Page 1 of 1

Raskid ugovora zbog neispunjenja

Posted: Fri Jun 15, 2018 1:46 pm
by pravnik
Raskid ugovora zbog neispunjenja

Član 124. i 131. Zakona o obligacionim odnosima

Kupčev dug prema prodavcu u iznosu od 1/4 kupoprodajne cijene se ne može smatrati neispunje‐ njem neznatnog dijela obaveze.

Iz obrazloženja: Prema odredbi člana 131. Zakona o obligacionim odnosima ugovor se ne može ra‐ skinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela obaveze, a kako tuženi nisu isplatili 1/4 ugovorene cijene to se dugovani iznos ne može smatrati neznatnim, kako tuženi tvrde. Drugostepeni sud smatra da je bez značaja upoređivanje vremenske vrijednosti novca u 2006. i 2016. godini jer isto ne može utjecati na pravo povjerioca da traži raskid ugovora prema odredbi člana 124. Zakona o obligacionim odnosima.

Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu broj 65 0 P 043938 16 Gž 3 od 13.02.2017. godine, potvrđe‐ na presudom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 65 0 P 043938 17 Rev od 22.08.2017. godine