosi Upravni odbor Agencije.

Član 29

(1) U skladu sa propisima kojima se uređuje visoko obrazovanje Ministarstvo dostavlja Agenciji uredan zahtjev za vanjskim vrednovanjem u svrhu početne akreditacije, sa dokumentacijom i prethodno pribavljenim pozitivnim mišljenjem Savjeta o društvenoj opravdanosti osnivanja visokoškolske ustanove, odnosno novog studijskog programa/usmjerenja.

(2) Postupak početne akreditacije sprovodi se u roku od 90 dana od dana prijema zahtjeva iz stava 1. ovog člana.

(3) Ukoliko se postupak početne akreditacije iz opravdanih razloga ne okonča u roku iz stava 2. ovog člana, rok za okončanje postupka se produžava najduže za još 60 dana.

Član 30

(1) Vanjsko vrednovanje u svrhu početne akreditacije visokoškolske ustanove i/ili studijskih programa sprovodi Komisija recenzenata za vanjsko vrednovanje u svrhu početne akreditacije (u daljem tekstu: Komisija recenzenata).

(2) Direktor Agencije imenuje Komisiju recenzenata sa Liste recenzenata, u skladu sa ovim zakonom.

(3) Listu recenzenata formira i usvaja Upravni odbor Agencije u skladu sa kriterijumima za izbor akademskog osoblja, predstavnika privrede i prakse i studenata, uz pribavljeno mišljenje Ministarstva.

(4) Članovi Komisije recenzenata imaju pravo na naknadu za rad.

Član 31

(1) Na osnovu dokumentacije visokoškolske ustanove, odnosno studijskog programa i posjete visokoškolskoj ustanovi, Komisija recenzenata sačinjava izvještaj o početnoj akreditaciji visokoškolske ustanove, odnosno studijskog programa/usmjerenja na postojećem studijskom programu, sa stručnim mišljenjem koje sadrži ocjenu ispunjenosti zahtjeva standarda i detaljno obrazloženje ocjene.

(2) Agencija dostavlja Ministarstvu izvještaj Komisije recenzenata iz stava 1. ovog člana, sa preporukom da:

1) izda dozvolu za rad visokoškolskoj ustanovi, odnosno za izvođenje studijskog programa/usmjerenja ili

2) odbije zahtjev za izdavanje dozvole za rad visokoškolskoj ustanovi, odnosno za izvođenje studijskog programa/usmjerenja.

(3) Po prijemu izvještaja Komisije recenzenata iz stava 1. ovog člana i preporuke iz stava 2. ovog člana, Ministarstvo može zatražiti od Agencije da dostavi dodatno obrazloženje, odnosno dopunu izvještaja Komisije.

(4) Agencija postupa po zahtjevu Ministarstva iz stava 3. ovog člana, odnosno dostavlja dodatno obrazloženje ili dopunu izvještaja Komisije recenzenata u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva.

Član 32

(1) Direktor Agencije donosi Pravilnik o početnoj akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa.

(2) Pravilnikom iz stava 1. ovog člana propisuju se:

1) smjernice za pripremu dokumentacije za početnu akreditaciju,

2) postupak vanjskog vrednovanja u svrhu početne akreditacije,

3) skraćeni postupak vanjskog vrednovanja u svrhu početne akreditacije,

4) način utvrđivanja Liste recenzenata,

5) postupak formiranja, struktura i način rada Komisije recenzenata,

6) sadržaj i forma izvještaja Komisije recenzenata,

7) način ocjenjivanja i

8) davanje preporuke za izdavanje dozvole za rad.

(3) Pravilnik iz stava 1. ovog člana se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Član 33

(1) Visokoškolska ustanova koja je dobila dozvolu za rad dužna je, bez odlaganja, da podnese Agenciji zahtjev za akreditaciju visokoškolske ustanove i studijskih programa za koje je dobila dozvolu za rad nakon isteka roka od dvije godine od dana upisa u Registar visokoškolskih ustanova, koji vodi Ministarstvo.

(2) Ukoliko visokoškolska ustanova ne podnese zahtjev za akreditaciju u roku iz stava 1. ovog člana, briše se iz Registra visokoškolskih ustanova.

