Page 1 of 1

Pravilnik o vojnoj disciplini i disciplinskom postupku

Posted: Mon Oct 11, 2021 6:28 am
by LegaForum
Službeni glasnik BiH, broj 62/21
Na osnovu člana 13. stav (1) tačka r) Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 88/05) i člana 33. stav (3) Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 88/05, 53/07, 59/09, 74/10, 42/12, 41/16 i 38/18), ministar odbrane donosi


PRAVILNIK O VOJNOJ DISCIPLINI I DISCIPLINSKOM POSTUPKU


POGLAVLJE I - OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet Pravilnika)

Ovaj pravilnik uređuje vojnu disciplinu u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: MO BiH) i Oružanim snagama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: OS BiH), povrede vojne discipline, nadležnosti pokretanja disciplinskih postupaka, procedure raspravljanja o lakšim povredama vojne discipline, težim povredama vojne discipline i pravila disciplinskog postupka po kojem je dužno postupati Vojnodisciplinsko vijeće (u daljnjem tekstu: VDV), zastupnik prijave i drugi učesnici u disciplinskom postupku, te način izricanja i izvršenja disciplinskih sankcija.

Član 2.
(Rodna ravnopravnost)

Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku u jednom gramatičkom rodu, bez diskriminacije, odnose se i na muškarce i na žene.

Član 3.
(Vojna disciplina)

Vojna disciplina je tačno, potpuno i pravovremeno vršenje vojne službe, odnosno obaveza i zadataka profesionalnih vojnih lica i lica u rezervnom sastavu dok su na službi (u daljnjem tekstu: vojna lica), kadeta i kandidata na obuci, propisanih Zakonom o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakona o službi) i drugim propisima, naređenjima nadležnih osoba, te poštivanje pravila i principa ponašanja u vojnoj službi i van nje.

Član 4.
(Princip zakonitosti, pretpostavka nevinosti i in dubio pro reo)

(1) Nema povrede vojne discipline ako takvo ponašanje nije Zakonom o službi propisano kao povreda vojne discipline.

(2) Niko ne može biti sankcioniran disciplinskom mjerom ili disciplinskom kaznom ako ta mjera ili kazna nije propisana Zakonom o službi kao disciplinska mjera ili kazna.

(3) Svako se smatra nevinim za povredu vojne discipline dok se konačnom naredbom nadređenog ili odlukom vojnodisciplinskog vijeća ne utvrdi njegova krivica.

(4) Sumnja u pogledu postojanja činjenica koje čine obilježja disciplinske greške ili disciplinskog prestupa ili o kojima ovisi primjena neke odredbe Zakona o službi i ovog pravilnika, nadređeni ili vojnodisciplinsko vijeće rješenjem ili odlukom rješava na način koji je povoljniji za lice protiv kojeg se vodi postupak.

POGLAVLJE II - DISCIPLINSKA ODGOVORNOST


Član 5.
(Povreda vojne discipline)

(1) Za povredu vojne discipline vojna lica, kadeti i kandidati na obuci podliježu disciplinskoj odgovornosti.

(2) Povredom vojne discipline smatra se svako postupanje vojnog lica koje je suprotno obavezi vršenja vojne službe propisanog Zakonom o službi i drugim propisima, naređenjima nadležnih osoba, te poštivanju pravila i principa ponašanja u vojnoj službi i van nje.

(3) Lica iz stava (1) ovog člana, u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu, za povrede vojne discipline odgovaraju po zakonima BiH, međunarodnim propisima i ovom pravilniku.

Član 6.
(Osnovne odredbe o disciplinskom postupku)

(1) Disciplinski postupak provodi se u skladu sa odredbama Zakona o službi i ovog pravilnika.

(2) Disciplinski postupak mora biti pravičan i transparentan. Lice koje odgovara u disciplinskom postupku (u daljnjem tekstu: lice u postupku) ima sljedeća osnovna prava:

a) pravo da bude na vrijeme obaviješteno o navodima optužbe za povredu vojne discipline i dokazima kojima se navodi optužbe potkrepljuju, te pravo da pisano odgovori na navode optužbe ili da se njegova usmena izjava zapiše,

b) pravo na fer i javno saslušanje u razumnom roku, pravo da ne daje izjavu protiv sebe, pravo prisustva na svakom saslušanju i pravo odbrane protiv navoda optužbe uz stručnu pomoć branitelja po svom izboru,

c) pravo na javno izricanje odluke,

d) pravo na žalbu protiv odluke.

Član 7.
(Prijavljivanje povrede vojne discipline)

(1) Svako može podnijeti disciplinsku prijavu za povredu vojne discipline, a svi pripadnici MO BiH i OS BiH dužni su prijaviti svaku povredu vojne discipline.

(2) Nadležni organi mogu pokrenuti disciplinski postupak i po službenoj dužnosti.

(3) Disciplinska prijava ima karakter inicijative za pokretanje postupka utvrđivanja disciplinske odgovornosti.

(4) Prijavljivanje povrede vojne discipline može se izvršiti pisanom prijavom ili usmeno.

(5) Prijavljivanje se vrši nadređenom starješini komande/jedinice u kojoj je počinjena povreda vojne discipline ili nadređenom starješini jedinice u kojoj se nalazi lice koje se prijavljuje.

(6) Prijava se uzima u razmatranje i, ukoliko nije direktno podnesena licima iz stava 5. ovoga člana, nego nadređenom starješini komande/jedinice u kojoj se nalazi prijavitelj ili drugim starješinama ili jedinici Vojne policije, oni imaju obavezu da u roku, ne dužem od 5 dana, proslijede prijavu starješini iz stava (4) ovoga člana.

(7) Osim prijave dostavljene od strane pripadnika MO BiH i OS BiH, i dokumenata koja se po svojoj prirodi mogu smatrati prijavom povrede vojne discipline, a koja su dostavljena od strane trećih lica, uzet će se u razmatranje, te će se sa istim postupati u skladu sa stavom (4) ovog člana.

(8) Disciplinska prijava treba da sadrži podatke koji se odnose na djelo povrede vojne discipline, kao i na lice protiv kojeg se prijava podnosi, a koje je podnositelju prijave poznato i da, po mogućnosti, sadrži sljedeće: lice protiv kojeg se podnosi prijava, šta se desilo, gdje se desilo, kada se desilo, svjedoke i materijalne dokaze.

Član 8.
(Povrede vojne discipline)

(1) Povreda vojne discipline može biti lakša i teža.

(2) Lakša povreda vojne discipline je disciplinska greška. Teža povreda vojne discipline je disciplinski prestup.

(3) Za povredu vojne discipline odgovaraju vojna lica i kadeti u vojnoj školi, ako su, u toku obavljanja službe ili van nje, vojnu disciplinu povrijedili s umišljajem ili iz nehata.

(4) Vojna lica i kadeti u vojnoj školi odgovaraju za povredu vojne discipline dok su na službi u OS BiH.

(5) Kandidati na osnovnoj obuci, u toku trajanja ugovora o osnovnoj obuci, za vrijeme boravka u centrima za obuku Oružanih snaga i van njih, odgovaraju za lakšu i težu povredu vojne discipline učinjenu s umišljajem ili iz nehata.

(6) Za težu povredu vojne discipline, za vrijeme boravka u centrima za obuku Oružanih snaga i van njih, s kandidatom na osnovnoj obuci raskida se ugovor o osnovnoj obuci.

Član 9.
(Disciplinske greške)

(1) Disciplinske greške su:

a) nepravovremeno ili nepotpuno izvršavanje komandi, odluka ili naredbi nadređenog,

b) učestalo kašnjenje na službu ili na dužnost ili raniji odlasci sa službe ili dužnosti,

c) neopravdani izostanak sa službe ili sa dužnosti u trajanju od jednog dana,

d) neobavještavanje nadređenog o spriječenosti dolaska na službu ili na dužnost u roku od 24 sata,

e) povreda propisa o nošenju vojne uniforme, vojničkom izgledu i ličnoj higijeni,

f) neuljudan odnos prema saradnicima, podređenima i nadređenima,

g) povreda propisa o pozdravljanju, obraćanju, predstavljanju i javljanju,

h) konzumiranje alkohola na službi ili tokom obavljanja dužnosti,

i) spavanje na dužnosti,

j) prikrivanje ili neprijavljivanje počinitelja disciplinskih grešaka,

k) drugo postupanje suprotno propisima iz oblasti odbrane, kojim se ne nanosi šteta imovini Bosne i Hercegovine ili drugih javnopravnih organa.

