Page 1 of 1

Uputstvo o postupku odobravanja statusa ovlaštenog privrednog subjekta (AEO)

Posted: Tue Aug 23, 2022 2:01 pm
by LegaForum
Službeni glasnik BiH, broj 57/22
Na osnovu člana 15. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05) i člana 61. stav 2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi


UPUTSTVO O POSTUPKU ODOBRAVANJA STATUSA OVLAŠTENOG PRIVREDNOG SUBJEKTA (AEO)


DIO PRVI - OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet)

Ovim uputstvom propisuje se postupak odobravanja statusa ovlaštenog privrednog subjekta (Authorised Economic Operator) (u daljnjem tekstu: AEO), praćenja ispunjenosti propisanih uvjeta i kriterija od strane ovlaštenog privrednog subjekta i ponovne procjene AEO odobrenja.

Član 2.
(Upotreba izraza u muškom i ženskom rodu)

Izrazi koji su radi preglednosti u ovom uputstvu navedeni u jednom rodu bez diskriminacije odnose se i na muški i na ženski rod.

Član 3.
(Zakoni i drugi propisi)

Ako nije drugačije navedeno u ovom uputstvu, podrazumijeva se da svako upućivanje u ovom uputstvu na zakone i druge propise uključuje i izmjene i dopune tih zakona i drugih propisa koje su stupile na snagu do datuma stupanja na snagu ovog uputstva i nakon tog datuma.

Član 4.
(Pravni osnov)

AEO status reguliran je:

a) odredbama čl. 7. i 8. Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 58/15) (u daljnjem tekstu: Zakon),

b) odredbama čl. 23. do 42. Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 13/19, 54/19, 21/20, 47/21, 49/21, 4/22 i 23/22) (u daljnjem tekstu: Odluka),

c) odredbama člana 3., čl. 25. do 27. i Aneks III CEFTA Dodatnog protokola 5,

d) odredbama Odluke CEFTA Zajedničkog odbora broj 1/2019 o uspostavljanju postupka validacije, uzajamnog priznavanja državnih programa ovlaštenih privrednih subjekata CEFTA strana u pogledu bezbjednosti i zaštite (AEOS) ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori", broj 4/21),

e) odredbama Odluke CEFTA Zajedničkog odbora broj 2/20 o uspostavljanju zajedničkog logotipa za ovlaštene privredne subjekte CEFTA strana.

Član 5.
(Definicije)

(1) U svrhu primjene ovog uputstva pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

a) "UIO" znači Uprava za indirektno oporezivanje,

b) "privredni subjekt" znači lice koje je tokom svog poslovanja uključeno u aktivnosti koje su obuhvaćene carinskim propisima, kako je propisano članom 3. stav (1) tačka p) Odluke,

c) "AEO" znači privredni subjekt koji ima sjedište u carinskom području Bosne i Hercegovine, koji ispunjava uvjete i kriterije iz čl. 28. do 32. Odluke i kome je odobren AEO status,

d) "AEO odobrenje" znači različite vrste odobrenja o AEO statusu koja su navedena u članu 23. Odluke,

e) "MRA" (Mutual Recognition Arrangement) znači postupak o uzajamnom priznavanju,

f) "izdavalac odobrenja" znači organizaciona jedinica UIO iz člana 11. stav (1) ovog uputstva koja izdaje AEO odobrenje,

g) "Grupa za kontrolu" znači Grupa za kontrolu regionalnog centra nadležna prema sjedištu podnosioca zahtjeva, koja u predkontroli obavlja provjeru ispunjenosti uvjeta i kriterija po podnijetom zahtjevu prije izdavanja odobrenja, vrši praćenje i provjere u ponovnoj procjeni odobrenja,

h) "podnosilac zahtjeva" je privredni subjekt koji je podnio zahtjev za izdavanje AEO odobrenja,

i) "imalac odobrenja" je privredni subjekt kojem je izdato AEO odobrenje,

j) "nacionalna AEO aplikacija" znači AEO informacioni sistem ili aplikacija razvijena za potrebe UIO,

k) "Upitnik za samoprocjenu" znači upitnik iz AEO Smjernica, dio VII, Prilog 1, koji popunjava podnosilac zahtjeva za izdavanje AEO odobrenja, a sadrži informacije o postupcima i mjerama podnosioca zahtjeva koji će biti predmet provjere tokom postupka.

(2) Drugi pojmovi koji se koriste u ovom uputstvu, a kojima nije određeno značenje ovim uputstvom, imaju značenje koje im je određeno Zakonom i Odlukom.

Član 6.
(Nadležnosti organizacionih jednica UIO u aktivnostima vezanim za odobravanje i praćenje AEO statusa)

(1) Izdavalac odobrenja obavlja sljedeće poslove:

a) na zahtjev privrednog subjekta, obavlja informativni razgovor sa privrednim subjektom prije službenog podnošenja zahtjeva za izdavanje AEO odobrenja,

b) pruža informacije zainteresiranim licima u vezi postupka odobravanja AEO statusa,

c) zaprima zahtjeve za izdavanje AEO odobrenja,

d) vrši provjeru zahtjeva za izdavanje AEO odobrenja,

e) obavještava podnosioca zahtjeva o prihvatanju zahtjeva,

f) po potrebi, zajedno sa Grupom za kontrolu, učestvuje u postupku predkontrole po zahtjevu za izdavanje AEO odobrenja,

g) surađuje sa drugim organizacionim jedinicama UIO u vezi određenih provjera u postupku odobravanja i praćenja AEO statusa, te ponovne procjene AEO odobrenja,

h) donosi odluku po zahtjevu za izdavanje AEO odobrenja,

i) donosi odluku o izmjeni AEO odobrenja, poništenju, privremenom ukidanju i ukidanju AEO odobrenja,

j) prati i koordinira aktivnosti u vezi nadzora (praćenja) nad ispunjavanjem uvjeta i kriterija u toku korištenja AEO odobrenja i vrši ponovnu procjenu izdatih AEO odobrenja,

k) zajedno sa Grupom za kontrolu učestvuje u pripremi plana praćenja ovlaštenih privrednih subjekata,

l) prima informacije od drugih organizacionih jedinica UIO o imaocima AEO odobrenja koje utiču na njihov AEO status sa područja njihove mjesne nadležnosti,

m) priprema i provodi postupak u vezi uzajamnog priznavanja AEO programa (MRA),

n) obavlja i druge poslove, iz djelokruga svog rada, u vezi AEO.

