Page 1 of 1

Pravilnik o izradi i održavanju katastra komunalnih uređaja poglavlje I Opce Odredbe

Posted: Fri Jun 25, 2021 2:04 pm
by LegaForum
Službene novine Federacije BiH, broj 50/21
Na osnovu člana 38. Zakona o katastru komunalnih uređaja ("Službeni list SR BiH", broj 21/77, 6/88 i 36/90), koji se u skladu sa članom IX. (5) 1. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine primjenjuje kao federalni propis, direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


PRAVILNIK O IZRADI I ODRŽAVANJU KATASTRA KOMUNALNIH UREĐAJA POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE


Član 1.


Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj, izrada, održavanje, distribucija i čuvanje podataka katastra komunalnih uređaja i podataka o njihovim korisnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija BiH).

Član 2.


(1) Komunalnim uređajima, u smislu ovog Pravilnika, smatraju se: vodovodna mreža, kanalizaciona mreža, elektroenergetska mreža i mreža električnih vodova za potrebe saobraćaja, toplovodna i parovodna mreža, telekomunikaciona mreža, gasovodna mreža, naftovodna mreža, sonovodna mreža i drenažna mreža sa pripadajućim objektima (tuneli, skloništa, podzemni prolazi i garaže, podrumi i slično) koji su u funkciji komunalnih uređaja.

(2) Zavisno o vrsti, komunalni uređaji mogu biti podzemni i nadzemni.

Član 3.


Katastar komunalnih uređaja izrađuje se po općinama/gradovima, odnosno jedinicama lokalne samouprave (u daljem tekstu: JLS). Za gradove sa više općina može se voditi jedinstven katastar komunalnih uređaja za više općina.

Član 4.


(1) Izrada katastra komunalnih uređaja vrši se na osnovu programa koji donosi Općinsko ili Gradsko vijeće.

(2) Program predlaže organ uprave JLS nadležan za geodetske poslove ili drugi organ određen posebnim propisom (u daljem tekstu: nadležni organ JLS), uz prethodno pribavljeno mišljenje Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (u daljem tekstu: Federalna uprava).

(3) Program sadrži naročito pripremu i ažuriranje podataka, obuhvat, dinamiku, finansiranje, kao i ostale potrebne informacije bitne za izrade katastra komunalnih uređaja i baze podataka katastra komunalnih uređaja (u daljem tekstu: BPKKU).

(4) Nakon donošenja Programa nadležni organ JLS izrađuje Projektni zadatak za izradu katastra komunalnih uređaja i BPKKU (u daljem tekstu: Projektni zadatak), za koji je potrebno pribaviti saglasnost Federalne uprave.

Član 5.


(1) Katastar komunalnih uređaja izrađuje i održava JLS na čijem području se nalaze komunalni uređaji putem nadležnog organa JLS.

(2) Poslove snimanja komunalnih uređaja vrše nadležni organi JLS, korisnici komunalnih uređaja, pravna lica registrovana za obavljanje geodetskih poslova (u daljem tekstu: geodetska firma) i lica koja obavljaju geodetsku djelatnost ličnim radom i sredstvima (u daljem tekstu: samostalni geodetski privrednici).

(3) Poslove izrade BPKKU vrše nadležni organi JLS ili geodetske firme u skladu sa propisima iz ove oblasti.

Član 6.


(1) Korisnici komunalnih uređaja, geodetske firme i samostalni geodetski privrednici mogu obavljati poslove snimanja i izrade elaborata snimanja komunalnih uređaja ako zapošljavaju minimalno jednog geodetskog stručnjaka sa visokom stručnom spremom ili prvim ciklusom bolonjskog obrazovanja sa ostvarenih minimalno 180 ECTS bodova sa položenim stručnim ispitom za radnike koji rade na poslovima iz geodetske djelatnosti.

(2) Geodetske firme mogu obavljati poslove izrade BPKKU ako zapošljavaju minimalno dva geodetska stručnjaka sa položenim stručnim ispitom za radnike koji rade na poslovima iz geodetske djelatnosti, od kojih je minimalno jedan sa visokom stručnom spremom ili drugim ciklusom bolonjskog obrazovanja sa ostvarenih minimalno 240 ECTS bodova.

(3) Korisnici komunalnih uređaja, geodetske firme i samostalni geodetski privrednici mogu vršiti poslove snimanja komunalnih uređaja ako, pored uslova iz st. 1. ovog člana, posjeduju minimalno sljedeću geodetsku opremu: totalna stanica ili GNSS prijemnik, i nivelir.

(4) Geodetska firma može vršiti poslove izrade BPKKU ako, pored uslova iz st. 2. i 3. ovog člana, posjeduje certifikat za softver za izradu BPKKU propisan ovim Pravilnikom.

(5) Provjeru ispunjenosti navedenih uslova i izdavanje Uvjerenja o ispunjenosti istih vrši Federalna uprava. Uvjerenje o ispunjenosti uslova iz st. 1., 2. i 3. ovog člana koje izdaje Federalna uprava važeće je za period od dvije (2) godine.

(6) Federalna uprava će voditi i javno objaviti registar pravnih lica i samostalnih geodetskih privrednika koji ispunjavaju uslove iz prethodnog stava.

Član 7.


(1) Stručni i inspekcijski nadzor nad izradom i održavanjem katastra komunalnih uređaja vrši Federalna uprava.

(2) Nadzor nad geodetskim snimanjem komunalnih uređaja vrši nadležni organ JLS.

POGLAVLJE II. BAZA PODATAKA KATASTRA KOMUNALNIH UREĐAJA


Član 8.


(1) Katastar komunalnih uređaja se obavezno vodi u BPKKU.

(2) Za područje Federacije BiH će se formirati centralna baza podataka katastra komunalnih uređaja Federacije BiH (u daljem tekstu: CBPKKU).

(3) Federalna uprava je nadležna za uspostavu i vođenje CBPKKU.

(4) CBPKKU će se redovno ažurirati sa promjenama iz BPKKU JLS.

Član 9.


(1) Оsnоvnе grupе prоcеsа kоје sе izvršаvајu nаd BPKKU su:

1. Izrada,

2. Оdržаvаnjе,

3. Distribuciја i razmjena,

4. Čuvanje, arhivirаnjе i zaštita podataka.

(2) Navedeni procesi nad BPKKU se vrše po tehničkim normativima i metodama snimanja detalja u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima, te odredbama ovog Pravilnika.

Član 10.


(1) Za izvođenje procesa iz čl. 9. može se koristiti samo softver koji posjeduje certifikat izdat od strane Federalne uprave.

(2) Zahtjev za izdavanje certifikata podnosi korisnik softvera, proizvođač softvera, geodetska firma ili druga zainteresovana strana.

(3) Certifikat se može izdati za jednu ili više grupa procesa.

Član 11.


Sadržaj BPKKU, specifikacija atributa i međusobne relacije objekata BPKKU propisani su Modelom podataka katastra komunalnih uređaja (u daljem tekstu: Model podataka).

Član 12.


(1) Geometrija objekata BPKKU-a je definisana geometrijskim elementima u skladu sa standardom ISO19107.

(2) Pravila kreiranja geometrijskih i topoloških relacija između objekata propisana su Modelom podataka.

(3) Provjerom ispunjenosti pravila iz st. 2. ovog člana provjerava se topološka, geometrijska i tematska konzistentnost sadržaja BPKKU.

Član 13.


(1) Za određivanje kvaliteta objekata BPKKU, u smislu položajne tačnosti, vode se kvalitativni atributi: horizontalna i visinska tačnost, te izvor geometrije.

(2) Atributi za položajnu tačnost se vode samo kod prikupljanja podataka nekom od primarnih metoda i u postupku održavanja BPKKU.

Član 14.


Vrеmеnski ciklus оbјеkаtа BPKKU (podatak da li je objekat aktivan i da li je u promjeni) оdrеđеn је vrеmеnskim аtributimа. Vremenski atributi оbјеktа оbеzbjеđuјu istоriјаt sаdržаја BPKKU u zаhtjеvаnоm trеnutku.

Član 15.


(1) Svе spеcifikаciје u vеzi nаčinа prikаzа grafičkog sadržaja BPKKU, оdnоsnо iscrtаvаnjа pојеdinih tоpоgrаfskih znаkоvа prоpisane su Katalogom topografskih znakova i signatura katastra komunalnih uređaja (u daljem tekstu: KTZS).

(2) KTZS prоpisuјe tеhničke dеtаlje kаrtоgrаfskоg prikаzа prеkо:

- оpštih principа kаrtоgrаfskоg prikаzа, i

- spеcifikаciје klаsа zа prikаz оbјеkаtа BPKKU.

(3) Izradu, аžurirаnjе i distribuciјu KTZS vrši Federalna uprava.

Član 16.


(1) Sadržaj BPKKU čine:

1. Popis komunalnih uređaja,

2. Popis korisnika komunalnih uređaja.

3. Plan komunalnih uređaja,

4. Zbirka elaborata geodetskih snimanja komunalnih uređaja.

(2) Za svaku vrstu komunalnog uređaja vode se podaci o trenutnom korištenju komunalnog uređaja i to na način da se evidentira je li isti u upotrebi, napušten ili uklonjen.