Član 10.
(Disciplinski prestupi)

(1) Disciplinski prestupi su:

a) neizvršavanje ili odbijanje izvršavanja komandi, odluka ili naredbi nadređenog,

b) samovoljno napuštanje formacije ili ustanove,

c) samovolja u obavljanju službe ili dužnosti,

d) nesavjesno ili nemarno obavljanje službe,

e) zloupotreba položaja ili prekoračenje službenih ovlaštenja,

f) upotreba sile ili vatrenog oružja suprotno Zakonu o službi i drugim propisima donesenim na osnovu Zakona o službi,

g) povreda propisa o stražarskoj službi,

h) opijenost ili stanje pod uticajem alkohola, narkotika ili opijata prilikom dolaska na službu ili dužnost ili za vrijeme službe ili obavljanja dužnosti,

i) neovlaštena upotreba sredstava dodijeljenih ili povjerenih radi izvršavanja zadataka ili dužnosti,

j) nanošenje štete vojnoj imovini ili drugoj imovini u vezi s obavljanjem službe,

k) nepreduzimanje ili nedovoljno preduzimanje mjera iz okvira vlastite dužnosti, nephodnih za sigurnost postrojenja, sredstava, lica ili povjerenih ili dodijeljenih predmeta,

l) prikrivanje od ovlaštenih vojnih lica činjenica o načinu izvršenja službene radnje ili upotrebe sile,

m) povreda propisa o tajnim ili povjerljivim podacima ili informacijama,

n) neopravdani izostanak sa službe ili s dužnosti u trajanju dužem od jednog dana,

o) zloupotreba bolovanja,

p) krivotvorenje izvještaja ili podnošenje lažnih izvještaja,

r) krivotvorenje, uništenje ili prikrivanje službenih dokumenata, službenih knjiga ili predmeta,

s) nepreduzimanje propisanih, naređenih ili drugih mjera potrebnih za očuvanje života i zdravlja ljudi, ili za očuvanje ispravnosti postrojenja, objekata i tehnike, te sredstava za rad,

t) postupak kojim se vrijeđa dostojanstvo podređenih ili mlađih ili koje je diskriminirajuće po spolu, rasi, boji kože, vjeroispovijesti ili nacionalnosti, a naročito seksualno zlostavljanje ili uznemiravanje, odnosno bilo koji postupak kojim se krše prava koja im po propisima pripadaju,

u) nedolično ponašanje koje nanosi štetu ugledu MO BiH ili OS BiH, naročito narušavanje javnog reda i mira, posebno nepristojnim ponašanjem ili sukobljavanjem na javnom mjestu, ili bilo koji drugi postupak koji remeti javni red i mir, bez obzira na mjesto i vrijeme događaja,

v) sprječavanje, izbjegavanje ili odgađanje internog postupka prema sebi,

z) prikrivanje ili neprijavljivanje počinitelja disciplinskih prestupa,

aa) obavljanje djelatnosti suprotno odredbama Zakona o službi i Zakona o odbrani ili bez prethodnog odobrenja ministra odbrane,

bb) povreda propisa o političkoj djelatnosti ili sindikalnom organiziranju u OS BiH,

cc) ponavljanje disciplinskih grešaka, počinjenjem najmanje dvije disciplinske greške tokom jedne kalendarske godine,

dd) počinjenje krivičnog djela ili postojanje osnovane sumnje da je krivično djelo počinjeno,

ee) ostali postupci suprotni propisima iz oblasti odbrane, kojima se nanosi šteta imovini Bosne i Hercegovine ili drugih javnopravnih organa.

POGLAVLJE III - DISCIPLINSKE MJERE I KAZNE


Član 11.
(Disciplinske sankcije)

(1) Za povredu vojne discipline počiniteljima se izriču sljedeće disciplinske sankcije:

a) disciplinske mjere

b) disciplinske kazne

(2) Za disciplinske greške izriču se disciplinske mjere, a za disciplinske prestupe disciplinske kazne.

(3) Izuzetno od odredbe stava (2) ovog člana, za disciplinske prestupe kadeta i rezervnih vojnika izriču se disciplinske mjere.

(4) Za jednu ili više povreda vojne discipline o kojima se istovremeno odlučuje izriče se samo jedna disciplinska mjera ili jedna disciplinska kazna.

Član 12.
(Svrha, izbor vrste i mjere izricanja disciplinskih sankcija)

(1) Disciplinske mjere i disciplinske kazne za povrede vojne discipline izriču se u cilju odgojnog djelovanja na počinitelja disciplinske greške ili disciplinskog prestupa, kao i u cilju odgojnog djelovanja na druge pripadnike MO BiH i OS BiH, zaštite interesa vojne službe i jačanju vojne discipline.

(2) Pri izboru vrste i mjere disciplinske sankcije uzima se u obzir: vrsta povrede vojne discipline, povrede vojne discipline, stepen krivice lica protiv kojeg se vodi disciplinski postupak, pobude iz kojih je povrijeđena vojna disciplina, okolnosti u kojima je povrijeđena vojna disciplina, dotadašnje obavljanje službe i ponašanje lica protiv koga se vodi postupak, priroda njegove službe i dužnosti, njegov odnos prema oštećenom i naknadi štete prouzrokovane povredom vojne discipline, te druge olakšavajuće i otežavajuće okolnosti.

Član 13.
(Disciplinske mjere)

(1) Disciplinske mjere su:

a) opomena,

b) ukor,

c) prekoredna služba u trajanju do tri smjene,

d) zabrana izlaska iz kasarne u trajanju do 10 dana,

e) smanjenje plaće od 5% do 20% u trajanju od jednog do tri mjeseca,

f) vojnički pritvor u trajanju do 15 dana.

(2) Disciplinska mjera prekoredne službe iz stava (1) tačke c) ovog člana, može se izreći samo kadetima i rezervnim vojnicima.

(3) Disciplinska mjera zabrane izlaska iz kasarne iz stava (1) tačke d) ovog člana može se izreći kadetima, rezervnim vojnicima i profesionalnim vojnicima.

(4) Disciplinska mjera vojničkog pritvora iz stava (1) tačke f) ovog člana, može se izreći kadetima, rezervnim i profesionalnim vojnicima.

(5) Disciplinska mjera smanjenja plaće iz stava (1) tačke e) ovog člana ne može se izreći kadetima i kandidatima na osnovnoj obuci.

Član 14.
(Disciplinske kazne)

(1) Disciplinske kazne su:

a) zaustavljanje u napredovanju u službi i unapređenju, u trajanju od jedne do četiri godine,

b) smanjenje plaće od 21% do 33%, u trajanju od četiri do 12 mjeseci,

c) vojnički pritvor u trajanju do 30 dana,

d) prevođenje čina u neposredno niži čin,

e) oduzimanje čina,

f) smjenjivanje sa dužnosti, uz raspored na formacijsko mjesto neposredno nižeg čina u trajanju od jedne do tri godine,

g) smjenjivanje sa komandne, odnosno rukovodne dužnosti, uz zabranu imenovanja na takvu dužnost u trajanju od jedne do pet godina,

h) gubitak profesionalne službe.

(2) Disciplinska kazna zaustavljanja u napredovanju u službi i unapređenju iz stava (1) tačke a) ovog člana, može se izreći samo profesionalnim vojnim licima, rezervnim oficirima i podoficirima.

(3) Disciplinske kazne prevođenja u neposredno niži čin iz stava (1) tačke d) i oduzimanje čina iz stava (1) tačke e) ovog člana, mogu se izreći samo vojnim licima.

(4) Disciplinska kazna smjenjivanja sa dužnosti, uz raspoređivanje na formacijsko mjesto neposredno nižeg čina iz stava (1) tačke f) ovog člana, može se izreći svim licima na službi u OS BiH, s tim, da oficir ne može biti raspoređen na formacijsko mjesto podoficira, a podoficir na formacijsko mjesto vojnika.

(5) Disciplinska kazna smjenjivanja sa komandne, odnosno rukovodne dužnosti, uz zabranu imenovanja na takvu dužnost iz stava (1) tačke g) ovog člana, može se izreći svim licima na službi u OS BiH raspoređenim na komandne odnosno rukovodne dužnosti.