(2) Grupa za kontrolu obavlja sljedeće poslove:

a) obavlja predkontrolu po zahtjevu za izdavanje AEO odobrenja, a po potrebi i sa izdavaocem odobrenja, u smislu materijalne provjere ispunjenosti uvjeta i kriterija za AEO status kod podnosioca zahtjeva, te priprema zapisnik o navedenoj provjeri u predkontroli,

b) priprema plan praćenja ovlaštenih privrednih subjekata sa područja njenog regionalnog centra, u suradnji sa Odsjekom za kontrolu i organom izdavaocem,

c) kontinuirano prati ovlaštene privredne subjekte sa područja njenog regionalnog centra, u suradnji sa izdavaocem odobrenja,

d) prema planu naknadne kontrole, obavlja naknadnu kontrolu ispunjenosti uvjeta i kriterija u toku važenja odobrenog AEO statusa kod imaoca AEO odobrenja, te rezultate kontrole dostavlja izdavaocu odobrenja, u obliku i na način dogovoren sa izdavaocem odobrenja.

(3) Sektor za informacione tehnologije obavlja sljedeće poslove:

a) prema potrebi, na zahtjev izdavaoca odobrenja, pruža odgovarajuću stručnu pomoć u pogledu procjene ispunjenosti uvjeta i kriterija za izdavanje odobrenja,

b) razvija nacionalnu AEO aplikaciju, u suradnji sa izdavaocem odobrenja i drugim organizacionim jedinicama UIO,

c) upravlja nacionalnom AEO aplikacijom i obezbjeđuje njenu povezanost sa ostalim carinskim informacionim aplikacijama i sistemom analize rizika.

Član 7.
(AEO Smjernice i AEO COMPACT model)

(1) AEO Smjernice su osnovni instrument za primjenu AEO statusa. AEO Smjernice čine jedinstven dokument sa svojim prilozima kojima su obuhvaćena sva glavna sredstva koja se koriste tokom postupka podnošenja zahtjeva za dobijanje statusa AEO i upravljanja tim statusom. AEO Smjernice nisu pravno obavezujući akt, nego su informativne prirode i služe kao pojašnjenje koncepta AEO. Namijenjene su carinskom organu i privrednim subjektima, u svrhu olakšavanja pravilne i usklađene primjene zakonskih odredbi o AEO, jednoobraznog tumačenja i razumijevanja AEO statusa u radu carinskog organa i privrednog subjekta i jednakog postupanja prema privrednim subjektima u pogledu AEO statusa.

(2) AEO Smjernice sastoje se od sedam dijelova koji sadrže:

a) Dio I - opće informacije (u vezi vrste AEO odobrenja, ko može postati AEO, pogodnosti za AEO, uzajamno priznavanje),

b) Dio II - kriteriji za sticanje AEO statusa,

c) Dio III - opis postupka podnošenja zahtjeva i postupak odobravanja AEO statusa,

d) Dio IV - razmjena informacija između carinskog organa i drugih nadležnih organa,

e) Dio V - informacije o upravljanju AEO odobrenjem, uključujući praćenje, ponovnu procjenu, izmjenu, privremeno ukidanje i ukidanje AEO statusa,

f) Dio VI - uzajamno priznavanje,

g) Dio VII - Prilozi smjernicama i to:

1) Upitnik za samoprocjenu ovlaštenog privrednog subjekta i pojašnjenja,

2) Pristanak na objavljivanje podataka o AEO

3) Popis prijetnji, rizika i mogućih rješenja,

4) Izjava o bezbjednosti,

5) Primjeri informacija koje je potrebno dostaviti carinskоm organu.

(3) Dio III AEO Smjernica koristi se zajedno sa AEO COMPACT modelom, u kojem je opisana metodologija procjene rizika za podnosioca zahtjeva za izdavanje AEO odobrenja. AEO COMPACT model nije pravno obavezujući akt i predstavlja pojašnjenje kod upravljanja rizicima u postupku izdavanja AEO odobrenja i ponovne procjene ovlaštenog privrednog subjekta.

Član 8.
(Vrste AEO odobrenja)

U skladu sa članom 23. i Prilogom 6. Odluke, izdavalac odobrenja, na zahtjev podnosioca zahtjeva, odobrava sljedeća AEO odobrenja:

a) AEOC - odobrenje za carinska pojednostavljenja, za privrednog subjekta koji podnese zahtjev za korištenje određenih pojednostavljenja u skladu sa carinskim propisima (u daljnjem tekstu: AEOC),

b) AEOS - odobrenje za bezbjednost i zaštitu, za privrednog subjekta koji podnese zahtjev za korištenje olakšica u pogledu carinskih kontrola koje se odnose na bezbjednost i zaštitu pri unošenju robe u carinsko područje Bosne i Hercegovine ili iznošenju robe iz tog područja (u daljnjem tekstu: AEOS),

c) AEOF – kombinirano AEO odobrenje za carinska pojednostavljenja i bezbjednost i zaštitu, za privrednog subjekta koji podnese zahtjev za korištenje određenih pojednostavljenja u skladu sa carinskim propisima i olakšica u pogledu carinskih kontrola koje se odnose na bezbjednost i zaštitu pri unošenju robe u carinsko područje Bosne i Hercegovine ili iznošenju robe iz tog područja (u daljnjem tekstu: AEOF).

Član 9.
(Imalac AEO odobrenja)

(1) Uzimajući u obzir kriterije iz člana 8. Zakona, AEO status se može odobriti privrednom subjektu koji je tokom svog poslovanja uključen u aktivnosti koje su obuhvaćene carinskim propisima i ima sjedište u Bosni i Hercegovini.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, AEO status može se, shodno članu 28. Odluke, odobriti privrednom subjektu koji nema sjedište u Bosni i Hercegovini u slučaju međunarodnog sporazuma iz tačke a) tog člana i u slučaju avio-prijevoznika ili brodarske kompanije koja nema sjedište u Bosni i Hercegovini, ali u Bosni i Hercegovini ima predstavništvo ili ogranak i već koristi pojednostavljenja iz člana 334. ili 337. Odluke, uz ispunjavanje i uvjeta iz čl. 29., 30., 31. i 32. stav (2) Odluke.

