Page 1 of 1

Nedostatak zakonskih obiljezja krivicnog djela

Posted: Sat Nov 21, 2015 11:21 am
by pravnik
Nedostatak zakonskih obilježja krivičnog djela

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Tuzlanski kanton
OPĆINSKI SUD U _________
Broj: ________________
_________, ____________ godine


U IME FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


Općinski sud u __________, po sudiji H.K. kao sudiji pojedincu, uz sudjelovanje G.Lj. kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv optužene B.A., zbog krivičnog djela nasilje u porodici iz čl. 222. st. 4. u vezi sa st. 1. i 2. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po optužnici Kantonalnog tužilaštva u ______ broj _________ od ___________ godine kojom je predložio izdavanje kaznenog naloga u smislu odredbe člana 350 stav 1. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, nakon usmenog, javnog i glavnog pretresa održanog u prisutnosti kantonalnog tužitelja iz ______ i optužene B.A., dana ______________godine donio je i javno objavio sljedeću:


P R E S U D U


Optužena B.A. kći A. i majke E. rođ. M., rođena ... godine u T., ulica ..., gdje i živi, državljanka BiH, JMBG ..., po zanimanju administrativni tehničar, udata, majka 4. djece, pismena sa srednjom stručnom spremom, bez imovine i zaposlenja, do sada neosuđivana, nalazi se na slobodi,

na osnovu člana 299. tačka a) Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine,

OSLOBAĐA SE OD OPTUŽBE

DA JE:

dana ____________ godine, oko 19,30 sati, u T., u zajedničkom stanu u ulici ..., svoje rođeno mldb. dijete B.M. kao člana svoje porodice s kojim živi u zajedničkom domaćinstvu, nakon što se u igri posvađao s drugim djetetom iz susjedstva, više puta snažno udarila manjom drvenom cjepanicom po nogama i leđima, pa kada je isti pobjegao u svoju sobu, potrčala za njim i tamo ga još nekoliko puta udarila po ramenima i leđima plastičnom stolicom koja se pri udarcima polomila, a što se i ranije događalo zbog čega je otac djeteta istu prijavljivao i policiji, na koji način je mldb. djetetu B.M. nanijela više krvnih podliva i ogiljotina kože koje povrede su lake tjelesne povrede,

čime bi počinila krivično djelo nasilja u porodici iz čl. 222. st. 4. u vezi sa st. 1. i 2. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Na osnovu odredbe člana 203. stav 1. ZKP FBiH troškovi krivičnog postupka padaju na teret proračunskih sredstava suda.
O B R A Z L O Ž E N J E


Kantonalno tužilaštvo u ________, optužnicom ___________ od _________ godine optužilo je B.A. da je radnjama opisanim u izreci te optužnice počinila krivično djelo nasilja u porodici iz čl. 222. st. 4. u vezi sa st. 1. i 2. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (KZ F BiH). Istim optužnim aktom predložilo je izdavanje kaznenog naloga u smislu odredbe člana 350. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (ZKP FBiH).

Kako sudija pojedinac nije našao da podaci u optužnici pružaju dovoljno osnova za izdavanje kaznenog naloga, postupio je u smislu odredbe člana 351. stav 3. ZKP F BiH te predmet uputio na daljnji postupak u skladu sa zakonom.

Optužena se prilikom izjašnjavanja o krivnji na ročištu održanom u smislu odredbe člana 244. stav 1. ZKP FBiH pred sucem za prethodno saslušanje izjasnila da nije kriva, pa je sud zakazao glavni pretres na kojem je odlučivao o krivičnopravnom zahtjevu kantonalnog tužitelja sadržanom u podnesenoj optužnici.

Nakon što je kantonalni tužitelj pročitao optužnicu, u uvodnom izlaganju ukratko je iznio dokaze na kojima zasniva optužbu i najavio da će u toku postupka dokazati krivnju optužene za navedeno krivično djelo. Optužena je u svom uvodnom izlaganju odlučno pobila navode iz optužnice s tvrdnjom da ona nije počinila nikakvo krivično djelo.