Član 17.


(1) Popis komunalnih uređaja sadrži:

- vrstu komunalnog uređaja i naznaku trenutnog korištenja (je li ista u upotrebi, napuštena ili uklonjena),

- identifikacijski broj komunalnih uređaja i pripadajućih objekata,

- dužinu izgrađenog komunalnog uređaja

- podatke o korisniku komunalnih uređaja,

- redni broj upisa prijave o promjeni (protokol) unutar kalendarske godine i oznaku prihvaćenog elaborata geodetskog snimanja komunalnih uređaja,

- podatke o izvođačima snimanja komunalnih uređaja,

- nazive katastarskih općina na području kojih se proteže komunalni uređaj,

- naziv JLS, naziv naselja i ulica u kojima je komunalni uređaj izgrađen,

- kućni broj zgrade ako se radi o komunalnom uređaju izgrađenom u svrhu kućnog priključka i dr.

(2) Popis komunalnih uređaja radi se posebno za svaku vrstu uređaja.

Član 18.


Popis korisnika komunalnih uređaja sadrži:
- redni broj upisa korisnika komunalnih uređaja,

- podatke o korisniku komunalnih uređaja prema strukturi podataka koji su određeni Modelom podataka i

- vrstu i oznaku komunalnih uređaja kojom korisnik komunalnih uređaja upravlja.

Član 19.


(1) Plan komunalnih uređaja je grafički prikaz BPKKU i pripadajućih objekata sa grafičkim i alfanumeričkim podacima o komunalnim uređajima.

(2) Grafičku osnovu za prikaz BPKKU čini baza podataka katastra nekretnina (u daljem tekstu: BPKN), georeferensirana rasterska geodetska podloga u razmjeri 1:500, 1:1000, 1:2500 ili 1:5000 ili digitalna ortofoto karta ukoliko nije izrađen BPKN.

Član 20.


(1) Zbirka elaborata geodetskih snimanja komunalnih uređaja je zbirka isprava koja se vodi prema popisu komunalnih uređaja, a sastoji se od prihvaćenih elaborata geodetskih snimanja komunalnih uređaja.

(2) Elaborati geodetski snimanja komunalnih uređaja označavaju se prije ulaganja u zbirku isprava rednim brojem upisa iz popisa komunalnih uređaja.

POGLAVLJE III. IZRADA KATASTRA KOMUNALNIH UREĐAJA


Član 21.


(1) Izradi katastra komunalnih uređaja i BPKKU оbаvеznо sе pristupа nа оsnоvu Projektnog zadatka izrađenog u skladu sa ovim Pravilnikom.

(2) Prојеktni zadatak obavezno sаdrži:

1. pоdručје izrаdе, zahtjevanu tačnost, obim i količinu radova i usluga,

2. način skeniranja i georeferenciranja analognih planova,

3. analizu i način preuzimanja pоdаtаkа gеоdеtskе оsnоvе,

4. nаčin prеuzimаnjа podataka iz BPKN,

5. nаčin vektorizacije georeferenciranih planova i izrade BPKKU,

6. način kоntrоle vektorizacije i izrade BPKKU,

7. sadržaj tehničke dokumentacije o izradi katastra komunalnih uređaja i BPKKU, i

8. drugе pоdаtkе оd znаčаја zа izradu katastra komunalnih uređaja i BPKKU.

Član 22.


Izrada katastra komunalnih uređaja i BPKKU obuhvata njegovu izradu na osnovu evidencija koje su za pojedinu vrstu komunalnih uređaja dužni u skladu sa propisima iz ove oblasti izraditi i voditi njihovi korisnici, te na osnovu geodetskog premjera izgrađenih komunalnih uređaja i prihvaćenih elaborata geodetskih snimanja komunalnih uređaja.

Član 23.


(1) Prije pristupanja geodetskom snimanju komunalnih uređaja prikupljaju se podaci i postojeća dokumentacija (geodetski planovi, karte, projektna dokumentacija, elaborati geodetskih snimanja vodova, tehnički izvještaji i drugi elaborati) o izgrađenim komunalnim uređajima i objektima i njihovim korisnicima kojima raspolažu državni organi, komunalna preduzeća, privredna društva koja koriste komunalne uređaje i dr.

(2) Prije korištenja ovih podataka i dokumentacije cijeni se njihova upotrebljivost.

Član 24.


U svrhu izrade katastra komunalnih uređaja i BPKKU vrši se prikupljanje i snimanje sljedećih vrsta mreža i objekata:

1. Vodovodna mreža


Reni bunari i cjevasti bunari, rezervoari i vodotornjevi, rasteretne komore, crpne stanice, postrojenja za preradu vode, cisterne kao stalni objekti, filterske instalacije, mjesta odvajanja (račvanja), vertikalni i horizontalni lomovi trase cjevovoda primarne i sekundarne mreže, zatvarači, blindirane cijevi, hidrantski vodovi i hidranti, vodovodna okna (sa vazdušnim ventilima, ispustima i regulatorima pritiska), vodovodni priključci, fontane i vodoskoci, javne česme, kaptaže i uređeni izvori, kontrolne komore, taložnici, vodomjeri, prolaz cjevovoda ispod ili iznad objekata i vodovodni tuneli.

2. Kanalizaciona mreža


Crpne stanice, postrojenja i uređaji za prečišćavanje otpadnih voda, istovarišta fekalija, septičke jame, kanalizaciona mreža za odvodnju fekalnih, otpadnih i oborinskih voda (kolektori), natkriveni prirodni vodotoci, ulični i drugi odvodnici sa priključcima, galerije, reviziona okna, komore, ventilacioni otvori, slivnici za odvod atmosferske vode, taložnici, sifoni, kolektorski izlivi u recipijent, prelivne brane i otvoreni odvodni kanali.

3. Elektroenergetska mreža


Hidroelektrane, termoelektrane, solarne i vjetroelektrane, transformatorske stanice, električno postrojenje na otvorenom prostoru, ispravljačke i pretvaračke stanice, agregatne stanice, komandno-kontrolni i dispečerski centri.

Nadzemni vodovi i stubovi za prenos električne energije visokog, srednjeg i niskog napona, stubovi javne rasvjete, kontaktni vodovi za javni gradski, željeznički, rudnički i industrijski saobraćaj, stubovi za nošenje kontaktnih vodova, stubovi sa linijskim rastavljačima, reflektori, semafori i svjetlosni saobraćajni znaci.

Podzemni vodovi visokog, srednjeg i niskog napona za prenos električne energije, javne rasvjete, za potrebe vuče i regulisanja saobraćaja, signalni i komandni vodovi.

Kablovska okna, komore i galerije, kablovska kanalizacija, kablovi u zaštitnoj cijevi, kablovski razvodni ormari, priključni ormarić, kablovske spojnice, biljege za kabl, rezerva kabla, kablovske glave za prelaz sa podzemne na nadzemnu mrežu, kontroleri, semaforska okna, nosači za nadzemne vodove na zgradama, uzemljenja transformatorskih stanica i stubova, gromobranski stubovi i uzemljenja, reklamno-informativni stubovi sa rasvjetom, i drugi objekti i uređaji iste ili slične namjene.

4. Toplovodna i parovodna mreža


Toplane, kotlovnice, toplinske stanice i podstanice, toplovodni i vrelovodni kanali, cjevovodi sa priključcima do zida zgrade, lira-kompenzator na trasi toplovoda, kontrolna okna ili komore sa zatvaračima i kontrolnim aparatima, cisterne tečnog goriva, kanali sa cijevima za gorivo od cisterne do toplane-kotlovnice, drenaža-veza toplovodnog kanala sa kanalizacijom.

5. Telekomunikaciona mreža


Telefonske centrale i podcentrale, kablovska kanalizacija sa oknima i galerijama, armirani kablovi u rovu, kablovske kućice, pojačivačke kućice i kućišta, gasna kućišta i kućni priključci do zida zgrade.

Mreža primarnih i sekundarnih telekomunikacionih podzemnih i nadzemnih vodova i vodova kablovske televizije sa pripadajućom infrastrukturom i stubovima te priključcima do zgrada i drugih objekata.

Javne telefonske govornice, alarmni telefoni, telefoni na taksi stanicama, nadzemne linije sa telefonskim i telegrafskim stubovima.

Bežične veze: radio, relejni, antenski i televizijski stubovi i repetitori.

Svi drugi komunalni objekti koji služe za potrebe elektronskih komunikacija kao što su komunikacioni centri, telekomunikacioni razdjelni ormarići, ojačana mjesta telekomunikacionih vodova (spojnice), namjenski objekti za postavljanje druge telekomunikacione opreme.

6. Gasovodna mreža


Bušotine, sabirni, transportni i razvodni vodovi (primarni i sekundarni cjevovodi), protivpožarne i kompresorske stanice, okna (šahtovi), blok stanice, čistačke stanice, kondenzacioni lonci, bočni ventili, prolazi ispod i iznad objekata, odušne cijevi i odušne kape, zatvarači, elementi katodne zaštite, stubovi za obilježavanje trase sa stacionažom, mjernoregulacione stanice, redukcione stanice, i mjesta promjene prečnika cijevi, sa priključcima do zgrada i drugih objekata.

