Page 1 of 1

Pretres pred vijecem apelacionog odjeljenja

Posted: Thu Sep 24, 2015 10:40 am
by pravnik
PRETRES PRED VIJEĆEM APELACIONOG ODJELJENJA

Zakon propisuje da će se odredbe o glavnom pretresu u I.st. postupku shodno primijeniti i na pretres pred vijećem apelacionog odjeljenja.
Na tom pretresu, vijeće apelacionog odjeljenja je obavezno da izvede procesne radnje određene u drugostepenoj odluci i da raspravi sva sporna pitanja na koja je u njoj ukazano. Pri tome valja posebno naglasiti, da se zakazani pretres ponavlja samo u onom dijelu u kome se ponovo sudi, a to može biti u cjelini ako je rješenjem ukinuta prvostepena presuda ili u pojedinim dijelovima kada je presuda ukinuta djelimično.

Na sjednici vijeća apelacionog odjeljenja nije moguće izvoditi dokaze, a niti se može nakon ukidanja presude predmet dostaviti Ist. sudu na ponovno suđenje, već to vijeće mora odrediti održavanje pretresa na kome je dozvoljeno izvoditi dokaze.

Prema ovoj odredbi zakonska određenja iz stava 2. se ne odnose na osobe koje mogu odbiti svjedočenje iz člana 97. ovog zakona.