Page 1 of 1

Pobijanje duznikovih pravnih radnji

Posted: Fri Jun 15, 2018 1:47 pm
by pravnik
Pobijanje duznikovih pravnih radnji

Član 280. stav 1. i 2. i član 210. Zakona o obligacionim odnosima

Povjerilac može pobijati dužnikove pravne radnje preduzete nakon zasnivanja ugovornog odnosa do visine svog potraživanja.

Iz obrazloženja: U ovoj pravnoj stvari utvrđeno je da tužitelj ima dospjelo potraživanje prema dužni‐ ku, da je dužnik raspolagao svojom imovinom u korist djece ugovorima o poklonu, čime je umanjio svo‐ ju imovinu na način da nije u stanju vratiti dospjeli dug tužitelju – povjericu. Zbog toga i po mišljenju ovog suda tužitelj osnovano traži da se pobiju takve pravne radnje dužnika u odnosu na tužene u izno‐
su svog dospjelog potraživanja, a sve u smislu odredbe člana 280. Zakona o obligacionim odnosima, ko‐ jom je predviđeno da svaki povjerilac čije je potraživanje dospjelo za isplatu i bez obzira kad je nastalo, može pobijati pravnu radnju svog dužnika koja je preduzeta na štetu povjerilaca. Smatra se da je pravna radnja preduzeta na štetu povjerilaca ako usljed njenog izvršenja dužnik nema dovoljno sredstava za ispunjenje povjeriočevog potraživanja. Imajući u vidu da je prema presudama Općinskog i Kantonalnog suda u Sarajevu, a zatim odlukom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine kojom su preinačene navedene odluke, I.Č. odbijen u cijelosti sa tužbenim zahtjevom, te kako je tužitelj parnicu za pobijanje podnio u zakonskom roku prema članu 285. Zakona o obligacionim odnosima, to je osnovan njegov za‐ htjev u smislu odredbe člana 284. navedenog zakona. Tužitelj u ovom postupku pobija sve radnje raspo‐ laganja dužnika, ali samo za iznos svog potraživanja kako bi došao do namirenja upravo tog iznosa. Stoga su neosnovani navodi žalbe da nisu ispunjeni uslovi, a posebno prvi uslov, iz člana 280. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima. Kako se radi o dospjelom potraživanju za isplatu, to navodi da su u toku dru‐ gi postupci nemaju uticaja u ovoj pravnoj stvari. Nemaju uticaja ni navodi u žalbi da je tužitelj mogao pokrenuti postupak protivizvršenja prema članu 54. Zakona o izvršnom postupku, jer je stvar opredje‐ ljenja tužitelja na koji način će doći do svog dospjelog potraživanja, na što sud ne može uticati.

Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 65 0 P 203289 13 Gž 2 od 16.09.2015. godine, potvrđe‐ na presudom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 65 0 P 203289 16 Rev od 25.10.2016. godine