Page 1 of 1

Ponuda za zaključivanje ugovora

Posted: Thu Sep 10, 2015 11:42 am
by pravnik
PONUDA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

­ Ponuda je - jednostrana izjava volje koja je kao prijedlog za zaključivanje ugovora upućena određenom licu u cilju zaključivanja ugovora i mora da sadrži sve bitne elemente ugovora, tako da bi se njenim prihvatanjem mogao zaključiti ugovor.
­ Ponuda se može izraziti ne samo izričitom voljom nego i svim načinima kojima se volja uopšte može izraziti.
­ Kod jednostrane izjave, onaj koji je dao odgovara za svoju obavezu, a kod dvostarne može i za tuđu obavezu, npr. jamac odgovara za dužnika.
­ Ponudilac je slobodan u izboru lica kojima će uputiti ponudu. Međutim, pravo preče kupovine je vid ograničenja. Osim ugovorom, za određena lica pravo preče kupovine može biti ustanovljeno zakonom. Lica koja po samom zakonu imaju pravo preče kupovine moraju biti pismeno obaviještena o namjeravanoj prodaji i o njenim uslovima, inače imaju pravo zahtijevati poništenje prodaje.
­ Pored posebne ponude (upućene jednoj određenoj osobi), postoji i opšta ponuda koja se upućuje neodređenom broju lica, a sadrži sve bitne elemente (sastojke) ugovora. Tu ponudu karakteriše stalnost, jer se ona ne gasi time što je jedno lice prihvatilo ponudu.
­ Izlaganje robe bez označavanje cijene ne znači i da je učinjena ponuda.
­ Slanje kataloga, cjenovnika, tarifa i dr. obavještenja, oglasa putem štampe, radija, TV ne smatraju se ponudom već samo pozivom da se učini ponuda pod objavljenim uslovima, a to iz razloga što nije određena količina koja je bitan elemenat ugovora.
­ Ponuda obavezuje do momenta od kojeg je ponudilac ne može opozvati, a to znači do prispijeća ponude ponuđenom. Poslije toga ponuda postaje neopoziva! U ponudi se može odrediti rok trajanja ponude (npr. stavi se opcija 15 dana) i u tom slučaju, ponuda obavezuje ponudioca do isteka tog roka.
­ Prihvatanje ponude koje je stiglo ponudiocu sa zakašnjenjem po pravilu ne dovodi do zaključivanja ugovora. Prihvatanje ponude izvršeno sa zakašnjenjem smatra se kao nova ponuda, sada od strane ponuđenog.
­ Ponuda ugovora za čije zaključenje zakon zahtijeva posebnu formu obavezuje ponudioca samo ako je učinjena u toj formi.

Izvor: www.epravo.ba