Page 1 of 1

Pojam materinstva

Posted: Thu Dec 22, 2016 4:38 pm
by pravnik
Pojam materinstva

Pojam materinstva

Član 53.
Djetetova majka je žena koja ga je rodila.

Član 54.
(1) Ocem djeteta rođenog u braku ili periodu do 300 dana od prestanka braka smatra se muž majke djeteta.
(2) Ako je dijete rođeno u kasnijem braku majke, ali prije isteka 300 dana od prestanka njenog prethodnog braka, ocem će se smatrati muž majke iz kasnijeg braka.

Član 55.
Ako se materinstvo ili očinstvo djeteta ne može utvrditi na način normiran u članu 53. i stavu 1.
član 54. ovog Zakona, utvrđuju se priznanjem roditelja ili sudskom odlukom.