Page 1 of 1

Revizija utvrđenog činjeničnog stanja

Posted: Mon Jun 15, 2020 1:52 pm
by LegaForum
REVIZIJA UTVRĐENOG ČINjENIČNOG STANjA
Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske

član 350

Osporavanje pravilnosti činjenične osnove pobijanih presuda predstavlja reviziju utvrđenog činjeničnog stanja, po kom osnovu se zahtjev za zaštitu zakonitosti ne može podnijeti.

Obrazloženje:

"U smislu odredbe člana 350. stav 1. ZKP RS, Zahtjev se može podnijeti protiv pravosnažne presude samo u slučajevima povrede Krivičnog zakona, te povrede odredaba krivičnog postupka iz člana 311. stav 1. tačka g) ZKP RS, koja se manifestuje u povredi prava na odbranu, a uz ograničenja propisana u stavu 2. i 3. istog zakonskog propisa.

Argumenti iz obrazloženja Zahtjeva, izneseni su u prilog tvrdnji da je, u konkretnom slučaju, povrijeđen Krivični zakon, jer radnje osuđenog, iz izreke prvostepene presude, ne sadrže bitne elemente bića krivičnog djela, za koje je oglašen krivim. U preostalom dijelu iznesenih argumenata iz Zahtjeva, osporava se valjanost činjeničnih utvrđenja, sa tvrdnjom sa nema dokaza da je osuđeni počinio radnje iz izreke prvosteopene presude.

Zahtjev nije osnovan.

Izneseni argumenti iz Zahtjeva, u prilog tvrdnji o povredi Krivičnog zakona, nisu osnovani. Činjenični opis radnje izvršenja djela iz izreke prvostepene presude, za koje je optuženi oglašen krivom, sadrži sve objektivne i subjektivne elemente bića krivičnog djela zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347. stav 4. u vezi sa stavom 3. KZ RS. U tom činjeničnom opisu sadržane su objektivne radnje optuženog, koje je preduzeo kao kreditni referent u N. A.-A.-V. Poslovnica 3., u proceduri odobrenja i podizanja nenamjenskog kredita G.V., u iznosu od 20.000,00 KM, kao i svijest da za to ona nije ispunjavala uslove u skladu sa propisima banke i odgovarajućim instrumentima osiguranja kredita fizičkim licima (koji su pojedinačno navedeni u izreci) i tako, zloupotrebom svog položaja, omogućio da, u proceduri dobijanja kredita, istoj bude odobren i isplaćen navedeni iznos.

Navedeni sadržaj objektivnih činjenica o konkretnim radnjama osuđenog u iskorišćavanju položaja i ovlašćenja, koje je imao kao kreditni referent u N.A.-A.-V. Poslovnica 3., u proceduri odobrenja i podizanja nenamjenskog kredita G.V. za koje nije ispunjavala uslove u skladu sa propisima banke i odgovarajućim instrumentima osiguranja kredita fizičkim licima, kao i sadržaj činjenica subjektivne prirode, koje se tiču njegovog umišljaja, kao oblika vinosti, odnosno postojanja svijesti i volje da djelo izvrši, sa aspekta postojanja bitnih elemenata konkretnog krivičnog djela, suprotno argumentima iz žalbe, ne zahtjeva unošenje u činjenični opis djela i svijest optuženog da G.V., dobijeni kredit, neće vraćati.

Ostalim argumenatima iz Zahtjeva, u prilog tvrdnji da nema dokaza da je osuđeni počinio krivično djelo za koje je oglašen krivim, osporava se pravilnosti činjenične osnove pobijanih presuda, što predstavlja reviziju utvrđenog činjeničnog stanja, po kom osnovu se, u smislu odredbe člana 350. stav 1. ZKP RS, ovaj vanredi pravni lijek, ne može podnijeti.

Iz navedenih razloga, Zahtjev branioca osuđenog nije osnovan, radi čega je isti valjalo odbiti, na osnovu člana 355. ZKP RS."(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, 83 0 K 028232 17 Kvlz od 3.2.2017. godine)