Na glavnom pretresu sud je u dokaznom postupku proveo dokaze optužbe a potom i dokaze odbrane. Tako je uz pomoć dječjeg psihologa R.R. saslušao oštećenog mldb. B.M. i svjedoka H.M., a potom i stalnog sudskog vještaka Z.C., pročitao nalaz i mišljenje vještaka sudske medicine sačinjen u pismenoj formi od ___________ godine, izvršio uvid i pročitao medicinsku dokumentaciju Doma zdravlja T., te izvod iz kaznene evidnecije za optuženu.

Na osnovu navedenih dokaza sud je utvrdio da je optužena u više navrata različitim sredstvima tukla svoje mldb. dijete, te mu pri tom nanijela navedene tjelesne povrede. Ove odlučne činjenice nije pobila ni sama optužena iako je odlučno tvrdila da prema djetetu nije primijenila nikakvo nasilje, već da je postupala kao stroga majka koja je imala pravo nemirno dijete ponekad i istući.

Utvrđujući prije svega postojanje svih zakonskih obilježja utuženoga krivičnog djela nasilja u porodici iz čl. 222. st. 4. u vezi sa st. 1. i 2. KZ FBiH, ovaj sud nalazi da činjenični opis navedenoga krivičnog djela u optužnici ne sadrži sva zakonska obilježja krivičnog djela nasilja u porodici. Naime, u činjeničnom opisu tog djela nije uneseno da je optužena kritične zgode „nasiljem“ ili „drskim ili bezobzirnim ponašanjem“ postupala prema svom mldb. djetetu, a pogotovo nema navoda da je na taj način ugrozila „mir“, „tjelesnu cjelovitost“ ili „duševno zdravlje“ člana svoje porodice. Kako su navedena obilježja, bitna zakonska obilježja osnovnog oblika krivičnog djela nasilja u porodici iz čl. 222. st. 1. KZ FBiH, a tih bitnih obilježja nema u činjeničnom opisu u optužnici, to ovaj sud nalazi da djelo kako je činjenično opisano u izreci navedene optužnice, po zakonu nije krivično djelo jer ne sadrži sva zakonska obilježja toga krivičnog djela na način kako to izričito traži navedena odredba člana 222. stav 1. KZ FBiH. Da bi se radilo o navedenom krivičnom djelu, morale su se u činjeničnom opisu unijeti činjenice i okolnosti iz kojih bi se vidjelo da se optužena kritične zgode nasiljem ili drskim ili bezorbzirnim ponašanjem odnosila prema svom mldb. djetetu te da mu je tom prilikom ugrozila ili mir, ili tjelesnu cjelovitost ili duševno zdravlje. Sama tuča djeteta, pa i nanošenje lakih tjelesnih povreda, još uvijek ne mora značiti da je optužena kritčne zgode postupala nasilno, drsko i bezobzirno da bi time bio ugrožen djetetov mir, tjelesni integritet ili njegovo duševno zdravlje. Bez tih činjenica i okolnosti nema ostvarenoga bića krivičnog djela nasilja u porodici. Zbog navedenog, čak i za slučaj da su istiniti optužni navodi iz optužnice, ne bi se radilo o krivičnom djelu nasilja u porodici već eventualno o nekom drugom krivičnom djelu.

Zbog svega navedenog ovaj sud je temeljem odredbe člana 299. tačka a) ZKP FBiH i donio presudu kojom se optužena oslobađa od optužbe, jer djelo za koje je optužena po zakonu nije krivično djelo.

Na osnovu odredbe čl. 203. st. 1. ZKP FBiH troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava suda jer je optužena bez imovine i stalnoga zaposlenja i nije u mogućnosti da ih plati.


Zapisničar: Sudija:


POUKA O PRVNOM LIJEKU:

Protiv ove presude dopuštena je žalba Kantonalnom sudu u _________ u roku od 15 dana od dana prijema presude. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka putem ovog suda.

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com