Page 1 of 1

Odgovornost (jamstvo) za materijelne i pravne nedostatke

Posted: Tue Sep 08, 2015 12:04 pm
by pravnik
ODGOVORNOST (JAMSTVO) ZA MATERIJELNE I PRAVNE NEDOSTATKE

- Pravila o neodogovornosti za materijalne i pravne nedostatke odnose se na dvostrano-obavezne teretne ugovore.
- Radi se o odgovornosti prenosioca stvari ili prava (prodavca) za postojeće nedostatke u slučaju ako oni nemaju ugovorena ili pretpostavljena svojstva.
- Cilj ovih odgovornosti je da garantuju jednakost međusobnih davanja, koja bi kada postoji materijalni ili pravni nedostatak bila nesrazmjerna, pa sticalac da znao ne bi zaključio ugovor.
- Pravila o odgovornosti za materijalne i pravne nedostatke su detaljno sadržana u dijelo ZOO koja regulišu ugovor o prodaji i shodno se primjenjuju na teretne ugovore.

1. Odgovornost za materijalne (fizičke) nedostatke
- Postoji - ako stvar koja je predmet ugovora:
a) nema izričito ugovorena svojstva ili
b) nema uobičajena svojstva, tako da primalac (kupac) ne može koristiti stvar na predviđeni način.
- Prodavac odgovara za materijalne nedostatke bez obzira na to da li mu je nedostatak poznat.
- Kupac je dužan pregledati kupljenu stvar ili je dati nekom stručnom na pregled i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavca u roku od 8 dana, a kada se radi o ugovorima u privredi to mora uraditi bez odlaganja. Ako su obje stranke prisutne pregledu kupac je dužan odmah staviti primjedbe zbog vidljivih nedostataka; a ako se radi o skrivenim nedostacima, onda u roku od 8 dana računajući od dana kada je nedostatak otkrio, a kod ugovora u privredi bez odlaganja.
- Prodavac neće odgovarati za nedostatak ako se taj nedostatak pokazao nakon 6 mjeseci od predaje stvari kupcu.
- Međutim, kupac ne gubi pravo da se pozove na nedostatak i poslije isteka navedenih rokova ako je nedostatak bio poznat prodavcu ili mu nije mogao biti nepoznat.
- Kupac koji je blagovemeno obavijestio prodavca o nedostacima ima pravo (kupčeva prava):
a) Tražiti od prodavca da otkloni nedostatak ili da mu preda istu drugu stvar bez nedostatka;
b) Umjesto toga može tražiti od prodavca da se smanji cijena na iznos umanjene vrijednosti stvari s tim da će zadržati stvar sa tim nedostatkom.
c) Tražiti raskid ugovora ali prije toga mora prodavcu ostaviti rok za isporuku stvari bez nedostatka.
- Osim navedenih prava, kupac ima pravo i na naknadu štete ako je pretrpio štetu zbog nedostatka stvari (npr. nije mogao upotrebljavati stvar sa nedostatkom i stoga nije ostvario prihode – izgubljena dobit).

2. Odgovornost za pravne nedostatke (odogovornost za evikciju)
- Postoji – ako je primalac (kupac) od strane trećeg lica onemogućen u redovnoj upotrebi stvari, tj. ako na prodatoj stvari postoji neko pravo trećeg lica koj kupčevo pravo isključuje, umanjuje ili ograničava.
- Stvar ima pravni nedostatak:
a) ako prodavac nema pravo vlasništva na stvari jer to pravo pripada nekom drugom koji može od kupca zahtijevati predaju stvari (tužba rei vindicatio), ili
b) ako na stvari postoji neki teret odn. pravo (npr. pravo služnosti) koje ograničava kupčevo pravo (vlasništva).
- Kada se pojavi takav nedostatak kupac treba pozvati prodavca da otkloni takav nedostatak (npr. da prenese pravo vlasništva na njega).
- U situaciji da treće lice oduzme stvar od kupca, ugovor između prodavca i kupca se raskida, a u slučaju kada su kupćeva prava umanjena ili ograničena, kupac može tražiti raskid ugovora ili smanjenje cijene.
- Pravo kupca prestaje protekom 1 godine od saznanja za postojanje prava trećeg lica na stvari. Dakle radi se o subjektivnom roku. Nema objektivnog roka.

Izvor: Attorney