GLAVA VI

AKREDITACIJA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA I STUDIJSKIH PROGRAMA

Član 34

Akreditacija je postupak kojim se utvrđuje da li visokoškolska ustanova i/ili studijski programi ispunjavaju Standarde za akreditaciju visokoškolskih ustanova i/ili Standarde za akreditaciju studijskih programa prvog i drugog ciklusa studija iz člana 24. stav 1. t. 2) i 3) ovog zakona.

Član 35

(1) Modeli akreditacije studijskih programa su:

1) recenzija,

2) klasterska akreditacija,

3) pojedinačna akreditacija.

(2) Akreditacija studijskog programa po modelu recenzije se sprovodi u okviru postupka akreditacije visokoškolske ustanove, nakon pribavljenih stručnih mišljenja recenzenata o studijskom programu.

(3) Akreditacija studijskih programa po modelu klasterske ili pojedinačne akreditacije se sprovodi po istom postupku kao i akreditacija visokoškolske ustanove.

(4) Akreditacija studijskih programa se može sprovoditi u okviru postupka akreditacije visokoškolske ustanove i/ili kao poseban postupak.

Član 36

(1) Postupak akreditacije visokoškolske ustanove se sprovodi obavezno na svakih pet godina.

(2) Visokoškolska ustanova je dužna da akredituje studijske programe prvog i drugog ciklusa studija za koje ima dozvolu za rad.

(3) Vanjsko vrednovanje u svrhu akreditacije studijskih programa iz stava 2. ovog člana odvija se prema godišnjem planu akreditacije studijskih programa koji donosi direktor Agencije.

Član 37

(1) Visokoškolska ustanova podnosi Agenciji zahtjev za akreditaciju najkasnije godinu dana prije isteka važeće akreditacije.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, ukoliko je dobijanju akreditacije prethodilo pismo očekivanja, visokoškolska ustanova podnosi Agenciji zahtjev za akreditaciju najkasnije 18 mjeseci prije isteka roka važeće akreditacije.

(3) Uz zahtjev za akreditaciju iz st. 1. i 2. ovog člana visokoškolska ustanova dostavlja dokumentaciju koja se priprema u skladu sa smjernicama za pripremu dokumentacije za akreditaciju propisanih pravilnikom o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa.

(4) Agencija po službenoj dužnosti od nadležnih organa pribavlja dokaze kojima se utvrđuju činjenice bitne za sprovođenje postupka vanjskog vrednovanja u svrhu akreditacije i donošenja rješenja o akreditaciji visokoškolske ustanove i studijskih programa.

Član 38

(1) Vanjsko vrednovanje u svrhu akreditacije sprovodi Komisija stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa (u daljem tekstu: Komisija stručnjaka).

(2) Agencija utvrđuje konačan prijedlog sastava Komisije stručnjaka koji dostavlja Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđenje kvaliteta (u daljem tekstu: HEA) na imenovanje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje okvir visokog obrazovanja u BiH.

(3) Članovi Komisije stručnjaka imaju pravo na naknadu za rad.

Član 39

(1) Ukoliko se studijski program akredituje po modelu recenzije, direktor Agencije imenuje recenzente za davanje stručnih mišljenja o studijskom programu, sa Liste recenzenata iz člana 30. stav 3. ovog zakona.

(2) Recenzenti iz stava 1. ovog člana imaju pravo na naknadu za rad.

Član 40

(1) Komisija stručnjaka sačinjava izvještaj o vanjskom vrednovanju u svrhu akreditacije visokoškolske ustanove/ studijskog programa na osnovu dokumentacije visokoškolske ustanove/studijskog programa i posjete visokoškolskoj ustanovi.

(2) U izvještaju o vanjskom vrednovanju u svrhu akreditacije visokoškolske ustanove/studijskog programa, Komisija stručnjaka daje mišljenje i preporuku o akreditaciji visokoškolske ustanove i/ili studijskih programa.

(3) Mišljenje Komisije stručnjaka se dostavlja HEA radi davanja preporuke o akreditaciji u skladu sa zakonom kojim se uređuje okvir visokog obrazovanja u BiH.