7. Naftovodna mreža


Bušotine, sabirni bušotinski vodovi, sabirne stanice, rezervoarski prostori sa tankovima, baklje, protivpožarne, otpremne i pumpne stanice, transportni i priključni cjevovodi, okna, čistačke stanice, blok-stanice, bočni ventili, elementi katodne zaštite, prolazi ispod i iznad objekata, odušne cijevi, stubovi za obilježavanje trase sa stacionažom, stanice i pumpe za snabdjevanje gorivom i mazivom.

8. Sonovodna mreža


Solane, soni bunari, sabirni rezervoari, bušotine i sonovodi.

9. Drenažna mreža


Drenažne cijevi, kontrolna okna, crpne stanice, slivnici, taložnici i izlivi.

10. Tuneli i podzemni objekti


Kolektori za smještaj više vrsta vodova, garaže, pješački prolazi, tuneli, skloništa, skladišta, podrumi, natkriveni i ucjevljeni vodotoci i sl. Garaže, skladišta, skloništa i podrumi snimaju se ako su van gabarita podzemnog objekta.

Industrijski uređaji po pravilu snimaju se kao i odgovarajući komunalni uređaji navedeni u tačkama od 1 do 10 ovog člana.

Član 25.


(1) Vodovi čiji su podaci preuzeti od korisnika označavaju se na skicama snimanja, planovima komunalnih uređaja i BPKKU slijedećim oznakama:

- slovom "P", vodovi čiji su podaci preuzeti od korisnika koji po tačnosti odgovaraju odredbama ovog Pravilnika;

- oznakom "≈", vodovi čiji su podaci preuzeti od korisnika, a po tačnosti ne odgovaraju odredbama ovog Pravilnika;

- tačkasto, trasa voda čiji podaci nisu pouzdani (vod položen ispod zgrade ili su podaci preuzeti iz nepotpunih dokumentacija).

(2) Vodovi otkriveni tragačem označavaju se na skicama snimanja i planovima komunalnih uređaja slovom "T".

Član 26.


(1) Za potrebe izrade katastra komunalnih uređaja, izrade i održavanja BPKKU, u toku snimanja prikupljaju se sljedeći podaci o uređajima:

- Vodovodna mreža - materijal, dužina i prečnik voda,

- Kanalizaciona mreža - oznaka sistema, materijal, dužina i prečnik voda,

- Elektroenergetska mreža - oznaka sistema, napon, dužina i broj vodova,

- Toplovodna mreža - materijal, dužina, prečnik, broj cijevi i dimenzije kanala,

- Telekomunikaciona mreža - oznaka sistema, dužina i dimenzije kanala,

- Gasovodna mreža - materijal, dužina i prečnik voda,

- Naftovodna mreža - materijal, dužina i prečnik voda,

- Sonovodna mreža - materijal, dužina i prečnik voda,

- Drenažna mreža - materijal, dužina i prečnik voda,

(2) Za sve navedene uređaje utvrđuje se po mogućnosti, godina postavljanja voda, korisnik komunalnog uređaja i način na koji su instalacije otkrivene prije geodetskog snimanja.

(3) Prikupljeni podaci se upisuju u zapisnik i skicu snimanja, i na osnovu njih se izrađuje popis komunalnih uređaja.

(4) Pojedini korisnici komunalnih uređaja za svoje potrebe mogu prikupljati i druge podatke.

Član 27.


(1) Poprečni profili ulica izrađuju se po potrebi na karakterističnim mjestima ulica prema Prilogu br. 1.

(2) Pod karakterističnim mjestima smatraju se mjesta gdje se poprečni i podužni profili uređaja vidno mijenjaju u horizontalnom i visinskom pogledu, raskršća ulica i sl.

Član 28.


(1) Svi žičani i kablovski vodovi snimaju se sa jednom tačkom u osovini voda. Ostali vodovi snimaju se sa jednom tačkom na liniji osovine, ako im je širina manja od 0,5 m, a vodovi veće širine snimaju se sa dvije tačke.

(2) Ukoliko se centri poklopaca revizionih okana i osovina podzemnog voda ne nalaze u istoj vertikali, u oknu se uzimaju podaci na osnovu kojih se može na površini zemlje odrediti njihov međusobni položaj i izvršiti snimanje. Pripadajući objekti za koje postoje uslovne oznake, a takvih su dimenzija da se mogu predstaviti na planu, snimaju se potrebnim brojem tačaka i predstavljaju se u odgovarajućoj razmjeri.

(3) Vodovi snimljeni do ivice objekata (zgrada) koji se nastavljaju kroz ili ispod objekta, radi cjelovitosti, na skicama snimanja i planovima iscrtavaju se tačkasto preko objekata.

(4) Kod podzemnih objekata (komora, tunela, galerija, garaža, skloništa, skladišta, prolaza i slično) snimaju se granice unutrašnjeg korisnog prostora.

(5) Za sve komore i okna uređaja izrađuju se skice snimanja okana (Prilog br. 2) u elaboratu geodetskog snimanja komunalnih uređaja.

Član 29.


(1) Karakteristične tačke komunalnih uređaja kao što su: tačke račvanja primarnih i sekundarnih vodova, tačke spajanja ili razdvajanja dva ili više vodova i prelomne tačke vodova u horizontalnom i vertikalnom smislu, tačke presjeka sa objektima, nadzemni izdanci komunalnih uređaja snimaju se kao međne tačke i za iste se uzimaju kontrolna mjerenja. Ostale tačke snimaju se kao prelomne tačke na granicama kultura.

(2) Predmet snimanja i evidentiranja podzemnih komunalnih uređaja kod blokovske izgradnje i slobodno stojećih objekata su svi vodovi do fasadnog zida, a kod individualne izgradnje do prvog okna ili mjernog mjesta iza regulacione linije.

Član 30.


Radi pronalaženja vodova na terenu, mogu se mjeriti i produžeci frontova zgrada do linije voda, ili uzimati apscisna odmjeranja za vodove između naspramnih zgrada na ulicama. U neizgrađenim područjima ova rastojanja mjere se od saobraćajnica, izrazitih međnih tačaka, linija i slično.

Član 31.


(1) Kote detaljnih tačaka kanalizacije određuju se detaljnim ili trigonometrijskim nivelmanom.

(2) Za ostale vodove i pripadajuće objekte kote se određuju detaljnim nivelmanom ili preciznom tahimetrijom u ravničarskim područjima, a tahimetrijom na ostalim područjima.

(3) Kote se određuju za poklopce i dna okna, za tačke horizontalnih i vertikalnih preloma vodova, za teren iznad njih i za pripadajuće objekte.

(4) Za kanalizacionu i drenažnu mrežu određuje se donja kota cijevi ili kota dna kanala, za toplovodnu mrežu kota dna kanala, a za ostale vodove kota gornje površine voda.

Član 32.


(1) Standardna devijacija položaja detalјnih tačaka kod snimanja komunalnih uređaja mora biti manja od slledećih graničnih vrijednosti (u dalјem tekstu: propisana tačnost snimanja), i to za:

1. horizontalni položaj:

(1) < 10 cm u građevinskim područjima;

(2) < 20 cm u van građevinskim područjima.
2. vertikalni položaj:

(1) < 5 cm za kanalizacionu mrežu;

(2) < 10 cm za sve ostale mreže vodova.

(2) Obuhvat područja građevinskog i van građevinskog zemljišta i tačnost snimanja vodova je određena Programom izrade i uspostave katastra komunalnih uređaja, Projektnim zadatkom ili drugim aktom nadležnog organa JLS.

Član 33.


(1) Trase vodova na skici snimanja i planu komunalnih uređaja iscrtavaju se i prikazuju u bojama, i to:

- vodovodna mreža - plavom bojom;

- kanalizaciona i drenažna mreža - sepija bojom;

- elektroenergetska mreža - crvenom bojom (cinober);

- toplovodna i parovodna mreža - narandžastom bojom;

- telekomunikaciona mreža - ljubičastom bojom;

- gasovodna mreža - zelenom bojom;

- naftovodna mreža - crnom bojom;

- sonovodna mreža - kao i vodovodna mreža.

(2) Trase podzemnih vodova iscrtavaju se punim, nadzemnih isprekidanim linijama a trase vodova ispod objekata tačkastim linijama.

Član 34.


(1) Oznake za pripadajuće objekte vodova iscrtavaju se crnom bojom, linijama debljine 0,12 mm.

(2) Podzemni objekti koji se prikazuju u razmjeri iscrtavaju se isprekidanim linijama crne boje, debljine 0,12 mm.

(3) Nadzemni objekti koji se prikazuju u razmjeri, iscrtavaju se prema Pravilniku o izradi planova i računanju površina ("Službeni list SR BiH", broj: 4/91).

Član 35.