Član 10.
(Pogodnosti za imaoca AEO odobrenja)

(1) Ne dovodeći u pitanje primjenu člana 24. Odluke, imalac AEOC odobrenja može koristiti sljedeće pogodnosti:

a) lakši pristup carinskim pojednostavljenjima navedenim u članu 24. Odluke,

b) manji broj fizičkih kontrola i kontrola dokumenata u odnosu na ostale privredne subjekte,

c) najava kontrole u slučaju kada je roba odabrana za fizičku kontrolu,

d) prioritetna kontrola, ako je odabran za kontrolu,

e) mogućnost izbora mjesta kontrole.

(2) Imalac AEOS odobrenja može koristiti sljedeće pogodnosti:

a) pogodnosti navedene u stavu (1) tač. b) do e) ovog člana,

b) podnošenje ulazne ili izlazne sažete deklaracije koja sadrži manje podataka od podataka propisanih Prilogom 15. Odluke.

DIO DRUGI – ZAHTJEV I POSTUPAK IZDAVANJA AEO ODOBRENJA


Član 11.
(Zahtjev za izdavanje AEO odobrenja)

(1) Zahtjev za izdavanje AEO odobrenja podnosi se izdavaocu odobrenja, u pisanoj formi, na obrascu iz Priloga 5. Odluke, popunjen u skladu sa objašnjenjem datim u tom prilogu. Izdavalac odobrenja je Sektor za carine u Središnjem uredu UIO.

(2) Podnosilac zahtjeva, na osnovu člana 25. stav (1) Odluke, podnosi i popunjen Upitnik za samoprocjenu iz člana 5. tačka k) ovog Uputstva koji može biti dostavljen i u elektronskom obliku radi ubrzanja postupka provjere. Svrha upitnika je pružanje dodatnih informacija o podnosiocu zahtjeva koji može, već u procesu popunjavanja Upitnika za samoprocjenu, prepoznati rizike i pokušati ih otkloniti ili smanjiti na prihvatljiv nivo.

(3) U svrhu dokazivanja ispunjavanja uvjeta i kriterija za odobravanje AEO statusa, podnosilac zahtjeva, uz zahtjev, prilaže:

a) rješenje o registraciji u Bosni i Hercegovini kod nadležnog suda, ovjerena kopija,

b) uvjerenje nadležnog suda da nije u postupku stečaja, original ili ovjerena kopija,

c) uvjerenje nadležnog suda da u posljednje tri godine prije podnošenja zahtjeva nije izvršeno teže krivično djelo koje je u vezi sa privrednom djelatnošću podnosioca zahtjeva za svako lice iz člana 29. stav (1) Odluke, original ili ovjerena kopija,

d) uvjerenje nadležnog suda o tome da li je u posljednje tri godine prije podnošenja zahtjeva oglašeno odgovornim i za koje carinske i/ili porezne prekršaje, za svako lice iz člana 29. stav (1) Odluke, original ili ovjerena kopija,

e) dokaze da ispunjava uvjete iz člana 31. stav (1) tačka c) Odluke (vidi član 22. ovog uputstva),

f) sva druga dokumenta kojima podnosilac zahtjeva raspolaže, a koja mogu biti od uticaja u dokazivanju ispunjavanja uvjeta i kriterija za odobravanje AEO statusa (na primjer, odgovarajući ISO standard u pogledu bezbjednosti informacionog sistema i zaštite elektronskih sistema informacija; ISO standard u pogledu poboljšanja kvaliteta u firmi, koji standard može biti koristan za ocjenu sistema unutrašnje kontrole podnosioca zahtjeva; ISO standard u pogledu odgovarajućeg sistema upravljanja mjerama zaštite vezanih za bezbjednost međunarodnog lanca nabavke, i drugo).

(4) Ako podnosilac zahtjeva ima više poslovnih prostora povezanih sa njegovim carinskim aktivnostima, uz zahtjev mora priložiti (ili u zahtjevu navesti) i popis tih prostora. Popis treba sadržavati podatke o adresi svakog prostora, njegovoj površini i broju prostorija, te podatke o ugovoru o zakupu za one poslovne prostore koji su u zakupu, a ugovor o zakupu podnosilac zahtjeva dužan je predočiti Grupi za kontrolu prilikom obavljanja predkontrole.

Član 12.
(Provjera zahtjeva prije dostavljanja Grupi za kontrolu)

(1) Nakon prijema zahtjeva za izdavanje AEO odobrenja, izdavalac odobrenja, prije dostavljanja zahtjeva nadležnoj Grupi za kontrolu na postupanje, provjerava uvjete za prihvatanje zahtjeva i to:

a) da li podnosilac zahtjeva ima sjedište u Bosni i Hercegovini, ne isključujući primjenu člana 28. Odluke,

b) da li ima identifikacioni broj iz člana 3. tačka ac) Odluke,

c) da li je tokom svog poslovanja uključeno u aktivnosti obuhvaćene carinskim zakonodavstvom,

d) da li je zahtjev podnijet u skladu sa čl. 25. i 26. Odluke,

e) da li je podnosiocu zahtjeva tokom trogodišnjeg perioda koji je prethodio podnošenju zahtjeva ukinuto AEO odobrenje,

f) da li podnosilac zahtjeva ima neizmirenih dospjelih finansijskih obaveza u pogledu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi, koje je UIO nadležna naplaćivati prema propisima iz oblasti indirektnog oporezivanja.

(2) Ako zahtjev nije podnijet na propisan način i/ili ne sadrži sve neophodne podatke, izdavalac odobrenja, u skladu sa članom 25. stav (2) Odluke, u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva, poziva podnosioca zahtjeva da dostavi potrebne podatke, određujući primjeren rok (ne duži od 30 dana) u kojem ih je podnosilac zahtjeva dužan dostaviti.

Član 13.
(Provjera indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi)

(1) Izdavalac odobrenja u provjeri uvjeta iz člana 12. stav (1) tačka f) ovog uputstva, kod nadležne organizacione jedinice UIO, koristi obrazac zahtjeva iz Priloga 1. ovog uputstva.

(2) Ako se u provjeri utvrdi da podnosilac zahtjeva ima neizmirenih dospjelih finansijskih obaveza u pogledu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi u iznosu od 20,00 konvertibilnih maraka i manje, navedeni uvjet smatra se ispunjenim.

Član 14.
(Prihvatanje zahtjeva i obavještavanje podnosioca zahtjeva)

(1) Ako izdavalac odobrenja, prilikom provjere podnesenog zahtjeva za izdavanje AEO odobrenja, utvrdi da su uvjeti iz člana 12. ovog uputstva za prihvatanje zahtjeva ispunjeni, tada:

a) u skladu sa članom 25. Odluke, u pisanoj formi, obavještava podnosioca zahtjeva o prihvatanju zahtjeva i navodi datum prihvatanja zahtjeva, i

b) dostavlja zahtjev sa svim prilozima nadležnoj Grupi za kontrolu, na daljnje postupanje.

