Page 1 of 1

Sukcesija drzava glede medunarodnih ugovora

Posted: Sun Feb 12, 2017 12:41 pm
by pravnik
Sukcesija država glede međunarodnih ugovora

SUKCESIJA DRŽAVA je stanje (ili novo stanje), nastalo teritorijalnim promjenama na koje se primjenjuju sva postojeća pravila međunarodnog prava. Pri svakoj teritorijalnoj promjeni moguće je ustanoviti državu prethodnicu (ili više njih) – koju su prilikom sukcesije zamijenile jedna ili više država nasljednica.
Sukcesija država kao takva ne utječe na (teritorijalnu) granicu ustanovljenu ugovorom. Sve ostale međunarodne ugovore države prethodnice moguće je podijeliti u 3 skupine:
(1) mnogostrani ugovori otvoreni na pristup državama iz svih dijelova svijeta
(2) višestrani zatvoreni ugovori kojima je pristup trećih država ograničen ili uvjetovan pristankom svih postojećih stranaka
(3) dvostrani ugovori

Ako identitet države prethodnice nije doveden u pitanje, ili je kontinuitet neke nove države općenito priznat, takva država ostaje strankom svih ugovora i članicom svih organizacija.

Sve ostale države nasljednice nastale iz teritorijalnih promjena države prethodnice, nove su države! Bečka konvencija iz 1978. dijeli te nove države nasljednice na:
(a) novonastale neovisne države – za njihovo područje je prije datuma sukcesije bila odgovorna država prethodnica
(b) ostale nove države – nastale bilo odvajanjem od države prethodnice ili njenim raspadom.
________________________________________

Na nove države nasljednice se primjenjuju sljedeća pravila:

1. Mnogostrane otvorene konvencije – trebaju se automatski primjenjivati na sve nove države nasljednice bez ikakve notifikacije depozitaru, neovisno o datumu njihova međunarodnog priznanja i primanja u UN i druge međunarodne organizacije! U praksi ovo ne funkcioniše kao što je zamišljeno.

2. Višestrane zatvorene konvencije – Ako tekst neke konvencije predviđa postupak pristupanja, one se moraju podvrgnuti tom postupku. U nedostatku takvih propisa moraju o svom pristupu pregovarati sa svim njihovim postojećim strankama.

3. Dvostrani ugovori – Ukoliko nema protivljenja bilo koje zainteresirane strane, takvi se ugovori privremeno primjenjuju između novih država nasljednica i trećih država njihovih stranaka, sve dok one ne postignu sporazum o njihovoj sudbini.

https://www.pravobih.com/