Page 1 of 1

Naredba o provodenju istrage

Posted: Sun Sep 20, 2015 9:38 am
by pravnik
NAREDBA O PROVOĐENJU ISTRAGE

­ Istragu sprovodi tužilac i jedino je on nadležan za sprovođenje istrage.
­ Istraga se sprovodi kad postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično djelo.
­ O sprovođenju istrage tužilac donosi naredbu. Protiv naredbe tužioca o sprovođenju istrage nije dopuštena žalba.


­ Naredba o sprovođenju istrage treba da sadrži:
1) podatke o učinitelju krivičnog djela ukoliko su ti podaci poznati, Dakle, za razliku od ranijeg procesnog zakona, sada se istraga može voditi i protiv NN učinioca kriv. djela.
2) opis djela iz kojeg proizilaze zakonska obilježja krivičnog djela,
3) zakonski naziv krivičnog djela,
4) okolnosti koje potvrđuju osnove sumnje za sprovođenje istrage,
5) postojeće dokaze,
6) također, tužilac obavezno navodi okolnosti koje treba istražiti i istražne radnje koje treba poduzeti.

- Ako tužilac ocijeni da nisu ispunjeni uslovi za sprovođenje istrage, donijeće naredbu o nesprovođenju istrage. Ovo će biti u slijedećim slučajevima:
1. ako iz prijave i drugih isprava proizilazi da prijavljeno djelo nije krivično djelo (npr. radi se o građansko-pravnom odnosu, upravno-pravnom odnosu, pravno irelevantnom odnosu, nedostaje neki od elemenata krivičnog djela ili nedostaje neki od elemenata općeg pojma krivičnog djela),
2. ako ne postoje osnovi sumnje da je prijavljeno lice učinilo krivično djelo,
3. ako je nastupila zastarjelost krivičnog gonjenja ili je to djelo obuhvaćeno amnestijom ili pomilovanjem,
4. ako postoje druge okolnosti koje isključuju krivično gonjenje.
­ O nesprovođenju istrage tužilac je dužan u roku od 3 dana obavijestiti oštećenog i podnosioca prijave. U tom slučaju oštećeni i podnosilac prijave mogu u roku od 8 dana podnijeti pritužbu uredu tužioca.
Poseban slučaj kad tužilac neće narediti sprovođenje istrage je:
a) kod primjene međunarodnog prava za osobe sa imunitetom, kao i
b) slučajevi kad je zakonom propisano da se za određene osobe krivično gonjenje može poduzeti samo po odobrenju nadležnog državnog organa, jer bez ovog odobrenja tužilac ne može pokrenuti istragu, niti može podići optužnicu.

https://www.advokat.attorney/