(2) Od dana prihvatanja zahtjeva teče rok iz člana 34. stav (2) Odluke za donošenje odluke po zahtjevu.

Član 15.
(Odbijanje zahtjeva za izdavanje AEO odobrenja)

Zahtjev za izdavanje AEO odobrenja, bez daljnje provjere uvjeta i kriterija iz čl. 28. do 32. Odluke, izdavalac odobrenja rješenjem odbija ako nije ispunjen neki od uvjeta iz člana 12. ovog uputstva za njegovo prihvatanje ili ako podnosilac zahtjeva na traženje organa izdavaoca u postupku provjere zahtjeva, ne dopuni zahtjev u roku koji mu je određen. U rješenju se navode razlozi odbijanja zahtjeva.

Član 16.
(Provjera uvjeta i kriterija za odobravanje AEO statusa od strane Grupe za kontrolu)

(1) Grupa za kontrolu, po prijemu zahtjeva za izdavanje AEO odobrenja, vrši provjeru uvjeta i kriterija propisanih čl. 28. do 32. Odluke, ovisno od vrste zatraženog AEO odobrenja.

(2) Provjeru zahtjeva Grupa za kontrolu provodi u okviru predkontrole. U provjeri zahtjeva koriste se AEO Smjernice i AEO COMPACT model.

(3) Provjera zahtjeva mora se zasnivati na upravljanju rizikom, te pri tome treba uzeti u obzir mjere koje je podnosilac zahtjeva sam preduzeo da bi izbjegao rizik u svojim poslovnim procesima. Posebnu pažnju prilikom provjere zahtjeva u predkontroli treba usmjeriti na rizike koje privredni subjekt nije odgovarajuće obezbijedio svojim vlastitim mjerama ili ih ne obezbjeđuje dovoljno.

(4) Grupa za kontrolu provjerava i Upitnik za samoprocjenu iz člana 11. stav (2) ovog uputstva koji je podnijet uz zahtjev, u smislu da li se navodi iz Upitnika slažu sa stvarnim stanjem kod podnosioca zahtjeva i u odgovarajućoj koloni navodi svoj nalaz ili mišljenje.

(5) U AEO Smjernicama navedeni su uvjeti i kriteriji i sa njima povezani rizici, ovisno od posebnosti i veličine privrednog subjekta i koji mogu biti predmet detaljne provjere kao i pojedinosti koje je potrebno provjeriti u vezi sa svakim pojedinim područjem. Ovisno od zahtijevane vrste AEO odobrenja bira se područje koje je predmet provjere pri čemu se koristi "Pregled kriterija koje moraju ispunjavati različiti privredni subjekti", koji je sastavni dio Upitnika za samoprocjenu a u kojem je navedeno koja područja kriterija moraju ispuniti privredni subjekti prema svom statusu (ulozi) u lancu nabavke i prema vrsti zahtijevanog AEO odobrenja.

(6) U provjeri ispunjavanja kiterija "standardi bezbjednosti i zaštite" iz člana 32. Odluke, Grupa za kontrolu obavlja i provjeru u svim poslovnim prostorima koji su povezani sa carinskim aktivnostima podnosioca zahtjeva. Ako podnosilac zahtjeva ima veliki broj prostora, a zbog propisanog roka za donošenje odluke nije moguće izvršiti pregled svih prostora, Grupa za kontrolu, u skladu sa članom 33. stav (2) Odluke, može odlučiti da pregleda samo reprezentativni dio tih prostora (o čemu se informacija unosi u zapisnik o predkontroli) ako je uvjerena da podnosilac zahtjeva primjenjuje iste standarde bezbjednosti i zaštite u svim prostorima i primjenjuje iste zajedničke standarde i postupke za vođenje evidencije u svim prostorima, a ostali prostori su uključeni u plan praćenja. Ako su u pitanju prostori u zakupu, tada i u pogledu njih moraju biti ispunjeni standardi bezbjednosti i zaštite iz člana 32. Odluke.

(7) Ako se neki od odabranih poslovnih prostora za pregled iz stava (6) ovog člana nalazi na području drugog regionalnog centra UIO, nadležna Grupa za kontrolu provjeru istog traži od Grupe za kontrolu tog regionalnog centra, uz preciziranje ciljeva pregleda i roka u kojem se mora dostaviti zapisnik o provjeri tog prostora. Na isti način postupa i u slučaju kada takvo postupanje iziskuje provjera nekog drugog uvjeta ili kriterija.

Član 17.
(Uvjeti i kriteriji za odobravanje AEO statusa)

(1) Shodno članu 8. Zakona, kriteriji neophodni za odobravanje AEO statusa uključuju:

a) pridržavanje carinskih i poreznih propisa u prethodnom periodu,

b) zadovoljavajući sistem vođenja poslovnih evidencija, i po potrebi, evidencije o prijevozu robe, koji omogućava odgovarajuću carinsku kontrolu,

c) po potrebi, dokazana finansijska likvidnost,

d) po potrebi, odgovarajuće standarde zaštite i bezbjednosti.

(2) Kriterije iz stava (1) ovog člana, te uvjete za primjenu istih propisanih čl. 28. do 32. Odluke, provjerava Grupa za kontrolu.

Član 18.
(Provjera kriterija "pridržavanje propisa")

(1) Kriterij pridržavanje propisa iz člana 29. Odluke smatra se ispunjenim ako, u posljednje tri godine prije podnošenja zahtjeva, nije izvršilo odnosno nije oglašeno odgovornim za težu povredu ili ponovljene povrede carinskih i/ili poreznih propisa niti za teže krivično djelo koje je u vezi sa privrednom djelatnosti podnosioca zahtjeva nijedno od sljedećih lica:

a) podnosilac zahtjeva,

b) odgovorno lice podnosioca zahtjeva ili lice koje vrši kontrolu nad njegovim upravljanjem,

c) zaposleni zadužen za carinska pitanja podnosioca zahtjeva.

(2) Kriterij pridržavanje propisa smatra se ispunjenim ako se u predkontroli zahtjeva utvrdi da je povreda carinskih i/ili poreznih propisa neznatna u odnosu na broj ili obim carinskih postupaka podnosioca zahtjeva i ne dovodi u sumnju "dobru vjeru" podnosioca zahtjeva.

