Page 1 of 1

Sticanje vlastitih dionica posredstvom drugog lica

Posted: Wed Feb 14, 2018 7:00 pm
by pravnik
Sticanje vlastitih dionica posredstvom drugog lica

Ako dioničko društvo stekne vlastite dionice posredstvom drugog lica koje nastupa u svoje ime a za račun dioničkog društva, dioničko društvo ne može ostvariti prava sadržana u tim dionicama.