Page 1 of 1

Vrste kolektivnih ugovora

Posted: Sun Jan 29, 2017 11:44 am
by pravnik
Vrste kolektivnih ugovora

(1) Kolektivni ugovor može se zaključiti kao opći, granski i pojedinačni (kod poslodavca).
(2) Opći kolektivni ugovor zaključuje se za teritoriju Federacije, a granski kolektivni ugovori za teritoriju Federacije ili područje jednog ili više kantona.

https://advokat.attorney