Page 1 of 1

Preuzimanje duga

Posted: Wed Sep 09, 2015 1:01 pm
by pravnik
PREUZIMANJE DUGA

- To je ugovor između dužnika i trećeg lica kojim treće lice prima na sebe obvezu duga.
- Za punovažnost ovog ugovora potreban je pristanak povjerioca. Pristanak se može dati izričito ili prećutno. Prećutan pristanak će postojati u situaciji kada je povjerilac primio ispunjenje obveze, a treće lice mu je dalo do znanja da to ispunjenje vrši u svoje ime.
- U pravilu svaki dug se može preuzeti izuzev onog koji je lične prirode.
- Ugovor o preuzimanju duga mora biti sačinjen u istom obliku u kojem je bio sačinjen ugovor kojeg preuzima, znači važi pravilo pariteta.
- Na osnovu ugovora o preuzimanju duga, raniji dužnik se oslobađa obveze. Međutim ako je novi dužnik prezadužen, insolventan, raniji dužnik se neće osloboditi obveze, već ostaje u obvezi zajedno sa ranijim dužnikom. Novi dužnik preuzima i obvezu da ispuni i sporedna potraživanja. U odnosu na kamate do preuzimanja duga pravilo je da terete novog dužnika.