Page 1 of 1

Opozivanje uvjetne osude

Posted: Sat Nov 21, 2015 5:08 pm
by pravnik
Opozivanje uvjetne osude

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
________________ KANTON
KANTONALNI SUD U _____
Broj: _________________
_____ , _________ godineU IME FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE!Kantonalni sud u _________ , u vijeću sastavljenom od sudija F.LJ. kao predsjednice vijeća, M.A. i I.S. kao članova vijeća, uz sudjelovanje N.A. kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv optuženog P.Ž., zbog krivičnog djela – Razbojništvo - iz člana 289. stav 2. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (KZ FBiH), a po optužnici Kantonalnog tužiteljstva ________ kantona broj __________ od ___________ godine, nakon održanog javnog glavnog pretresa dana _________ godine u prisustvu kantonalnog tužitelja D.R., optuženog P.Ž. i njegovog branitelja G.T., advokata iz ________ , donio je i istog dana javno objavio


P R E S U D U


Optuženi P.Ž., sin A. i J. rođene P., rođen ______ godine u selu ________ općina ____, gdje je i stalno nastanjen, kućni broj __, po narodnosti Hrvat, državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, JMBG ..., pismen sa završenom osnovnom školom, nezaposlen, neoženjen, bez djece, vojsku nije služio, vodi se u vojnoj evidenciji u _____ , bez čina, nije odlikovan, slabog imovnog stanja, osuđivan presudom Općinskog suda u ______ broj _______ od _________ godine zbog krivičnog djela -Nasilničko ponašanje - iz člana 362. stav 2. KZ FBiH – izrečena mu uvjetna osuda sa utvrđenom kaznom zatvora u trajanju od šest mjeseci a koja se neće izvršiti ako optuženi u roku od dvije godine ne učini novo krivično djelo, nalazi se u pritvoru u Kazneno-popravnom zavodu _______ od _______ godine,

K r i v je


što je:


Noću _______ godine, oko 02,00 sati, u selu _______., općina _______, s ciljem pribavljanja sebi protivpravne imovinske koristi, sa preko lica navučenom crnom kapom sa prorezima za oči, ušao kroz otvoren prozor u prizemlju u kuću oštećene Ž.K., pa nakon što je oštećena, čuvši da je neko ušao u kuću, ustala iz kreveta i uputila se u kuhinju, sačekao je iza vrata i s leđa joj zavrnuo ruku tražeći od nje da mu preda sav novac koji ima, a, kada mu je oštećena Ž.K. rekla da nema novca, gurnuo je na pod i, tražeći i dalje novac od nje, zadao joj više udaraca pesnicama i nogama po raznim dijelovima tijela, svjestan da je time može tjelesno ozlijediti na šta je on i pristao, pa je na taj način oštećenoj Ž.K. nanio tešku tjelesnu ozljedu u vidu rascjepa beonjače lijevog oka sa izlivom krvi i hipotonijom očne jabučice i preloma desne lakatne kosti i veći broj lakih tjelesnih ozljeda u vidu krvnih podliva očnih kapaka, lijeve polovice grudnog koša, lijevog ramenog zgloba i lijeve nadlaktice, pa, kada mu je oštećena, usljed upotrijebljene sile protiv nje, rekla da se novac nalazi ispod stolnjaka na kuhinjskom stolu, otišao do stola i uzeo 500,00 KM koji se se nalazili ispod stolnjaka i potom sa novcem izašao kroz prozor iz kuće oštećene Ž.K.,

čime je učinio krivično djelo – Razbojništvo - iz člana 289. stav 2. KZ FBiH, za koje mu sud, uz primjenu navedenog zakonskog propisa i uz primjenu člana 49. stav 1. KZ FBiH, utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina i 6 (šest) mjeseci, te se,

na osnovu člana 64. stav 1. i 3. KZ FBiH, opoziva se uvjetna osuda izrečena optuženom P.Ž. presudom Općinskog suda u ________ broj ________ od ________ godine i kazna zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci iz opozvane uvjetne osude uzima mu se kao utvrđena,

pa se optuženi P.Ž., uz primjenu člana 54. stav 1. i 2. tačka b) u vezi sa članom 64. stav 3. KZ FBiH,


O S U Đ U J E

Na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina i 10 (deset) mjeseci.