(1) Karakteristike pojedinih vodova (vrsta voda, dimenzije cijevi, broj kablova, napon, i dr.) na planu komunalnih uređaja ispisuju se po pravilu u osovini trase vodova u boji kojom je iscrtan vod, na takvom međusobnom rastojanju da se lako može pratiti trasa voda.

(2) Slova i brojevi na trasi voda ispisuju se uspravnim blok pismom u odgovarajućim bojama vodova, veličine koja je određena Katalogom topografskih znakova i signatura (u daljem tekstu: KTZS) koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Član 36.


(1) Kota tačke ispisuje se po mogućnosti, s desne strane tačke, paralelno sa "y" osovinom ili trasom voda, ali u svakom slučaju tako da se nesumnjivo zna na koju se tačku odnosi, bilo da je upisana lijevo, iznad ili ispod tačke. Znak za vod se može mjestimično prekinuti da bi se upisala kota.

(2) Kote za tačke na istoj vertikali prikazuju se u vidu razlomka. Iznad razlomačke crte upisuje se kota tačke na površini zemlje (kota terena ili kota poklopca), a ispod crte kota tačke ispod površine zemlje.

(3) Ako se kota odnosi na tačku ispod površine zemlje, iznad upisane kote iscrtava se razlomačka crta.

(4) Kote vodova se prikazuju na centimetar, odgovarajućom bojom kojom je i vod iscrtan.

Član 37.


(1) Prije geodetskog snimanja, podzemni komunalni uređaji moraju biti otkriveni i obilježeni na površini terena. Ako se ukaže potreba da se prilikom otkrivanja komunalnih uređaja moraju otvarati poklopci i drugi slični zatvarači, ovo može vršiti samo stručno lice određeno od strane korisnika.

(2) Svi komunalni uređaji kod kojih postoji mogućnost sakupljanja škodljivih gasova, prije snimanja se obavezno provjetravaju.

Član 38.


(1) Otkrivanje postojećih podzemnih komunalnih uređaja vrši se tragačem, georadarom ili otkopavanjem.

(2) Prije upotrebe tragač treba ispitati na trasi voda snimljenog prije zatrpavanja. Rezultati ispitivanja tragača vode se u posebnom zapisniku i prilažu se uz elaborat geodetskog snimanja komunalnih uređaja.

(3) Zapisnik treba sadržavati podatke o uređaju, o poznatim mjerenjima u horizontalnom i vertikalnom položaju voda, mjerenja dobivena tragačem, kao i njihove razlike.

(4) Ukoliko tragač posjeduje certifikat o verifikaciji (kalibraciji) mjerenja ne stariji od dvije godine nije potrebno isti ispitivati na trasi voda, s tim da se certifikat prilaže uz elaborat geodetskog snimanja komunalnih uređaja

(5) Cjevasti vodovi pronalaze se preko pripadajućih objekata, odnosno površinskih izdanaka (zatvarača, poklopaca šahtova, okna i armatura na cijevima i sl.). Kod zatvarača treba tačno odrediti položaj zatvarača u odnosu na pripadajući vod.

(6) Kablovski vodovi pronalaze se preko kablovskih okna, šahtova, pripadajućih objekata i drugih oznaka.

Član 39.


(1) Otkrivene tačke podzemnog voda na površini zemlje obilježavaju se za snimanje na svim prelomima u horizontalnom i visinskom pogledu, na mjestima promjene dimenzija ili materijala voda, na mjestima spajanja ili razdvajanja dva ili više vodova ili ukrštanja više vrsta vodova.

(2) Biljezi za obilježavanje mogu biti privremeni (drveni kolac, metalna šipka ili križić obilježen masnom bojom) i stalni biljezi koje postavljaju korisnici na površini za pojedine karakteristične tačke trase komunalnog uređaja.

Član 40.


(1) Podaci o komunalnim uređajima utvrđeni novim premjerom obavezno se koriste pri izradi katastra komunalnih uređaja i BPKKU.

(2) Prije preuzimanja podataka iz prethodnog stava položaj komunalnog uređaja na planu treba kontrolisati.

Član 41.


Osnovu za geodetsko snimanje izgrađenih komunalnih uređaja čine: trigonometrijska, poligonometrijska, prostorna referentna (GNSS), poligonska, linijska i nivelmanska mreža, kao i ostale stalne tačke geodetske osnove.

Član 42.


Prikupljanje podataka u svrhu izrade katastra komunalnih uređaja i BPKKU, u smislu ovog Pravilnika, se vrši sljedećim metodama:

a) primarnim,

b) sekundarnim,

c) preuzimanjem podataka iz postojećih numeričkih izvora,

d) preuzimanjem podataka iz postojećih digitalnih izvora, i

e) kombinacijom pomenutih metoda.

Odjeljak A. Primarna metoda prikupljanja podataka


Član 43.


(1) U primarne metode prikupljanja podataka o komunalnim uređajima spadaju geodetske metode snimanja detalja, i to:

a) ortogonalna,

b) polarna,

c) aerofotogrametrijska,

d) globalno pozicioniranje (GNSS) i

e) geometrijski nivelman.

(2) Snimanje detalja primarnim metodama se vrši po odredbama ovog Pravilnika, Pravilnika o snimanju detalja ("Službeni list SR BiH", broj 4/91) i odredbama Pravilnika o primjeni satelitskih mjerenja u geodeziji ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/12).

Član 44.


Pri izradi katastra komunalnih uređaja i BPKKU primarnim metodama, obavezno se provode sljedeće kontrole:
- kod ortogonalne metode, upoređuje se dužina apscisne linije izmjerene na terenu i redukovane na horizont sa dužinom iz BPKKU,

- kod polarne metode, upoređuju se pravci opažani na susjedne tačke sa pravcima očitanim u BPKKU,

- kod fotogrametrijske metode, upoređuju se koordinate veznih tačaka očitanih na instrumentu za restituciju sa koordinatama tih tačaka iz BPKKU,

- kod globalnog pozicioniranja (GNSS-a), upoređuju se koordinate kontrolnih tačaka određene GNSS opažanjem sa koordinatama tih tačaka iz BPKKU.

Član 45.


(1) Unos podataka o komunalnim uređajima snimljenih primarnom metodom se vrši kartiranjem originalnih mjera (mjerenih podataka) ili sračunatih koordinata detaljnih tačaka.

(2) Kod prikupljanja podataka primarnim metodama, elaborat geodetskog snimanja komunalnih uređaja u digitаlnоm obliku sе оbаvеznо čuvа nа digitalnom mediju i sаstаvni je diо prојеktа izvеdеnоg stаnjа.

Odjeljak B. Sekundarna metoda prikupljanja podataka


Član 46.


(1) Sekundarna metoda prikupljanja podataka o komunalnim uređajima se odnosi na digitаlizаciјu i vektorizaciju radnih originala аnаlоgnih planova katastra komunalnih uređaja.

(2) Priprema, skeniranje i georeferenciranje radnih originala analognih planova katastra komunalnih uređaja se vrši u skladu sa odredbama Pravilnika o bazi podataka katastra nekretnina ("Službene novine Federacije BiH", broj 21/08, 14/09, 54/09 i 85/10).

Član 47.


Vektorizacija sadržaja plana katastra komunalnih uređaja i izrada BPKKU vrši se u skladu sa Modelom podataka katastra komunalnih uređaja (u daljem tekstu: Model podataka).

Odjeljak C. Preuzimanje podataka iz postojećih numeričkih i digitalnih izvora


Član 48.


(1) Izrada katastra komunalnih uređaja i BPKKU, ako je to predviđeno Projektnim zadatkom, se može vršiti preuzimanjem postojećih (originalnih) podataka premjera i održavanja katastra komunalnih uređaja na osnovu kojih su izrađeni i održavani planovi katastra komunalnih uređaja.

(2) Kartiranje snimljenog detalja se vrši iz originalnih podataka mjerenja, odnosno na osnovu podataka iz odgovarajućih obrazaca zavisno od metode snimanja (ortogonalna, polarna, itd.), tj. sračunatih koordinata detaljnih tačaka.

Član 49.


(1) Izrada katastra komunalnih uređaja i BPKKU, ako je to predviđeno Projektnim zadatkom, se može vršiti preuzimanjem (konverzijom) iz postojećih digitalnih izvora.

(2) Pod postojećim digitalnim izvorima podrazumijevaju se podaci katastra komunalnih uređaja (digitalni katastarski planovi komunalnih uređaja i alfanumerički podaci), čija je digitalizacija urađena prije stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(3) Format za preuzimanje podataka je GML - definisan Modelom podataka.

Odjeljak D. Kontrola izrade katastra komunalnih uređaja i BPKKU


Član 50.


Kontrola izrade katastra komunalnih uređaja i BPKKU primarnim metodama, vrši se:

- upоrеđеnjеm kоntrоlnih mеrеnjа sа оdgоvаrајućim dužinаmа dоbiјеnim iz BPKKU,

- prоvjеrоm tоpоlоškе kоnzistеntnоsti,

- prоvjеrоm gеоmеtriјskе kоnzistеntnоsti,

- provjerom tematske konzistentnosti.

Član 51.


