Page 1 of 1

Uvjeti reprezentativnosti sindikata

Posted: Sun Jan 29, 2017 11:43 am
by pravnik
Uvjeti reprezentativnosti sindikata

(1) Sindikat se smatra reprezentativnim:
a. ako je registrovan kod nadležnog organa, u skladu sa zakonom;
b. ako se finansira pretežno iz članarina i drugih vlastitih izvora;
c. ako ima potreban procenat učlanjenosti zaposlenih, u skladu sa ovim zakonom.

https://advokat.attorney