Page 1 of 1

Naredba za oduzimanje predmeta

Posted: Fri Sep 18, 2015 10:34 am
by pravnik
NAREDBA ZA ODUZIMANJE PREDMETA

Predmeti koji se po KZFBiH imaju oduzeti ili koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku privremeno će se oduzeti i na osnovu sudske odluke će se osigurati njihovo čuvanje.

Radi se o privremenom oduzimanju:
a) predmeta koji se po KZ BiH trebaju oduzeti, gdje spadaju:
1. predmeti koji su upotrijebljeni ili su bili namijenjeni za izvršenje kriv. djela ili su nastali njegovim izvršenjem, a postoji opasnost da će biti ponovo upotrijebljeni za izvršenje kriv. djela ili se u cilju zaštite opšte sigurnosti ili iz moralnih razloga oduzimanje predmeta čini apsolutno neophodnim;
2. predmeti od kojih se sastoji imovinska korist pribavljena krivičnim djelom;
3. predmeti za koje je, kod određenih krivičnih djela, u okviru posebnog djela KZ FBiH predviđeno obavezno oduzimanje predmeta. npr. Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, Krivotvorenje vrijednosnih papira itd.
Predmeti koji se po krivičnom zakonu trebaju oduzeti, moraju se oduzeti bez obzira da li će u toku krivičnog postupka poslužiti kao dokaz ili ne.
b) predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. Radi se o predmetima koji mogu poslužiti pri utvrđivanju važnih činjenica u krivičnom postupku. npr. pokretne stvari ili nekretnine (kod kojih se ograničava slobodno raspolaganje i koje se podvrgavaju odgovarajućem čuvanju), isprave ili tehničke snimke činjenica.

Naredbu za oduzimanje predmeta izdaje sud, na prijedlog tužioca ili na prijedlog ovlaštene službene osobe koja je dobila odobrenje od tužioca.
Pismenu naredbu o privremenom oduzimanju predmeta izdaje sud na prijedlog tužioca ili na prijedlog osl. koje je dobilo odobrenje od tužioca. U smislu funkcionalne nadležnosti, to je SPP (do podizanja optužnice), SPS (prije početka gl. pretresa), sudija odn. predsjednik vijeća (na glavnom pretresu).

Oduzimanje predmeta vrši ovlaštena službena osoba na osnovu izdate naredbe.

Ko drži takve predmete, dužan ih je predati po naredbi suda. Osoba koja ih odbije predati može se kazniti do 50.000 KM, a u slučaju daljnjeg odbijanja - može se zatvoriti. Zatvor traje do predaje predmeta ili do završetka krivičnog postupka, a najduže 90 dana. O žalbi protiv rješenja kojim je izrečena novčana kazna ili je naređen zatvor odlučuje vijeće. Žalba protiv rješenja o zatvoru ne zadržava izvršenje rješenja.
Dužnost predaje predmeta po naredbi suda nije apsolutna već relativna i ne odnosi se na:
1) osumnjičenog, odnosno optuženog,
2) osobe koje su oslobođene dužnosti svjedočenja,
3) osobe koje su po odredbama materijalnog krivičnog prava oslobođene dužnosti prijavljivanja krivičnog djela ili učinioca, ili koje nisu krivično odgovorne zbog pružanja pomoći učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela.

https://www.advokat.attorney