Page 1 of 1

Nedostatak efikasne istrage o navodnom medicinskom nemaru

Posted: Sun Sep 08, 2019 11:31 am
by LegaForum
Nedostatak efikasne istrage o navodnom medicinskom nemaru.

Ulusoy v. Turkey,

Nekoliko postupaka je vođeno protiv bolnice nakon rođenja djeteta koje je ozbiljno hendikepirano kao posljedica nedostatka kisika novorođenčetu. Aplikacija se ispituje u skladu s članom 8. Konvencije.
- obaveza države u kontekstu navodnog medicinskog nemara. Vidi međusobnu vezu između člana 2, 8 i 6. Konvencije.
- Načela iz predmeta Lopes de Sousa Fernandes v. Portugal [Veliko vijeće], br. 56080/13, od 19. decembra 2017. godine, razvijena u skladu s članom 2. Konvencije (pravo na život), proširena na član 8. Konvencije (pravo na privatan život): vidjeti paragrafe 82 do 86, te paragrafe 90 do 93 presude.
- Vidi takođe ulogu forenzičkih stručnjaka u takvom kontekstu i referencu na član 6. Konvencije: paragrafi 107-110 presude.
Utvrđena povreda člana 8. Konvencije (proceduralni aspekt).