Kontrola izrade katastra komunalnih uređaja i BPKKU sekundarnim metodama, vrši se:

- prоvjеrоm prеklаpаnjа isplotanоg sаdržаја BPKKU sа sаdržајеm listоvа аnаlоgnih plаnоvа,

- upоrеđеnjеm dužina očitanih sa analognog plana sа оdgоvаrајućim dužinаmа dоbiјеnim iz BPKKU,

- prоvjеrоm tоpоlоškе kоnzistеntnоsti,

- prоvjеrоm gеоmеtriјskе kоnzistеntnоsti,

- prоvjеrоm tеmаtskе kоnzistеntnоsti.
https://advokat-prnjavorac.com
Član 52.


Коntrоlа izrade katastra komunalnih uređaja i BPKKU preuzimanjem podataka iz postojećih numeričkih izvora, vrši sе:

- upоrеđеnjеm kоntrоlnih mjеrеnjа sа оdgоvаrајućim dužinаmа dоbiјеnim iz BPKKU,

- prоvjеrоm tоpоlоškе kоnzistеntnоsti,

- prоvjеrоm gеоmеtriјskе kоnzistеntnоsti,

- provjerom tematske konzistentnosti.

Član 53.


Коntrоlа izrade katastra komunalnih uređaja i BPKKU kоd preuzimanja podataka iz postojećih digitalnih izvora, vrši sе:

- upоrеđеnjеm sadržaja dviju baza,

- prоvjеrоm tоpоlоškе kоnzistеntnоsti,

- prоvjеrоm gеоmеtriјskе kоnzistеntnоsti,

- prоvjеrоm tеmаtskе kоnzistеntnоsti.

Član 54.


(1) Pri upоrеđеnju kоntrоlnih mjerеnjа dužinа (frоntоvа, kоsih i pоprеčnih оdmjеrаnjа) izvršеnih nа tеrеnu sа оdgоvаrајućim iz BPKKU, dоzvоljеnо оdstupаnjе zа sekundarne mеtоdе iznоsi δ ≤ 0,3mm * M, gdjе је M imеnilаc rаzmjеrе.

(2) Коsо mjеrеnе dužinе nа tеrеnu mоrајu sе rеdukоvаti nа hоrizоnt, а rеdukciја sе upisuје nа skicu snimanja dеtаljа, оdnоsnо fоtоskicu, uz frоnt crvеnim tušеm.

Član 55.


Projekat izvedenog stanja izrade katastra komunalnih uređaja i BPKKU (u daljem tekstu: Projekat izvedenog stanja), sadrži:

1. Program izrade katastra komunalnih uređaja i BPKKU,

2. Projektni zadatak, sа svim еvеntuаlnim izmjеnаmа kоје su nаstаlе tоkоm rеаlizаciје prојеktа,

3. tеhnički izvjеštај о rеаlizаciјi rаdоvа sa sljedećim pratećim dokumentima:

a) skica obuhvata izrade katastra komunalnih uređaja i BPKKU sa prikazanim granicama građevinskog i van građevinskog područja, katastarskih općina, granicama razmjera snimanja i podjelom na listove detalja,

b) zapisnik o primopredaji podataka,

c) zapisnik o skeniranju planova,

d) zapisnik o georeferenciranju planova,

e) kopije digitalnih zapisa (rasterskih podloga, zapisnika, izvještaja i sl.),

f) zbirka elaborata geodetskih snimanja komunalnih uređaja preuzetih od korisnika,

g) pregledna tabela sa količinama snimljenih i vektorisanih komunalnih uređaja,

h) elaborati geodetskih snimanja komunalnih uređaja sa ocjenom tačnosti,

i) zapisnik o izvršenoj internoj kontroli izrade katastra komunalnih uređaja,

j) baza podataka katastra komunalnih uređaja.

4. dnevnik radova.

Član 56.


(1) U slučaju da je JLS povjerila izradu katastra komunalnih uređaja i BPKKU geodetskoj firmi, ista je obavezna da Projekat izvedenog stanja izradi u tri primjerka i dostavi na pregled i prijem nadležnom organu JLS.

(2) Pоdаci BPKKU se dоstаvljајu nа zаključаnоm digitalnom mediju, оdnоsnо nа digitalnom mediju nа kојеm niје mоgućе vršiti dоsnimаvаnjе pоdаtаkа, u GML formatu prоpisаnоm Modelom podataka.

Član 57.


(1) Pregled i prijem svih dokumenata iz sadržaja Projekta izvedenog stanja vrši nadležni organ JLS.

(2) U slučaju da nadležni organ JLS prilikom pregleda i provjere dostavljenih podataka ustanovi nedostatke, Projekat izvedenog stanja sa navadenim uočenim nedostacima će vratiti geodetskoj firmi i odrediti rok u kojem će se uočeni nedostaci ukloniti.

(3) Po uklanjanju nedostataka geodetska firma će dostaviti Projekat izvedenog stanja na ponovni pregled i prijem.

Član 58.


(1) Кad nadležni organ JLS utvrdi dа je Projekat izvedenog stanja izrađen u sklаdu sа odredbama ovog Pravilnika o tome izdaje potvrdu geodetskoj firmi.

(2) Nakon prijema Projekta izvedenog stanja, nadležna služba JLS će jedan primjerak istog dostaviti Federalnoj upravi.

Član 59.


Sve greške izrade katastra komunalnih uređaja i BPKKU, koje se naknadno utvrde, otklanja nadležni organ JLS u sklopu održavanja BPKKU.

POGLAVLJE IV. ODRŽAVANJE KATASTRA KOMUNALNIH UREĐAJA I BPKKU


Član 60.


(1) Održavanje katastra komunalnih uređaja i BPKKU obuhvata utvrđivanje i snimanje promjena na komunalnim uređajima, izradu, pregled i prihvatanje elaborata geodetskog snimanja komunalnih uređaja, te provođenje promjena i unos podataka iz ovih elaborata u BPKKU.

(2) Održavanje katastra komunalnih uređaja i BPKKU vrši se istim metodama i tačnošću koji su propisani kod izrade katastra komunalnih uređaja.

Član 61.


(1) Korisnici komunalnih uređaja i/ili geodetske firme dužni su, nadležnom organu JLS, prijaviti geodetsko snimanje komunalnih uređaja najmanje osam dana prije dana kad će se vršiti snimanje.

(2) Prijava geodetskog snimanja komunalnih uređaja obavezno sadrži datum i vrijeme snimanja, lokalitet snimanja, vrstu i dužinu komunalnih uređaja koji će se snimati, urbanističko-tehničku dokumentaciju, kao i ostale potrebne informacije o snimanju.

Član 62.


(1) Prijava o promjeni na komunalnom uređaju podnosi korisnik komunalnog uređaja, nadležnom organu JLS, na obrascu iz Priloga broj 4 ovog Pravilnika.

(2) Uz prijavu o promjeni na komunalnom uređaju se prilaže Elaborat geodetskog snimanja komunalnog uređaja, kao i ostali podaci i dokumenti bitni za provođenje promjene.

(3) Ako korisnik komunalnog uređaja ne podnese prijavu i zahtjev za provođenje promjena u roku propisanom čl. 28. Zakona o katastru komunalnih uređaja (u daljem tekstu: Zakon), nadležni organ će po saznanju za promjenu po službenoj dužnosti pokrenuti postupak i naložiti korisniku da u određenom roku dostavi elaborat geodetskog snimanja komunalnih uređaja i isprave na osnovu kojih se zasnivaju promjene na komunalnom uređaju.

Član 63.


U postupku održavanja katastra komunalnih uređaja, korisnik može podnijeti zahtjev i priložiti Elaborat geodetskog snimanja komunalnog uređaja i drugu potrebnu dokumentaciju za poboljšanje kvaliteta podataka ranije evidentiranih komunalnih uređaja.

Član 64.


(1) Uklonjeni vodovi i pripadajući uređaji i postrojenja, sa svim podacima o njima, trajno se arhiviraju u BPKKU kao nevažeći.

(2) Napušteni vodovi i pripadajući uređaji i postrojenja koji nisu uklonjeni, u BPKKU definišu se kao napušteni, a na planu katastra komunalnih uređaja predstavljaju u skladu sa propisanim oznakama i simbolima iz KTZS.

Član 65.


(1) Za skice snimanja promjena na komunalnim uređajima koriste se podaci BPKN ili posebne skice iz Priloga broj 5 a i b ovog Pravilnika.

(2) Skice se numerišu po vrsti uređaja, od broja 1 pa nadalje, za svaku kalendarsku godinu u obliku razlomka. U brojniku razlomka upisuje se broj skice, a u nazivniku broj plana.

Odjeljak A. Snimanje komunalnih uređaja


Član 66.


(1) Komunalni uređaji, u cilju održavanja katastra komunalnih uređaja i BPKKU, snimaju se primarnim metodama prikupljanja podataka definisanim čl. 43. ovog Pravilnika.

(2) Snimanje se vrši po važećim propisima o premjeru zemljišta koji se odnose na snimanje objekata za odgovarajuću razmjeru, ukoliko drukčije nije određeno ovim Pravilnikom.