(6) Disciplinska kazna gubitka profesionalne službe iz stava (1) tačke h) ovog člana, može se izreći profesionalnim vojnim licima.

Član 15.
(Izricanje disciplinskih mjera i kazni)

(1) Ako VDV utvrdi da povreda vojne discipline predstavlja disciplinsku grešku, izreći će disciplinsku mjeru.

(2) Postupak pred VDV-om se vodi nezavisno o toku i ishodu krivičnog postupka.

(3) VDV može odrediti prekid postupka ako se odluka o predmetu u disciplinskom postupku ne može donijeti prije nego što bude donesena odluka u krivičnom postupku.

(4) Za istu povredu vojne discipline, ovlašteni starješina i VDV ne mogu počinitelju istovremeno izreći disciplinsku mjeru i disciplinsku kaznu.

(5) Odgovornost vojnog lica za počinjeno krivično djelo i prekršaj ne isključuje odgovornost i po osnovu povrede vojne discipline, ako ta djela prema ovom pravilniku predstavljaju i povredu vojne discipline, a posebni interesi službe nalažu da počinitelj odgovara i disciplinski.

Član 16.
(Disciplinski postupak)

(1) Postupak za povrede vojne discipline provodi se shodno odredbama ovog pravilnika. Na sva pitanja koja nisu uređena ovim pravilnikom primjenjivat će se pravila Zakona o krivičnom postupku BiH.

(2) Postupak zbog povrede vojne discipline provodi se hitno i odgovornost se raspravlja u što je moguće kraćim rokovima.

(3) Disciplinski postupak se provodi sa što manje troškova i gubitka vremena i to na takav način da se izvedu svi dokazi koji su potrebni za pravilno i potpuno utvrđivanje činjeničnog stanja i donošenje zakonite i pravilne odluke.

POGLAVLJE IV- ZASTARJELOST


Član 17.
(Zastarijevanje pokretanja i vođenja disciplinskog postupka)

(1) Pokretanje disciplinskog postupka zbog disciplinske greške zastarijeva nakon protoka tri mjeseca od dana kada je nadređeno lice, postavljeno na dužnost komandira čete, njemu ravnog ili višeg nivoa dužnosti, saznalo za izvršenu povredu i počinitelja, ali najkasnije u roku od šest mjeseci od dana izvršenja povrede, a postupak se mora završiti u roku od šest mjeseci od dana pokretanja.

(2) Pokretanje disciplinskog postupka zbog disciplinskog prestupa zastarijeva nakon protoka 12 mjeseci od dana kada je nadređeno lice, postavljeno na dužnost komandanta brigade, njemu ravnog ili višeg nivoa dužnosti, saznalo za disciplinski prestup, ali najkasnije u roku od dvije godine od izvršenog prestupa, a postupak se mora završiti u roku od dvije godine od dana pokretanja.

(3) Zastarijevanje pokretanja i vođenja disciplinskog postupka zbog disciplinskog prestupa koji ima obilježje krivičnog djela, te je povodom tog krivičnog djela u toku postupak pred nadležnim tužiteljem ili sudom ili je krivični postupak završen pravosnažnom osuđujućom presudom, nastupa istovremeno kad i zastarijevanje krivičnog gonjenja.

Član 18.
(Zastarijevanje izvršenja disciplinske sankcije)

(1) Zastarijevanje izvršenja disciplinske mjere nastupa nakon protoka dva mjeseca od dana kada je odluka o disciplinskoj mjeri postala izvršna.

(2) Zastarijevanje izvršenja disciplinske kazne nastupa nakon protoka od četiri mjeseca od dana kada je odluka o disciplinskoj kazni postala izvršna.

(3) Izuzetno od odredbe iz stava (2) ovog člana, zastarijevanje izvršenja disciplinske kazne prestanka profesionalne službe nastupa nakon protoka šest mjeseci od dana kada je odluka o disciplinskoj kazni postala izvršna.

(4) Zastarijevanje izvršenja disciplinske kazne prekida se svakom radnjom usmjerenom na izvršenje kazne.

(5) Zastarijevanje izvršenja disciplinske kazne nastupa u svakom slučaju kada protekne dvostruko onoliko vremena koliko je propisano u stavu (1), (2) i (3) ovog člana.

POGLAVLJE V - OVLAŠTENJE ZA RASPRAVLJANJE O ODGOVORNOSTI ZA POČINJENE DISCIPLINSKE GREŠKE


Član 19.
(Ovlaštenja i odlučivanje o odgovornosti)

(1) Nadređeni utvrđuju disciplinsku odgovornost svojih podređenih i izriču disciplinske mjere za koje su ovlašteni ovim pravilnikom.

(2) Odlučivanje o odgovornosti za disciplinsku grešku počinitelju koji je premješten ili privremeno

upućen iz jedne u drugu jedinicu nadležan je starješina jedinice u kojoj se počinitelj nalazi kada se

utvrđuje njegova odgovornost.

(3) Nadređeni pri raspravljanju o disciplinskoj odgovornosti, izricanju disciplinske mjere i njenom izvršenju, mora voditi računa o počiniteljevom ličnom dostojanstvu i časti.

Član 20.
(Rok za pokretanje disciplinskog postupka za disciplinsku grešku)

(1) Nadređeni starješina obavezan je odmah pokrenuti disciplinski postupak za disciplinsku grešku svog podređenog i odlučiti o njoj u roku od pet dana od dana saznanja.

(2) Disciplinski postupak pokreće se zaključkom o pokretanju disciplinskog postupka, koji se dostavlja licu koje odgovara u disciplinskom postupku.

(3) Zaključak iz stava (2) ovog člana sadrži: ime i prezime lica protiv kojeg se pokreće disciplinski postupak, dužnost, zanimanje, adresa stanovanja, činjenični opis povrede vojne discipline, vrijeme, klasifikacija povrede vojne discipline, mjesto i način izvršenja disciplinske greške, pravna kvalifikacija, posljedice nastale učinjenom greškom, podatak o nastaloj šteti, okolnosti pod kojima je učinjena disciplinska greška, dokaze za iznesene navode i druge podatke neophodne za vođenje disciplinskog postupka i odlučivanje o disciplinskoj odgovornosti.

(4) Protiv zaključka o pokretanju disciplinskog postupka nije dozvoljena žalba.

(5) Lice iz stava (2) ovog člana treba ispitati i o tome sastaviti zapisnik, a kada se isto ne može ispitati, pribavlja se njegova pisana izjava.

(6) Ako je osim ispitivanja iz stava (5) ovog člana potrebno prikupiti i druge dokaze, rok iz stava (1) ovog člana računa se od dana kada su pribavljeni potrebni dokazi.

(7) Nadređeni starješina koji nije ovlašten za izricanje odgovarajuće disciplinske mjere, dužan je, u roku od dva dana od dana saznanja za disciplinsku grešku svog podređenog, predmet dostaviti svom nadređenom starješini za odlučivanje.

Član 21.
(Izricanje disciplinskih mjera)

(1) Opomenu i ukor, prekorednu službu u trajanju do tri smjene i zabranu izlaska iz kasarne u trajanju do pet dana, izriče nadređeni starješina na položaju komandira voda, njemu jednakog ili višeg položaja.

(2) Ostale disciplinske mjere izriču:

(a) komandir čete - zabranu izlaska iz kasarne u trajanju do 10 dana i vojnički pritvor u trajanju do 3 dana,

(b) komandant bataljona i komandir samostalne čete - zabranu izlaska iz kasarne u trajanju do 10 dana i vojnički pritvor u trajanju do 10 dana,

(3) Komandant brigade, samostalnog bataljona i starješine njemu ravnog ili višeg položaja - zabranu izlaska iz kasarne u trajanju do 10 dana i vojnički pritvor u trajanju do 15 dana i smanjenje plaće od 5% do 20%, u trajanju od jednog do tri mjeseca.

(4) Opomenu, ukor i smanjenje plaće od 5% do 20%, u trajanju od jednog do tri mjeseca za profesionalno vojno lice raspoređeno u MO BiH, na prijedlog rukovoditelja organizacijske jedinice, izriče ministar odbrane.

