Page 1 of 1

Policijski službenici - lex specialis

Posted: Wed May 20, 2020 10:29 am
by Holivud
Pozdrav poštovane kolege pravnici,
Da li mi neko može objasniti sljedeću situaciju
Naime, ZOR FBIH propisuje u članu 47. da radnik, za svaku kalendarsku godinu, ima pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje 20 radnih dana, a najduže 30 radnih dana. Zakon o policijskim službenicima FBiH u članu 101. propisuje da policijski službenici imaju pravo na najmanje 18, a najviše 30 radnih dana plaćenog godišnjeg odmora, zavisno od dužine radnog iskustva. U članu 97. Zakona o pol. sluzbenicima FBIH navodi se da se Zakon o radu Federacije BiH i ostali zakoni kojima se uređuju prava i obaveze iz radnih odnosa primjenjuju se na policijske službenike i kadete, ukoliko nije drugačije određeno ovim zakonom.
Moje pitanje je sljedeće. S obzirom da se na policijske službenike FBiH primjenjuje Zakon o policijskim službenicima FBiH kao lex specialis, da li je moguće da se pozivom na lex generali odnosno na neusklađenost propisa lex specialis i lex generali dobije 20 dana godišnjeg odmora umjesto 18 s obzirom da lex specialis propisuje manji obim prava od lex generali. Negdje mi je to ostalo u glavi dok sam jos studirao na pravnom fakultetu kao da se specialisom ne može predvidjeti manje prava nego generalisom,a vjerovatno griješim pa da pitam kolege ako je nekome poznato.
Također da li postoji neko načelo ili princip (in favorem ili možda lex superior derogart legi inferiori) na koje bi se moglo pozvati kako bi se ostvarila prava u obimu koja predvidja ZOR FBiH.
Srdacan pozdrav

Re: Policijski službenici - lex specialis

Posted: Thu May 21, 2020 9:43 pm
by D-man
Holivud wrote: Wed May 20, 2020 10:29 am kako bi se ostvarila prava u obimu koja predvidja ZOR FBiH.
vidi odredbe čl. 3 Općeg kolektivnog ugovora koji se primjenjuje na teritoriji FBiH.

Re: Policijski službenici - lex specialis

Posted: Sun May 24, 2020 4:33 pm
by Holivud
Da li ste sigurni da li se primjenjuje ovaj opci kolektivni ugovor na pol. Sluzbenike fbih, policijski sluzbenici su imali svoj kolektivni ali on je van snage koliko znam