Page 1 of 1

Rjesenje o obustavi postupka

Posted: Sat Aug 03, 2019 8:06 am
by pravnik
Rješenje o obustavi postupka


Prilikom obustavljanja postupka na sjednici apelacionog vijeća, apelaciono vijeće donosi odluku u formi rješenja.


Iz obrazloženja:

Apelaciono vijeće podsjeća na odredbu člana 205. ZKP BiH koja reguliše obustavu postupka u slučaju smrti osumnjičenog, odnosno, optuženog, kao i na odredbu člana 232. ZKP BiH koja reguliše povlačenje optužnice. U ovim procesnim situacijama postupak se obustavlja rješenjem. Nasuprot tome, članom 283. ZKP BiH je propisana obaveza donošenja presude kojom se optužba odbija ako je tužilac od započinjanja pa do završetka glavnog pretresa odustao od optužnice.

Imajući u vidu da je tužilac svojim podneskom na sjednici Apelacionog vijeća odustao od gonjenja optuženog M.J., to Apelaciono vijeće više nije bilo u mogućnosti da nastavi sa daljim postupkom i eventualno pristupi preispitivanju izjavljenih žalbi na prvostepenu presudu radi donošenja odgovarajuće odluke požalbama. U takvoj procesnoj situaciji bilo je primjereno donijeti sudsku odluku u formi rješenja o obustavi postupka.

(Rješenje vijeća Apelacionog odjeljenja broj X-KŽ-06/282 od 10.05.2013. godine)