Page 1 of 1

Obaveze i duznost direktora skole

Posted: Sun Mar 17, 2019 11:55 am
by pravnik
OBAVEZE I DUŽNOSTI DIREKTORA ŠKOLE
Pravilnik o uslovima i načinu izbora direktora škole

član 6 stav 3

Obaveze direktora škole su, osim Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, propisane i Pravilnikom o uslovima i načinu izbora direktora škole.

"Članom 6. Pravilnika o uslovima i načinu izbora direktora škole ("Sl. glasnik RS", br. 112/2009), propisane su obaveze direktora, osim poslova utvrđenih Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i statutom škole.

... škole su samostalni pravni subjekti kojima rukovodi direktor, te je odredbama člana 129. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS", br. 74/2008, 71/2009, 104/2011 i 33/2014), propisano da je direktor odgovoran za zakonitost rada i za uspješno obavljanje djelatnosti škole i da za svoj rad odgovara školskom odboru i ministru."(Mišljenje Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, br. 10-4/01-7-230-667/15 od 22.6.2015. godine)