(3) U predkontroli podnosioca zahtjeva, a u odnosu na kriterij pridržavanje propisa, utvrđuje se:

a) način provođenja carinskih postupaka,

b) postupanje u slučaju kada dođe do povrede carinskih propisa u pogledu njihovog obima, težine, općih rješenja koje preduzima podnosilac zahtjeva, i usvajanje korektivnih mjera,

c) aktivnosti koje se preduzimaju od strane rukovodstva podnosioca zahtjeva u cilju provođenja odgovarajućih mjera koje bi mogle da smanje ili u potpunosti spriječe povrede carinskih propisa.

(4) U predkontroli podnosioca zahtjeva, a u odnosu na navedeni kriterij, provode se i provjere na osnovu informacija koje su organu izdavaocu dostavljene u Upitniku o samoprocjeni, eksternih provjera, informacija dobijenih u toku razgovora sa podnosiocem zahtjeva, izvještaja i informacija dostavljenih od drugih organizacionih jedinica UIO, podataka iz drugih evidencija UIO, te drugih raspoloživih izvora. Za lica navedena u stavu (1) ovog člana provodi se i službena provjera u bazi prekršajnih podataka.

(5) Ako od osnivanja podnosioca zahtjeva nisu protekle tri godine, Grupa za kontrolu, ispunjenost ovog kriterija procjenjuje na osnovu raspoloživih evidencija i podataka.

(6) U svrhu provjere ispunjenosti kriterija "pridržavanje propisa", uz zahtjev, podnose se uvjerenja navedena u članu 11. stav (3) tač. c) i d) ovog uputstva.

(7) U slučaju, ako podnosiocem zahtjeva upravlja ili ga kontrolira veći broj lica, za ocjenu ispunjenosti ovog uvjeta dovoljna je provjera ovog uvjeta za predsjednika uprave podnosioca zahtjeva ili odgovornog lica podnosioca zahtjeva, koji je potpisao zahtjev i ima prebivalište u Bosni i Hercegovini. To znači, da se ovaj uvjet u odnosu na to lice smatra ispunjenim ako je provjera izvršena u bazi prekršajnih podataka i uz zahtjev su za to lice koje ima prebivalište u Bosni i Hercegovini dostavljena uvjerenja o nekažnjavanju navedena u članu 11. stav (3) tač. c) i d) ovog uputstva. https://www.anwalt-derbeste.de

Član 19.
(Provjera kriterija "zadovoljavajući sistem vođenja evidencije")

(1) Kriterij zadovoljavajućeg sistema vođenja poslovne i, prema potrebi, evidencije o prijevozu robe koje omogućavaju odgovarajuće carinske provjere smatra se ispunjenim ako podnosilac zahtjeva ispunjava uvjete propisane članom 30. Odluke. Provjera ovog kriterija sadrži naročito:

a) provjeru aktivnosti podnosioca zahtjeva koje se odnose na carinsko zakonodavstvo,

b) uzimaju se u obzir sve raspoložive informacije o podnosiocu zahtjeva o izdatim carinskim odobrenjima (također provjerava se da li su svi uvjeti ili kriteriji provjereni tokom postupka izdavanja tih odobrenja),

c) provjera u prostorijama podnosioca zahtjeva, da li informacije i priložena dokumenta odgovaraju stvarnom stanju (na primjer, da li se koriste različiti postupci opisani u priloženim dokumentima; kontrolni slijed (revizijski trag) u evidenciji je očigledan; da li je informacioni sistem adekvatno zaštićen od neovlaštenog pristupa i zloupotrebe, i da li postoje i prethodni događaji u sistemu).

(2) Provjera ispunjenosti kriterija zadovoljavajući sistem vođenja evidencije se utvrđuje i kroz provjeru:

a) podataka iz Upitnika o samoprocjeni,

b) podataka iz eksternih izvora,

c) informacija dobijenih u predkontroli kod podnosioca zahtjeva.

(3) Prema potrebi, Grupa za kontrolu može u procjeni ispunjenosti ovog kriterija zatražiti stručnu pomoć od Sektora za informаcione tehnologije u pogledu uvjeta iz člana 30. stav (1) tačka j) Odluke. Ukoliko nije moguće izvršiti provjeru na osnovu informacija koje je obezbjedio podnosilac zahtjeva, na traženje, i u dogovoru sa Grupom za kontrolu, Sektor za informacione tehnologije učestvuje u postupku predkontrole kod podnosioca zahtjeva.

Član 20.
(Provjera kriterija "praktični standardi za osposobljenost ili stručne kvalifikacije koje su direktno povezane sa aktivnostima koje se obavljaju")

(1) U okviru kriterija zadovoljavajući sistem vođenja evidencije provjerava se i kriterij ispunjavanja praktičnih standarda za osposobljenost ili stručne kvalifikacije koje su direktno povezane sa aktivnostima koje se obavljaju, propisan članom 30. stav (1) tačka l) i stav (2) Odluke.

(2) Ovaj kriterij se provjerava samo kada se zahtjevom traži izdavanje AEO odobrenja za carinska pojednostavljenja (AEOC) ili kombinovano odobrenje (AEOF).

(3) Ovaj kriterij, na osnovu člana 30. stav (2) Odluke, smatra se ispunjenim ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

a) podnosilac zahtjeva ili lice zaduženo za carinska pitanja podnosioca zahtjeva ima dokazano praktično iskustvo u carinskim pitanjima od najmanje tri godine, ili

b) podnosilac zahtjeva ili lice zaduženo za carinska pitanja podnosioca zahtjeva može dokazati da je uspješno završilo osposobljavanje u području carinskog zakonodavstva koje je relevantno i srazmjerno obimu njegove uključenosti u aktivnosti povezane sa carinom, a koje pruža:

1) carinski organ,

2) obrazovna ustanova koju za potrebe takvog osposobljavanja priznaje carinski organ,

3) stručno ili strukovno udruženje koje za potrebe takvog osposobljavanja priznaje carinski organ ili koje je akreditirano u Bosni i Hercegovini.

Član 21.
(Provjera kriterija "standardi bezbjednosti i zaštite")

(1) Ispunjavanje kriterija standardi bezbjednosti i zaštite provjerava se samo kada se zahtjevom traži izdavanje AEO odobrenja za bezbjednost i zaštitu (AEOS) ili kombinirano odobrenje (AEOF).