(5) Mjera vojničkog pritvora se može izreći samo za vrijeme ratnog stanja, vanrednog stanja, za vojna lica koja se nalaze u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu, za vrijeme angažiranja za pomoć civilnim organima u reagiranju na prirodne i druge katastrofe i nesreće, te kada se jedinica nalazi na izvođenju vojnih vježbi van lokacije razmještaja jedinice.

(6) Sve disciplinske mjere izriču se pisanom naredbom.

POGLAVLJE VI - POKRETANJE I VOĐENJE DISCIPLINSKOG POSTUPKA ZA DISCIPLINSKE GREŠKE


Član 22.
(Sadržaj naredbe o disciplinskoj mjeri)

(1) Naredba o izrečenoj disciplinskoj mjeri sadrži:

a) broj naredbe, datum i mjesto;

b) čin, ime i prezime počinitelja disciplinske greške, službu, jedinicu i dužnost koju obavlja u jedinici;

c) ranije izrečene disciplinske sankcije - ako nisu brisane;

d) činjenični opis disciplinske greške i njenu pravnu kvalifikaciju;

e) mjeru koja se izriče za disciplinsku grešku;

f) odredbe propisa o ovlaštenju za izricanje disciplinskih mjera;

g) odbranu počinitelja disciplinske greške;

h) dokaz o disciplinskoj grešci;

i) činjenice i okolnosti koje su uzete u obzir pri izricanju disciplinske mjere;

j) pouka o pravnom lijeku;

k) potpis ovlaštenog nadređenog starješine koji je donio naredbu.

(2) U zavisnosti od ishoda postupka, naredba o izrečenoj disciplinskoj mjeri, naredba o oslobađanju od disciplinske odgovornosti i zaključak o obustavljanju postupka, dostavlja se licu u postupku redovnim putem, s tim da se osigura dokaz o urednoj dostavi.

(3) Disciplinski postupak u utvrđivanju odgovornosti za lakšu povredu vojne discipline može se okončati:

a) zaključkom o obustavi postupka,

b) naredbom o izricanju disciplinske mjere,

c) naredbom o oslobađanju od odgovornosti,

d) inicijativom za pokretanje disciplinske odgovornosti za težu povredu vojne discipline.

Član 23.
(Izjavljivanje žalbe na naredbu o disciplinskoj mjeri)

(1) Protiv naredbe o izrečenoj disciplinskoj mjeri, lice kojem je izrečena disciplinska mjera može izjaviti žalbu nadređenom starješini u roku od tri radna dana od dana prijema naredbe.

(2) Žalba se izjavljuje pisano.

(3) O žalbi, rješenjem odlučuje nadređeni starješina neposredno nadređen starješini koji je izrekao disciplinsku mjeru.

(4) Starješina koji nije ovlašten za odlučivanje o žalbi, dužan ju je odmah po prijemu, s cijelim predmetom spisa, proslijediti nadležnom starješini ovlaštenom za odlučivanje o žalbi.

(5) Starješina ovlašten za odlučivanje o žalbi dužan je odlučiti o žalbi u roku od osam dana od dana prijema žalbe ili pribavljanja novih dokaza.

Član 24.
(Odlučivanje o žalbi)

(1) Ovlašteni starješina ispituje naredbu u onom dijelu koji se pobija žalbom, ali mora uvijek ispitati jesu li ispunjeni uvjeti za poništenje naredbe.

(2) Starješina iz stava (1) ovog člana, kada odlučuje o žalbi, može:

a) odbaciti žalbu ako utvrdi da nije podnesena u propisanom roku ili je podnesena od neovlaštene osobe,

b) odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi naredbu, ako utvrdi da ne postoje razlozi zbog kojih se naredba pobija žalbom,

c) uvažiti žalbu i poništiti naredbu i predmet vratiti na ponovni postupak, ako utvrdi da u prvostepenom postupku nije potpuno i pravilno utvrđeno činjenično stanje i radi toga nije pravilno primijenjen odgovarajući pravni propis i izrečena disciplinska mjera, ili su učinjene bitne povrede pravila disciplinskog postupka koje utiču na pravilno donošenje naredbe,

d) uvažiti žalbu i preinačiti naredbu, ako utvrdi da je u prvostepenom postupku potpuno i pravilno utvrđeno činjenično stanje, ali nije pravilno izrečena disciplinska mjera ili nisu pravilno primijenjeni odgovarajući propisi na osnovu kojih je donesena naredba.

(3) Žalitelju se po žalbi ne može izreći teža disciplinska mjera od one protiv koje je izjavio žalbu.

Član 25.
(Rješavanje po žalbi)

(1) Nadležni starješina, rješavajući po žalbi, poništit će naredbu o izrečenoj disciplinskoj mjeri ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) ako lice kojem je izrečena disciplinska mjera nije počinilo disciplinsku grešku;

b) ako je disciplinska greška počinjena u okolnostima koje isključuju odgovornost lica u postupku;

c) ako je u trenutku izricanja disciplinske mjere nastupila zastara pokretanja i vođenja disciplinskog postupka;

d) ako je disciplinsku mjeru izreklo lice koje nije nadležno za vođenje disciplinskog postupka;

e) ako lice u postupku nije ispitano, odnosno nije pribavljena njegova pisana izjava;

f) u slučaju pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja;

g) ako je učinjena bitna povreda postupka;

h) zbog pogrešne primjene materijalnog prava.

(2) Zbog razloga iz stava (1) tačke e), f), g) i h) ovog člana, nadležni starješina poništava disciplinsku mjeru svojim rješenjem i cijeli predmet vraća na ponovno odlučivanje.

(3) Zbog razloga iz stava (1) tačke d) ovog člana, nadležni starješina poništit će disciplinsku mjeru rješenjem i dostaviti predmet starješini ovlaštenom za izricanje odgovarajuće disciplinske mjere.

(4) Rješenja po žalbi su konačna i izvršna.

POGLAVLJE VII - IZVRŠENJE DISCIPLINSKE MJERE


Član 26.
(Konačnost i izvršnost disciplinske mjere)

(1) Naredba o izrečenoj disciplinskoj mjeri izvršava se kada postane konačna.

(2) Naredba o izrečenoj disciplinskoj mjeri postaje konačno kada protekne rok za žalbu, a žalba nije podnesena i danom dostavljanja rješenja donesenog po žalbi.

(3) Naredba o izrečenoj disciplinskoj mjeri po konačnosti i izvršnosti evidentira se u Glavnu evidenciju personala (GEP).

Član 27.
(Izvršenja disciplinske mjere)

(1) Izvršenje disciplinske mjere prekoredna služba u trajanju od tri dana i zabrana izlaska iz kasarne u trajanju do deset dana, u pravilu, provodi neposredno nadređeni starješina počinitelju, a može i starješina kojeg on ovlasti.

(2) Disciplinska mjera saopćava se licu kojem je izrečena u jedinici/organizacijskoj cjelini u kojoj se počinitelj disciplinske greške nalazi u trenutku konačnosti naredbe o izricanju disciplinske mjere.

(3) Disciplinsku mjeru smanjenja plaće izvršava Sektor za finansije i budžet MO BiH.

(4) Odgađanje odnosno prekid izvršenja disciplinske mjere, prekida rok zastarijevanja izvršenja disciplinske mjere.

POGLAVLJE VIII - NADLEŽNOST ZA ODLUČIVANJE O ODGOVORNOSTI ZA DISCIPLINSKE PRESTUPE


Član 28.
(Podnositelj zahtjeva za pokretanje disciplinskog postupka i zastupnik podnositelja zahtjeva za pokretanje disciplinskog postupka)

(1) Zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka radi utvrđivanja teže povrede vojne discipline podnosi komandant brigade ili starješina istog ili višeg ranga gdje je lice postavljeno (u daljnjem tekstu podnositelj zahtjeva), načelniku ZŠ OS BiH.

(2) Za profesionalna vojna lica koja se nalaze postavljena na dužnostima u Ministarstvu odbrane BiH podnositelj zahtjeva iz stava (1) ovog člana je rukovoditelj organizacijske jedinice Ministarstva odbrane BiH.

(3) Izuzetno, podnositelja zahtjeva u toku cijelog postupka, uz ovlaštenje, može zastupati oficir za pravne poslove jedinice /organizacijske cjeline (u daljnjem tekstu zastupnik podnositelja zahtjeva).

