Page 1 of 1

PREDMET STOJANOVIĆ I JUSUFOVIĆ PROTIV BiH

Posted: Sat Mar 05, 2022 11:38 am
by LegaForum
Službeni glasnik BiH, broj 12/22
ČETVRTI ODJEL


PREDMET STOJANOVIĆ I JUSUFOVIĆ PROTIV BOSNE I HERCEGOVINE


(Aplikacije br. 11207/20 i 23081/20) PRESUDA


STRASBOURG 16.12.2021. godine


Ova presuda je konačna, ali su u njoj moguće redakcijske izmjene.

U predmetu Stojanović i Jusufović protiv Bosne i Hercegovine,

Evropski sud za ljudska prava (Četvrti odjel), zasjedajući kao odbor u sastavu:

Armen Harutyunyan, predsjednik

Jolien Schukking,

Ana Maria Guerra Martins, sudije,

i Viktoriya Maradudina, v.d. zamjenice registrara Odjela,

nakon vijećanja zatvorenog za javnost, dana 25. 11. 2021. godine,

donio je sljedeću presudu koja je usvojena navedenog datuma:

POSTUPAK

1. Postupak u ovom predmetu pokrenut je u povodu aplikacija protiv Bosne i Hercegovine koje su Sudu podnesene u skladu s članom 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda ("Konvencija"), datuma naznačenih u tabeli priloženoj u dodatku.

2. Vlada Bosne i Hercegovine ("Vlada") obaviještena je o aplikacijama.

ČINJENICE

3. Lista aplikanata i relevantni podaci o aplikacijama navedeni su u priloženoj tabeli.

4. Aplikanti su se žalili zbog prekomjerne dužine parničnog postupka.

PRAVO
I. SPAJANJE APLIKACIJA

5. S obzirom na sličan predmet ovih aplikacija, Sud smatra primjerenim da ih ispita zajedno u jednoj presudi.

II. NAVODNA POVREDA ČLANA 6. STAVA 1. KONVENCIJE

6. Aplikanti su se žalili da je dužina parničnih postupaka o kojima je riječ nespojiva sa zahtjevom o "razumnom roku". Oni su se pozvali na član 6. stav 1. Konvencije, koji glasi:

Član 6. stav 1.


"Prilikom odlučivanja o njegovim građanskim pravima i obavezama... svako ima pravo na... suđenje u razumnom roku... pred... sudom..."

7. Sud ponavlja da se opravdanost dužine postupka mora ocijeniti u svjetlu okolnosti predmeta i u odnosu na sljedeće kriterije: složenost predmeta, postupanje aplikanata i relevantnih organa vlasti, te šta je u sporu za aplikante bilo dovedeno u pitanje (vidi Frydlender protiv Francuske [VV], br. 30979/96, tačka 43, ESLJP 2000-VII).

8. U vodećim predmetima Scordino protiv Italije (br. 1) [VV], br. 36813/97, tačke 134(227, ESLJP 2006-V i Dorić protiv Bosne i Hercegovine [Odbor], br. 68811/13, 7. 11. 2017, Sud je već utvrdio povredu u pogledu pitanja sličnih onima u predmetnom slučaju.

9. Nakon što je ispitao sve materijale koji su mu podneseni, Sud nije našao bilo kakvu činjenicu ili argument koji bi mogao opravdati sveukupnu dužinu postupka na domaćem nivou. Imajući u vidu svoju praksu o ovom pitanju, Sud smatra da je u predmetnom slučaju dužina postupka bila prekomjerna te da nije zadovoljila kriterij "razumnog roka".

10. Stoga su ove pritužbe dopuštene i ukazuju na povredu člana 6. stava 1. Konvencije.

III. PRIMJENA ČLANA 41. KONVENCIJE

11. Član 41. Konvencije glasi:

"Ako Sud utvrdi da je došlo do povrede Konvencije ili njenih protokola, te ako zakonodavstvo visoke ugovorne strane o kojoj je riječ omogućava samo djelimično obeštećenje, Sud će, po potrebi, odrediti pravednu naknadu oštećenoj strani."

12. Imajući u vidu dokumente koje ima u svom posjedu, iznos naknade koji je već dosuđen na domaćem nivou na ime navodne povrede, kao i svoju praksu o ovom pitanju (vidi, posebno, Scordino, citiran gore, tačke 260(73. i Dorić, također citiran gore), Sud smatra opravdanim da dosudi iznose naznačene u priloženoj tabeli.

13. Sud dalje smatra primjerenim da se zatezna kamata zasniva na najnižoj kreditnoj stopi Evropske centralne banke uvećanoj za tri postotna boda.

IZ NAVEDENIH RAZLOGA, SUD JE JEDNOGLASNO

1. Odlučio spojiti ove aplikacije;

2. Proglasio aplikacije dopuštenima;

3. Utvrdio da ove aplikacije ukazuju na povredu člana 6. stava 1. Konvencije u pogledu prekomjerne dužine parničnog postupka;

4. Utvrdio

(a) da tužena država, u roku od tri mjeseca, treba isplatiti aplikantima iznose navedene u tabeli priloženoj u dodatku, pretvorene u valutu tužene države prema kursu na dan izmirenja;

(b) da će se od isteka navedenog roka od tri mjeseca do izmirenja na navedene iznose plaćati obična kamata po stopi jednakoj najnižoj kreditnoj stopi Evropske centralne banke u periodu neplaćanja, uvećanoj za tri postotna boda.

Sačinjeno na engleskom jeziku i objavljeno u pisanom obliku dana 16.12.2021. godine, u skladu s pravilom 77. st. 2. i 3. Pravila Suda.

V. d. Zamjenice registra
Viktoriya Maradudina


Predsjednik
Armen Harutynyan