(3) Udaljenost izmjerenih tačaka na trasi izgrađenog komunalnog uređaja ne smije biti veća od 50 metara, osim kod nadzemnih komunalnih uređaja postavljenih na stubovima.

Član 67.


(1) Geodetsko snimanje novo položenih podzemnih komunalnih uređaja u pravilu se vrši u otvorenom rovu.

(2) Kod nadzemnih komunalnih uređaja predmet geodetskog snimanja su stubovi i nosači na objektima, a visina komunalnih uređaja na stubu i nosaču od nivoa zemlje mjeri se po potrebi.

Član 68.


Po izvršenom uvidu u geodetsko snimanje komunalnih uređaja nadležni organ JLS izdaje pismenu saglasnost za zatrpavanje uređaja (Prilog br. 6), ukoliko je ispravno izvršeno, a u protivnom će zahtijevati otklanjanje uočenih nedostataka ili ponovno snimanje komunalnih uređaja.

Član 69.


(1) Podaci geodetskog snimanja, mjerenja, karakteristike uređaja i vodova, kao i podaci o geodetskim mrežama i korisnicima komunalnih uređaja vode se na skicama snimanja i u odgovarajućim obrascima i zapisnicima.

(2) Za zapisnike geodetskih snimanja koriste se obrasci predviđeni za snimanje detalja odgovarajućom metodom, u koje se unose ili importuju digitalni podaci snimanja komunalnih uređaja i vodova sa terena.

Član 70.


(1) Ako se pri postavljanju vodova, podzemnih i drugih objekata naiđe na druge vodove ma koje vrste koji nisu ranije evidentirani, izvođač radova geodetskog snimanja je dužan iste snimiti i evidentirati u Elaboratu geodetskog snimanja komunalnih uređaja.

(2) Ukoliko geodetsko snimanje iz prethodnog stava vrši geodetska firma dužna je o tome podnijeti prijavu nadležnom organu JLS.

Odjeljak B. Izrada elaborata snimanja komunalnih uređaja


Član 71.


(1) Elaborat geodetskog snimanja komunalnih uređaja izrađuje se kao tehnička osnova za izradu i održavanje katastra komunalnih uređaja, u analognom i digitalnom obliku u dovoljnom broju primjeraka.

(2) Elaborat geodetskog snimanja komunalnih uređaja izrađuje se u skladu sa ovim Pravilnikom i Zakonom.

Član 72.


Elaborat geodetskog snimanja komunalnih uređaja izrađuje se u slučaju:
- evidentiranja novoizgrađenih i/ili neevidentiranih komunalnih uređaja,

- promjene podataka o položaju na postojećim komunalnim uređajima i podataka o osnovnim tehničkim karakteristikama komunalnih uređaja,

- napuštanja postojećih evidentiranih komunalnih uređaja,

- uklanjanja postojećih evidentiranih komunalnih uređaja, i

- promjenu opisnih podataka o postojećim evidentiranim komunalnim uređajima koji se vode u katastru komunalnih uređaja.

Član 73.


Obavezni sastavni dijelovi geodetskog elaborata snimanja komunalnih uređaja su:

- naslovna strana,

- popis sastavnih dijelova elaborata,

- skica snimanja komunalnih uređaja, uključujući po potrebi i skice snimanja objekata koji pripadaju komunalnih uređaja (galerije, komore, zdenci),

- geodetski situacijski plan stvarnog stanja terena i izgrađenih, napuštenih, odnosno uklonjenih komunalnih uređaja,

- popis brojeva i koordinata mjerenih tačaka komunalnih uređaja i pripadajućih objekata,

- popis koordinata geodetskih tačaka korištenih za potrebe snimanja i potvrda o porijeklu izdatih podataka iz BPKN-a,

- popis digitalnih zapisa koji se prilažu u elaboratu,

- podatake o promjenama na komunalnim uređajima u GML formatu,

- rješenje o registraciji izvođača, uvjerenja o položenom stručnom ispitu i certifikati o verifikaciji mjerne opreme i

- tehnički izvještaj sa ocjenom tačnosti mjerenja i zapisnikom o internoj kontroli.

Član 74.


Ukoliko se za potrebe snimanja komunalnih uređaja vrši progušćavanje geodetske osnove iz čl. 41. ovog Pravilnika, potrebno je izraditi i ovjeriti Elaborat geodetske osnove u skladu sa važećim odredbama Zakona o premjeru i katastru nekretnina i drugih podzakonskih akata.

Član 75.


(1) Na naslovnoj stranici elaborata geodetskog snimanja komunalnih uređaja obavezno se navode podaci o korisniku komunalnog uređaja, kao i podaci o izvođaču snimanja i geodetskim stručnjacima koji su izradili elaborat.

(2) Na naslovnoj stranici navode se sljedeći podaci:

- naziv elaborata zavisno o vrsti komunalnog uređaja,

- ime jedinice lokalne samouprave za čije područje je izrađen elaborat snimanja,

- imena katastarskih općina na području kojih se proteže komunalni uređaj,

- imena naselja i ulica u kojima je komunalni uređaj izgrađen i

- kućni broj zgrade ako je riječ o komunalnom uređaju izgrađenom u svrhu kućnog priključka.

(3) Na dnu naslovne stranice stavlja se datum izrade elaborata, ime i prezime, potpis odgovorne osobe i pečat geodetske firme, te ime i prezime i potpis ovlaštenog geodetskog stručnjaka koji je izradio elaborat.

Član 76.


(1) Skice snimanja komunalnih uređaja uglavnom se izrađuju po svakoj vrsti vodova i obavezno sadrže ime katastarske općine, ime jedinice lokalne samouprave, razmjeru u kojem je izrađena, datum izrade, pečat izvođača radova, ime i prezime i potpis ovlaštenog geodetskog stručnjaka koji je izradio elaborat geodetskih snimanja komunalnog uređaja.

(2) Skice u analognom obliku se izrađuju na odgovarajućem formatu i prikladnoj razmjeri tako da detalj snimanja na istoj bude jasan i pregledan (Prilog br. 5).

(3) Skice snimanja izrađuju se tako da se na istima prikazuju podaci prikupljeni geodetskim premjerom: prikaz mjerenih tačaka komunalnih uređaja spojenih linijama i pripadajućih objekata komunalnih uređaja sa podacima o osnovnim tehničkim karakteristikama vodova i po potrebi premjerene izgrađene ili prirodne objekte na terenu, te postojeće vidljive objekte uz izgrađene komunalne uređaje, nazivi ulica i kućni brojevi zgrada.

(4) Za skicu snimanja komunalnih uređaja u digitalnom obliku osim navedenog sadržaja kao grafička osnova koristi se službeni podaci iz BPKN-a, georeferencirani rasteri planova ili digitalna ortofoto karta ukoliko nije izrađen BPKN, a izrađuje se u PDF-u.

Član 77.


(1) Popis koordinata mjerenih tačaka komunalnih uređaja i pripadajućih objekata izrađuju se u skladu sa ovim Pravilnikom i Pravilnikom o snimanju detalja.

(2) Izmjerene tačke snimanja numerišu se rednim brojevima unutar geodetskog elaborata komunalnog uređaja, a ti se brojevi prikazuju i na skici snimanja komunalnih uređaja.

Član 78.


(1) Tehnički izvještaj o izrađenom elaboratu geodetskog snimanja komunalnih uređaja obavezno sadrži podatke o:

- korištenim načinima otkrivanja komunalnih uređaja, odnosno o tome da su vodovi mjereni kod otvorenog rova ili su mjereni otkriveni tragačem,

- metodama snimanja koje su korištene za izradu elaborata geodetskog snimanja komunalnih uređaja i analizi ostvarene tačnosti snimanja,

- geodetskoj i drugoj opremi korištenoj kod snimanja,

- softverskim programima korištenim za mjerenje, obradu podataka i izradu elaborata,

- ukupnoj dužini izgrađenog komunalnog uređaja,

- datum (mjesec i godina) geodetskog snimanja komunalnog uređaja,

- datum (mjesec i godina) izgradnje komunalnog uređaja (ukoliko je podatak poznat)

- podatke o naručitelju elaborata geodetskog snimanja komunalnih uređaja .

(2) Tehnički izvještaj se prilaže u analognom i digitalnom obliku u PDF-u.

Član 79.


(1) Po prijemu elaborata geodetskog snimanja komunalnih uređaja nadležni organ JLS je dužan obaviti pregled elaborata.

(2) Kada nadležni organ JLS pregledom ustanovi da elaborat geodetskog snimanja komunalnih uređaja ispunjava uslove za provođenje u BPKKU izdaje odgovarajuću potvrdu (Prilog br. 7).

Član 80.


Pregledom dostavljenog elaborata geodetskog snimanja komunalnih uređaja nadležni organ JLS kontroliše i provjerava kvalitet izvođenja geodetskih radova, primjenu propisa, standarda i tehničkih normativa, kao i mogućnost unošenja novih podataka o vodovima u odnosu na postojeće podatke sadržane u BPKKU.

Odjeljak C. Provođenje promjena u BPKKU


Član 81.


