Page 1 of 1

Predmet Bećirbegović i drugi protiv Bosne i Hercegovine

Posted: Mon May 17, 2021 7:35 am
by LegaForum
Službeni glasnik BiH, broj 29/21
ČETVRTI ODJEL


PREDMET BEĆIRBEGOVIĆ I DRUGI protiv BOSNE I HERCEGOVINE
(Aplikacija br. 57137/19 i 11 drugih – vidi listu u prilogu)

PRESUDA

STRASBOURG

1.4.2021. godine

Ova presuda je konačna, ali su u njoj moguće redakcijske izmjene.

U predmetu Bećirbegović i drugi protiv Bosne i Hercegovine,


Evropski sud za ljudska prava (Četvrti odjel), zasjedajući kao odbor u sastavu:

Armen Harutyunyan, predsjednik,

Jolien Schukking,

Ana Maria Guerra Martins, sudije,

i Viktoriya Maradudina, v. d. zamjenice registrara Odjela,

nakon vijećanja zatvorenog za javnost, održanog 11.3.2021. godine,

donio je sljedeću presudu koja je usvojena navedenog datuma:

POSTUPAK


1. Postupak u ovom predmetu pokrenut je povodom aplikacija protiv Bosne i Hercegovine koje su Sudu podnesene u skladu s članom 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda ("Konvencija"), različitih datuma naznačenih u tabeli koja se nalazi u dodatku.

2. Aplikante je zastupala gđa A. Jugo Kišija, advokatica iz Travnika.

3. Vlada Bosne i Hercegovine ("Vlada") je obaviještena o aplikacijama dana 30. 4. 2020. godine.

ČINJENICE


4. Lista aplikanata i relevantni podaci o aplikacijama navedeni su u tabeli priloženoj u dodatku.

5. Aplikanti su se žalili zbog neizvršavanja domaćih odluka.

PRAVO


I. SPAJANJE APLIKACIJA


6. S obzirom na sličan predmet ovih aplikacija, Sud smatra primjerenim da ih ispita zajedno u jednoj presudi.

II. NAVODNA POVREDA ČLANA 6. STAVA 1. KONVENCIJE I ČLANA 1. PROTOKOLA BR. 1


7. Aplikanti su se žalili zbog neizvršavanja domaćih odluka donesenih u njihovu korist. Oni su se pozvali, izričito ili u biti, na član 6. stav 1. Konvencije i na član 1. Protokola br. 1 koji glase:

Član 6. stav 1.


"Prilikom odlučivanja o njegovim građanskim pravima i obavezama... svako ima pravo na... suđenje u razumnom roku... pred... sudom...".

Član 1. Protokola br. 1


"Svako fizičko i pravno lice ima pravo na neometano uživanje svoje imovine. Niko ne može biti lišen svoje imovine osim kada je to u javnom interesu i u skladu s uvjetima propisanim zakonom i općim načelima međunarodnog prava.

Prethodne odredbe, međutim, ni na koji način ne umanjuju pravo države da primijeni zakone koje smatra potrebnim kako bi regulirala korištenje imovine u skladu s općim interesom ili kako bi osigurala plaćanje poreza ili drugih doprinosa ili kazni."

A. Aplikacija br. 60212/19 u odnosu na odluku Općinskog suda u Sarajevu od 3. 2. 2016. godine


8. Vlada je obavijestila Sud da je aplikant zaključio prijateljsku nagodbu s relevantnim tijelima u pogledu odluke Općinskog suda u Sarajevu od 3. 2. 2016. godine, odustavši od zateznih kamata i prihvativši da će isplata glavnice duga i troškova postupka predstavljati konačno rješenje predmeta. Glavnica duga i troškovi postupka su potom isplaćeni datuma naznačenog u priloženoj tabeli. Aplikant nije osporavao činjenice koje je prezentirala Vlada. Sud smatra da je taj predmet riješen u smislu člana 37. stava 1. (b) Konvencije, te da poštovanje ljudskih prava, kako je definirano u Konvenciji i njenim protokolima, ne nalaže nastavak ispitivanja ove aplikacije prema članu 37. stavu 1. in fine u pogledu te domaće odluke.

