Page 1 of 1

Statut dionickog drustva

Posted: Mon Sep 25, 2017 8:23 am
by pravnik
Statut dioničkog društva

Statut dioničkog društva obavezno sadrži:
1. firmu, sjedište i djelatnost;
2. iznos osnovnog kapitala, klasu, broj i nominalnu vrijednost dionica;
3. postupak u slučaju neplaćanja upisanih dionica;
4. način povećanja i smanjivanja osnovnog kapitala;
5. način formiranja i korištenja fonda rezervi;
6. način podjele dobiti i isplate dividende;
7. način pokrića gubitka;
8. broj glasova po klasi dionica;
9. način sazivanja skupštine i odlučivanja, sastav i nadležnosti odbora;
10. sastav, način imenovanja i razrješenja, i ovlaštenja nadzornog odbora i uprave društva;
11. postupak pripajanja, spajanja, podjele i promjene oblika društva;
12. prestanak društva;
13. postupak izmjena i dopuna statuta;
14. druge elemente propisane ovim zakonom.

www.epravo.ba