Page 1 of 1

Objavljivanje kolektivnih ugovora

Posted: Sun Jan 29, 2017 12:36 pm
by pravnik
Objavljivanje kolektivnih ugovora

Kolektivni ugovor, zaključen za teritoriju Federacije ili područje više kantona, objavljuje se u "Službenim novinama Federacije BiH", a za područje jednog kantona u službenom glasilu kantona.