Page 1 of 1

Pravni lijekovi u izvrsnom postupku

Posted: Mon Sep 14, 2015 1:46 pm
by pravnik
PRAVNI LIJEKOVI
Pravni lijekovi u izvršnom postupku su:
1. prigovor protiv rješenja o dozvoli izvršenja - rješenje o dozvoli izvršenja može se pobijati prigovorom.
2. žalba protiv rješenja donesenog u postupku odlučivanja po prigovorima – žalbom kod kantonalnog suda se može pobijati samo:
a) rješenje kojim je prijedlog za izvršenje odbačen ili odbijen, ili
b) odluka donesena u postupku povodom odlučivanja o prigovoru (kojom se npr. prigovor odbija ili odbacuje)
Vanredni pravni lijekovi nisu dozvoljeni u izvršnom postupku.
Prigovor protiv rješenja o dozvoli izvršenja


Razlozi za ulaganje prigovora su:
1. Ako isprava na osnovu koje je doneseno rješenje o izvršenju nije stekla svojstvo izvršnosti; (npr presuda pravosnažna ali nije istekao paricioni rok)
2. Ako je izvršna isprava na osnovu koje je doneseno rješenje o izvršenju ukinuta, poništena ili preinačena ili na drugi način stavljena van snage (u slučaju vanrednog pravnog lijeka)
3. Ako su se stranke pismeno (ovjerenom ispravom, sastavljenom nakon nastanka izvršne isprave), sporazumjele da neće na osnovu izvršne isprave trajno ili za određeno vrijeme tražiti izvršenje
4. Ako je protekao rok u kojem se po zakonu može tražiti izvršenje (npr. smetanje posjeda – izvršenje se može tražiti u roku od 60 dana od dana pravosnažnosti rješenja; potraživanja utvrđena pravosnažnom presudom zastarjevaju u roku od 10 godina)
5. Ako je izvršenje određeno na predmetu koji je izuzet od izvršenja, odnosno, na kojem je mogućnost izvršenja ograničena.

Nakon izjavljivanja prigovora isti se dostavlja protivnoj stranici na odgovor.
Po prijemu odgovora na prigovor sud će prema okolnostima slučaja:
a) donijeti rješenje bez određivanja ročišta ili
b) zakazati ročište za raspravljanje o prigovoru.
Rješenje o prigovoru donosi sudija.
Rješenjem se prigovor usvaja, odbija ili odbija kao neblagovremen.

Specifičnosti kod prigovora protiv rješenja o dozvoli izvršenja na osnovu vjerodostojne isprave
­ Ako izvršenik podnese prigovor protiv rješenja o dozvoli izvršenja na osnovu vjerodostojne isprave prijedlog za izvršenje u tom slučaju smatraće se tužbom i u tom slučaju postupak će se provesti po odredbama parničnog postupka.
­ U ovom slučaju sud će odgoditi izvršenje i nastaviće ga na prijedlog tražioca izvršenja nakon pravomoćnosti odluke parničnog suda ako tražilac izvršenja uspije sa tužbenim zahtjevom.

Prigovor treće osobe protiv rješenja o dozvoli izvršenja
Osoba koja tvrdi da u pogledu predmeta izvršenja ima neko pravo koje sprečava izvršenje (polaže pravo vlasništva) može podnijeti pigovor protiv izvršenja tražeći da se izvršenje na tom predmetu proglasi nedopuštenim. (npr. došlo do pljenidbe stvari, živi sin sa roditeljima, prilikom popisa sin polaže pravo na frižider jer je to on kupio, mora u pismenom obliku podnijeti prigovor).
Prigovor trećeg lica se dostavlja na očitovanje tražiocu izvršenja.
Ako tražilac izvršenja nije saglasan da se ta stvar izuzme od izvršenja, to treće lice se upućuje na parnicu gdje se to utvrđuje. U međuvremenu se nastavlja izvršenje!

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com