Page 1 of 1

Ugovorene kamate

Posted: Wed Sep 09, 2015 12:55 pm
by pravnik
Ugovorene kamate

- Ove kamate se određuju ugovorom između ugovornih strana i teku od vremena kako su se ugovarači sporazumjeli.
- Stopa ugovorenih kamata ne može biti veća od kamatne stope koja se u mjestu ispunjenja plaća na štedne uloge po viđenju.
- Ugovaranje veće stope od dozvoljene ne čini ugovor ništavim jer se kamate dosuđuju do dozvoljenog iznosa.
- Ako je kamata ugovorena a nije određena stopa vrijedi kamata koja se plaća u mjestu ispunjenja na štedne uloge po viđenju.