Page 1 of 1

SAOPĆENJE O PROSJEČNIM POTREBAMA OSOBE KOJA ZAHTIJEVA IZDRŽAVANJE S OBZIROM NA TROŠKOVE ŽIVOTA

Posted: Sun Mar 19, 2023 11:51 am
by LegaForum
Službene novine Federacije BiH, broj 19/23
Na osnovu člana 235. stav 4. Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/05, 41/05, 31/14), federalni ministar rada i socijalne politike objavljuje


SAOPĆENJE O PROSJEČNIM POTREBAMA OSOBE KOJA ZAHTIJEVA IZDRŽAVANJE S OBZIROM NA TROŠKOVE ŽIVOTA


I


Prosječne potrebe osobe koja zahtijeva izdržavanje, s obzirom na troškove života, koje će sud u skladu sa odredbama Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine uzimati u obzir u postupku za izdržavanje iznose 30% od prosječne isplaćene mjesečne neto plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, a što iznosi 334,20 KM.

II


Ovo Saopćenje objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 05-02/3-1/23
09. marta 2023. godine
Sarajevo


Ministar
Vesko Drljača, s. r.