Član 41

(1) Na osnovu preporuke Komisije stručnjaka iz člana 40. stav 2. ovog zakona, nakon pribavljenog mišljenja Akreditacijskog vijeća i preporuke iz člana 40. stav 3. ovog zakona, direktor Agencije:

1) donosi rješenje o akreditaciji,

2) upućuje visokoškolskoj ustanovi pismo očekivanja ili

3) donosi rješenje o odbijanju zahtjeva za akreditaciju.

(2) Na rješenja iz stava 1. t. 1) i 3) ovog člana visokoškolska ustanova može uložiti žalbu Upravnom odboru Agencije u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

(3) Upravni odbor odlučuje o žalbi iz stava 2. ovog člana po pribavljenom mišljenju Odbora za žalbe i prigovore.

(4) Odluka Upravnog odbora iz stava 3. ovog člana je konačna, a protiv nje se tužbom može pokrenuti upravni spor.

(5) Po konačnosti rješenja iz stava 1. tačka 3) ovog člana, nadležni organ zabranjuje obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja visokoškolskoj ustanovi ili izvođenje studijskog programa, u skladu sa zakonom.

(6) Rješenje o akreditaciji se dostavlja HEA radi upisivanja u Registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH, u skladu sa zakonom kojim se uređuje okvir visokog obrazovanja u BiH.

Član 42

(1) U pismu očekivanja iz člana 41. stav 1. tačka 2) ovog zakona navode se utvrđeni nedostaci, skup preporuka i rokovi za njihovo izvršenje, koji ne mogu biti duži od godinu dana.

(2) Po prijemu pisma očekivanja, a najduže u roku od tri mjeseca od dana prijema, visokoškolska ustanova je dužna dostaviti Agenciji plan otklanjanja nedostataka.

(3) Ukoliko visokoškolska ustanova u roku iz stava 2. ovog člana ne dostavi plan otklanjanja nedostataka, direktor Agencije donosi rješenje o odbijanju zahtjeva za akreditaciju.

(4) Pismo očekivanja se može izdati samo jednom u toku istog postupka vanjskog vrednovanja.

Član 43

(1) Direktor Agencije donosi Pravilnik o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa.

(2) Pravilnikom iz stava 1. ovog člana propisuju se:

1) smjernice za pripremu dokumentacije za akreditaciju,

2) postupak vanjskog vrednovanja u svrhu akreditacije,

3) način utvrđivanja Liste stručnjaka,

4) postupak izbora i imenovanja recenzenata za recenziju studijskih programa,

5) postupak formiranja, struktura i način rada Komisije stručnjaka,

6) sadržaj i forma izvještaja Komisije stručnjaka,

7) način ocjenjivanja,

8) način pribavljanja mišljenja Akreditacijskog vijeća i preporuke HEA,

9) izdavanje i način upisa rješenja u registre,

10) naknadne aktivnosti.

(3) Pravilnik iz stava 1. ovog člana se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Član 44

(1) Akreditacija studijskog programa, kao i bilo koji drugi oblik vanjskog vrednovanja koji visokoškolska ustanova stekne kod druge agencije članice ENQA, priznaće se pod uslovima i na način određen sporazumom Agencije i agencije koja je izvršila vanjsko vrednovanje, u smislu odredaba ESG.

(2) Sporazum iz stava 1. ovog člana mora sadržati detaljne odredbe o uslovima priznavanja akreditacije i drugih oblika vrednovanja koje je visokoškolska ustanova stekla kod druge agencije članice ENQA.

(3) Akreditacije sprovedene u Republici Srbiji priznaju se u Republici u skladu sa zaključenim Sporazumom o zajedničkim aktivnostima u oblasti osiguranja kvaliteta i priznavanju akreditacija u visokom obrazovanju uspostavljenim između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske (u daljem tekstu: Sporazum).

Član 45

(1) Ukoliko se u toku postupka vanjskog vrednovanja u svrhu akreditacije sazna za činjenice koje mogu bitno uticati na donošenje rješenja o akreditaciji, postupak se prekida, a utvrđeni rok akreditacije se produžava za period trajanja prekida postupka.

(2) O prekidu postupka direktor Agencije donosi zaključak, protiv kojeg je dopuštena posebna žalba Upravnom odboru Agencije u roku o 15 dana od dana prijema zaključka.

