Page 1 of 1

Naknada koristi od upotrebe tude stvari

Posted: Tue Apr 28, 2020 7:48 am
by LegaForum
NAKNADA KORISTI OD UPOTREBE TUĐE STVARI
Zakon o obligacionim odnosima

čl. 219 i 371

Ako je tužitelj zajedno sa porodicom koristio kuću tužene bez ikakvog pravnog osnova i unatoč protivljenju tužene kao njenog imaoca, on je tuđu stvar upotrijebio u svoju korist, pa tužena kao njen imalac može zahtijevati nezavisno od prava na naknadu štete ili u odsustvu iste da joj tužitelj naknadi korist koju je imao od njene upotrebe i za ovu vrstu potraživanja se primjenjuje opšti, desetogodišnji, rok zastare jer se ovdje ne radi o isplati zakupnine i rokovima zastarjelosti te vrste potraživanja.

Obrazloženje:

"Odredbom člana 219. ZOO je propisano da kad je neko tuđu stvar upotrijebio u svoju korist imalac može zahtijevati nezavisno od prava na naknadu štete, ili u odsustvu iste, da mu ovaj naknadi korist koju je imao od njene upotrebe.

U konkretnom slučaju nije sporno da tužitelj, zajedno sa porodicom, koristi kuću tužene i to od 6. 5. 2010. godine, bez ikakvog pravnog osnova i unatoč protivljenju tužene kao njenog imaoca. Nesumnjivo da bi, u situaciji da nije koristio spornu kuću, morao iznajmiti neku drugu i za to plaćati određenu naknadu, zakupninu i to u visini koju je obračunao vještak odgovarajuće struke.

Prema tome, nisu pogriješili nižestepeni sudovi kada su udovoljili protivtužbenom zahtjevu i kada su dosudili i zateznu kamatu od dana presuđenja, u smislu odredbe člana 277. ZOO.

Za ovu vrstu potraživanja, odredbama ZOO nije predviđen neki poseban rok zastare, pa se ima primijeniti onaj opšti, desetogodišnji, iz člana 371. ZOO, kako su uradili i nižestepeni sudovi. Kako se predmetna naknada traži od 6. 5. 2010. godine, a zahtjev za njenu isplatu je stavljen 23. 11. 2017. godine, prigovor zastare se ukazuje neosnovanim.

Ne radi se ovdje o isplati zakupnine, niti su parnične stranke bile u takvom odnosu, kako ističe i revident, pa se ne može računati trogodišnji rok zastarjelosti iz odredbe člana 375. ZOO, kako bi to htio tužitelj. U ovom slučaju je visina zakupnine za slične objekte iste površine, poslužila samo kao osnov za računanje tražene naknade, odnosno za računanje koristi (koju ima u vidu odredba člana 219. ZOO) koju je tužitelj imao korištenjem sporne kuće."(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, 71 0 P 184701 19 Rev od 24.12.2019. godine)

https://epravo.ba