9. Prema tome, ovaj dio aplikacije br. 60212/19 potrebno je brisati s liste.

B. Aplikacija br. 60212/19 u odnosu na odluku Općinskog suda u Sarajevu od 26. 12. 2014. i sve druge aplikacije


10. Sud ponovo ističe da se izvršenje presude bilo kojeg suda mora posmatrati kao sastavni dio "suđenja" u smislu člana 6. Sud se također poziva na svoju praksu u pogledu neizvršavanja ili kašnjenja u izvršenju konačnih domaćih presuda (vidi Hornsby protiv Grčke, br. 18357/91, tačka 40, Izvještaji o presudama i odlukama 1997II).

11. U vodećim predmetima Spahić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, br. 20514/15 i 15 drugih, tačke od 25. do 31, 14. 11. 2017, i Kunić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, br. 68955/12 i 15 drugih, tačke od 26. do 31, 14. 11. 2017, Sud je već utvrdio povredu u odnosu na pitanja slična onima u predmetnom slučaju.

12. Sud dalje napominje da je odlukama iz predmetnih aplikacija naređeno poduzimanje određene mjere. Sud stoga smatra da odluke o kojima je riječ predstavljaju "imovinu" u smislu člana 1. Protokola br. 1.

13. Nakon što je ispitao sve materijale koji su mu podneseni, Sud nije našao niti jednu činjenicu ili argument koji bi ga mogao uvjeriti da donese drugačiji zaključak o dopuštenosti i meritumu ovih pritužbi. Imajući u vidu svoju praksu o ovom pitanju, Sud smatra da u predmetnom slučaju vlasti nisu uložile sve potrebne napore kako bi u potpunosti i blagovremeno izvršile odluke donesene u korist aplikanata.

14. Ove pritužbe su stoga dopuštene i ukazuju na povredu člana 6. stava 1. Konvencije i člana 1. Protokola br. 1.

III. PRIMJENA ČLANA 41. KONVENCIJE


15. Član 41. Konvencije propisuje:

"Ako Sud utvrdi da je došlo do povrede Konvencije ili njenih protokola, te ako zakonodavstvo visoke ugovorne strane o kojoj je riječ omogućava samo djelimično obeštećenje, Sud će, po potrebi, odrediti pravednu naknadu oštećenoj strani."

16. Imajući u vidu dokumente koje ima u svom posjedu, kao i svoju praksu (vidi, naročito, Spahić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, br. 20514/15 i 15 drugih, tačke od 36. do 43, 14. 11. 2017, te Kunić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, br. 68955/12 i 15 drugih, tačke od 37. do 46, 14. 11. 2017), Sud smatra opravdanim dosuditi iznose navedene u priloženoj tabeli.

17. Sud dalje napominje da tužena država ima obavezu izvršiti presude koje su i dalje izvršne.

18. Sud smatra primjerenim da se zatezna kamata zasniva na najnižoj kreditnoj stopi Evropske centralne banke uvećanoj za tri postotna boda.

IZ NAVEDENIH RAZLOGA, SUD JE JEDNOGLASNO


1. Odlučio spojiti ove aplikacije;

2. Odlučio brisati sa svoje liste predmeta aplikaciju br. 60212/19 u dijelu koji se odnosi na izvršenje odluke Općinskog suda u Sarajevu od 3. 2. 2016. godine;

3. Proglasio preostali dio aplikacije br. 60212/19, kao i sve ostale aplikacije dopuštenim;

4. Utvrdio da ove aplikacije ukazuju na povredu člana 6. stava 1. Konvencije, te člana 1. Protokola br. 1 u odnosu na neizvršavanje domaćih odluka;

5. Utvrdio da tužena država mora u roku od tri mjeseca osigurati odgovarajućim sredstvima izvršenje neizvršenih domaćih odluka navedenih u priloženoj tabeli;

6. Utvrdio

(a) da tužena država, u roku od tri mjeseca, ima aplikantima isplatiti iznose navedene u priloženoj tabeli, pretvorene u valutu tužene države prema kursu na dan izmirenja;

(b) da će se od isteka navedenog roka od tri mjeseca do izmirenja na navedene iznose plaćati obična kamata po stopi jednakoj najnižoj kreditnoj stopi Evropske centralne banke u periodu neplaćanja, uvećanoj za tri postotna boda.

Sačinjeno na engleskom jeziku i dostavljeno u pisanoj formi dana 1. 4. 2021. godine, u skladu s pravilom 77. st. 2. i 3. Pravila Suda.