Na osnovu člana 57. KZ FBiH, u izrečenu kaznu zatvora optuženom se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od ________ godine pa do upućivanja na izdržavanje kazne.

Na osnovu člana 212. stav 3. KZ FBiH, optuženi P.Ž. se obavezuje da na ime imovinskopravnog zahtjeva oštećenoj Ž.K. isplati iznos od 500,00 KM, dok se sa preostalim dijelom svog imovinskopravnog zahtjeva oštećena Ž.K. upućuje na parnični postupak.

Na osnovu člana 202. stav 4. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (ZKP FBiH), optuženi P.Ž. se oslobađa dužnosti naknade troškova krivičnog postupka.


O b r a z l o ž e nj e


Optužnicom Kantonalnog tužiteljstva ________ kantona broj Kt ______ od ________ godine, koja je potvrđena dana _________ godine od strane sudije za prethodno saslušanje Kantonalnog suda u ________, optuženom P.Ž. stavljeno je na teret krivično djelo –Razbojništvo - iz člana 289. stav 2. KZ FBiH.

U uvodnom izlaganju na glavnom pretresu održanom pred ovim sudom, kantonalni tužitelj je izjavio da će dokazima, čije je izvođenje predloženo u optužnici, tužiteljstvo dokazati da je optuženi P.Ž. učinio krivično djelo za koje se optužuje. Branitelj optuženog je izjavio da će odbrana pokazati da se na osnovu dokaza na kojima se zasniva optužnica ne može na pouzdan način utvrditi da je optuženi učinio djelo za koje se optužuje, te da će stoga optuženog trebati osloboditi od optužbe. Pri navedenim stavovima tužitelj i branitelj su ostali i u svojim završnim riječima.

Oštećena Ž.K. je prema optuženom P.Ž. postavila imovinskopravni zahtjev u iznosu od 15 000,00 KM, od čega se iznos od 500,00 KM odnosio na naknadu novčanih sredstava koja su oštećenoj oduzeta prilikom učinjenja krivičnog djela za koje se optužuje optuženi P.Ž., a preostali dio imovinskopravnog zahtjeva na naknadu nematerijalne štete koju je oštećena pretrpjela učinjenjem krivičnog djela.

U toku dokaznog postupka, kao dokazi optužbe saslušani su oštećena Ž.K. i svjedok M.M., te vještak sudske medicine C. dr Z., vještak neuropsihijatar Z. dr. A., vještak psiholog M.J.i vještak za ispitivanje bioloških tragova K.K., te su pročitani pisani nalazi i mišljenja ovih vještaka. Kao dokazi optužbe, pročitani su, takođe, zapisnik o uviđaju od ____________ godine, zapisnik o pretresu stana optuženog P.Ž. od ________ godine, potvrda o privremenom oduzimanju predmeta od optuženog P.Ž. od __________ godine, otpusna lista UKC ______ na ime oštećene Ž.K. od _____ godine, rješenje o određivanju pritvora optuženom P.Ž. od ________ godine, rješenja o produženju pritvora optuženom P.Ž. od _________ godine, ________ godine i __________ godine, izvod iz kaznene evidencije na ime optuženog P.Ž. i presuda Općinskog suda u _______ broj _______ od ______ godine, te je izvršen uvid u crtež lica mjesta i fotodokumentaciju od ________ godine. Kao dokazi odbrane, u toku dokaznog postupka, saslušan je vještak P.P. koji je izvršio daktiloskopsko vještačenja tragova prstiju nađenih u kući oštećene Ž.K., te pročitan njegov pisani nalaz i mišljenje od ________ godine te vojno-medicinska dokumentacija na ime optuženog P.Ž.

Cijeneći izvedene dokaze pojedinačno i u njihovoj međusobnoj vezi, ovaj sud je utvrdio činjenično stanje kao u izreci ove presude.

