Page 1 of 1

Ovlastenja prokuriste

Posted: Sat Aug 05, 2017 9:55 am
by pravnik
Ovlaštenja prokuriste

Prokurist ne može bez posebnog ovlaštenja društva nastupati kao druga ugovorna strana i s društvom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun drugih lica, ili u ime i za račun drugih lica.