Page 1 of 1

Pretece i osnivanje UN-a

Posted: Tue Feb 14, 2017 4:51 pm
by pravnik
Preteče i osnivanje UN-a
Cilj međunarodnog organiziranja jeste osiguranje trajnog mira među državama sudionicama.

1) Nakon Francuske revolucije 1789. i Napoleonovih osvajanja je na Bečkom kongresu 1815.g. ustanovljen savez evropskih sila  Sveta alijansa! (Rusija, Austrija, Pruska i Britanija, a od 1818. i Francuska). Cilj je bio očuvanje interesa dinastija – tj. socijalnog statusa quo. Ovlastile su sebe da interveniraju u državama u kojima bi te vrijednosti bile ugrožene.

2) Liga naroda (1920-1946) - osnovana Paktom donesenim 1919. na Versajskoj konferenciji. SAD nije nikada postao članicom, mada je inicala osnivanje. Glavni cilj je bio očuvanje mira u svijetu.
Formalno je ukinuta 1946 na posljednjoj skupštini. Sva njena imovina prešla je u vlasništvo UN-a, čija je Povelja već stupila na snagu. Imala je tri stalna organa:

a. Skupština
b. Vijeće lige
c. Sekretarijat

3) Osnivanje UN-a: Poveljom UN-a je predviđeno da ona stupi na snagu tek kada svih 5 stalnih članica polaži ratifikacije kod države domaćina. To je ispunjeno 24.10.1945. – Dan UN-a!
Neke međunarodne organizacije koje su tada već postojale (npr. Svjetski poštanski savez), izmijenile su svoje ustave da bi se pridružile UN-u.

Brojne organizacije su tek osnovane: UNESCO (ua prosvjetu, znanosti kulturu); FAO (poljoprivredu i prehranu); Svjetska zdravstvena asocijacija itd.

www.medijator-prnjavorac.com