(4) U jedinici /organizacijskoj cjelini u kojoj nije predviđeno formacijsko mjesto oficira za pravne poslove, za zastupnika podnositelja zahtjeva može se odrediti oficir iz sastava jedinice/organizacijske cjeline koji je bachelor prava, diplomirani pravnik, magistar prava ili doktor pravnih nauka.

(5) U jedinici /organizacijskoj cjelini u kojoj nema oficira iz sastava jedinice /organizacijske cjeline koji je bachelor prava, diplomirani pravnik, magistar prava ili doktor pravnih nauka, za zastupnika podnositelja zahtjeva, podnositelj zahtjeva odredit će odgovarajućeg oficira iz sastava svoje jedinice /organizacijske cjeline.

(6) Zastupnik podnositelja zahtjeva ima obavezu da tokom čitavog postupka, za svaku odluku vezanu za izmjenu zahtjeva, odustajanje od zahtjeva, prijedlog za izricanje kazne i ulaganje žalbe na izrečenu kaznu, mora pribaviti ovlaštenje podnositelja zahtjeva za navedenu radnju.

Član 29.
(Vojnodisciplinska vijeća)

(1) VDV raspravljaju o težoj povredi vojne discipline.

(2) Prvostepeno VDV imenuje načelnik ZŠ OS BiH.

(3) Drugostepeno vojnodisciplinsko vijeće imenuje ministar odbrane BiH na period od šest mjeseci.

(4) VDV se sastoje od tri člana, od kojih je jedan predsjednik vijeća. Najmanje jedan član VDV-a mora biti diplomirani pravnik, bachelor prava, magistar prava ili doktor pravnih nauka, čije je osnovno akademsko zvanje stečeno na nekom od pravnih fakulteta.

(5) Prvostepena disciplinska vijeća imenuju se iz reda oficira i podoficira OS BiH.

(6) Predsjednik i članovi VDV-a ne mogu biti iz istog naroda.

(7) Predsjednik VDV-a mora biti istog ili višeg čina od lica protiv kojeg je pokrenut disciplinski postupak.

Član 30.
(Sastav prvostepenih vojnodisciplinskih vijeća)

(1) U sastav prvostepenih VDV-a imenuju se lica sa liste oficira i podoficira, a na prijedlog komandanta brigade ili starješina istog ili višeg nivoa.

(2) Listu iz stava (1) ovog člana objedinjava načelnik ZŠ OS BiH i dostavlja ministru odbrane BiH, koji odobrava listu imenovanih kandidata oficira i podoficira za prvostepena VDV.

(3) Lica iz stava (2) ovog člana, prije početka svoga rada, obavezno potpisuju izjavu o nepristrasnosti i nezavisnosti u radu VDV-a, koja se odlaže u spis predmeta o imenovanju.

(4) Lista oficira i podoficira za imenovanje u sastav prvostepenih VDV-a određuje se za jednu kalendarsku godinu i sadrži najmanje 30 lica, od kojih su najmanje 10 lica diplomirani pravnici, bachelor prava, magistar prava ili doktor prava, čije je osnovno akademsko zvanje stečeno na nekom od pravnih fakulteta, najmanje tri lica sa ličnim činom brigadira, najmanje tri lica podoficiri i najmanje tri lica spola koji je manje zastupljen u OS BiH.

(5) U sastavu prvostepenog VDV-a ne mogu biti lica iz jedinice/organizacijske cjeline iz koje je lice protiv kojeg je pokrenut disciplinski postupak.

(6) Predsjednik prvostepenog VDV-a određuje zapisničara.

(7) Prilikom odabira oficira i podoficira, ZŠ OS BiH će voditi računa o ravnomjernoj opterećenosti članova vijeća.

Član 31.
(Sastav drugostepenih vojnodisciplinskih vijeća)

(1) U sastav drugostepenih VDV-a imenuju se lica sa liste oficira ličnog čina pukovnik- brigadir, koje određuje ministar odbrane BiH.

(2) Lista oficira za imenovanje u sastav drugostepenih VDV-a se određuje za jednu kalendarsku godinu i sadrži deset lica, od kojih su najmanje dva diplomirani pravnici,

bachelor prava, magistar prava ili doktor prava, čije je osnovno akademsko zvanje stečeno na nekom od pravnih fakulteta, namanje tri člana sa ličnim činom brigadira i najmanje jedno lice spola koji je manje zastupljen u OS BiH.

(3) U sastav VDV-a ministar odbrane BiH određuje zapisničara.

POGLAVLJE IX - PRVOSTEPENI DISCIPLINSKI POSTUPAK ZA DISCIPLINSKE PRESTUPE


Član 32.
(Donošenje rješenja o pokretanju disciplinskog uviđaja)

(1) Komandant brigade ili starješina njemu jednakog ili višeg položaja, nakon što razmotri disciplinsku prijavu, donosi rješenje o pokretanju disciplinskog uviđaja, a protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena.

(2) Rješenje iz stava (1) ovoga člana sadrži: sastav uviđajnog tima, koji čine najmanje 3 člana i čijim radom koordinira oficir za pravne poslove, podatke o licu protiv kojega se provodi disciplinski uviđaj, činjenični opis i osnov sumnje i kvalifikacija djela, zadatak uviđajnom timu, rok za provođenje disciplinskog uviđaja i obrazloženje.

(3) Po završenom uviđaju, lice iz stava (1) ovog člana može, zavisno od rezultata uviđaja, rješenjem obustaviti postupak, naredbom počinitelju izreći mjeru ili dostaviti zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka za težu povredu vojne discipline načelniku ZŠ OS BiH.

(4) U slučaju donošenja rješenja o obustavi postupka od strane nadležnog starješine, isto, zajedno sa kompletnim spisom predmeta, dostaviti načelniku Zajedničkog štaba na odobravanje i potvrđivanje.

(5) U slučaju neodobravanja i potvrđivanja predmet se vraća nadležnom starješini, uz upute za postupanje u postupku donošenja rješenja.

Član 33.
(Donošenje rješenja o pokretanju disciplinskog postupka)

(1) Po prijemu prijedloga za pokretanje disciplinskog postupka, načelnik ZŠ OS BiH, u roku od sedam dana, donosi rješenje o pokretanju disciplinskog postupka.

(2) Rješenje iz stava (1) ovog člana sadrži: ime i prezime lica protiv kojeg se pokreće disciplinski postupak, dužnost, zanimanje, adresa stanovanja, činjenični opis povrede vojne discipline (vrijeme, mjesto i način izvršenja disciplinskog prestupa), pravna kvalifikacija, posljedice nastale učinjenim prestupom, podatak o nastaloj šteti, okolnosti pod kojima je učinjen prestup, dokaze, mjesto rada VDV-a i druge podatke neophodne za vođenje disciplinskog postupka i odlučivanje o disciplinskoj odgovornosti.

(3) Rješenjem iz stava (1) ovog člana, imenuje se prvostepeno VDV koje se dostavlja strankama u postupku.

Član 34.
(Prvostepeno vojnodisciplinsko vijeće)

(1) Prvostepeno VDV radi u punom sastavu i donosi odluke većinom glasova.

(2) Imenovani članovi prvostepenog VDV-a dužni su, najkasnije u roku od pet dana od dana prijema rješenja iz člana 33, održati sjednicu na kojoj će se odrediti termin javne rasprave o čemu se sačinjava zapisnik.

(3) Predsjednik prvostepenog VDV-a zakazuje javnu raspravu i upućuje poziv za javnu raspravu.

(4) Poziv se, uz dostavnicu, upućuje licu protiv kojeg je pokrenut disciplinski postupak, podnositelju zahjeva za pokretanje postupka, kao i svjedocima.

(5) U slučaju neopravdanog izostanka uredno pozvanog lica protiv kojeg je pokrenut disciplinski postupak, javna rasprava se odlaže, a predsjedavajući nalaže jedinici Vojne policije (u zavisnosti od mjesta rada VDV-a) njegovo privođenje na sljedeću raspravu.

(6) Poziv sadrži: ime i prezime lica koje se poziva i u kojem svojstvu se poziva, predmet, mjesto i vrijeme održavanja javne rasprave, pouku licu protiv kojeg se vodi disciplinski postupak da ima pravo uzeti branitelja, kao i opasku o posljedicama neodazivanja pozivu.

