Page 1 of 1

Nadleznosti nadzornog odbora dionickog drustva

Posted: Sun May 27, 2018 7:29 pm
by pravnik
(Nadležnosti)
Nadzorni odbor dioničkog društva nadležan je da:


1. nadzire poslovanje dioničkog društva, usvaja poslovne strategije društva i planove poslovanja;
2. nadzire rad uprave, te odobrava odluke strateškog karaktera;
3. usvaja izvještaj uprave o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu sa bilansom stanja i bilansom uspjeha i izvještajem revizije;
4. podnosi skupštini godišnji izvještaj o poslovanju dioničkog društva koji obavezno uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju;
5. bira predsjednika nadzornog odbora;
6. bira upravu i sekretara društva;
7. predlaže raspodjelu i način upotrebe dobiti i način pokrića gubitka;
8. odobrava kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje ili davanje u lizing, uzimanje ili davanje kredita i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u toku poslovne godine u obimu od 15% do 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine dioničkog društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine;
9. predlaže skupštini kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje ili davanje u lizing, uzimanje ili davanje kredita i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u toku poslovne godine u obimu većem od 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine dioničkog društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine;
10. imenuje predsjednike i članove pododbora zavisno o procijenjenim potrebama;
11. obrazuje povremene komisije i utvrđuje njihov sastav i zadatke;
12. saziva skupštinu društva;
13. odobrava emisiju novih dionica postojeće klase u iznosu do trećine zbira nominalne vrijednosti postojećih dionica i određuje iznos, vrijeme prodaje i cijenu ovih dionica koja ne može biti manja od prosječne tržišne vrijednosti postojećih dionica iste klase u 30 uzastopnih dana prije dana donošenja odluke.