(3) Upravni odbor odlučuje o žalbi iz stava 2. ovog člana na osnovu pribavljenog mišljenja Odbora za žalbe i prigovore.

(4) Odluka Upravnog odbora je konačna, a protiv nje se tužbom može pokrenuti upravni spor.

(5) Ukoliko se postupak akreditacije iz opravdanih razloga ne okonča do isteka roka važenja akreditacije, direktor Agencije donosi rješenje kojim se produžava period važenja akreditacije do okončanja postupka, a najduže 18 mjeseci od isteka važenja akreditacije.

Član 46

(1) Na osnovu rješenja o akreditaciji, visokoškolske ustanove i studijski programi se upisuju u Registar akreditovanih visokoškolskih ustanova i studijskih programa (u daljem tekstu: Registar).

(2) Registar se vodi u pisanom i elektronskom obliku i dio je centralnog informacionog sistema Agencije.

(3) Agencija o svim promjenama u Registru obavještava Ministarstvo u roku od 30 dana od izvršene promjene.

(4) Izvod iz Registra je dostupan javnosti putem internet stranice Agencije.

(5) Visokoškolske ustanove koje su akreditovane u Republici Srbiji mogu se upisati u Registar iz stava 1. ovog člana u skladu sa Sporazumom iz člana 44. stav 3. ovog zakona.

(6) Za visokoškolsku ustanovu kojoj je istekla akreditacija, a koja nije podnijela novi zahtjev za akreditaciju do isteka roka važenja akreditacije, direktor Agencije donosi rješenje o brisanju iz Registra.

(7) Na rješenje iz stava 6. ovog člana visokoškolska ustanova može izjaviti žalbu Upravnim odboru u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

(8) Upravni odbor odlučuje o žalbi iz stava 7. ovog člana po pribavljenom mišljenju Odbora za žalbe i prigovore.

(9) Odluka Upravnog odbora je konačna, a protiv nje se tužbom može pokrenuti upravni spor.

(10) Visokoškolska ustanova kojoj je odbijen zahtjev za akreditaciju briše se iz Registra na osnovu konačnog rješenja iz člana 41. stav 1. tačka 3) ovog zakona.

Član 47

(1) Direktor Agencije donosi Pravilnik o vođenju Registra akreditovanih visokoškolskih ustanova i studijskih programa.

(2) Pravilnikom iz stava 1. ovog člana propisuje se:

1) način vođenja Registra,

2) izgled i sadržaj Registra,

3) postupak upisa u Registar,

4) brisanje iz Registra i

5) obezbjeđenje dostupnosti informacija o akreditovanim visokoškolskim ustanovama i studijskim programima.

GLAVA VII

TEMATSKO VREDNOVANjE

Član 48

(1) Tematsko vrednovanje je vanredni postupak provjere kvaliteta visokoškolske ustanove, studijskog programa ili njegovih pojedinih dijelova.

(2) Tematsko vrednovanje po službenoj dužnosti sprovodi Agencija na osnovu odluke Akreditacijskog vijeća, a može se sprovesti i na obrazloženi prijedlog Ministarstva, visokoškolske ustanove i studentskog predstavničkog tijela visokoškolske ustanove i Unije studenata Republike Srpske.

Član 49

(1) Tematsko vrednovanje sprovode recenzenti koji se imenuju sa Liste recenzenata iz člana 30. stav 3. ovog zakona.

(2) U zavisnosti od ishoda postupka tematskog vrednovanja, Agencija može pokrenuti postupak vanredne akreditacije.

(3) Visokoškolska ustanova je dužna da podnese zahtjev za vanrednu akreditaciju u roku od 90 dana od dana dostavljanja obavještenja o obavezi sprovođenja postupka vanredne akreditacije iz stava 2. ovog člana.

(4) Ukoliko visokoškolska ustanova u ostavljenom roku ne podnese zahtjev za vanrednu akreditaciju, Agencija donosi rješenje o ukidanju rješenja o akreditaciji i obavještava nadležni organ radi zabrane obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja.

(5) Recenzenti iz stava 1. ovog člana imaju pravo na naknadu za rad.

Član 50

(1) Direktor Agencije donosi Pravilnik o tematskom vrednovanju.