V. d. zamjenice registrara
Viktoriya Maradudina


Predsjednik
Armen HarutyunyanDODATAK
Lista aplikacija s pritužbama prema članu 6. stavu 1. Konvencije i članu 1. Protokola br. 1 (neizvršavanje ili kašnjenje u izvršenju domaćih odluka)


Br.


Broj aplikacije i datum podnošenja


Ime i prezime aplikanta i godina rođenja


Relevantna domaća odluka


Početak perioda neizvršavanja


Dužina izvršnog postupka


Iznos dosuđen na ime nematerijalne štete po aplikantu (u eurima)$$$Plus svaki porez koji se aplikantima može zaračunati.$$$ $$$Umanjeno za svaki iznos koji je već isplaćen u tom pogledu na domaćem nivou.$$$


Iznos dosuđen na ime troškova i izdataka po aplikaciji (u eurima)$$$Plus svaki porez koji se aplikantima može zaračunati.$$$

1.


57137/19

20.10.2019.


Beisa BEĆIRBEGOVIĆ

1965.


Općinski sud u Sarajevu,

7.5.2015.


17.9.2015.


neizvršena

više od 5 godina i 4 mjeseca i 25 dana


1.000


250

2.


57150/19

20.10.2019.


Hasena SIJERČIĆ

1966.


Općinski sud u Sarajevu,

8.12.2016.


17.1.2017.


neizvršena

više od 4 godine i 25 dana


1.000


250

3.


57154/19

20.10.2019.


Selma ŠOŠE

1965.


Općinski sud u Sarajevu,

7.5.2015.


17.9.2015.


neizvršena

više od 5 godina i 4 mjeseca i 25 dana


1.000


250

4.


57157/19

20.10.2019.


Nermina BIJEDIĆ

1954.


Općinski sud u Sarajevu,

8.12.2016.


11.10.2017.


neizvršena

više od 3 godine i 4 mjeseca


1.000


250

5.


57158/19

20.10.2019.


Dubravka ĆORIĆ

1962.


Općinski sud u Sarajevu, 28.8.2015.


23.11.2015.


neizvršena

više od 5 godina i 2 mjeseca i 19 dana


1.000


250

6.


57167/19

20.10.2019.


Snježana KRIŽANAC

1968.


Općinski sud u Sarajevu,

7.5.2015


17.9.2015.


neizvršena

više od 5 godina i 4 mjeseca i 25 dana


1.000


250

7.


59947/19

7.11.2019.


Kenan BIOGRADLIĆ

1965.


Općinski sud u Sarajevu, 26.12.2014.

Općinski sud u Sarajevu,

3.2.2016.


3.4.2015.

18.4.2016.


neizvršena

više od 5 godina i 10 mjeseci i 8 dana

neizvršena

više od 4 godine i 9 mjeseci i 24 dana


1.000


250

8.


59949/19

7.11.2019.


Emina SELMAN

1951.


Općinski sud u Sarajevu, 28. 8. 2015.


30.12.2015.


neizvršena

više od 5 godina i 1 mjeseca i 12 dana


1.000


250

9


60206/19

7.11.2019.


Zineta BUNAR

1962.


Općinski sud u Sarajevu,

6.4.2015.

Općinski sud u Sarajevu,

1.2.2016.


9.6.2015.

25.4.2016.


neizvršena

više od 5 godina i 8 mjeseci i 2 dana

neizvršena

više od 4 godine i 9 mjeseci i 17 dana


1.000


250

10.


60212/19

7.11.2019.


Eldin ALIKADIĆ

1965.


Općinski sud u Sarajevu, 26. 12. 2014.

============

Općinski sud u Sarajevu,

3.2.2016.


12. 6. 2015.

========

11. 4. 2016.


neizvršena

više od 5 godina i 7 mjeseci i 30 dana

===============

6.8.2020.

4 godine i 3 mjeseca i 27 dana


1.000


250

11.


61266/19

11.11.2019.


Jesenka JAHIĆ

1967.


Općinski sud u Sarajevu, 26. 9. 2016.


20. 1. 2017.


neizvršena

više od 4 godine i 22 dana


1.000


250

12.


61286/19

11.11.2019.


Elma ŠATROVIĆ

1968.


Općinski sud u Sarajevu,

6.4.2015.

Općinski sud u Sarajevu,

1.2.2016.


1.6.2015.

18.4.2016.


neizvršena

više od 5 godina i 8 mjeseci i 10 dana

neizvršena

više od 4 godine i 9 mjeseci i 24 dana


1.000


250

https://www.anwalt-derbeste.de