(2) Uvjeti za ispunjavanje kriterija "standardi bezbjednosti i zaštite" propisani su članom 32. Odluke.

(3) Kriterij u pogledu odgovarajućih standarda bezbjednosti i zaštite smatrat će se ispunjenim ako podnosilac zahtjeva dokaže da preduzima odgovarajuće mjere kako bi se osigurala bezbjednost i zaštita međunarodnog lanca snabdijevanja, uključujući fizički integritet oblasti i kontrolu pristupa, logističke procedure i rukovanje određenim vrstama roba, provjeru zaposlenih i identifikaciju njegovih poslovnih partnera.

(4) Provjera ispunjenosti uvjeta kriterija "standardi bezbjednosti i zaštite" vrši se na osnovu sljedećeg:

a) evidencija o povredi carinskih propisa,

b) informacija navedenih u Upitniku o samoprocjeni,

c) informacija iz eksternih izvora,

d) poznatih i provjerenih informacija dobijenih prilikom razgovora,

e) rizika, koji su utvrđeni u konkretnom dijelu međunarodnog lanca nabavke, i mjere koje je podnosilac zahtjeva primijenio za smanjenje ili otklanjanje tih rizika,

f) informacija koje je moguće dobiti od nadležnog regionalnog centra UIO.

Član 22.
(Provjera kriterija "finansijska likvidnost")

(1) Uvjeti za ispunjavanje kriterija "finansijska likvidnost" propisani su članom 31. Odluke.

(2) Finansijska likvidnost smatra se dokazanom ako podnosilac zahtjeva ima dobro finansijsko stanje koje mu omogućava ispunjavanje obaveza uzimajući u obzir karakteristike njegove poslovne aktivnosti.

(3) Kriterij finansijska likvidnost, na osnovu člana 31. Odluke, smatra se ispunjenim, ako podnosilac zahtjeva ispunjava sljedeće uvjete:

a) podnosilac zahtjeva nije u stečajnom postupku,

b) tokom tri godine koje prethode podnošenju zahtjeva, podnosilac zahtjeva izvršio je svoje finansijske obaveze u pogledu plaćanja carine i drugih indirektnih poreza i naknada koje se naplaćuju na uvoz ili izvoz robe ili u vezi sa time, te ostalih prihoda i taksi koje je carinski organ nadležan naplaćivati prema propisima iz oblasti indirektnog oporezivanja,

c) podnosilac zahtjeva dokazao je, na osnovu evidencija i podataka dostupnih za tri godine koje prethode podnošenju zahtjeva, da je dovoljno finansijski likvidan za izvršenje svojih obaveza te da izvršava svoje obaveze s obzirom na vrstu i obim svojih poslovnih aktivnosti, uključujući da nema negativne neto imovine, osim ako raspolaže dovoljnim sredstvima da je može pokriti.

(4) Ako od osnivanja podnosioca zahtjeva nisu protekle tri godine, njegova finansijska likvidnost provjerava se na osnovu raspoloživih evidencija i podataka.

(5) U svrhu dokazivanja finansijske likvidnosti podnosioca zahtjeva mogu poslužiti sljedeća dokumenta: objavljeni finansijski izvještaji i bilansi stanja podnosioca zahtjeva koji obuhvataju posljednje tri godine, poslovna predviđanja prihoda i gubitaka, analiza poslovnog plana podnosioca zahtjeva, ugovor o kreditu ukoliko se podnosilac zahtjeva finansira kreditom finansijske institucije, informacija relevantnih organa vezana za kreditni rejting, kreditna sigurnost, garancija matičnog društva kojim potvrđuju finansijsku likvidnost podnosioca zahtjeva i drugi dokazi koje podnosilac zahtjeva može dostaviti.

Član 23.
(Zapisnik Grupe za kontrolu)

(1) Grupa za kontrolu, nakon obavljene predkontrole po podnesenom zahtjevu, u skladu sa čl. 16. do 22. ovog uputstva, sačinjava zapisnik u koji unosi sve provjere koje je obavila i rezultate tih provjera. U zapisniku, izdvojeno na kraju, Grupa za kontrolu, na osnovu izvršenih provjera i shodno rezultatima tih provjera navodi mišljenje o ispunjavanju uvjeta i kriterija za odobravanje AEO statusa. Ako utvrdi da pojedini uvjeti i kriteriji nisu ispunjeni, u zapisniku navodi koji uvjeti i kriteriji su u pitanju kao i obrazloženje razloga o neispunjavanju istih. Zapisnik se sačinjava u tri primjerka, od kojih se jedan primjerak dostavlja podnosiocu zahtjeva radi obavještavanja o rezultatima provjere i daje mu mogućnost da se na isti može izjasniti uz određivanje roka za to, u kojem roku podnosilac zahtjeva može otkloniti uočene nepravilnosti i/ili iznijeti svoj stav. Po proteku roka za izjašnjenje, zapisnik o provjeri, sa svim prilozima, Grupa za kontrolu dostavlja izdavaocu odobrenja.

(2) Dostavljeno izjašnjenje podnosioca zahtjeva na zapisnik iz stava (1) ovog člana, Grupa za kontrolu će sagledati i ocijeniti opravdanost iznijetih navoda. Nakon toga, ili po proteku roka određenog za izjašnjenje ako podnosilac zahtjeva nije dostavio izjašnjenje, konačan zapisnik o provjeri, koji uključuje i konačno mišljenje o ispunjenosti uvjeta i kriterija, sa svim prilozima i dokumentiranim provjerama, dostavlja izdavaocu odobrenja najkasnije do isteka tri radna dana od dana prijema izjašnjenja podnosioca zahtjeva ili od dana isteka roka za izjašnjenje, ako podnosilac zahtjeva nije dostavio izjašnjenje. Jedan primjerak tog zapisnika dostavlja se i podnosiocu zahtjeva. Ako Grupa za kontrolu u konačnom zapisniku daje negativno mišljenje, u tom zapisniku navodi koji uvjeti i kriteriji nisu ispunjeni, obraloženje razloga o neispunjavanju istih, te o istima dostavlja raspoložive dokaze.

(3) Grupa za kontrolu, uz zapisnik, prilaže i prijedlog plana praćenja podnosioca zahtjeva.

(4) Grupa za kontrolu, zapisnik zajedno sa zahtjevom i svim njegovim prilozima dostavlja izdavaocu odobrenja.