(2) Pravilnikom iz stava 1. ovog člana propisuje se:

1) sadržaj i forma prijedloga iz člana 48. stav 2. ovog zakona,

2) postupak tematskog vrednovanja,

3) način angažovanja i rada recenzenata i

4) forma i sadržaj izvještaja.

(3) Pravilnik iz stava 1. ovog člana se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srpske". https://advokat-prnjavorac.com

GLAVA VIII

PRIZNAVANjE STRANIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA I KVALIFIKACIONI OKVIR

Član 51

(1) Priznavanje strane visokoškolske kvalifikacije je postupak kojim se imaocu kvalifikacije utvrđuje pravo na opšti pristup tržištu rada.

(2) Agencija sprovodi postupak priznavanja u svrhu opšteg pristupa tržištu rada strane visokoškolske kvalifikacije u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje oblast visokog obrazovanja, ako međunarodnim ugovorom nije predviđeno drugačije.

(3) Postupak priznavanja u svrhu opšteg pristupa tržištu rada ne sprovodi se za kvalifikacije stečene na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine i za kvalifikacije stečene na akreditovanim visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji, na osnovu Sporazuma o uzajamnom priznavanju dokumenata u obrazovanju i regulisanju statusnih pitanja učenika i studenata ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 79/05).

(4) Kvalifikacije iz stava 3. ovog člana imaju isto pravno dejstvo kao kvalifikacije izdate na teritoriji Republike.

(5) Izuzetno, na zahtjev imaoca kvalifikacije, može se sprovesti postupak priznavanja u svrhu opšteg pristupa tržištu rada visokoškolske kvalifikacije stečene na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u Republici Srbiji.

Član 52

(1) U postupku priznavanja u svrhu opšteg pristupa tržištu rada vrši se vrednovanje stranog studijskog programa na kojem je stečena strana visokoškolska kvalifikacija.

(2) Postupku vrednovanja strane visokoškolske kvalifikacije prethodi pribavljanje dokaza o sistemu studiranja u zemlji u kojoj je strana visokoškolska diploma stečena, akreditaciji visokoškolske ustanove i studijskog programa, te drugih dokaza o studiju koji je prethodio sticanju strane visokoškolske kvalifikacije, a koje Agencija pribavlja putem Centra za informicanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja u BiH i/ili drugih centara ENIC/NARIC mreže.

(3) Strana visokoškolska kvalifikacija se ne priznaje ukoliko se utvrdi da postoje bitne razlike između kvalifikacije za koju se traži priznavanje i odgovarajuće kvalifikacije u Republici.

(4) Jednom izvršeno vrednovanje važi za sve naredne slučajeve priznavanja strane visokoškolske kvalifikacije kada je stečena na istoj visokoškolskoj ustanovi i na istom studijskom programu.

(5) Prilikom vrednovanja stranog studijskog programa, Agencija može tražiti stručno mišljenje od visokoškolske ustanove koja je matična za oblast kojoj pripada strani studijski program.

Član 53

(1) Rješenje o priznavanju strane visokoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja obavezno sadrži: naziv, vrstu, nivo i trajanje (obim) studijskog programa, naziv strane visokoškolske kvalifikacije na izvornom jeziku, te vrstu i nivo studija u Republici kojem odgovara studij završen u inostranstvu ukoliko takva vrsta i nivo studija postoji u Republici.

(2) Direktor Agencije donosi rješenje o priznavanju strane visokoškolske kvalifikacije u roku od 90 dana od dana prijema urednog zahtjeva za priznavanjem strane visokoškolske kvalifikacije.

(3) Naziv strane visokoškolske kvalifikacije se u dispozitivu rješenja o priznavanju, po pravilu, navodi u originalu (na izvornom jeziku) i bez prevoda.

(4) Na rješenje iz stava 2. ovog člana imalac kvalifikacije može uložiti žalbu Upravnom odboru u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

(5) Odluka Upravnog odbora je konačna, a protiv nje se tužbom može pokrenuti upravni spor.

(6) Rješenje iz stava 2. ovog člana ima snagu javne isprave.

Član 54

(1) Direktor Agencije donosi Pravilnik o postupku priznavanja strane visokoškolske kvalifikacije.

