Page 1 of 1

Ugovor o zakupu dijela stana radi obavljanja privredne djelatnosti

Posted: Tue Apr 25, 2017 9:52 am
by pravnik
UGOVOR O ZAKUPU DIJELA STANA RADI OBAVLjANjA PRIVREDNE DJELATNOSTI



Zaključen dana __________ godine u _______________ između:

1. _______________ iz _______________ ul. _______________ br. _____, JMBG _______________ (dalje: Zakupodavac), i

2. DOO _______________ iz _______________ ul. _______________ br. _____, matični broj _______________ JIB _______________ koga zastupa direktor _______________ (dalje: Zakupac).

Predmet ugovora

Član 1

Zakupodavac izdaje Zakupcu u zakup dio _____ sobnog, namještenog stana, površine _____ m2, koji se nalazi na _____ spratu (a sastoji se od _______________) u zgradi u ul. _______________ br. _____, koja se nalazi na k.p. br. __________ KO _______________, kao dio stana koji je precizno opisan u ovom ugovoru (dalje: Stan).

Dio Stana koji se izdaje u zakup

Član 2

Zakupac će koristiti dio Stana, i to sljedeće prostorije: ____________________ isključivo.

Zakupodavac nastavlja da koristi sljedeće prostorije: ____________________ isključivo.

Sljedeće prostorije će Zakupodavac i Zakupac koristiti zajednički: ____________________.

Stvari i oprema u Stanu

Član 3

Stan se izdaje namješten. Spisak stvari koje se nalaze u dijelu koji koristi Zakupac sastavni je dio ovog ugovora.

Osim stvari, Zakupac ima pravo da koristi i sljedeće priključke _______________ (npr. internet, telefon, kablovska televizija, električna energija, grijanje).

Za korišćenje priključaka iz stava 2. ovog člana Zakupac plaća posebnu naknadu koja nije uračunata u zakupninu, i to ____________________ (specificirati način plaćanja za svaki od priključaka, npr. prema potrošnji, paušalno).

(Alternativa za stav 3: Za korišćenje priključaka iz stava 2. ovog člana Zakupac ne plaća posebnu naknadu, već je njihovo korišćenje uračunato u zakupninu).

Svrha korišćenja

Član 4

Zakupac će koristiti dio Stana koji prima u zakup kao sjedište i može da ga registruje kod nadležnog registarskog suda kao svoje sjedište.

Zakupac ne može mijenjati namjenu dijela Stana koji koristi bez saglasnosti Zakupodavca.

Zakupac ne može bez saglasnosti Zakupodavca izvoditi radove kojima bi se promijenila dispozicija odnosno veličina prostorija niti dio prostorija ili cio stan izdati u podzakup.

Predaja dijela Stana u državinu

Član 5

Zakupodavac se obavezuje da Zakupcu dana __________ godine preda ugovoreni dio Stana u stanju podobnom za korišćenje koje je ugovoreno.

Zakupac se obavezuje da Zakupodavcu, odmah po zaključenju ovog ugovora, a prije predaje dijela Stana u državinu, iznos od __________ KM koji odgovara ugovorenoj zakupnini za __________ mjeseca.

Rok trajanja zakupa

Član 6

Zakup se ugovara na period od _____ godina, počev od dana predaje dijela Stana u državinu Zakupcu.

(Alternativa za stav 1: Zakup se ugovara na neodređeno vrijeme, počev od predaje dijela Stana u državinu Zakupcu, sa pravom svake strane na raskid ugovora bez navođenja razloga, sa otkaznim rokom od __________).

Zakupnina

Član 7

Za korišćenje dijela Stana Zakupac je dužan da plaća zakupninu u iznosu od __________ KM mjesečno.

Zakupnina se plaća do _____-og u mjesecu za tekući mjesec (alternativa: za prethodni mjesec).

Primjena propisa

Član 8

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih propisa koji su na snazi u vrijeme zaključenja ovog ugovora.

Broj primjeraka ugovora

Član 9

Ovaj ugovor sačinjen je u četiri istovjetna primjerka, od kojih po dva za svaku ugovornu stranu.



ZAKUPODAVAC




ZAKUPAC

_______________




_______________