DIO TREĆI - ODLUKA PO ZAHTJEVU


Član 24.
(Odluka po zahtjevu)

(1) Izdavalac odobrenja izdaje odobrenje na obrascu iz Priloga 6. Odluke.

(2) Izdavalac odobrenja izdaje AEO odobrenje ili odbija zahtjev u roku od 120 dana od dana prijema zahtjeva u skladu sa članom 25. Оdluke. Ako se taj rok ne može ispuniti, izdavalac odobrenja može produžiti rok za period od 60 dana. U tom slučaju, izdavalac odobrenja, prije isteka roka od 120 dana, obavještava podnosioca zahtjeva o razlozima za produženje roka.

(3) Rok od 120 dana iz stava (2) ovog člana može se produžiti i ako podnosilac zahtjeva, u toku provjere ispunjenosti kriterija, preduzme sve mjere u cilju ispunjavanja tih kriterija i o preduzetim mjerama obavijesti izdavaoca odobrenja.

(4) Ako bi zbog rezultata provjere obavljene u skladu sa članom 33. Odluke zahtjev vjerovatno mogao biti odbijen, izdavalac odobrenja, prije odbijanja zahtjeva, obavještava podnosioca zahtjeva o rezultatima provjere i daje mu mogućnost da u roku od 30 dana odgovori, pri čemu se rok od 120 dana za izdavanje AEO odobrenja prekida.

(5) Odbijanje zahtjeva za AEO odobrenje ne utiče na postojeće povoljne odluke donijete u pogledu podnosioca zahtjeva u skladu sa carinskim propisima, osim ako se donošenje tih povoljnih odluka zasniva na ispunjavanju kriterija za AEO odobrenje za koje je pri ispitivanju zahtjeva za AEO status utvrđeno da nisu ispunjeni.

(6) Odluka o odbijanju zahtjeva donosi se u pisanoj formi i mora, između ostalog, sadržavati obrazloženje razloga na osnovu kojih je donijeta. Odluka o odbijanju zahtjeva dostavlja se podnosiocu zahtjeva u roku iz st. (2) do (4) ovog člana.

Član 25.
(Važenje AEO odobrenja i praćenje ispunjenosti uvjeta i kriterija)

(1) AEO Odobrenje počinje važiti petog dana od dana donošenja.

(2) Rok važenja AEO odobrenja nije ograničen.

(3) Izdavalac odobrenja prati (nadzire) ispunjenost propisanih uvjeta i kriterija od strane imaoca odobrenja, u toku važenja odobrenja.

(4) Izdavalac odobrenja ponovo vrši procjenu ispunjenosti uvjeta i kriterija, odnosno ponovnu procjenu AEO odobrenja u sljedećim slučajevima:

a) kada je došlo do značajnijih promjena odgovarajućih propisa koje utiču na AEO odobrenje,

b) kada je to potrebno zbog osnovane sumnje da imalac odobrenja više ne ispunjava odgovarajuće uvjete i kriterije.

(5) Ako je AEO odobrenje izdato podnosiocu zahtjeva od čijeg osnivanja je proteklo manje od tri godine, u toku prve godine od izdavanja odobrenja vrši se strožiji nadzor.

(6) Pri provođenju postupka iz st. (3) i (4) ovog člana, primjenjuje se i član 33. st. (3) i (4) Odluke.

(7) Ne dovodeći u pitanje primjenu st. (1) do (6) ovog člana, izdavalac odobrenja redovno, jednom godišnje, kod nadležne organizacione jedinice UIO, naknadno provjerava da li imalac odobrenja ima neizmirenih dospjelih finansijskih obaveza u pogledu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi, u kom slučaju se primjenjuje član 13. stav (2) ovog uputstva. Za navedenu naknadnu provjeru koristi se obrazac iz Priloga 2. ovog uputstva.

Član 26.
(Privremeno ukidanje AEO odobrenja)

(1) Izdavalac odobrenja privremeno ukida status ovlaštenog privrednog subjekta odnosno AEO odobrenje:

a) ako se utvrdi neusuglašenost, to jeste da se nisu poštovali uvjeti i kriteriji za izdavanje AEO odobrenja,

b) ako je protiv imaoca odobrenja pokrenut prekršajni ili krivični postupak u vezi sa povredom carinskih i/ili poreznih propisa.

(2) U slučaju iz stava (1) tačka b) ovog člana, izdavalac odobrenja može odlučiti da privremeno ne ukine AEO odobrenje ako smatra da je povreda carinskih i/ili poreznih propisa neznatna (zanemarljiva) u odnosu na broj ili obim carinskih postupaka imaoca odobrenja i ne dovodi u sumnju dobru vjeru imaoca odobrenja.

(3) Prije donošenja odluke o privremenom ukidanju, carinski organ obavještava imaoca odobrenja o rezultatu ponovne procjene. Imalac odobrenja ima pravo preduzeti sve neophodne mjere za otklanjanje uočenih nedostataka i/ili iznijeti svoj stav u roku od 30 dana od dana ovog obavještavanja.

(4) Izuzetno od stava (3) ovog člana, privremeno ukidanje AEO odobrenja primjenjuje se odmah, ako je to potrebno zbog vrste ili stepena prijetnje za bezbjednost i zaštitu građana, javnog zdravlja ili životne sredine.

(5) Ako imalac AEO odobrenja u roku od 30 dana iz stava (3) ovog člana ne otkloni nedostatke iz stava (1) tačka a) ovog člana, izdavalac odobrenja obavještava imaoca odobrenja da mu je AEO odobrenje privremeno ukinuto na period od 30 dana, čime mu omogućava da preduzme potrebne mjere za otklanjanje nedostataka, odnosno za uređivanje tog stanja.

(6) Ako je imalac AEO odobrenja izvršio djelo iz stava (1) tačka b) ovog člana, izdavalac odobrenja privremeno ukida AEO odobrenje za vrijeme trajanja sudskog postupka. O tome obavještava imaoca odobrenja.

(7) Ako imalac odobrenja nije bio u mogućnosti otkloniti nedostatke u roku od 30 dana, ali može pružiti dokaze da može ispuniti uvjete ako se period privremenog ukidanja produži, izdavalac odobrenja privremeno ukida AEO odobrenje za još 30 dana.

Član 27.
(Uticaj privremenog ukidanja AEO odobrenja)

(1) Privremeno ukidanje AEO odobrenja ne utiče na carinske postupke koji su već započeti prije privremenog ukidanja i još nisu završeni.