(2) Pravilnikom iz stava 1. ovog člana propisuje se:

1) sadržaj zahtjeva za priznavanje strane visokoškolske kvalifikacije,

2) postupak priznavanja stranih visokoškolskih kvalifikacija u svrhu opšteg pristupa tržištu rada,

3) bitne razlike između kvalifikacije za koju se traži priznavanje i odgovarajuće kvalifikacije u Republici iz člana 52. stav 3. ovog zakona i

4) forma i sadržaj rješenja o priznavanju strane visokoškolske kvalifikacije.

(3) Pravilnik iz stava 1. ovog člana se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Član 55

(1) Za troškove priznavanja iz čl. 51. do 54. ovog zakona plaća se naknada.

(2) Plaćanja naknade za priznavanje strane visokoškolske kvalifikacije oslobođeni su: lica do 26 godina bez oba roditelja, lica sa invaliditetom od I do VI kategorije, djeca poginulih boraca, djeca ratnih vojnih invalida od I do VI kategorije.

(3) Visina naknade troškova postupka priznavanja iz stava 1. ovog člana propisuje se Pravilnikom o određivanju visine naknada za pružanje usluga iz nadležnosti Agencije i vrstama i načinu raspodjele vlastitih prihoda.

Član 56

Agencija vodi evidenciju i trajno čuva dokumentaciju o sprovedenom postupku priznavanja iz čl. 51. do 54. ovog zakona.

Član 57

U oblasti razvoja i primjene Kvalifikacionog okvira Republike Srpske Agencija vrši poslove u skladu sa propisima kojim se uređuje ova oblast.

GLAVA IX

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 58

Stupanjem na snagu ovog zakona Agencija za visoko obrazovanje Republike Srpske nastavlja s radom u skladu sa ovim zakonom.

Član 59

(1) Upravni odbor u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donosi:

1) Standarde za početnu akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa (član 26. stav 1),

2) Standarde za akreditaciju visokoškolskih ustanova (član 26. stav 1),

3) Standarde za akreditaciju studijskih programa (član 26. stav 1).

(2) Upravni odbor Agencije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donosi:

1) Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji za visoko obrazovanje Republike Srpske (član 8. stav 4),

2) Pravilnik o unutrašnjem osiguranju kvaliteta rada Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske (član 10. stav 1. tačka 7),

3) Pravilnik o određivanju visine naknada za pružanje usluga iz nadležnosti Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske i vrstama i načinu raspodjele vlastitih prihoda (član 20. stav 1),

4) Uputstvo za izmjenu studijskih programa (član 28. stav 3. tačka 8).

(3) Direktor Agencije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donosi:

1) Pravilnik o radu u Agenciji za visoko obrazovanje Republike Srpske (član 14. stav 2),

2) Pravilnik o platama, naknadama i drugim primanjima zaposlenih u Agenciji za visoko obrazovanje Republike Srpske (član 19. stav 3),

3) Pravilnik o početnoj akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa (član 32. stav 1),

4) Pravilnik o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa (član 43. stav 1),

5) Pravilnik o vođenju Registra akreditovanih visokoškolskih ustanova i studijskih programa (član 47. stav 1),

6) Pravilnik o tematskom vrednovanju (član 50. stav 1),

7) Pravilnik o postupku priznavanja strane visokoškolske kvalifikacije (član 54. stav 1).

(4) Do donošenja akata iz st. 1, 2. i 3. ovog člana primjenjuju se podzakonski akti koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona, ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

(5) Agencija će svoju organizaciju, rad i akte uskladiti sa ovim zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 60

Postupci vanjskog vrednovanja visokoškolskih ustanova i studijskih programa i priznavanja stranih visokoškolskih kvalifikacija koji su započeti, a nisu okončani do stupanja na snagu ovog zakona, nastaviće se i okončati po odredbama ovog zakona.

Član 61

(1) Članovi Upravnog odbora, Akreditacijskog vijeća, Odbora za žalbe i direktor Agencije ostaju na dužnosti do isteka mandata.

(2) Komitet za žalbe i prigovore nastavlja sa radom pod nazivom Odbor za žalbe i prigovore.

Član 62

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 67/20 i 16/23).

Član 63

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".