Page 1 of 1

Pravo suda da ne dopusti pitanje ili dokaz

Posted: Wed Sep 23, 2015 12:46 pm
by pravnik
PRAVO SUDA DA NE DOPUSTI PITANJE ILI DOKAZ

Sudija odn. predsjednik vijeća je dominus litis na gl. pretresu i on odlučuje o tome da li je neko pitanje nedopušteno ili nevažno, a isto tako odlučuje o prijedlozima stranaka i branioca u pogledu izvođenja novih dokaza, koje odbija ako dokaz nema značaja za predmet ili je nepotreban.

Pošto sudija odn. predsjednik vijeća rukovodi glavnim pretresom njegovo je pravo da zabrani pitanje i odgovor na pitanje bilo koje stranke i branioca – ako je pitanje:
1. ponovljeno - ranije postavljeno pitanje i dobiven odgovor,
2. nedozvoljeno:
a) ako unakrsno ispitivanje prelazi okvire direktnog ispitivanja, tj. traže se odgovori na okolnosti i činjenice koje nisu bile predmet direktnog ispitivanja, niti se mogu dovesti u vezu sa predmetom svjedočenja,
b) ako se svjedoku suprotne stranke postavljaju sugestivna pitanja bez prethodne dozvole suda, ili
c) ako se pitanje odnosi na činjenice koje se po zakonu ne mogu dokazivati, npr. seksualne predispozicije oštećene strane ili činjenice vezane za dokaz pribavljen na nezakonit način, npr. opis predmeta koji oduzet bez naredbe i bez postojanja zakonskih uslova.
3. nevažno za predmet - zato što se ne odnosi na činjenice koje se mogu dovesti u vezu sa konkretnim slučajem.
Zabrana pitanja i odgovora na pitanje se odnosi na sve učesnike u postupku, na stranke, branioca i sudije, članove vijeća.
Odluka sudije odn. predsjednika vijeća o zabrani pitanja ili odgovora na pitanje je konačna.
Međutim, stranke i branilac imaju pravo navedenu odluku sudije odn. predsjednika vijeća pobijati žalbom na presudu, ako je zbog zabrane pitanja ili odgovora činjenično stanje pogrešno ili nepotpuno utvrđeno.

POSEBNA PRAVILA O DOKAZIMA U SLUČAJEVIMA SEX. DELIKATA

U postupku se ne mogu koristiti kao dokazi činjenice koje se odnose na ranije seksualno ponašanje oštećene strane i njene seksualne predispozicije.
Izuzetno od st. 1. ovog člana može se u postupku koristiti dokaz da sperma, medicinska dokumentacija o povredama ili dr. materijalni dokazi potiču od druge osobe, a ne od optuženog.

U slučajevima učinjenja krivičnih djela protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, pristanak žrtve se ne može upotrijebiti u prilog odbrane optuženog.
Prije prihvatanja dokaza u skladu s ovim članom obavit će se odgovarajuće saslušanje s koga je isključena javnost.

https://forum.ba