Proces provođenja promjene započinje podnošenjem zahtjeva za provođenjem promjene nadležnom organu JLS, uz koji se dostavlјaju isprave koje su osnov za upis promjene.

Član 82.


(1) Tokom održavanja katastra komunalnih uređaja i BPKKU vodi se spisak promjena, koji naročito sadrži:

- broj predmeta na osnovu koga se provodi promjena,

- podatke o podnosiocu zahtjeva za provođenje promjene,

- podatke o izvođaču terenskih poslova na geodetskom snimanju,

- datum donošenja obavijesti o provođenju promjene u BPKKU,

- datum konačnosti provođenja promjene u BPKKU,

- podatke o osobi koja je provela promjenu.

(2) Spisak promjena vodi se po kalendarskim godinama i po vrsti komunalnih uređaja.

Član 83.


(1) Dokumentacija o procesu provođenja promjene arhivira se u analognom obliku na uobičajeni način. Uz analognu dokumentaciju čuvaju se i originalni digitalni podaci.

(2) Dokumentacija o procesu provođenja promjene arhivira se i u digitalnom obliku na način da se svi digitalni podaci nastali u procesu provođenja pojedine promjene arhiviraju na digitalni medij u toku kalendarske godine u skladu sa spiskom promjena, za svaku promjenu otvara se poseban predmet.

(3) Na kraju godine svi podaci za prethodnu godinu arhiviraju se na prenosni digitalni medij u dva primjerka, od kojih se jedan čuva u nadležnom organu JLS a drugi u Federalnoj upravi.

Član 84.


Nakon što korisnik komunalnih uređaja izmiri obaveze koje su propisane važećom Odlukom o naknadama za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra Vlade Federacije BiH, pristupa se provođenju promjena u BPKKU o istom se od strane nadležnog organa JLS obavještavaju korisnici komunalnih uređaja, nakon čega se ovi podaci smatraju službenim podacima o komunalnim uređajima.

Član 85.


Sve prijavljene ili konstatovane promjene u toku godine upisuju se u spiskove prijava, koji se vode po vrstama uređaja i redoslijedu prijavljivanja (Prilog br. 8).

Član 86.


Podaci snimanja i izrade katastra komunalnih uređaja trajno se čuvaju u nadležnom organu JLS u skladu sa propisima o načinu čuvanja podataka premjera i katastra nekretnina/zemljišta.

POGLAVLJE V. DISTRIBUCIJA I RAZMJENA PODATAKA BPKKU


Član 87.


Distribuciја i razmjena podataka BPKKU i CBPKKU је stаvljаnjе nа uvid ili prеdаја zаintеrеsоvаnim kоrisnicimа sаdržаја dijеlа ili cijele BPKKU ili CBPKKU.

Član 88.


(1) U distribuciji i razmjeni podataka BPKKU i CBPKKU mogu učestvovati:

1. Federalna uprava,

2. Nadležni organ JLS,

3. Pravna lica, koja u okviru djelatnosti za koju su registrovana, imaju potrebu za korištenjem podataka BPKKU ili CBPKKU,

4. Fizička lica.

(2) U postupku distribucije i razmjene podataka, korisnik može imati jednu od uloga: pošiljalac ili primalac.

(3) Postupak razmjene i distribucije respektuje nepromjenljivost podataka, u postupku razmjene i distribucije podataka ne može nastati promjena podataka.

Član 89.


(1) Distribucija i razmjena podataka BPKKU i CBPKKU zasnovana je na relevantnim internacionalnim standardima u domenu geoinformatike, odnosno geoinformacija.

(2) Razmjena i distribucija podataka BPKKU i CBPKKU u digitalnom obliku zasniva se na GML (Geography Markup Language), i službeni je standard za razmjenu i distribuciju digitalnih podataka BPKKU.

(3) Struktura GML dokumenta određena je Modelom podataka.

Član 90.


(1) Osnovna jedinica razmjene je GML dokument.

(2) GML dokument se razmjenjuje/distribuira isključivo kao datoteka u digitalnom obliku, čiji sufiks je gml.

(3) Naziv GML dokumenta je oblika: broj _ protokola. gml.

Član 91.


(1) Svaki GML dokument mora biti:

1. pravilno formiran

2. ispravan.

(2) Pravilno formiran GML dokument je dokument strukturiran u skladu sa GML sintaksom.

(3) Ispravan GML dokument je dokument čiji sadržaj odgovara katastarskoj aplikacijskoj GML shemi.

Član 92.


GML šema sastavni je dio Modela podataka.

Član 93.


Pоdаci BPKKU i CBPKKU sе mоgu distribuirаti nа sljеdеćе nаčinе:
1. kroz rаčunаrsku mrеžu;

2. preko datoteke;

3. u klasičnoj analognoj formi.

Odjeljak A. Distribucija sadržaja BPKKU i CBPKKU kroz računarsku mrežu


Član 94.


Pravnim licima, koja za to imaju dokazanu potrebu, može se odobriti stalni pristup podacima BPKKU i CBPKKU.

Član 95.


Sаdržајu BPKKU i CBPKKU kоrisnik mоžе pristupiti krоz rаčunаrsku mrеžu nа dvа nаčinа:

1. putеm lоkаlnе rаčunаrskе mrеžе (u dаljеm tеkstu: Intrаnеt) ili

2. putеm glоbаlnе svjеtskе mrеžе (u dаljеm tеkstu: Intеrnеt).

Član 96.


Zа pristup pоdаcimа BPKKU i CBPKKU krоz rаčunаrsku mrеžu izmеđu kоrisnikа i nadležnog organa JLS ili Federalne uprave zаključuје sе pоsеbаn ugоvоr, kојi pоrеd bitnih еlеmеnаtа ugоvоrа, sаdrži nаrоčitо:

1. svrhu kоrištеnjа pоdаtаkа,

2. nivo pristupa podacima,

3. spеcifikаciјu prostornog obuhvata podataka kојimа sе ugоvоrоm rеgulišе pristup,

4. spеcifikаciјu sadržaja BPKKU ili CBPKKU kојi ćе kоrisniku biti nа rаspоlаgаnju,

5. kоrisničkо imе i pоčеtnu lоzinku pоmоću kојih sе kоrisnik priјаvljuје sеrvеru bаzе pоdаtаkа.

Član 97.


(1) Pristup pоdаcimа BPKKU i CBPKKU putеm intrаnеtа mоžе biti оmоgućеn sаmо prаvnim licimа, dоk је pristup putеm intеrnеtа оmоgućеn i prаvnim i fizičkim licimа.

(2) Kоrisnik mоžе kоristiti pоdаtkе isključivо u svrhе kоје su nаvеdеnе u ugоvоru.

Član 98.


(1) Nadležni organ JLS ili Federalna uprava dužni su dа zа pоtrеbе pristupа BPKKU i CBPKKU krоz rаčunаrsku mrеžu оbеzbjеde fizički nеzаvisаn sеrvеr nа kоmе bi sе svаkоg rаdnоg dаnа ili pо pоtrеbi, izrаđivаlе kоpiје podataka.

(2) Nadležni organ JLS ili Federalna uprava su dužni dа оbеzbjеde аutеntičnоst i zаštitu pоdаtаkа kојi sе distribuirајu dо krајnjеg kоrisnikа krоz rаčunаrsku mrеžu.

Član 99.


Korisnici intraneta i interneta mogu da pristupaju samo podacima za koje je utvrđena naknada važećom Odlukom o naknadama za korištenje podataka premjera i katastra.

Član 100.


(1) Аdministrаtоri BPKKU i CBPKKU stаrаju sе dа svаki kоrisnik mоžе pristupаti sаmо pоdаcimа kојi su prеdviđеni ugоvоrоm.

(2) Ukоlikо utvrdi dа sе kоrisnik nе pridržаvа оdrеdbi ugоvоrа, аdministrаtоri kоrisniku mоgu оnеmоgućiti dаlji pristup pоdаcimа, а nadležni organ JLS ili Federalna uprava mogu prеduzеti mjеrе zа rаskidаnjе kоrisničkоg ugоvоrа.

Član 101.


Nadležni organ JLS i Federalna uprava su dužni dа nа vidnоm mjеstu nа svојој intеrnеt prеzеntаciјi оbјаve, pоrеd оstаlоg, i infоrmаciје о sljеdеćеm:
1. rаspоlоživе službеnе pоdаtkе katastra komunalnih uređaja kојimа sе mоžе pristupаti putеm Intеrnеtа,

2. rаspоlоživе nеslužbеnе pоdаtkе katastra komunalnih uređaja kојimа sе mоžе pristupаti putеm Intеrnеtа,

3. rаspоlоživе vеktоrskе i rаstеrskе fоrmаtе zа nаručivаnjе pоdаtаkа u digitаlnоm оbliku,

4. rаspоlоživе Intеrnеt sеrvisе,

5. uslоvе i cijеnе pоd kојimа sе pоdаci i sеrvisi mоgu kоristiti,

6. uslоvе о nаčinu zаključivаnjа kоrisničkоg ugоvоrа.

Odjeljak B. Distribucija sadržaja BPKKU i CBPKKU preko datoteke


Član 102.


