Page 1 of 1

TUZILASTVO BRCKO DISTRIKTA BiH

Posted: Sat Sep 05, 2015 1:46 pm
by pravnik
TUŽILAŠTVO BRČKO DISTRIKTA BiH

Javno tužilaštvo Brčko distrikta BiH je pravosudna institucija sudske vlasti Brčko distrikta BiH, koju još čine Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH, Apelacioni sud Brčko distrikta BiH, Osnovni sud Brčko distrikta BiH i Kancelarija za pravnu pomoć Brčko distrikta BiH.

Statut Brčko distrikta BiH, kao najviši pravni akt, u glavi V – sudovi i javno tužilaštvo, poglavlje B – javno tužilaštvo, član 63. propisuje:

Javno tužilaštvo je nezavisno od sudstva i policije distrikta,
Javno tužilaštvo goni počinioce krivičnih djela i obavlja ostale funkcije nepristrasno u skladu sa Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine, ovim Statutom i zakonima distrikta,
Osnivanje, organizacija i nadležnost Javnog tužilaštva se utvrđuju zakonom.

Statutom zagarantovana nezavisnost ove institucije je potencirana i odredbama Zakona o javnom tužilaštvu Brčko distrikta BiH u kojem se propisuje da je «Javno tužilaštvo Brčko distrikta BiH nezavisan organ Brčko distrikta BiH» (član 1.) odnosno «nijedna osoba niti organ nemaju pravo da upućuju, naređuju ili utiču na Javno tužilaštvo u vršenju njegove funkcije» (član 2.).

Kada je riječ o nadležnostima, pomenuti Zakon o Javnom tužilaštvu propisuje da «Javni tužilac goni počinioce krivičnih djela, određenih prekršaja i privrednih prestupa kao što je predviđeno zakonom« (član 7.) odnosno «Javni tužilac, u procesu istrage krivičnih djela i u postupku gonjenja počinilaca krivičnih djela rukovodi, nadgleda i ako je neophodno vrši istragu krivičnih djela» (član 8.).

Javno tužilaštvo je osnovano kako bi postupalo na cjelokupnom teritoriju Brčko distrikta BiH gdje ostvaruje potpunu i nepodijeljenu nadležnost. To znači preduzimanje svih radnji iz djelokruga rada ove institucije pred oba suda Brčko distrikta BiH, u prvostepenom i drugostepenom postupku kao i u postupku po vanrednim pravnim lijekovima.ORGANIZACIJA TUŽILAŠTVA BRČKO DISTRIKTA

Na osnovu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju Tužilaštva Brčko distrikta BiH, broj: A-638/09 od 18.12.2009.godine, Tužilaštvo Brčko distrikta BiH čine dva odjeljenja:

Tužilačko odjeljenje;
Administrativno odjeljenje;

U okviru tužilačkog odjeljenja obavljaju se stručni poslovi kojim se izvršavaju osnovne nadležnosti Tužilaštva.

S ciljem specijalizovanog pristupa u izvršavanja poslova u vezi sa srodnim krivičnim djelima i podizanja nivoa efikasnosti u radu, u Tužilačkom odjeljenju su osnovana tri odsjeka, i to :

Odsjek za ratne zločine;
Odsjek za privredni, finansijski i organizovani kriminal i
Odsjek za opšti kriminal.

U ova odjeljenja, raspoređeni su tužioci kao nosioci pravosudnih funkcija, te stručni saradnici i jedan pripravnik, koji pomažu tužiocima u obavljanju funkcija.

U okviru administrativnog odjeljenja obavljaju se administrativno-pravni, finansijski, analitičko-statistički i ostali poslovi čije obavljanje osigurava i potpomaže izvršavanju funkcija tužilačkog odjeljenja. U ovo odjeljenje raspoređeni su službenici Tužilaštva.

Kao posebno stalno radno tijelo Tužilaštva, osnovan je Kolegij Tužilaštva kojeg čine svi tužioci Tužilaštva.

Kolegij Tužilaštva svakodnevno održava sjednice na kojima donosi odluke i zauzima stavove po pojedinim stručnim pitanjima kao što su odmjeravanje kazne prilikom zaključenja sporazuma o prizanju krivnje, ulaganje žalbe na presudu, određivanje mjera za okončanje istrage, predlaganje pritvora i drugim pitanjima koji su od značaja za rad Tužilaštva.

Sjednicama Kolegija predsjedava glavni tužilac Tužilaštva, kojem u pripremi i organizaciji sjednica pomaže sekretar Tužilaštva.

Tužilaštvom rukovodi glavni tužilac, koji predstavlja i zastupa Tužilaštvo i odgovara za njegov rad. U rukovođenju , glavnom tužiocu pomažu zamjenik glavnog tužioca, sekretar Tužilaštva i šef administracije Tužilaštva.

U slučaju spriječenosti da obavlja svoju funkciju, glavnog tužioca zamjenjuje zamjenik glavnog tužioca.