Page 1 of 1

VIŠI PRIVREDNI SUD Republike Srpske

Posted: Sat Sep 05, 2015 12:51 pm
by pravnik
VIŠI PRIVREDNI SUD RS

O VIŠEM PRIVREDNOM SUDU RS


Viši Privredni sud, kao drugostepeni, osniva se za cijelo područje Republike Srpske.

Sjedište Višeg privrednog suda je u Banjoj Luci.

Viši privredni sud je nadležan:

da odlučuje o žalbama protiv odluka okružnih privrednih sudova, a u prvom stepenu i o drugim stvarima određenim zakonom;
da odlučuje o sukobu nadležnosti i o prenošenju nadležnosti okružnih privrednih sudova;
da utvrđuje pravne stavove radi jedinstvene primjene zakona iz nadležnosti okružnih privrednih sudova i
da vrši druge poslove određene zakonom.

Predsjednik suda je odgovoran za rukovođenje cjelokupnim sudom i sudskom upravom.

Predsjednik predstavlja sud pred drugim organima i organizacijama. Predsjednik suda može pojedine svoje nadležnosti prenijeti na sudije ili radnike suda. Predsjednik suda određuje sudiju koji će vršiti dužnost predsjednika suda u njegovom odsustvuPredsjednici okružnih privrednih sudova i predsjednik Višeg privrednog suda su dužni u roku od deset dana po stupanju na dužnost donijeti pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i preuzeti radnike suda uposlene u privrednim odjeljenjima odgovarajućih osnovnih sudova i rasporediti ih na poslove i radne zadatke u skladu sa pravilnikom.

Ministar pravde će posebnim aktom, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, urediti način i rokove primopredaje predmeta koji prelaze u nadležnost privrednih sudova.