Page 1 of 1

Statusne promjene društva

Posted: Wed Sep 09, 2015 6:47 pm
by pravnik
STATUSNE PROMJENE DRUŠTVA (spajanje, pripajanje, podjela i promjena oblika društva)

 Društvo može da vrši statusne promjene.
 One su i jedan od razloga za prestanak društva, ali bez unovčavanja imovine.
 Statusne promjene društva su:
1. spajanje - mogu se spojiti dva ili više društava u jedno. Tada nastaje novo društvo, koje je njegov pravni sljednik, a prestaju društva koja su se spajala. Sredstva, prava i obaveze društava koja se spajaju prenose se na novo društvo koje je nastalo spajanjem.
2. pripajanje - može se jedno društvo pripojiti jednom društvu. Kada se jedno društvo pripoji drugom društvu, pripajenjm će ono prestati. Sredstva, prava i obaveze preduzeća koje se pripaja prenosi se na preduzeće kome je ono pripojeno.
3. podjela - društvo se može podijeliti na dva ili više društava. Kada se jedno društvo dijeli na dva, nastaju dva nova subjekta, a društvo koje se podjelilo prestaje kao pravni subjekt. Podjelo se vrši prenos imovine, prava i obaveza na nova društva nastala podjelom. Ona su njegovi pravni sljednici i solidarno odgovaraju za njegove obaveze.
- Kod spajanja, pripajanja i podjele se ne mijenja oblik (vrsta) društva.
4. promjena oblika društva - Oblik društva mogu mijenjati d.n.o. i promijeniti oblik u d.d. i obratno. D.d. društvo može da izvrši promjenu u d.o.o. a komanditno u komanditno na dionice. Ako d.d. mijenja vrstu pa će biti d.o.o. onda se dionice po njihovoj nominalnoj vrijednosti preračunavaju u udio. U obrnutom slučaju, ako se d.o.o. mijenja u d.d. udjeli će se izraziti u određenom broju dionica sa određenom nominalnom vrijednosti.
Promjena oblika društva je obavezna u 2 slučaja:
1) Kada se u d.o.o ili u d.n.o broj članova svede na jedan.
2) Kada u k.d prestane članstvo svih komanditora ili svih komplementara.

Sve ove statusne promjene moraju biti izvršene i u sudskom registru, dakle potrebno je podnijeti prijavu da se promjene upišu u sudski registar. Zavisno od vrste promjene vršit će se upis novih subjekata, odnosno brisanje onih koji su prestali. Kod ovih promjena se vrsta društva ne mijenja.

Svim statusnim promjenama mora da prethodi odluka.
Odluku o statusnoj promjeni donosi najviši organ upravljanja, odn. osnivači:
­ u d.n.o. i k.d. - takvu odluku donose članovi društva
­ u d.o.o. i d.d. - takvu odluku donosi skupština društva,.
Povjerioci ne mogu uticati na statusne promjene preduzeća jer njih štiti zakon.

Međusobni odnosi preduzeća koji su nastali statusnom promjenom utvrđuju se ugovorom.
Preduzeće nad kojim je pokrenut stečajni postupak ne može vršiti statusne promjene.
Odluka o spajanju, pripajanju, podjeli ili promjeni oblika donosi se na osnovu plana reorganizacije, koji uprava i nadzorni odbor ili drugi organ svakog društva učesnika, ovlašten osnivačkim aktom ili statutom, moraju pripremiti i o njemu obavijestiti dioničare, odnosno članove društva i povjerioce društva najmanje 30 dana prije datuma odlučivanja.
Odluku o namjeravanoj reorganizaciji društvo je dužno objaviti u sredstvima javnog informisanja.

Izvor: www.medijator-prnjavorac.com