(1) Pоdаci BPKKU i CBPKKU sе u digitаlnоm оbliku distribuirаju u GML formatu dеfinisаnim Modelom podataka.

(2) Podaci BPKKU i CBPKKU mogu se po posebnom zahtjevu distribuirati i u drugim formatima za razmjenu podataka.

Član 103.


(1) Коrisnik podataka u digitаlnоm оbliku, mоžе biti prаvnо ili fizičko licе kоје imа pоtrеbu za korištenjem pоdаtaka BPKKU ili CBPKKU.

(2) Коrisnik mоžе kоristiti pоdаtkе isključivо u svrhе kоје su nаvеdеnе u pоsеbnоm оbrаscu (zahtjevu) kојi sе pоpunjаvа i оvjеrаvа prilikоm nаručivаnjа pоdаtаkа.

Član 104.


Оbrаzаc zа nаručivаnjе pоdаtаkа u digitаlnоm оbliku naročito sаdrži:
1. svrhu kоrištеnjа pоdаtаkа,

2. spеcifikаciјu fоrmаtа, rеzоluciје rаstеrskоg fоrmаtа i vrstе digitаlnоg mеdiја,

3. spеcifikаciјu pоdručја zа kоје sе pоdаci nаručuјu (općina, kаtаstаrskа оpćinа, ili dr.),

4. spеcifikаciјu sаdržаја BPKKU ili CBPKKU kојi sе nаručuјe,

5. izjavu kоrisnikа dа је upoznat s odredbom da je dаljе kоpirаnjе i/ili ustupanje pоdаtаkа trećim licima strogo zаbrаnjеnо.

Član 105.


Nаdlеžni organ JLS i Federalna uprava dužni su dа nа vidnоm mjеstu u priјеmnој kаncеlеаriјi ili nа drugi pоgоdаn nаčin оbјаvi infоrmаciје о sljеdеćеm:

1. rаspоlоživе službеnе pоdаtkе kојi sе mоgu nаručiti,

2. rаspоlоživе nеslužbеnе pоdаtkе kојi sе mоgu nаručiti,

3. rаspоlоživе vеktоrskе i rаstеrskе fоrmаtе zа distribuciјu pоdаtаkа,

4. rаspоlоživе digitаlnе mеdiје nа kојimа sе pоdаci mоgu distribuirаti,

5. uslоvе i cijеnе pоd kојimа sе pоdаci distribuirајu,

6. uslоvе о nаčinu zаključivаnjа ugоvоrа о distribuciјi pоdаtаkа.

Odjeljak C. Distribucija sadržaja BPKKU u klasičnoj analognoj formi


Član 106.


Podaci BPKKU se mogu distribuirati i u klasičnoj analognoj formi, а оvjеrаvа ih ovlašteno lice JLS.

Član 107.


Uslоvi i cijеnе pоd kојimа sе pоdаci BPKKU distrbuirајu propisani su važećom Odlukom o naknadama za korištenje podataka premjera i katastra.

POGLAVLJE VI. ČUVANJE, ARHIVIRANJE I ZAŠTITA BPKKU


Član 108.


(1) Podaci BPKKU se čuvaju u JLS.

(2) Podaci CBPKKU se čuvaju u Federalnoj upravi.

Član 109.


U Federalnoj upravi čuvaju se:
1. Projekat izvedenog stanja sa kopijom arhivske BPKKU,

2. Georeferencirani geodetski planovi katastra komunalnih uređaja,

3. Kopije BPKKU sa stanjem na kraju svake kalendarske godine,

4. Ostali dokumenti i materijali propisani ovim Pravilnikom.

Član 110.


U nadležnom organu JLS čuvaju se:

1. BPKKU,

2. Georeferencirani geodetski planovi katastra komunalnih uređaja,

3. Dnevna kopija BPKKU,

4. Radni originali BPKKU sa stanjem na kraju svake kalendarske godine,

5. Arhivski originali BPKKU.

Član 111.


Originalni podaci izrađeni u digitalnom obliku čuvaju se na kompakt diskovima ili magnetnim trakama visokog kvaliteta u zapisu koji obezbjeđuje da se sadržaj ne može naknadno mijenjati.

Član 112.


(1) Nosioci podataka (filmovi, dijapozitivi, negativi, kontakt kopije, ploče, mikrofilmovi, optički i magnetni mediji) sa snimljenim odnosno memorisanim podacima čuvaju se u specijalnim ormarima u posebnim prostorijama sa ugrađenim uređajima za održavanje propisane temperature i vlažnosti vazduha.

(2) Nosioci podataka iz prethodnog stava ne smiju se pri korištenju izlagati prekomjernom magnetnom zračenju, dužem izlaganju sunčevoj svjetlosti i štetnim gasovima.

Član 113.


U cilju zaštite podataka preduzimaju se sljedeće mjere zaštite:

1. obezbjeđenje prostorija u kojima se primaju, smještaju i čuvaju podaci, propisanim mjerama fizičke zaštite (rešetke na prozorima i vratima, portiri i noćni čuvari) i protivpožarne zaštite,

2. obezbjeđenje zaštite prostorija, u kojima se primaju, smještaju i čuvaju podaci, od negativnih klimatskih uticaja, kao što su: vlažnost, neodgovarajuća temperatura i svjetlost,

3. obezbjeđenje metalnih ormara za čuvanje podataka koji nisu podložni koroziji i u kojima je obezbjeđena cirkulacija vazduha između unutrašnjih pregrada i oko ormara,

4. obezbjeđenje računarske opreme uređajima za neprekidno napajanje električnom energijom,

5. zaštita od virusa,

6. izrada zaštitnih kopija podataka,

7. zaštita pristupa podacima,

8. vršenje stručnog nadzora.

Član 114.


(1) Zaštita podataka izradom zaštitnih kopija sprovodi se tako što se izrada zaštitnih kopija vrši dnevno, kvartalno i godišnje.

(2) Dnevne, kvartalne i godišnje zaštitne kopije se odlažu i čuvaju na odgovarajućim magnetnim medijima, u skladu sa odredbama čl. 112. i 113. ovog Pravilnika.

(3) O izradi zaštitnih kopija podataka vodi se Dnevnik izrade zaštitnih kopija podataka.

Član 115.


(1) Zaštita pristupa podacima obezbjeđuje se davanjem ovlaštenja neposrednim izvršiocima od strane rukovodioca nadležnog organa JLS, da u BPKKU vrše promjene i ažuriranje.

(2) Zaštita pristupa podacima u digitalnom obliku vrši se dodjelom nivoa prava pristupa BPKKU, uz korištenje odgovarajućih korisničkih naloga i lozinki.

(3) Korisnički nalozi i lozinke formiraju se na sljedećim nivoima:

1. pristup računarskom sistemu,

2. rad sa aplikacijama u sistemu,

3. pristup BPKKU.

(4) Odgovorna osoba nadležnog organa JLS stara se da se kvartalno vrši izmjena lozinki i korisničkih naloga, o čemu se za svaku kalendarsku godinu vodi Evidencija o dodjeli lozinki.

(5) U slučaju da neovlašteno lice sazna lozinku, ona se odmah mijenja, uz registrovanje razloga promjene lozinke u evidenciji iz st. 2. ovog člana.

(6) Evidencija o korisničkim nalozima i lozinkama čuva se na bezbjednom mjestu.

Član 116.


U cilju zaštite podataka, prilikom izdavanja, a radi sprečavanja neovlaštenog davanja na korištenje podataka koji su preuzeti za potrebe operativnog rada, kao i podataka prikupljenih u toku operativnog rada i sprečavanja neovlaštene reprodukcije i distribucije podataka, obavezno se izdaje i Izvod iz Evidencija o naplaćenim naknadama za korištenje podataka katastra komunalnih uređaja.

Član 117.


Za sprovođenje propisanih mjera zaštite podataka odgovorni su neposredni rukovodioci nadležnih organa JLS.

POGLAVLJE VII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 118.


Uputstva i objašnjena za primjenu ovoga Pravilnika daje Federalna uprava.

Član 119.


U roku od dvije godine od donošenja ovog Pravilnika održavanje KKU može se vršiti zaprimanjem i provođenjem elaborata geodetskih snimanja komunalnih uređaja u formatima podataka koji nisu propisani čl. 89. ovog Pravilnika.

Član 120.


(1) JLS i drugi nadležni organi koji su do sada vodili katastar komunalnih uređaja u analognom obliku će u roku od 3 godine od stupanja na snagu ovog Pravilnika izvršiti digitalizaciju podataka o komunalnim uređajima i prenos ovih podataka u BPKKU.

(2) JLS i drugi nadležni organi koji su do sada vodile katastar komunalnih uređaja u digitalnom obliku će u roku od 2 godine od stupanja na snagu ovog Pravilnika izvršiti prenos ovih podataka u BPKKU.

Član 121.


Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o izradi i održavanju katastra komunalnih uređaja ("Službeni list SR BiH", broj 30/78).

Član 122.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 01-02-1-1108/21
21. juna 2021. godine
Sarajevo


Direktor
Federalne uprave za geodetske i
imovinsko-pravne poslove
Željko Obradović, s. r.