(2) Privremeno ukidanje ne utiče automatski na bilo koje odobrenje koje je bilo izdato bez obzira na AEO odobrenje, osim ako se razlozi privremenog ukidanja također odnose i na to odobrenje.

(3) Privremeno ukidanje ne utiče automatski na odobrenje za korištenje carinskog pojednostavljenja koje je bilo izdato na osnovu AEO odobrenja i za koje su uvjeti još uvijek ispunjeni.

(4) Ako je isto lice AEOC i AEOS te ako se, zbog neispunjavanja uvjeta iz člana 30. stav (1) tačka e) i l) Odluke, AEOC odobrenje privremeno ukida, AEOS odobrenje ostaje na snazi.

(5) Ako je isto lice AEOS i AEOC te ako se, zbog neispunjavanja uvjeta iz člana 32. Odluke, AEOS odobrenje privremeno ukida, AEOC odobrenje ostaje na snazi.

Član 28.
(Opoziv privremenog ukidanja AEO odobrenja)

(1) Ako je imalac odobrenja preduzeo potrebne mjere u cilju ispunjavanja uvjeta i kriterija koje kao ovlašteni privredni subjekt mora ispunjavati, izdavalac odobrenja opoziva privremeno ukidanje i o tome obavještava imaoca odobrenja. Privremeno ukidanje može se opozvati i prije isteka roka iz člana 36. st. (5) ili (7) Odluke.

(2) U slučaju iz člana 37. stav (5) Odluke izdavalac odobrenja koji je privremeno ukinuo odobrenje obnavlja opozvano odobrenje.

(3) Ako imalac odobrenja ne preduzme neophodne mjere u periodu privremenog ukidanja iz člana 36. st. (5) ili (7) Odluke, izdavalac odobrenja ukida AEO odobrenje.

Član 29.
(Zahtjev za privremeno ukidanje AEO odobrenja)

(1) Imalac odobrenja koji privremeno ne može ispuniti neki od kriterija iz člana 23. Odluke može od izdavaoca odobrenja zatražiti privremeno ukidanje statusa ovlaštenog privrednog subjekta odnosno AEO odobrenja. U tom slučaju, imalac odobrenja o tome obavještava izdavaoca odobrenja uz navođenje datuma kada će ponovo moći ispunjavati kriterije, kao i o svim mjerama koje planira preduzeti kako bi osigurao ispunjavanje uvjeta ili obaveza i o periodu potrebnom za preduzimanje tih mjera.

(2) Ako imalac odobrenja ne otkloni nedostatke u roku koji je naveo u svom obavještenju, izdavalac odobrenja može odobriti razumno produženje tog roka, pod uvjetom da je imalac odobrenja postupao u dobroj vjeri. U svim drugim slučajevima AEO odobrenje se ukida.

(3) Ako u periodu privremenog ukidanja lice kojem je privremeno ukinut status ovlaštenog privrednog subjekta ne preduzme zahtijevane mjere primjenjuje se član 40. Odluke.

Član 30.
(Ukidanje AEO odobrenja)

(1) Izdavalac odobrenja ukida AEO odobrenje:

a) ako imalac odobrenja ne preduzme mjere iz člana 38. stav (1) Odluke,

b) ako je imalac odobrenja izvršio teže povrede carinskih i/ili poreznih propisa i nema više pravo žalbe,

c) ako imalac odobrenja ne preduzme potrebne mjere u periodu privremenog ukidanja iz člana 39. Odluke,

d) na zahtjev imaoca odobrenja.

(2) U slučaju iz stava (1) tačka b) ovog člana, izdavalac odobrenja može odlučiti da ne ukine AEO odobrenje ako, imajući u vidu broj ili obim carinskih postupaka imaoca odobrenja, smatra da je povreda zanemarljiva i da ne dovodi u sumnju dobru vjeru imaoca odobrenja.

(3) Ukidanje AEO odobrenja počinje važiti narednog dana od dana dostavljanja odluke o ukidanju licu kojem je ukinut status ovlaštenog privrednog subjekta.

(4) Ako je isto lice AEOC i AEOS te ako se, zbog neispunjavanja uvjeta iz člana 30. stav (1) tačka e) i l) Odluke, AEOC odobrenje ukida, AEOS odobrenje ostaje na snazi.

(5) Ako je isto lice AEOS i AEOC te ako se, zbog neispunjavanja uvjeta iz člana 32. Odluke, AEOS odobrenje ukida, AEOC odobrenje ostaje na snazi.

(6) Privredni subjekt kojem je ukinuto AEO odobrenja ne može podnijeti novi zahtjev za izdavanje AEO odobrenja u roku od tri godine od dana ukidanja AEO odobrenja.

Član 31.
(Obavještenje o promjenama nakon izdavanja AEO odobrenja)

(1) Imalac odobrenja mora obavijestiti izdavaoca odobrenja o svim okolnostima koje nastanu poslije izdavanja odobrenja, a koje bi mogle uticati na daljnje važenje ili sadržaj odobrenja.

(2) Ako nadležni carinski organ ukine posebno odobrenje izdato ovlaštenom privrednom subjektu na osnovu njegovog AEO odobrenja za korištenje određenog carinskog pojednostavljenja iz čl. 198., 201., 206., 209., 213., 214., 220., 221. i 288. Odluke, on o tome obavještava izdavaoca odobrenja.

Član 32.
(Razmjena podataka)

(1) Izdavalac odobrenja obavještava Odjeljenje za analizu i upravljanje rizicima o izdavanju, izmjenama, ukidanju AEO odobrenja ili o privremenom ukidanju AEO odobrenja.

(2) Carinski organ može, uz prethodnu suglasnost ovlaštenih privrednih subjekata, javno objaviti na službenoj internet stranici spisak ovlaštenih privrednih subjekata, koji se redovno ažurira.

Član 33.
(Sastavni dio uputstva)

Sastavni dio ovog uputstva čine:

a) Prilog 1 - Obrazac Zahtjeva za provjeru izmirenja dospjelih finansijskih obaveza u pogledu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi, iz člana 13. stav (1),

b) Prilog 2 - Obrazac Zahtjeva za naknadnu provjeru izmirenja dospjelih finansijskih obaveza u pogledu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi, iz člana 25. stav (7).

Član 34.
(Stupanje na snagu)

Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-02-2-1034-13/22
12. augusta 2022. godine
Banja Luka


Direktor
Dr. Miro Džakula, s. r.