Da je optuženi P.Ž. noću ________ godine, oko 02,00 sati, u selu _____., općina _________ , sa navučenom preko lica crnom kapom sa prorezima za oči, ušao kroz otvoren prozor u prizemlju u kuću oštećene Ž.K., pa, nakon što je oštećena, čuvši da je neko ušao u kuću, ustala iz kreveta i uputila se u kuhinju, sačekao je iza vrata i s leđa joj zavrnuo ruku tražeći od nje da mu preda sav novac koji ima, a, kada mu je oštećena Ž.K. rekla da nema novca, gurnuo je na pod i, tražeći i dalje novac od nje, zadao joj više udaraca pesnicama i nogama po raznim dijelovima tijela, sud je utvrdio, prije svega, na osnovu iskaza oštećene-svjedoka Ž.K. i iskaza vještaka za biološke tragove K.K. i njegovog pisanog nalaza i mišljenja.

Naime, svjedok-oštećena Ž.K. je u svom iskazu navela da joj se, dok ležala u spavaćoj sobi, učinilo da je neko ušao u kuću kroz otvoren kuhinjski prozor, da je ustala iz kreveta i uputila se u kuhinju da to provjeri, da joj je, čim je ušla u kuhinju, neko iza leđa snažno zavrnuo ruku i zatražio od nje da mu preda sav novac koji ima, da je okrenula glavu i vidjela da ta osoba ima navučenu crnu kapu preko lica i da joj je rekla da se ne okreće nego da je vodi tamo gdje je sakrila pare, da je već tada prepoznala glas svoga susjeda – optuženog P.Ž., da mu je rekla da nema para i da ju je on tada bacio na pod kuhinje i dok je ležala zadao joj više udaraca pesnicama, na kojima je imao rukavice i nogama po raznim dijelovima tijela, te da, je zbog velikih bolova koje je osjećala i straha da bi je optuženi mogao ubiti, rekla mu da je novac ispod stolnjaka na kuhinjskom stolu, da je optuženi odmah otišao do stola, uzeo novac i izašao iz kuće kroz kuhinjski prozor. Oštećena je takođe navela da je ispod stolnjaka imala ukupno 500,00 KM i da joj je optuženi oduzeo sav taj novac. Nakon njegovog odlaska iz kuće, pozvala je policiju i hitnu pomoć. Policiji je odmah rekla da je po glasu prepoznala učinitelja i da je to njen susjed P.Ž. i nije joj jasno zašto ga policija nije odmah uhapsila. Ovakav iskaz svjedoka-oštećene Ž.K. ovaj sud nalazi sasvim pouzdanim budući da je svjedokinja sasvim određeno izjavila da je po glasu prepoznala da je učinitelj njen komšija P.Ž. zbog toga što on ima vrlo piskutav glas, gotovo dječji i da je taj glas godinama slušala budući da optuženi stanuje svega dvije kuće dalje od njene kuće a vrlo često prolazi pored njene kuće. Na pouzdanost iskaza svjedoka-oštećene Ž.K. ukazuju i iskaz te pisani nalaz i mišljenje vještaka za biološke tragove K.K. Naime, iz iskaza i nalaza i mišljenja ovog vještaka proizilazi da su na podu i namještaju u kući oštećene pronađeni tragovi ljudske krvi, konstatovani i u zapisniku o uviđaju i vidljivi na foto-dokumentaciji mjesta događaja, koji pripadaju osobi koja ima krvnu grupu A pozitivnu, te da su i na hlačama i cipelama optuženog P.Ž., koji su pronađeni i oduzeti od njega prilikom pretresa njegove kuće, a što je utvrđeno čitanjem zapisnika o pretresu kuće optuženog P.Ž. i potvrde o privremenom oduzimanju predmeta od optuženog P.Ž. od ________ godine, pronađeni takođe tragovi ljudske krvi koji potiču od osobe sa krvnom grupom A pozitivna, da tu krvnu grupu ima oštećena Ž.K. dok optuženi P.Ž. ima krvnu grupu B. Prigovor odbrane da su na hlače i cipele optuženog pronađeni tragovi krvi mogli dospjeti i na drugi način, ne dovodi u pitanje ovakav zaključak suda pošto je prigovor uopšten, tj. ne sadrži bilo kakve konkretne okolnosti koje bi ukazivale na stvarnu mogućnost da su ti tragovi krvi dospjeli na hlače i cipele optuženog na neki drugi način a ne prilikom ozljeđivanja oštećene Ž.K.