(7) Licu protiv kojeg je pokrenut disciplinski postupak se mora ostaviti rok od najmanje sedam dana od dana prijema rješenja iz člana 33, da pripremi odbranu.

Član 35.
(Podnošenje zahtjeva za izuzeće člana prvostepenog vojnodisciplinskog vijeća)

(1) Lice protiv kojeg je pokrenut disciplinski postupak, kao i podnositelj zahtjeva za pokretanje disciplinskog postupka mogu, u roku od prijema rješenja o pokretanju disciplinskog postupka do prijema poziva za javnu raspravu, podnijeti prvostepenom VDV-u zahtjev za izuzeće predsjednika ili nekog od članova prvostepenog VDV-a. Zahtjev mora biti obrazložen.

(2) O zahtjevu za izuzeće, načelnik ZŠ OS BiH je dužan odlučiti prije otvaranja javne rasprave, o čemu se donosi rješenje.

(3) Protiv rješenja kojim se usvaja ili odbija zahtjev za izuzeće žalba nije dopuštena.

Član 36.
(Razlozi za izuzeće člana prvostepenog vojnodisciplinskog vijeća)

(1) Predsjednik, odnosno član prvostepenog VDV-a, bit će izuzet u sljedećim slučajevima:

a) ako je u istom predmetu učestvovao u svojstvu svjedoka, vještaka ili podnositelja disciplinske prijave;

b) ako postoje osnovi sumnje da se član vijeća, čije se izuzeće traži, nalazi u posebnom odnosu prema licu protiv kojeg je pokrenut disciplinski postupak pa zbog toga postoji sumnja u objektivan i nepristrasan rad člana vijeća čije se izuzeće traži; https://www.anwalt-derbeste.de

c) ako je protiv člana vijeća podnesena disciplinska prijava ili je doneseno rješenje o pokretanju disciplinskog postupka.

(3) Načelnik ZŠ OS BiH će, u roku od tri dana od dana donošenja rješenja o izuzeću predsjednika ili člana prvostepenog VDV-a, imenovati novog.

Član 37.
(Javnost rasprave)

(1) Rasprava pred prvostepenim VDV-om je javna.

(2) Izuzetno, javnost se može isključiti u pojedinim fazama postupka ili u toku cijelog postupka u slučajevima ako to zahtijevaju interesi službe ili dužnosti, javnog reda i državne sigurnosti demokratskog društva ili ako je to u interesu maloljetnika ili zaštite privatnog života ili kada bi javnost ometala interese pravde prema mišljenju organa koji vodi disciplinski postupak. O isključenju javnosti donosi se rješenje protiv kojeg nije dozvoljena žalba.

Član 38.
(Vođenje javne rasprave)

(1) Javnu raspravu vodi predsjednik prvostepenog VDV-a koji daje i oduzima riječ, postavlja pitanja i traži objašnjenja od svih učesnika u postupku.

(2) Uz prethodno odobrenje predsjednika prvostepenog VDV-a, pitanja mogu postavljati i ostali članovi prvostepenog VDV-a.

Član 39.
(Tok javne rasprave)

(1) Prvostepeno VDV utvrđuje procesne pretpostavke za održavanje javne rasprave.

(2) Rasprava pred prvostepenim VDV-om počinje čitanjem rješenja o pokretanju disciplinskog postupka. Rješenje čita podnositelj zahtjeva za pokretanje postupka ili lice koje on ovlasti, a nakon toga predsjedavajući prvostepenog VDV-a poziva lice protiv kojeg je pokrenut disciplinski postupak da se izjasni o povredi vojne discipline koja mu se stavlja na teret i da iznese svoju odbranu.

(3) Svjedoci ne prisustvuju javnoj raspravi dok lice protiv kojeg je pokrenut disciplinski postupak daje izjavu. Svjedoci svoje izjave iznose pojedinačno, i to nakon što se sasluša lice protiv kojeg je pokrenut disciplinski postupak. Svjedok koji nije saslušan ne može prisustvovati saslušanju drugih svjedoka.

(4) Ako prvostepeno VDV ocijeni potrebnim, može se izvršiti suočenje između lica protiv kojeg je pokrenut disciplinski postupak i svjedoka, a mogu se izvršiti i druge neophodne radnje.

(5) Poslije svjedoka, saslušavaju se vještaci i druga lica ukoliko su pozvana, čitaju se spisi, dokumenti i izjave svjedoka koji ne prisustvuju javnoj raspravi.

(6) Na kraju javne rasprave, poziva se podnositelj zahtjeva za pokretanje postupka ili lice koje on ovlasti, kao i lice protiv kojeg je pokrenut disciplinski postupak ili njegov branitelj da iznesu završnu riječ.

Član 40.
(Vođenje zapisnika)

(1) O toku javne rasprave vodi se zapisnik.

(2) Zapisnik sadrži podatke o sastavu prvostepenog VDV-a pred kojim se održava

rasprava, mjesto, dan i vrijeme održavanja rasprave (početak i završetak), lične podatke lica protiv kojeg je pokrenut disciplinski postupak, njegovog eventualnog branitelja i podnositelja zahtjeva za pokretanje postupka ili lica koje on ovlasti, te naznake da li je rasprava javna ili je javnost isključena.

(3) U zapisnik se unose podaci o svim izvedenim dokazima, načinu izvođenja, izjavama svjedoka, vještaka, lica protiv kojeg je pokrenut disciplinski postupak i njegovog branitelja, podnositelja zahtjeva za pokretanje postupka ili lica koje on ovlasti i sve druge izvedene dokaze i način izvođenja.

(4) Izjave svih lica iz stava (3) ovog člana, unose se u zapisnik skraćeno, a, ako je potrebno,

pojedini dijelovi zapisnika ili cijeli iskaz unose se u zapisnik doslovno.

(5) Zapisnik potpisuju predsjednik prvostepenog VDV-a i zapisničar.

Član 41.
(Prekid javne rasprave)

(1) Javna rasprava se može prekinuti i nastaviti istog radnog dana. Ukoliko je to opravdano, rasprava se može prekinuti, a njen nastavak odložiti za prvi naredni radni dan.

Podaci o prekidu, odlaganju i nastavku javne rasprave unose se u zapisnik o toku javne rasprave.

(2) U slučaju iz stava (1) ovog člana, prvostepeno VDV radi u istom sastavu.

(3) Ukoliko prvostepeno VDV nastavi rad u promijenjenom sastavu, javna rasprava mora početi iznova.

Član 42.
(Branitelj okrivljenog)

(1) Lice protiv kojeg je pokrenut disciplinski postupak, može imati branitelja u toku cijelog disciplinskog postupka.

(2) Branitelj lica iz stava (1) ovog člana, može biti svako lice na službi u OS BiH, a ako nije na službi, branitelj može biti samo advokat ili advokatski pripravnik.

Član 43.
(Donošenje odluke)

(1) Kada predsjednik prvostepenog VDV-a zaključi javnu raspravu, prvostepeno VDV se povlači na vijećanje i glasanje.

(2) Vijećanje se vrši bez prisustva javnosti, a o njemu se sastavlja poseban zapisnik koji se stavlja u poseban omot. Zapisnik potpisuju svi članovi vijeća.

(3) Odluka se donosi većinom glasova članova prvostepenog VDV-a i to neposredno po zaključenju javne rasprave, a ukoliko to iz opravdanih razloga nije moguće onda naredni radni dan.

Član 44.
(Vrste disciplinskih odluka)

Prvostepeno VDV može donijeti jednu od sljedećih odluka:

a) o obustavljanju postupka,

b) da lice oslobodi od odgovornosti,

c) da je lice odgovorno za povredu vojne discipline i izrekne disciplinsku kaznu ili mjeru.

Član 45.
(Obustavljanje postupka)

Prvostepeno VDV će rješenjem obustaviti postupak u sljedećim slučajevima:

a) ako je nastupila zastara pokretanja ili vođenja disciplinskog postupka,

b) ako je licu protiv kojeg je pokrenut disciplinski postupak prestala služba u OS BiH,

c) odustajanjem od zahtjeva za pokretanje postupka.

