Page 1 of 1

Nepravo poslovodstvo

Posted: Tue Jan 15, 2019 2:54 pm
by pravnik
NEPRAVO POSLOVODSTVO
Član 227

(1) Ko vrši tuđi posao u nameri da za sebe zadrži postignute koristi iako zna da je posao tuđ, dužan je na zahtev onoga čiji je posao položiti račun kao poslovođa bez naloga i predati mu sve postignute koristi.

(2) Onaj čiji je posao može zahtevati i vraćanje stvari u pređašnje stanje, kao i naknadu štete.