Osim toga, da je upravo optuženi P.Ž. osoba koja je na navedeni način oduzela od oštećene Ž.K. novac, upućuje, po ocjeni ovog suda, i iskaz svjedoka M.M. vlasnika kafea „______“ u ______ . Naime, ovaj svjedok je izjavio da je optuženi često svraćao u njegov kafe, u pravilu, više puta na dan, da bi uglavnom popio po jedno ili nijedno alkoholno piće, da ga je on ponekad častio pićem pošto zna da je nezaposlen, da ga onog dana kada se u selu čulo da je opljačkana Ž.K. a ni sutradan nije bilo u kafeu, te da se pojavio onog dana kada je pritvoren, da je bio u pripitom stanju i da je častio ostale goste u kafani. Ovaj iskaz jasno ukazuje da je optuženi neposredno nakon što je učinjeno krivično djelo nad oštećenom Ž.K. imao znatno više novca nego obično i da ga je trošio po kafanama. Iz tog razloga, okolnost da kod optuženog P.Ž. nije pronađen novac, koju odbrana ističe kao okolnost koja ukazuje da optuženi nije učinio krivično djelo za koje se optužuje, ne mže imati značaj koju joj odbrana pripisuje.

Takođe, okolnost da iz iskaza vještaka P.P., koji je obavio daktiliskopsko vještačenja i njegovog pisanog nalaza i mišljenja proizilazi da tragovi prstiju pronađeni u kući oštećene Ž.K. ne pripadaju optuženom P.Ž., ne isključuje optuženog P.Ž. kao učinitelja ovog krivičnog djela, kao što tvrdi odbrana, budući da je oštećena-svjedok Ž.K. sasvim određeno izjavila da je osoba koja je izvršila krivično djelo imala rukavice.

Na osnovu otpusne liste UKC Tuzla na ime Ž.K. od _______ godine, iskaza svjedoka-oštećene Ž.K., iskaza i pisanog nalaza i mišljenja vještaka sudske medicine C. dr. Z., ovaj sud je utvrdio da je prilikom ovog događaja optuženi P.Ž. nanio oštećenoj Ž.K. tešku tjelesnu ozljedu u vidu rascjepa beonjače lijevog oka sa izlivom krvi i hipotonijom očne jabučice i preloma desne lakatne kosti i veći broj lakih tjelesnih ozljeda u vidu krvnih podliva očnih kapaka, lijeve polovice grudnog koša, lijevog ramenog zgloba i lijeve nadlaktice.

S obzirom da je svjedok-oštećena Ž.K. u svom iskazu navela da joj prilikom konkretnog događaja optuženi zavrnuo ruku iza leđa tražeći od nje novac, da ju je, kada mu je ona rekla da nema novaca, gurnuo na pod i, tražeći i dalje novac od nje, zadao joj više snažnih udaraca pesnicama i nogama po raznim dijelovima tijela, nanijevši joj na taj način tešku tjelesnu ozljedu, te da je oštećenoj prestao zadavati udarce kada mu je ona rekla gdje se nalazi novac i faktički mu na taj način predala novac koji je od nje tražio, ovaj sud nalazi nesumnjivo utvrđenim da je optuženi P.Ž. upotrijebio silu prema oštećenoj kako bi od nje oduzeo njen novac.

Imajući u vidu takav način oduzimanja novca, okolnost da je optuženi u kuću oštećene ušao u toku noći kroz otvoren prozor upravo da bi od nje oduzeo novac, da je, nakon oduzimanja novca, napustio kuću oštećene i potom taj novac potrošio za svoje potrebe, ovaj sud nalazi nedvosmisleno utvrđenim i da je optuženi P.Ž. novac od oštećene Ž.K. oduzeo s ciljem da njegovim prisvajanjem pribavi sebi protivpravnu imovinsku korist.

Na osnovu iskaza te pisanih nalaza i mišljenja vještaka psihologa M.J. i neuropsihijatra Z. dr. A., koje sud prihvata jer se zasnivaju na analizi sudskog spisa, psihološkom testiranju i psihijatrijskom pregledu optuženog P.Ž. i analizi medicinske dokumentacije na ime optuženog, utvrđeno je da optuženi P.Ž. ne boluje od trajne ili privremene duševne bolesti ili privremene duševne poremećenosti, da su mu intelektualne sposobnosti ispod prosjeka, ali da nije zaostalog psihičkog razvoja, te da je psihopata, tj. osoba čije ponašanje odstupa od normale, ali to odstupanje nije u tolikoj mjeri da bi bilo duševna bolest, nego je varijanta ličnosti. Djelo koje mu se stavlja na teret učinio je najvjerovatnije u lakom opitom stanju. Sposobnost shvatanja značaja djela i sposobnost upravljanja svojim postupcima bila je očuvana. Optuženi P.Ž. je, dakle, u vrijeme učinjenja djela bio uračunljiv.