Član 46.
(Oslobađanje od odgovornosti)

Prvostepeno VDV će donijeti rješenje o oslobađanju od odgovornosti u sljedećim slučajevima:

a) ako radnja zbog koje je pokrenut disciplinski postupak nije predviđena kao povreda vojne discipline,

b) ako utvrdi da lice protiv kojeg je pokrenut disciplinski postupak nije učinilo povredu vojne discipline zbog koje je pokrenut disciplinski postupak,

c) ako postoje okolnosti koje isključuju disciplinsku odgovornost.

Član 47.
(Izricanje disciplinske kazne)

(1) Ako prvostepeno VDV utvrdi da je lice protiv kojeg je pokrenut disciplinski postupak počinilo težu povredu vojne discipline i da je odgovorno za njeno izvršenje, izriče jednu od disciplinskih kazni.

(2) Pri izricanju disciplinske kazne za počinjenu povredu vojne discipline ocjenjuje se težina povrede i njene posljedice, stepen odgovornosti, nastala šteta i sve otežavajuće i olakšavajuće okolnosti utvrđene u disciplinskom postupku.

Član 48.
(Sadržaj rješenja)

(1) Rješenje iz člana 45., 46. i 47. ovog pravilnika sadrži: zaglavlje, uvod, dispozitiv, obrazloženje i pouku o pravnom lijeku.

(2) Zaglavlje sadrži: memorandum ZŠ OS BiH i prvostepenog VDV-a, broj predmeta i datum.

(3) Uvod sadrži: sastav prvostepenog VDV-a, pravnu kvalifikaciju povrede vojne discipline,

rješenje o pokretanju disciplinskog postupka, datum održavanja javne rasprave i objave o izrečenoj disciplinskoj kazni, ime i prezime lica protiv kojeg je proveden disciplinski postupak i njegovog branitelja ako ga ima.

(4) Dispozitiv sadrži: lične podatke lica protiv kojeg je proveden disciplinski postupak, odluku o disciplinskoj odgovornosti, nadležnost za izricanje disciplinske kazne, činjenični opis radnje i pravnu kvalifikaciju povrede vojne discipline i vrstu izrečene disciplinske kazne.

(5) Obrazloženje sadrži: sve bitne činjenice na kojima je odluka zasnovana, a naročito kratak sadržaj rješenja o pokretanju disciplinskog postupka, kratak sadržaj iznesene odbrane, ocjena izvedenih dokaza i utvrđeno činjenično stanje, olakšavajuće i otežavajuće okolnosti koje su cijenjene prilikom donošenja rješenja, kao i druge odlučujuće činjenice.

(6) Pouka o pravnom lijeku upućuje se licu koje je pokrenulo disciplinski postupak i licu kojem je izrečena disciplinska kazna ili mjera da mogu izjaviti žalbu na rješenje drugostepenom VDV-u.

(7) Rješenje se ovjerava pečatom ZŠ OS BiH, u skladu sa propisima o upotrebi pečata.

Član 49.
(Dostavljanje rješenja o disciplinskoj odgovornosti)

Rješenje prvostepenog VDV-a dostavlja se licu protiv kojeg je proveden disciplinski postupak i licu koje je podnijelo zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka, a, po konačnosti, i licu odnosno organu nadležnom za izvršenje disciplinske kazne ili mjere.

POGLAVLJE X - DRUGOSTEPENI DISCIPLINSKI POSTUPAK


Član 50.
(Rok za žalbu)

(1) Protiv rješenja VDV-a donesenih u prvostepenom disciplinskom postupku, dozvoljena je žalba drugostepenom VDV-u.

(2) Žalba se izjavljuje u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

Član 51.
(Predaja žalbe)

(1) Žalba se predaje u ZŠ OS BiH, a može se predati i u jedinici u kojoj se lice nalazi, kao i putem pošte.

(2) Ako je žalba predata neposredno prvostepenom VDV-u, to je vijeće dužno odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana prijema žalbe, žalbu sa kompletnim spisom dostaviti drugostepenom VDV-u.

(3) Ako je žalba predata drugostepenom VDV-u, predsjednik tog vijeća odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana prijema žalbe na prvostepeno rješenje, upućuje žalbu prvostepenom VDV-u.

(4) Prvostepeno VDV je dužno da u roku od tri dana od dana prijema žalbe drugostepenom VDV-u dostavi kompletan spis.

Član 52.
(Ispitivanje žalbe)

(1) Prvostepeno VDV po dobijanju žalbe a prije dostavljanja drugostepenom VDV-u ispituje da li je ista podnesena u roku i da li je izjavljena od ovlaštenog lica.

(2) Blagovremenost žalbe utvrđuje se od dana predaje žalbe prvostepenom VDV-u ili neposredno drugostepenom VDV-u.

(3) Neblagovremenu ili od neovlaštenog lica izjavljenu žalbu, prvostepeno VDV odbacit će svojim rješenjem.

Član 53.
(Razmatranje žalbe)

(1) Drugostepeno VDV, u pravilu, žalbu razmatra na zatvorenoj sjednici, ali može odlučiti da zakaže javnu raspravu.

(2) Drugostepeno VDV na zatvorenoj sjednici razmatra žalbu i cijeni naročito da li je u prvostepenom disciplinskom postupku potpuno i pravilno utvrđeno činjenično stanje, da li je izrečena odgovarajuća disciplinska kazna i da li je pravilno primijenjeno materijalno pravo.

Član 54.
(Zakazivanje javne rasprave)

Javna rasprava zakazuje se ako drugostepeno VDV ocijeni potrebnim da ponovno sasluša okrivljenog ili nekog od svjedoka i drugih lica koja su dala iskaz u prvostepenom postupku ili da pozove nove svjedoke ili vještake ili neposredno izvede druge dokaze.

Član 55.
(Odlučivanje o žalbi)

(1) Prilikom odlučivanja o žalbi, drugostepeno VDV može donijeti sljedeće odluke:

a) odbaciti žalbu ako utvrdi da nije podnesena u propisanom roku ili je podnesena od strane neovlaštene osobe, ukoliko je prvostepeno VDV propustilo da utvrdi,

b) odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi prvostepeno rješenje, ako utvrdi da ne postoje razlozi zbog kojih se rješenje pobija žalbom,

c) uvažiti žalbu i poništiti prvostepeno rješenje i predmet vratiti na ponovni postupak prvostepenom VDV-u, ako utvrdi da je u prvostepenom postupku pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje, da nije pravilno primijenjeno materijalno pravo, ili su učinjene bitne povrede postupka. https://advokat-prnjavorac.com

d) uvažiti žalbu i preinačiti prvostepeno rješenje, ako smatra da su odlučujuće činjenice u prvostepenom rješenju pravilno utvrđene i da se, s obzirom na utvrđeno činjenično stanje, po pravilnoj primjeni Pravilnika ima donijeti drugačije rješenje.

Član 56.
(Rješenja drugostepenog vojnodisciplinskog vijeća)

(1) Odluke drugostepenog vojnodisciplinskog vijeća kojima se odlučuje o žalbi donose se u formi rješenja.

(2) Rješenje iz stava (1) ovog člana je konačno i protiv njega nije dozvoljena žalba.

Član 57.
(Sadržaj rješenja)

(1) Rješenje iz člana 57. ovog pravilnika sadrži: zaglavlje, uvod, dispozitiv, obrazloženje i pouku o pravnom lijeku.

(2) Zaglavlje sadrži: memorandum MO BiH i drugostepenog VDV-a, broj predmeta i datum.

(3) Uvod sadrži: sastav drugostepenog VDV-a, pravni osnov nadležnosti drugostepenog VDV-a, pravnu kvalifikaciju povrede vojne discipline, datum održavanja zatvorene sjednice ili javne rasprave ukoliko je ona održana.

(4) Dispozitiv sadrži: lične podatke lica kojem je izrečena disciplinska kazna, odluku o odgovornosti sa posebnom kvalifikacijom i vrstom disciplinske kazne, odnosno ako je lice protiv kojeg je proveden disciplinski postupak oslobođeno od odgovornosti ili je obustavljen disciplinski postupak, podatke o tim rješenjima.

(5) Obrazloženje sadrži: sve bitne činjenice na kojima je odluka zasnovana, a naročito kratak sadržaj rješenja prvostepenog VDV-a, kratak sadržaj žalbe, ocjenu izvedenih dokaza i utvrđeno činjenično stanje, olakšavajuće i otežavajuće okolnosti koje su cijenjene prilikom donošenja rješenja, kao i druge odlučne činjenice.

