Page 1 of 1

Otpust duga

Posted: Wed Sep 09, 2015 12:58 pm
by pravnik
OTPUST DUGA

- Obaveza prestaje kada povjerilac izjavi da neće tražiti ispunjenje obaveze a dužnik se s time saglasi (mora izjaviti da je saglasan).
- Za prestanak obaveze nije potrebna posebna forma (nema veze sa formom glavnog ugovora).
- Razlog zbog kojeg se neko oslobađa obveze ne treba se navoditi.
- Otpust duga jemcu ne oslobađa glavnog dužnika, a otpust duga glavnom dužniku oslobađa jamca oslobađa obveze jamstva.
Ako ima više jemaca a povjerilac oslobodi jednog od njih, ostali ostaju u obavezi s time što se njihova obveza smanjuje za dio koji otpada na oslobođenog jemstva.
- Ako ima više solidarnih dužnika, oprost jednom od njih ne oslobađa obaveze ostale solidarne sadužnike, ali se i tu obveza ostalih smanjuje za onaj dio koji otpada na dio oslobođenog dužnika.