Na osnovu nalaza i mišljenja ovih vještaka, te njihovih iskaza, utvrđeno je da prema kvantitativnim rezultatima testa inteligencije, intelektualne sposobnosti P.Ž. funkcionišu na nivou lake mentalne retardacije, ali da ima više razloga da se vjeruje da su intelektualne sposobnosti optuženog P.Ž. nešto više tj. granične: prilikom testiranja optuženi nije bio motiviran za testiranje, niti je pokušavao da mobiliše sposobnosti, imao je dosta odgovora sa „ne znam“ i „ništa“, koji bi mogli biti izraz negativizma i otpora, a ne stvarnog neznanja, pored dominantnih odgovora niskog kvaliteta povremeno je davao iznenađujuće dobra rješenja, na subtestu „shvatanje“ preferiraju se društveno i moralno poželjna rješenja, a u odgovoru, pored faktora intelekta učestvuju i činioci ličnosti u užem smislu (stabilnost i zrelost osjećanja, socijalnost, moral). Osim toga, jedan od korektiva kvantitativnih rezultata testa inteligencije je relativan uspjeh u životnim situacijama koji je relevantniji od testa inteligencije (optuženi je završio osnovnu školu i nije kao upadljiv nastavnicima izdvojen za eventualnu kategorizaciju). Vještak psiholog je takođe navela da su kvantitativni rezultati testa inteligencije koji je vršen prilikom vještačenja identični kvantitativnim rezultatima testa inteligencije koji su utvrđeni prilikom regrutacije optuženog P.Ž. i koji su bili osnov utvrđivnja njegove lake mentalne retardacije prilikom regrutacije. Nadalje, vještak psiholog je navela da je ona tokom vještačenja vršila i navedenu kvalitativnu analizu i time dopunila rezultate kvantitativne analize a da testovi na kojima se vrši testiranje i selekcioniranje vojnih obveznika ne omogućavaju kvalitativnu analizu onoga ko se testira, te da testiranja vojnih obveznika, koja se vrše prilikom regrutacije, omogućavaju manje intenzivni kontakt sa ispitanikom.

Pošto je vještak psiholog navela da su kvantitativni rezultati testa inteligencije, rađenog prilikom vještačenja optuženog P.Ž., identični kvantitativnim rezultatima utvrđenim prilikom njegove regrutacije, te, pošto je navela sasvim određene, potpune i jasne razloge zbog kojih nalazi da su njegove intelektualne sposobnosti ipak nešto veće od nivoa koji proizilazi iz kvantitativnih rezultata testa inteligencije, tj. da su njegove intelektualne sposobnosti granične, ovaj sud nalazi da dokaz odbrane – vojno-medicinska dokumentacija na ime optuženog ne dovodi u pitanje pouzdanost nalaza i mišljenja vještaka psihologa i neuropsihijatra.

S obzirom da je optuženi P.Ž. upotrebom sile protiv oštećene Ž.K. oduzeo od nje 500,00 KM, s ciljem da njihovim prisvajanjem pribavi sebi protivpravnu imovinsku korist, te da je bio svjestan, na osnovu broja zadatih udaraca oštećenoj i načina njihovog zadavanja – pesnicom i nogama obuvenim u cipele po glavi, dakle, vrlo osjetljivom dijelu tijela i drugim dijelovima tijela, da na taj način može oštećenu teško tjelesno ozlijediti i na šta je on i pristao jer je i pored više zadatih udaraca oštećenu prestao tući tek kad mu je ona rekla gdje se novac nalazi, pa, kako je tom prilikom oštećenoj i nanio tešku tjelesnu ozljedu, optuženi je svojim radnjama ostvario obilježja krivičnog djela – Razbojništvo - iz člana 289. stav 2. KZ FBiH, za koje ga je ovaj sud i oglasio krivim.