(6) Pouka o pravnom lijeku sadrži konstataciju da je rješenje konačno i da se protiv njega ne može izjaviti žalba.

(7) Rješenje se ovjerava pečatom MO BiH, u skladu sa propisima o upotrebi pečata.

Član 58.
(Dostavljanje odluke)

Drugostepeno VDV svoje rješenje, sa spisima predmeta, dostavlja prvostepenom VDV-u koje je dužno odmah, a najkasnije u roku od pet dana drugostepeno rješenje dostaviti licu kojem je izrečena disciplinska kazna i licu koje je pokrenulo disciplinski postupak, te organu nadležnom za izvršenje disciplinske kazne.

POGLAVLJE XI - IZVRŠENJE RJEŠENJA O IZREČENIM DISCIPLINSKIM KAZNAMA


Član 59.
(Izvršenje i konačnost rješenja)

(1) Rješenje o izrečenoj disciplinskoj kazni i mjeri izvršava se kad postane konačno.

(2) Rješenje o izrečenoj disciplinskoj kazni i mjeri postaje konačno:

a) kad protekne rok za žalbu, a žalba nije izjavljena,

b) danom dostavljanja rješenja donesenog po žalbi.

Član 60.
(Lica ovlaštena za izvršenje disciplinskih kazni)

(1) Disciplinsku kaznu zaustavljanja napredovanja u službi i unapređenju u trajanju od jedne do četiri godine izvršava lice, odnosno organ nadležan za unapređenje lica kojem je izrečena disciplinska kazna.

(2) Disciplinsku kaznu smanjenja plaće od 21% do 33% izvršava Sektor za finansije i budžet MO BiH.

(3) Disciplinsku kaznu vojničkog pritvora u trajanju od 30 dana izvršava neposredno nadređeni starješina lica kojem je izrečena disciplinska kazna.

(4) Disciplinsku kaznu prevođenja čina u neposredno niži čin izvršava lice, odnosno organ nadležan za reguliranje stanja u službi lica kojem je izrečena disciplinska kazna, donošenjem nove naredbe o činu.

(5) Disciplinsku kaznu oduzimanja čina izvršava ministar odbrane posebnim aktom.

(6) Disciplinsku kaznu smjenjivanja sa dužnosti, uz raspored na formacijsko mjesto neposredno nižeg čina u trajanju od jedne do tri godine, izvršava lice, odnosno organ nadležan za reguliranje stanja u službi lica kojem je izrečena disciplinska kazna, donošenjem novog akta o postavljenju.

(7) Disciplinsku kaznu smjenjivanje s komandne, odnosno rukovodne dužnosti, uz zabranu imenovanja na takvu dužnost u trajanju od jedne do pet godina, izvršava organ nadležan za reguliranje stanja u službi lica kojem je izrečena disciplinska kazna.

(8) Disciplinsku kaznu gubitka službe izvršava ministar odbrane posebnim aktom.

Član 61.
(Pomilovanje za vojnodisciplinske sankcije)

(1) Pomilovanje za izrečene disciplinske sankcije može dati ministar odbrane, uz saglasnost Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

(2) Pomilovanjem se može odrediti potpuno ili djelimično oslobađanje od izvršenja disciplinske sankcije ili zamijeniti izrečena disciplinska sankcija blažom disciplinskom sankcijom.

(3) Pomilovanje se može dati samo na osnovu molbe za pomilovanje.

(4) Pomilovanje nema uticaj na prava trećih lica.

(5) Predsjedništvo Bosne i Hercegovine obavještava Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine do 31. marta svake godine o saglasnostima za pomilovanje za disciplinske sankcije date tokom prethodne kalendarske godine.

Član 62.
(Brisanje iz vojnodisciplinske evidencije)

(1) Disciplinska mjera briše se iz vojnodisciplinske evidencije nakon protoka dvije godine od

dana kada je disciplinska mjera izvršena, pod uvjetom da lice nije počinilo novu povredu vojne discipline u roku od jedne godine od dana kad je disciplinska mjera izvršena.

(2) Disciplinska kazna briše se iz vojnodisciplinske evidencije nakon protoka četiri godine od dana kada je disciplinska kazna izvršena, pod uvjetom da lice nije počinilo novu povredu vojne discipline u roku od dvije godine od dana kad je disciplinska kazna izvršena.

(3) Brisanje iz vojnodisciplinske evidencije vrši nadležna organizacijska jedinica koja vodi personalnu evidenciju po službenoj dužnosti, a evidencija o brisanju disciplinskih mjera i kazni se arhivira u istoj.

POGLAVLJE XII – IZVJEŠTAVANJE, ADMINISTRATIVNA I FINANSIJSKA PODRŠKA


Član 63.
(Izvještavanje)

(1) Komandanti bataljona i starješine istog ili višeg ranga dostavljaju izvještaje nadređenim starješinama o izrečenim mjerama i kaznama za podređena lica prema obrascu Izvještaja o izrečenim disciplinskim mjerama i kaznama svaka tri mjeseca i jednom godišnje.

(2) Načelnik ZŠ OS BiH dostavlja ministru odbrane BiH godišnji izvještaj o izrečenim disciplinskim mjerama i kaznama za podređena lica prema obrascu Izvještaja o izrečenim disciplinskim mjerama i kaznama jednom godišnje.

(3) Organ nadležan za vođenje evidencije o izrečenim disciplinskim sankcijama na osnovu dostavljenih naredbi/rješenja o izrečenim disciplinskim mjerama/kaznama priprema pojedinačne sažetke za tekst Biltena disciplinske prakse u OS BiH i dostavlja ZŠ OS BiH na kraju kalendarske godine.

(4) Sažetak za tekst Biltena sadrži sljedeće podatke: navođenje inicijala svih lica u postupku raspravljanja disciplinske odgovornosti, kratak činjenični opis djela, pravnu kvalifikaciju, izrečenu mjeru/kaznu, olakšavajuće i otežavajuće okolnosti, te isticanje posebnih okolnosti vezanih za taj postupak.

(5) Načelnik ZŠ OS BiH daje saglasnost na tekst Biltena disciplinske prakse u OS BiH i dostavlja ministru odbrane BiH na odobrenje.

(6) Odobreni Bilten disciplinske prakse u OS BiH objavljuje se na Intranet domeni MO BiH.

Član 64.
(Administrativna podrška)

(1) Predsjednik i članovi VDV-a, podnositelji zahtjeva za pokretanje disciplinskog postupka i zastupnici podnositelja zahtjeva na javnim raspravama dužni su nositi službenu uniformu.

(2) Na svakoj javnoj raspravi, predsjednik VDV-a naložit će prisustvo vojne policije u cilju osiguranja održavanja javne rasprave.

(3) Komandant lokacije na kojoj je određeno mjesto rada VDV-a dužan je osigurati adekvatnu prostoriju i tehnička sredstava za održavanje javne rasprave.

Član 65.
(Finansijska podrška)

(1) Naknada za rad u disciplinskim postupcima za disciplinske prestupe utvrđuje se po predmetu za predsjednika, članove, zapisničara VDV-a i zastupnika podnositelja zahtjeva.

(2) Pravo na naknadu ostvaruje se u iznosu kojeg će utvrditi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine posebnom odlukom.

(3) Pravo na naknadu lica iz stava (1) utvrđuje se posebnim rješenjem kojeg donosi ministar odbrane BiH.

Član 66.
(Primjeri za izradu akata)

Primjeri za izradu osnovnih akata iz ovog pravilnika, nalaze se u prilogu i čine njegov sastavni dio.

POGLAVLJE XIII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 67.
(Započeti disciplinski postupci)

Svi započeti disciplinski postupci okončat će se prema odredbama Pravilnika koji su bili na snazi u vrijeme pokretanja disciplinskog postupka, osim ako odredbe ovog pravilnika nisu povoljnije za lice protiv kojeg se vodi postupak.

Član 68.
(Stupanje na snagu)

(1) Stupanjem na snagu ovog pravilnika stavlja se van snage Pravilnik o vojnoj disciplini i disciplinskom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 96/10 i 17/13).

(2) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH."

Broj 10-02-3-1460-8/21
23. augusta 2021. godine
Sarajevo


MinistarDr. Sifet Podžić, s. r.