Pri odmjeravanju kazne optuženom P.Ž. za krivično djelo za koje je oglašen krivim ovom presudom, ovaj sud je, u skladu sa članom 49. stav 1. KZ FBiH, imajući u vidu svrhu kažnjavanja, uzeo u obzir sve okolnosti koje su od značaja za odmjeravanje kazne. Ne našavši na strani optuženog olakšavajućih okolnosti, a, cijeneći mu kao otežavajuće okolnosti odlučnost koju je ispoljio prilikom učinjenja ovog krivičnog djela (ulazak u kuću oštećene u toku noći kroz otvoren kuhinjski prozor) i bezobzirnost (oštećena je susjeda optuženog), te raniju osuđivanost za krivično djelo koje je u sebi takođe sadržavalo nasilje, sud je optuženom za ovo krivično djelo utvrdio kaznu zatvora u trajanju od pet godina i šest mjeseci, nalazeći da je ona srazmjerna težini učinjenog krivičnog djela i stepenu krivične odgovornosti optuženog.

Budući da je uvidom u presudu Općinskog suda u ________ br. _______ od ________ godine, koja je postala pravosnažna ________ godine, utvrđeno da je tom presudom optuženom P.Ž. bila izrečena uvjetna osuda sa utvrđenom kaznom zatvora od šest mjeseci, a koja se neće izvršiti ako optuženi u roku od dvije godine ne učini novo krivično djelo, te da je krivično djelo za koje je oglašen krivim ovom presudom optuženi učinio __________ godine, dakle, tokom vremena provjeravanja utvrđenog pomenutom presudom Općinskog suda u _______ i da mu je za novo krivično djelo utvrđena kazna zatvora u trajanju od pet godina i šest mjeseci, stekli su se uvjeti za obavezno opozivanje ranije izrečene uvjetne osude, pa je stoga ovaj sud, na osnovu člana 64. stav 1. i 3. KZ FBiH, optuženom P.Ž. opozvao ranije izrečenu osudu uzimajući kaznu od šest mjeseci iz opozvane uvjetne osude kao utvrđenu, te ga je potom, uz primjenu člana 54. stav 1. i 2. tačka b) u vezi sa članom 64. stav 3. KZ FBiH, osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od pet godina i deset mjeseci, nalazeći da će se tom kaznom moći postići svrha kažnjavanja.

Pošto se optuženi povodom učinjenja krivičnog djela za koje je oglašen krivim ovom presudom nalazi u pritvoru od ________ godine, u izrečenu kaznu zatvora, u skladu sa članom 57. KZ FBiH, ima mu se uračunati vrijeme provedeno u pritvoru od _________ godine pa do upućivanja na izdržavanje kazne.

S obzirom da je oštećena Ž.K. prema optuženom P.Ž. postavila imovinskopravni zahtjev u iznosu od 15 000,00 KM, od čega se iznos od 500,00 KM odnosio na naknadu novčanih sredstava koja su oštećenoj oduzeta prilikom učinjenja krivičnog djela za koje se optužuje optuženi P.Ž., a preostali dio imovinskopravnog zahtjeva na naknadu nematerijalne štete koju je oštećena pretrpjela učinjenjem krivičnog djela, te, s obzirom da je ovom presudom utvrđeno da je optuženi P.Ž. oduzeo oštećenoj Ž.K. 500,00 KM, optuženi je, na osnovu člana 212. stav 3. ZKP FBiH, obavezan da na ime imovinskopravnog zahtjeva isplati oštećenoj iznos od 500,00 KM, dok je sa ostalim dijelom svog imovinskopravnog zahtjeva oštećena upućena na parnični postupak jer podaci krivičnog postupka ne pružaju pouzdan osnov i za njegovo presuđenje.

Na osnovu člana 2002. stav 4. ZKP FBiH, optuženi P.Ž. oslobođen je dužnosti naknade troškova krivičnog postupka jer ovaj sud nalazi da bi njihovim plaćanjem, budući da je optuženi nezaposlen i nema lične imovine, bilo dovedeno u pitanje njegovo izdržavanje.


Zapisničar Predsjednica vijeća

N.A. F.LJ.

Pouka: Protiv ove presude može se izjaviti žalba Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo, putem ovog suda, u roku od 15 dana od dana prijema prepisa presude. Žalba se podnosi u tri primjerka.


Izvor: https://advokat-prnjavorac.com